Ons Vlaanderen

1347 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 13 August. Ons Vlaanderen. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qz22b8wr71/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Tweede Jaar. — Nr 25 EDITION|HEBDOMADAIRE Zondag 13 Augustus 1916. ONS ONS VLAANDEREN Doop Eendracht Sterki VFlUSfïWT.TlSTT ELKEN ZATERDAG Liever Dood dan Duitsch! Inschriivingsprijs : Voor Fraiikrijk : per jaar 4.00 fr per zes maand 2.25 » Buiten Frankrijk: per jaar 6.00 » Bureelen der Redactie : te Gent : 24, Wellinckstraat. — te Parijs : 181,rue de Charonne Aankondigingen : Tien frank per 4 Regels. Zich weuden tôt Ons Vlaanderen. Het Bankroet van het Socialisme In eene reeks van vijf voorgaand artikelen (1) bespraken we in On Vlaanderen den tegenwoordigen toe stand van liet Socialisme en de dub belzinnige houding, bij gebrek aai eigen bewustzijn, eenerzijds der socia listen van ten onzent, anderzijds de Sozial-demokraten vanover den Rhijn Even als menig andere winkel c makelaarsgezelschap heeft het Socia lisme slecht gedraaid bij oorlogstijd ei deerlijk bankroet gemaakt. Hoe mocht het anders wezen ? De geweldige storm die nu seder twee voile jaren over geheel Europ; lostbarstte en heenloeide, moest natuur lijkerwijze de prille kaartenhuisjes door die zenuwachtige kinderen bi tijdverlies opgetimmerd, geweldig ne dervellen en aile dwaze theorieën va; waaiboomenhout rakelings omverr werpen. De socialisten daasden naar klassen strijd en boogden op ongestoordei s vrede tusschen rassen en volkeren . Z Botsten machteloos op den wederland schen oorlog en vonden zich genood zaakt door de spreekorganen van geze Marcel Sembat rechtzinnig uit te roe pen: « De klassenstrijd is een nood lottige dogma. » Onder andere woest stormblazers van voorheen beken Gustave Hervé der « Guerre sociale : ofte « Victoire » de dwaa?heid hunne vroegere preken. Op grond van den noodlottigei maar noodzakelijken klassenstiijd ontstaan ingevolge den ikzucht de burgerij, was voortaan aile verstand houding tusschen de verschillendi maatschappelij ke standen eene hersen schim; — zoo spraken de socialistei voor de groote gebeurtenissen vai 1914. Beweerden nog onlangs eenige zeld zame Zimmerwaldisten dat de burger: zich verre van het oorlogsplein ver doken houden terwijl de jongens uit di volksklas zich laten den scheden klie ven, evengenoemde gezel Hervé beken met genoegendeevenredige verhoudin^ van aile klassen en standen op dei akker van eer en dood. Sedert meer dan eene halve eeuv bewerkten de Socialisten het wegcijfe ren der staten, — gezien deze dax toch geene reden meer hebben vai bestaan, — en het inrichten der Weder landsche Maatschappij, gesteund oj het welverstand der volkeren onde: één. De gebeurtenissen dezer vie: laatste jaren, eerst inOost-Europa, dai den heelen wereld door, gaven ons ee! rake staaltje van dit onderling ver band tusschen rassen en volkeren ei tusschen de aftakkingen derzelfde ras sen onder hen. En onlangs bestatigd< nu Kamiel Huysmans, als algemeen» geheimschrijver en vaandrig de: Internationale grenzenvellers, het wer kelijke bestaan van het Geschiedkun dige Midden, heel wat beter gezegd het Vaderland. En zoo barstten één vôôr één, bi gewis aan vaste bestanddeel die verruk kend schoone zeepbellen, opgelater door die droomzieke kinderen met ver (1) NI. : Het Geschiedkundig milieu, Broeder lijk vertrouwen, Reizerlijke Sozialdemokratie Hunne Praatjes en Bittere ontchoogeling. j waterde hersenen en verijdelden geest, 1 in den hof der ongenaakbare Idealen . 3 't Is om 't even ! Maar zal het 5 Menschdom dan eindelijk begrijpen dat het Werkelijke zegeviert over het In-gebeelde; dat de Maatschappij berust 1 op natuurlijke grondbeginselen van goddelijken oorgsprong en het den r mensch niet toehoort de natuur te ver-krachten door het verdraaien der Maat-f schappij en het verbasteien van het . Volk? V. S. i <»»-*. De Nieuwe Oproep en de Vluchtelingen t Het besluit-wet van 20 Juli 1916 i heeft bij onze Vluchtelingen eene zekere opschudding teweeg gebracht. En dit is gemakkelijk te begrijpen. j Door zijne uitgestrektheid treft het veel huisgezinnen vvaar nooit het i gedacht ontstajn was, dat de vader g naar den dienst kon geroepen worden. Hier dienen de punten opde i's ge-plaatst.i Dat de jongelingen opgeroepen g werden, zelf tôt eenen gevorderden ouderdom, dit is natuurlijk en iedereen was bereid zullcs yolmondîg goed te 1 keuren. Vermits de wet er nu is, blijft ci maar een ding over 't is te gehoor-3 zamen zelfe voor dezen voor wien het t uiterst pijnlijk valt ; en voor dezen die > de wet zullen toepassen dient het, ze r met verstand te begrijpen. Ons houding wordt ons aangeduid i omdat wij zeer wel weten hoe de , vluchtelingen wereld samengesteld is, r en omdat wij overtuigd zijn, wij schreven het vroeger reeds, dat men î geen goed soldaat kan zijn wanneei men weet dat de familie, met wien men i gevlucht is in den nood verkeert. 1 Daarom is het noodig, zeer noodig, spoedig noodig, dat de regeering, in welke nu ministers van aile paitijen 3 zetelen, onmiddelijk de maatregels doet kennen welk zij gaat nemen om de 2 familiën te ondersteunen van dezen die naar den troep geroepen worden. t De vergoeding immers welke sommige ; vluchtelingen nu trekken van i,25 f. is i volstrekt ontoereikend, en om dit te bewijzen, veronderstellen wij een huis r gezin bestaande uit een vrouw en 2 kinderen. De moeder moet bij de i ki deren blijven vermits zij jong zijn. 1 en vermits het daar hare plaats is Deze familie heeft dus een inkomen ) van 2,25 fk dat zij ontvangt van den Franschen staat. Hoe zal zij haai budget klaar krijgen. Zien wij lievei > ~ \ lnorvrfû /"•11 fûre 1 tJli llCillCII VVJJ 1 logement, 0,50 brood, 1 kilo, 0,45 1 patatten, 1 kilo, 0,20 melk, 1 liter, 0,40 koffie, chicorei, 0,10 smout of boter, 0,25 vuur en licht, 0,50 2.40 f. * En waar blijven het vleesch, de kleederen, het schoeisel de gazet en de zoovele andere noodzakelijke voor-werpen- Ile veronderstel dan nog dat de kinders niet eten ! De Vluchtelingen, die Belgiê verlieten, niet voor hunplezier, vragen, onmiddelijk te vernemen of hun familie zal kunnen blijven bestaan. GEDfiepTBp Toch vrillen wij verstandig blijven. In den tegenspoed hebben wij de rede gekend en ons met hare vorklaringen goed bevonden; nu de kansen keeren, v illen wij het kalm ovorleg niet verliezen. Ook zonder ons eenigszins met ontleende strategische be-schouwingen te w illen inlaten, zegt de gezon-de geest dat een zoo stelselinatig ingerichte en geweldige macht als deze van de Centrale rijken, niet plots breekt gelijk glas. In de verplaatsing van het evenwicht, tusschen zoo ontzaglijke kraehten, als deze welke in dezen oorlog tegenover elkander staan, wil de tijd zijn aandeei hebben. En daarom wil-len wij wachten, zonder overspanning. Maar het geen ons gevoel in ongewoon hoogestem-ming heeft gebracht, is dat in de laatste weken zelfs voor het 00g van den gaanden manis duidelijkgeworden, dat onze vijanden hnn krijgskundige meerderheid ook te land defiiiitief hebbéncf^elegdendat wij getreden zijn m het bedrijf der victorieuse ontknoo-ping van de reuzentragedie, waaring wij, Belgen, niet alleen met onze soldaten maar met geheel ons volk en met geheel onze hâve meespelen. Hoelang dit bedrijf nog duren zal.is op dit oogenbliknog niet te voorspel-len. Of het zich voor ons zalafspelen, zonder dat wij het vaderland geheel bevrijd hebben teruggezien, is misschien ongewis. Maar de zekerheid, dat de overwinûing aan de onzen en onze bondgenooten zal toebehooren is niet meer tebestrijden en, uit de ontsteliende symphonie van het leger van vuurmonden, dat zich in dubbele slagorde rondom de centrale rijken van Europa heeft opgesteld, hooren wij het sterke aanruischen van de stalen zwingen der nakende zege Frvns Van CauwelaerT t7"o. ; ; •/ -/ t-,, 1 ; Uitleg van het Besluit-Wet. In ons nummer van verleden week deelden wij den tekst van het besluit-wet van 21 Juli 191G mede, waardoor al de Belgen tôt 40 jaar onder de wapens werden geroepen . Hier komen wij terug over eenige punten die door iedereen misschien niet wel begrepen werden. Wie moet er zich doen inschrijven ? Volstrekt aile Belgen die geboren zijn na 30 Juni 1876 en vôôr den 1 Juli 1898 en zich niet in eene der volgende categoriën bevinden : 1) Deze die deel maken van het Belgisch of een geallieerd leger. 2) Deze die sinds den 31 Juli 1914 onbekwaam voor den dienst verklaard werden of op verlof gezonden of geli-cencieërd werden. 3) Deze die opgeroepen geweest zijnde voor de lichting van 1915 of 1916 bepaald vrij verklaard werden voor lichamelijke ongeschiktheid, _ na een geneeskundig onderzoek, ondergaan voor een wer yings-commissie. Nummer 1. 2. 3. zijn dus de enkelen die zich niet moeten doen inschrijven. Wanneer, hoe en waar moet men zich doen inschrijven ? Voor den 15 Augusti, op een speciaal bulletijn overal te verkrijgen, en gezonden naar : Ministère de l'Intérieur de Belgique. Le Hâvre. (Zonder post-zegel).Wat moet men doen bij adresverandering ? Men moet zijn nieuw adres doen kennen aan het ministerie van binnen-landsche zaken binnen de 15 dagen van de adresverandering. Hoe zullen de manschappen ingedeeld worden ? De gehuwden van 18 tôt 30 jaar (30 Juni 1886) en de ongehuwden van 18 tôt 35 jaar (30 juni 1881) worden voor den dienst aangeduid, ten ware zij er ongeschikt voor waren. In dit geval worden zij aangeduid voor de hulpdiensten voor dewelke de gehuw-den van boven de 30 jaar en de ongehuwden van boven de 35 jaar insge-lijks aangeduid worden. Hoe worden de groepen gevormd ? Enkel de VIIe groep kan aanleiding geven tôt eenige moeilijkheid. De wet zegt dat deze groep (de laatste) samengesteld is van dezen geboren tnsschen 30 juni -1876 en 1 ja-nuari i895 wiens binnenroepen de kvvaadste gevolgen zou hebben uit reden van eenen bijzonderen familie- of zakentoestand. Wordt altijd aanzien als deelma-kend van dezen laatsten groep : 1) deze die ten minste 6 kinders in 't le ven heeft. 2) de weduwnaars of de gescheiden man met ten minute een kind in 't le-ven.3) de gehmvde die ten minste 3 kinders in 't leven heeft op voorwaar-de dat zijn werk noodzakelijk weze voor hun bestaan. Er dient opgemerkt dat deze drij gevallen niet limitatief zijn, d. i. dat het meer dan eens kan gebeuren dat er andere bijzondere omstandigheden zijn die de inschrijving in de 7e kate-gorie verrechtvaardigen. Ons inzien b. v. is het zeker dat de man die zich hier alleen bevindt met een of meer kinders, terwijl de vrouw in Belgie bleef, moet aanzien worden als deel-makend van de 7e kategorie . Wie kan uitstel bekomen ? Enkel de gehuwden van voor i894 en niet gehuwden van voor 1886. Om welke reden kan men uitstel bekomen? Wanneer men arbeidt in een établissement dat voor den oorlog werkt kan men altijd uitstel bekomen. Maar ook nog in veel andere gevallen. De tekst van het we'-besluit is hier zeerduister; het vergenoegt zich te zeggen dat dezen die in een onderneming van alge-meen nut arbeiden den uitstel kunnen bekomen. Nu, wat verstaat men door algemeen nut of belang ? De Wet zegt het niet. Is de landbouw in dit geval ? Waarschijnlijk. Wat zeker is, 't is dat de distilleriën (alcoholfabrieken) van algemeen belang zijn. De suikerfabrie-ken waarschijnlijk ook. Hoe en wanneer moet men uitstel vragen ? Men moet den uitstel vragen in zijn inschrijving. Het is noodig iedermaal er de bewijzen bij te voegen. (Certifi-caat van den patroon, enz.) ? Dus er werd besloten door het wet-besluit dat sommige personen uitstel kunnen bekomen. Dat is schoon en rechtvaardig, maar het ware veel beter geweest in dit zelfde besluit te zeggen in welke gevallen men uitstel kan bekomen . 't Is inderdaad nen flauwen troost te zeggen in art. i7 dat later een koninklijk besluit de oorzaken van uitstel zal bepalen, wanneer men voor 15 Oogst de redenen van uitstel moet doen gelden . Men moet zich inschrijven voor 15 Oogst. Het termijn is veel te kort. Immers wij kennen personen die op 3i Juli naar Hâvre om inschrijvings-bulletijns schreven en heden 10 Oogst ze nog niet ontvangen hebben. Daarbij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume