Ons Vlaanderen

2223 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 03 März. Ons Vlaanderen. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/6d5p844z06/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vierde Jaar. - N* 158. Prijs : 10 Centiem per Nummer Zondag 3 Maart 1918. ONS VLAANDEREN TE GENT : [[24, Wellinckstraat. VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG TE PARIJS : 181, Rue de Charonne, ABQNNEMENTSPRIJS : Voor België en Frankrijk : Voor een jaar frs. 5 00 Voor zes rnaand » 3 00 Voor drij maand .... » 2.00 Buiten Frankrijk : Voor een jaar » 8.00 DOOR EENDRACHT STERK AANKONDIGINGEN : Tien frank voor eerste opname. Voor verscheidene opnamen : Prijs volgens overeenkomst. VLIEGT DE BLAUWVOET Storm op Zee ! Sinds meer dan drij jaar had onze aartsvijand, ans dierbaar Vaderland onzer zijne klauw. Hij, voir wien macht hetzelfde is als recht, hij, de trouve volgeling van Ma-chiaveli, hij de voorstaander en de uit-buiter van de realpolitiek, hij die ket bloed van ons volk en den rijkdom van ons land heejt ajgeperst uit iederen ader, hij heejt zijn leer bot gevierd in ons negen provinciën ! En na veertig maand verdrukking, na veertig maand chantage, na aan eenige ongelukkigen het lokaas geworpen te hebben der Vlaamsche hoogeschool te Gent en der bestuwlijke scheiding, heejt hij gedacht de kroon op dit ailes te spannen, met in Vlaamsch België eene beweging op touw te zetten voor de zelfstandigheid op politiek gebied van den staat Vlaanderen. Maar hoe mis is hij niet geweest ! Hij kende de trouwe Vlamingen niet! Ons eerste recht, voor welk wij streden, was irnmers, een volk te zijn, geen knecht! De Vlamingen, hebben gestreden, en strijden nog, voor te worden een volk, een vrije en zeljstandig volk dut zich in den natuurlijke kader van den Belgischen staat, waar het% sinds eeuwen 'met zijn broeders de Walen het zeljde lot gedeeld heejt, en in de zeljde politieke inrichting meegeleefd hpeft » tôt zijn veelvoudigen en volkomen ontwikkeling kan brengen. Zij weten dat buiten de trouw aan de wettige en aanvaarde regeering voor he^ geen zaliguording mogelijk is . Zij weten dat voor den oorlog reeds, onbezonnen vijanden hun streven be spotten en bezwadderden, zij hoopten dat het jonge bloed der vlamingen voor redding van het Vaderland kwistig vergoten, hunne rechtmatige eischen ging doen aanvaarden, en zij besefjen nu in de zwaarste droefheid dat de vijand van België en van Vlaanderen, — want beiden zijn onscheidbaar, — hunne werking den ergsten slag ging toe brengen. Want indien er ooit iemand kwaad gedaan heejt aan onze beweging, die eene loutere kultuurbeweging was en is, is het de duitscher. Wij, trouwe Vlamingen, wij kunnen enkel klagen en treuren, want ons jongens hebben meer gedaan dan wie ook om den pruis neer te helyen, Droevig ! Droevig is het, met woede in 't hart, en onmachtig te moeten zien hoe de duitscher ons volk versjacherd en onze zaak bezwaddert ! * * * Uit België, uit de streek waar door de bezette bevolking sinds maanden, het ' bloedig calvarie wordt opgegaan, komen ons berichten aan, die ons opbeuren. " Ah ! M en had gedacht dat het vol-doende was, ons volk uit te moorden en 'ait te hongeren. om er van te bekomen, wat men wilde ! Neen de ziel van een volk kan niet vergaan. Het is die ziel die zich geuit heejt, in al deze prachtige protesteu der gerechts hoven, van welke niet een meer wil zete-len in gansch het land, in deze van al de gemeenteraden van het vlaamsche land en dit der kamerleden en senators, die eenparig gezegd hebben aan den dwingeland : wat gij doet is een machtmisbruik ; wij Vlamingen, zijn burgers van het Belgisch Vaderland, van waar alleen de redding komen zal, aile vreemde inmenging verwer-pen wij en doet ons afgrijzen. Het is die ziel nog, die ziel van moe-der Vlaanderen die onsterjelijk is, die zich uit in het prachtig manifest dat wij hieronder drukken. Vlaanderefi kan niet sterven en het zal leven in ons vrij en duurbaar Belgisch Vaderland ! E. R. ! Gezamentlijk Protest der Vlaamsche Vereenigingen van België (I) „ Aan rijkskanselier von Hertling, tegen de wederrechtelijke machttoe-eigening van den zoogezegden « Raad van Vlaanderen » Antwerpen, 30 Januari 1918 Excellentie, Wanneer België door de duitschers overvallen werd, hebben al.de politieke partijen besloten, aan hunne geschil-len een eind te brengen, < m uitj al hunne macht hunne zorgen toe te wij den aan het zoozeer geteisterde volk Dd Vlamingen hebben zich, uit ganscher harte, bij deze gedragslijn aangesloten, en niettegenstaande al de aanvallen- en al de belasteringen tegen de vlaamsche beweging door eenige van hare tegenstrevers gericht, is het vlaamsche volk, in zijne over-groote rneerderheid, aan het gegeven woord immer getrouw gebleven. Een kleine groep fanatieken heeft zich van deze gedragslijn verwijderd, en heeft getracht de hulp van de be-zettende macht te bekomen eerst in de zaak van de hoogeschool van Gent, daarna voor de invoering van de be-stuurlijke scheiding, nu in het vraag s!uk van de politieke onafhankelijk-heid van de vlaamsche gewesten. Aile weerstand tegen dit drijven wordt verboden tengevolge van de censuur der bladen, der ontbinding der poiitieke vereenigingen, der beper kingen gebracht aan de viijhei:! van vereeniging, hebben de zoogezegde aktivisten feitelijk alleen de macht hunne gedachten te doen kennen. Niettegenstaande dat, niettegen-staande demoeilijkheden welke men het aandoet. heeft het vlaamsche volk zijne zienswijze doen kennen door aile wettige middelen die nog ter zijner beschikking zijn : op geen manier heeft het de aktivistische strekkingen goedgekeurd noch aanvaard. Wanneer zich het nieuws verspreidde dat de vlaamsche burgerlijke gevàn-genèn voor de waalsche uit Duitsch-land terug gebracht werden, werd onmiddelijk door de Vlamingen ver-klaard, dat elke poging om de Via mingen en de Walen te verdeelen en om ze op ongelijke wijze te behande-len, bij hen enkel en alleen de grootste afkeuring zou kunnen te weeg brengen. Wanneer hetontwerp van het ver-vlaamschen der Gentsche Hoogeschool in het licht gezonden werd, onmiddelijk en alhoewel deze herinrichting het voorwerp der verzuchtingen van aile Vlamingen was, deden deze hunne hevige afkeuring nopens deze inmenging van de bezettende macht in hunne protestatie van 8 Januari Î9I6 kennen : de onderteekenaars, allen overtuigde aanhangers van de ver-•vlaamsching der Hcogeschool van Gent.verklaarden dat zij deze tusschen-komst noch begeerden noch aamaar-den ; dat de duitschers zich niet te bemoeien hadden met deze vraagpun-ten van inwendige politiek. « De eer en de waardigheid, zoo luidde het protest, zijn ook voor een bezette volk, onschatbare weldaden. Hoe zou de geschiedenis ons oordee-len, wij Vlamingen, indien op een tijdstip op hetwelk onze zonen nog strijden in de loopgraven, wij van den overweldiger voordeelen aanvaardden zelf onder den vorm van een herstel-ling van het recht ? In het verleden, heeft ons volk, er altijd aan gehouden, in zijn eigen land, zijn eigen zaken te schikken. » Het protest eindigde met deze dui-delijke woorden : « Wij Vlamingen, wi] plaatsen ons alleen op het terrein van de Belgische nationaliteit. » Toen in Maart lg 17, de afgevaardig-den van den zoogezegden j Raad van Vlaanderen » te Berlijn door uw voor-ganger in gehoor ontvangen werden, werd onmiddelijk een protest gestuurd (1) Vertaling van den franschen tekst. De oorspronkelijke vlaamsche tekst was ons nog niet toegekoinen (Red.). tôt dezen laatsten; en men steunde er o. a. op het feit dat ds bestuur-lijke scheiding, geen deel uitmaakt van het programma van de vlaan sche beweging, dat de zoogezegde « Raad van Vlaaftderen » niet het rninste recht had te spreken in den naam van het vlaamsche volk, dat zijne daden, volmondig veroordeeld, en diep afgekeurd werden. Behalve deze documenter), zouden wij ook nog kunnen drukken op dr menigvuldige betoogingen door de welke, hier zelve en op den vreemde, het gedrag der zoogezegde activisten streng veroordeeld werd, en die betoogingen grepen plaats niettegenstaande al de hindernissen welke de oorlog stelt aan de vrije uitdrukking der gedachten. (Smeekschriften en p o-taties der gemeenterâden van Antwerpen, Mechelen, furnhout, St Niklaas, enz... der Bestendige deputatie van Antwerpen, der vlaamsche volksver-tegenwoordigers van Cauwelacrt, Cam. Huysmans, Arthur Buy^se, Persoons, De Bunne, en c. Deze herhaalde en uitdrukkelijke protestaties waren geene individuelle daden, maargingen uit van de erkénde voormannen van de Vlaamsche beweging en der vlaamsche inrichtingen ; van de afgevaardigden van het vlaamsche land, van de meest vlaamsch-gezinde besturen. Ontegensprekelijk drukten zij de meening uit van gansch het volk. i Het ontslag der- beambten zoowel Vlaamsche als fransche, der ministe-rieele ciepartemanten en hunne weige-ring aan dç bgstuurlij^e .^cheidi"-; mede te werken, hebben bewezen hoe a!gemeen deie gevoelens verspreid waren. Daar nochthans, niettegenslaande die daadzaken en die protesties, het groepje activisten voortgaat, zonder eenia; recht, met zich voor te stellen als de tclk van d ; Vlaamsche beweging en het vlaamsche volk, zoo hebben wij, voorzitters, bestuurders, leiders et vertegenwoordigers van vlaamsche vereenigingen, instdlingen en groepen er aan gehouden te herhalen dat wij krachtdadig en zonder voorbehoud hunne houding afkeuren. De scheiding van het land in twee besturen niet twee hoofdsteden, twee verschillige ministeries, en morgen wellicht, twee parlementer! kan riiet anhers dan ons duurbaar Belgisch Vaderland in zijne binnen en buiten-landsche betrekkingen verzwakken ; en die verzwakking kan enkel ieiden tôt eene ramp zoo voor vlamingen als voor Walen, zonder onderscheid. Om aan de eischen der Vlamingen op taalgebied voldoening te geven, bestaan er genoeg andere middels welke niet, zooals deze, op scheiding en tweedracht uitloopen. De scheiding is in tegenstrijd met geheel ons ge-s-heidkundig verleden ; in geluk en in ellende, te midden der grootste moeilijkheden, hebben, sedert eeuwen, Vlamingen en Walen, steeds hetzelfde lot gedeeld en maakten steeds deel der zelfde politieke inrichting. Door dezen oorlog zijn de banden welke hun vereenigden nog sterker toegezegeld. Of zou dan het bloed dat onze sol-daten zoo heldhaftig Ressort hebben, enkel dienen moeten om het Belgisch Vaderland te doen verdwijnen! Onze heiligste politieke en econo-mische belangen worden door deze domme plannen bedreigd. Dit organieke wezen, dat van België, door ziinen handel en zijne nijverheid, zijne stroomen, zijne havens, 2ijne ijzerenwegen, zijnen landbouw, zijne bewonderenswaardige arbeiders, allen tezamen onder een zelfde bestuur wer-kend, in den loop van eenige tiental-len jaren, eene economische macht ge-vormd heeft van eersten rang, dit .wezen zou ontbondeii worden, kunst-matig verzwakt door tegenstrijdige invloeden, ontzenuwd door uiteenloo-pende richtingen. Het eng particula-rism, dat in verleden en in tegen-woordigen tijd zooveel kwaad - gedaan heeft, zou ze'gepralen. Het evenwicht tusschen de strekkingen van ons land zou verbroken worden en België zou eene crisis beleven welke gedurende lange jaren aile herinrichting van 't land en aile heeling der oorlogswonden onmogelijk maken zou. Dieper dan ooit hebben wij gevoeld, in de^e troebele tijden, in onzen tegen woordigen wereld w<iar brutale macht en onrechtvaardigheid zegevieren, hoe groote nadeelen cr aan vast zijn aan het feit dat een volk enkel eene kleine natie vormt. Wij willen niet nog klei-ner worden : wat ons gered heeft is de onveibreekbare wil van geheel ons volk zonder onderscheid van ras noch van taal, van vereenigd te blijven, van zijne eer hooger te plaitsen dan zijn bloed en zijn goed. Zôô zijn wij waar-lijk getrou.v gebleven aan de schoonste voorbeelJen onzer voorvaderen, aan huo erfdeel van moed en van glorie ; dank daaraan hebben wij in geheel de wereld eene faam en eene sympathie vervvorven welke voor ans, in de toe-komst, eene onschatbare waarborg blijven zal. Dit is een goed dat aan aile Belgen toebehoort en niets zal dezen kunnen verdeelen die te za'men deze heldend.iden uitgevoerd, deze on-gelukken vérdragen hebben. Excellentie, De Vlamingen zijn geen veroverd volk; ze bez'tten hetzefde kiesrecht aïs de Walen ; ze hebben aile middels om hunne rechtvaardige eischen te doen gelden. Ook is onze vlaamsche beweging niet gcsicht tegen onze waalsche medeburgers,' aan wie wij, ten geenen prijze, onze taal willen opdrin-gen-; «ij is ook niet g-i icht tegen de fransche taal welke wij- eerbiedigen als het ziunebeeld van der grootste en der edelste natiën van de wereld. De' Vlaamsche Beweging is de uitdrukking van dit grond-princiep dat iedere bsvi L<ing het onvervreemd-baar recht bezit haar leven en hare historische persoonlijkheid te ontwik-helen volgens haar eigen karakter en in hare eigene taal. De theorie volgens de welke eene éénheid van taal, kunstmatig opgelegd, ten misprijze van 't vlaamsch, de ontwikkeling der belgische politieke éénheid zou bevoordeeligen, is eene -ramp zalige dwaling, door de geschiedenis veroordeeld, overigens officieel in onze wetgeving gelooehend, en waarvan de wederverschijning na den oorlog een belachlijk anachronisrn zou uitmaken Een vlaamsch bestuur, een vlaamsch zoo lager als hooger onderwijs, een vlaamsch gerecht, de ontwikkeling van gansch het leven van 't vlaamsche volk in zijne eigene taie, dat zijn integen-deel de ernstigste waarborgen om de meest volledige opbloeiing van ons Belgisch Vaderland te verzekerenalsook het onpartijdig karachter en -de be-scherming van ons ras broederlijk te zamen werkend met de Walen, te midden van al de volkeren die ons omringen. Onder den mannelijken indruk der onheilen te zamen geleden en der vrij-heid te zamen herveroverd, zullen Vlamingen en Walen zich met een nieuwen moed vereenigen om het heropbouwingswerk te voltrekken onder de gezament'ijke kenspreuk : « Aan ieder zijne Taal, aan ieder zijn Recht ! » Maar wij zelve willen onze eigene zaken regelen, gelijkvormig onze Grondwet, met onze eigen middels, in ons e:gen land, zonder vreemde inmenging noch hulpe, en aan onze nationale instellingen den eerbied ver-zekeren welken zij verdienen. Wij zijn diep overtuigd dat aile andere oplossing anders niet zou zijn dan de uitdrukking eener ongeneesbare zwakkeid. Wat de leering betreft volgens dewelke aile middels goed zijn om het verkrijgen van zijn recht te verzekeren, wij verstooten deze en aanzien ze als onzedelijk en onweerdig van ons volk. Wij protesteeren dus uitdrukkelijk en krachtdadig tegen de proclamatie van den zoogezegden « Raad van Vlaanderen » van I9 Januari 1918. — Wij verwerpen ze zonder voorbehoud en wij ontkennen aan dezî instelling aile recht tôt spreken of tôt handelen in naam. van ons land of van de vlaamsche bevolking. 'Louis FRANCK Pfcof. VLIEBERG Voorzitter der Federatis Alg Voorzitter der Vlaamsche van het Davidsfonds. Rechtsgelierden. Au g. VERMEYLEN, Nie. CYPERUS, Voorzitter der Assoc. Eere voorzitter van der Vlaamsche der Vlaamsche liberalen Letterkundigen. Bond (Antwerpen). BORGIGNON, Dr. NUYENS, Voorzitter van de Voorzitter vau den Cath. Vlaamsche Th. Bond (Antwerpen) Assoc. (Brussel). Dr. TEERLINCK, M. SABBE, ; Voorzitter van den Seeretaris van het Lib. Volksbond. (Willemsfonds Mechelen). (Brussel). enz., enz, enz. (Volgen de handteekens der voor- zitters en leiders van Vlaamsche maatschappijen in geheel het land). Oproep der Belgische Klas 19 Wij geven hieronder dea volledigen tekst van het Besluit-wet dat de mannen go-boren in 1899 oproept. ALBERT, Koning der Bei.gen Naar eensluidend advies van Onze :ot Raad vergaderde Ministers, Wij hebben besloten en Wij besluiten : Artikel 1. Al de Belgen, geboren in îet jaar 1899, worden ôpgeroepen om /oor den duur van den oorlog, het Vaderland te dienen. Zijn in dezen oproep niet begrepen : 1° Zij die, op 21 Juli 1916, op vijan-lelijk of door den vijand bezette gebied ^erbleven ; 2° Zij ' die deel uitmaken van het belgisch leger : worden geacht er deel ran uit te maken de militairen die, iedert 31 Juli 1914, onbekwaam voor len dienst verklaard, op verlof gesteld >f afgedankt werden om gelijk welke eden ; 3e Zij die deel uitmaken van een 1er verbonden legers. Art. 2. Al de bepalingen voorzien )ij de besluit-weften van 21 Juli 1916 :n 1 Mei 1917 ten opzichte van de ;ehuwde mannen geboren na 31 De-:ember 1894 en voor i Januari 1899, ilsmede van de ongehuwden geboren la 30 Juni 1886 en voor 1 Januari 899 (Ie groep), zijn toepasselijk op de îelgen geboren in het jaar 1899, voor ;ooveel zij niet in'strijd zijn met dit >esluit-wet. Art. 3. De door dit besluit-wet be-loelde Belgen welke voor 1 Mei 1918 loor de Wervingscommissies voor den lienst worden aangewezen, zullen op lien datum in werkelijken dienst treden. Zij die na 30 April i918 door de Vervingscommissies voor den dienst /orden aangewezen, zullenonmiddellijk ia hunne aanwijzing in werkelijken lienst treden. Vrijwillige dienstnemingen Art. 4. De door dit besluit-wet be-^oelde mannen, welke door de Wer-ingscommissies nog niet aangewezen ijn voor den dienst, zullen vrijwillig logen dienst nemen voordat zij opge-oepen worden; deze vrijwillige dienst-emingen zullen echter geen wapen- of ienstaanwijzingen bevatten. Dekrijgsoverheid zal zelf de wapens n de diensten aanwijzen waarbij zij ullen gebezigd worden. Art. 5. De krachtens dit besluit-wet oor den dienst aangewezen mannen ullen voor den vastgestelden datum i werkelijken dienst mogen treden. Deze vervroegdë in werkelijken iensttreding zal geenszins de beslis-ingen wijzigen welke door de Wer-ingscommissies genomen werden aan-aande hunne bekwaam'neid tôt of unne benuttiging bij de verschillende iensten en wapens. Bizondere Bepalingen » Betreffende Hoogeschool-en collegestudenten Art. 6 Ten einde een hoogeschool-f collegestudent in staat te stellen ich vôôr een examenjury aan te bie-en of het schooljaar te eindigen zal de ^ervingscommissie in afwijking van ovenstaande artikel 3 mogen beslisspn at hij in werkelijken dienst .-.al treden p een datum welken zij zal vaststellen a welke zal begrepen zijn tusschen Mei 1918 en 16 Augustus I9I8. De Commissie zal vooraf onderzoe-en door de getuigschriften derleeraars n professors alsmede door âlle andere îiddelen welke zij gepast oordeelt, of e aangevangen studies ernstig zijn en f het staken derzelve den belang-ebbende een groot nadeel kan berok-enen. Art. 7. De Wervingscommissie is be-last met het toezicht over de jonge-lingen welke het voordeel van het bij artikel 6 vooziene uitstel genoten hebben. Deze zijn gehouden haar aile getuigschriften, verklaringen en recht-vaardigingen te geven Ingeval de te hunnen voordeele getroffen maatregel zou ophouden gewettigd te zijn, dan zal de Commissie zulks dadelijk bekend maken aan den Minister van Binnenlandsche Zaken. Art. 8 Onverminderd artikel 15 van het besluit-wet van 21 Juli I9I6 zal de Beroepscommissie, op verzoek van den Minister van Binnenlandsche Zaken of van den Minister van Oorlog te allen tijde de beslissing mogen nie-tig verklaren waarbij het bij artikel 6 voorziene uitstel verleend werd en bev-elen dat de hoogeschool of college-tudent onmiddellijk in werkelijken dienst trede. Art. 9- Zullen heschoiuwd worden als déserteurs en de straffen oploopen welke voorzien zijn door het militair Strafwetboek, zij die om het in art. 6 voorziene uitstel te bekomen of om het te behouden voor de Wervingscommissies of voor de Beroepscommissies valsche verklaringen zullen afgelegd hebben of er vervalschte stukken of uit toegevenheid toegestane getuigschriften zullen overgelegd hebben. Deze overtredingen zullen gevonnist worden door de militairerechtsmacht. Art. 10. Dit besluit-wet zal bindend zijn van den dag af zijner bekendma-king in den Moniteur Belge Kondigen dit besluit-wet af, bevelen dat het met 's Lands zegel bekleed en door den Moniteur bekend gemaakt worde. Gegeven te Menton, den 2O Februafi 1918. * * * De Minister van Oorlog, Gezien het besluit-wet van 20 Februari 1918, Besluiten : Artikel 1. Zijn gehouden zich te laten inschrij • ven ai de Belgen geboren in het jaar 1899 behalve : 1- Degenen welke op 21 Juli 1916 op vijande-lijk of door den vijand bezette gebied verbleven. 2- Degenen welke deel uitmaken van het Belgisch leger : worden geacht er deel van uit te maken de militairen die, sedert 31 Juli 1914, onbekwaam voor den dienst verklaard, .op ver-lof gesteld of afgedankt "werden om gelijk welke reden ; 3- Degenen welke deel uitmaken van een der verbonden legers. Art. 2. De inschWjving zal gesohieden door middel van bulletijns overeenkomstig het bij dit besluit gevoegd model. Art. 3. De door dit besluit bedoelde mannen welke zich in het niet door den vijand bezette deel van West-Vlaanderen, in Frankrijk en in het Vereenigd-Ivoninkrijk bevinden, zullen zich vôôr 1 April 1918 latan inschrijven. Al de bepalingen van ons besluit van 23 Juli 1916 welke niet in strijd zijn met dit besluit. zijn op hen toepasselijk. Art. 4. Behalve ingeval buitengewone omstan-digheden zulks zouden beletten, zal het oudste militair lid, op hun verzoek, een verlof van tien dagen verieenen aan de opgeroepenen welke door Wervingscommissies van 21 April 1918 voor den dienst zullen aangewezen worden. Le Hâvre, 21 Februari 1918. Dus moeten de in 189g geboren Belgen welke zich in Frankrijk bevinden, op straf van gerechtelijke sancties op te loopen, vôôr 1 April I9I8, een be-hoorlijk ingevuld inschrijvingsbulletijn sturen naar den Minister van Binnenlandsche Zaken van België (Militie-dienst), Le Hâvre. Zij kunnen zich deze bulletijns aan-schaffing door ze mondeling of schrif-telijk te vragen aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken van België, aan de Belgische Consuls en aan de Belgische Komiteiten voor Vluchtelingen. Zij zullen later vôôr de Wervingscommissies geroepen worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume