Ons Vlaanderen

514448 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 04 März. Ons Vlaanderen. Konsultiert 21 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gb1xd0s29z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ONS VLAANDEREN VEKSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRÎJS : Voor België en Frankrijk : Voor een jaar. Voor zes maand » * Voor drij inaand .... » 1.^5 Buiten Frankrijk : Voor een jaar . i . • • » DOOR EENDRACHT STERK BUREELEN : TE GENT : 24, Wellinckstraat. TE PARUS : 181, Rue de Charonne. DRIJ BRIEVEN. Ca^telnau, 17 februari 1917. Geachte Heer, IBijna van in het begin van den oorlog, hebben wij, mijn man en ik een soldaat aangenomen van Aalst en die liet geluk niet heeft met zijne ouders in aanra-king te komen, daar zij in deze stad geble-ven zijn, en zoo ben ik er moeder van en mijn man, vader. Zulkeen schoonen naam geeft de jongen ons, daar wij voor hem zoo goed zijn als voor onze kinderen ! Gij ziet op den bijgevoegden brief dat de jongen geern bij ons in congé ware gekomen maar dat wij hem het geld niet kunnen op-zenden omdat ik ook 3 soldaten heben dat de soldaten nu de reis moeten betalen. Hij was vol boop en vreugde en op eens valt zijne hoop en vreugde in duigen ! Nu. Mijnheer, lcom ik u een verzoek te doen. Kunt gij toch niets doen om dien armen jongen eens te doen komen bij zijn aangenomen ouders, broeders en zusters ? Hopende dat gij zult doen wat in uwe macht is, blijven wij uwe nederige dienaars. Man en vrouw E. G. En hier volgt de brief van den aangenomen zoon : Zaterdag denl0-2-l7. Beste Ouders, Broeders en Zusters, Met dezen kom ik uwen brief nog in voile gezondheid te ontvangen, en hoop van u hetzelfde. Beste Ouders, misschien zult gij over eenige dagen wel gezien hebben dat de duitschers in Boesinghe geattaqueerd hebben. Wij waren juist in de tranchée als het voorviel. Om 2 u 's nachts kwamen zij op in een bombardement, maar zijn met veel verliezen achteruit geslagen. Er lagen 4 duitschers dood voor onze'tranchée en langs waar de andere weg geloopen waren was het vol met bloed. Maar wij ook hebben verliezen waaronder Aalstenaars. Nu gaan wij naar een ander sector, waar het zal beter zijn, want met dat vriezen komen ze te gemakkelijk over het water. Ook, beste Ouders, was ik ontevreden over het geen de congés aangaat, maar ik zal het certificaat goed bewaren om als de gele-genheid zich aanbiedt, van tôt u te komen. Ook zegt ge dat het leven zoo duur niet was dat gij mij zoudt 30 fk. opsturen. Maar ik zou niet willen dat ge mij dat opstuurt. Gij zijt daarvoor veel te goed voor mij, en daarbij, beste ouders, wanneer men al 3 soldaten heeft is dat veel te kostelijk. Ik zal als het mogelijk is, zooveel trachten te sparen op mij ne solde. Vele complimenten aan broeders en zuster, en een warme handdruk van verre, en laat het hopen, in 't korte, van bij Van uwen aangenomen zoon J.M.C. 224. ... Cie. ♦ ♦ * Parijs, 1 Maart 1917. Weled. Heer Minister van Oorlog, k Durf verhopen, dat wanneer gij dit blad zult ontvangen, gij de twee hierbovenstaan-ùe brieven een oogslag zult gunnen. Ik weet gij door 't werk overladen zijt, maar t is voor de soldaten ! Die brieven zullen u wellicht doen uit-roepen : ^oe edel zijn de gevoelens van ons \olk ! Ziehier arme vluchtelingen met nî zoons soldaat, en zij nemen nog een vierden ongelukkigen aan ! Maar, wildet gij ook, Weled. Heer Minis-er, niet halverwege, blijven staan en be-Ve Voortaan al onze jongens die in ^er 0 gaan, hunne reis niet meer zullen be-a en' hunne fransche en engelsche wapenbroeders ! Want 't zou eene te schreeuwendejonrecht-vaardigheid zijn aan het belgisch gevluchte volk dien zwaren last op te leggen wanneer het reeds zoo arm en ongelukkig is in bal-lingschap.Mag ik u dan nog zeggen, Mijnheer de Minister, dat sinds denjlaatsten oproep, hon-derde vrouwen en kinderen, die zonder morren, hun echtgenoote en vader aan 't Va-derland afstonden, snakken naar het uur van vaders aanstaande verlof, en dat de besproken maatregel voor gevolg zou hebben dit uur voor weken, misschien maanden uit te stellen. Mijnheer de Minister,er zijn nog dozijnen andere redenen die pleiten voor de koste-looze reis der verlofgangeis, maar 'k wil er u maar een meer zeggen en gij zult hem gemakkelijk begrijpen : er zal rnisnoegdheid, ontevredenheid en gemor zijn bij het uitge-weken belgisch volk, zoolang onze arme jongens niet voor niels in congé mogen komen. Wil, Weled. Heer Minister van Oorlog, de zeer eerbiedige groeten aanvaarden van ie-mand die als u is Een Soldatenvriend. AAN ONZE LEZERS Vriendelijk verzoeken wij onze Lezers wier abonnement in de maand Februari of Maart vervalt, ons den inschrijvingsprijs : 2.25 fr. voor zes maand of 4.25 fr. voor een geheel iaar te willen opsturen in postmandaat, en bij adresverandering een postzegel van 15 ctm. te willen medezenden voor den onkost. Tôt ons spijt, moeten wij onze gëubon-neerden verwittingen dat wij voortaan geene postkwittanciën meer zullen aanbieden bij de vernieuwing der abonnementen ; de on-kosten beloopen te hoog. — Per post doen wij nog enkel de jaarlijksche abonnementen ontvangen, op uitdrukkelijk verlangen onzer lezers. Hieruit moeten onze lezers niet beslmten dat wij denken dat de oorlog nog een jaar of meer, duren zal. Neen ; maar, gelijk « Ons VLAANDEREN » voor den oorlog te Gent verscheen onier den naam van a Het Volk van Vlaanderen » zoo zal het, met Gods hulp, na den oorlog ook voort blijven bestaan, en lijk nu, bizonder gewijd zijn aan de verde-diging der belangen der uitgewekenen. Nota. De lezers wier abonnement in Januari en Februari verviel en die den prijs van hun abonnement niet opzonden, zullen voortaan het blad niet meer ontvangen. Ons Nieuw Mengeiwerk Van toekomende week af zal Ons Vlaanderen het prachtik geschiedkundig Roman De Seule m Boriisi Door Herman RONSE als feuilleton wekelijks aan zijn lezers geven. Dit is het waarachtig verhaal, waarin men ziet hoe Jan Borluut met de Gentenaars in 1302, aile moeilijkheden wist te overwinnen ommet zijne strijdmakkers het Vaderland te verdedigen en vrij te maken injdenberuchten slag der Gulden Sporen. Nevens de prachtige beschrijvingen die ons het werkelijk- en zieleleven van onze voorouders doen kennen, zien wij in die bladzijden, het onluiken en bekronen van eene zuivere en innige liefde die Borluut toeliet zijne gezellin Maria Van der Moere tôt het altaar te lijden. Voorzeker zal DE BENDE V A.N BORLUUT Bij ons vluchtelingen een grooten bij val genieten. Âvondpraatje ! Dag jongens ! Zie kereltjes, met zoo ' t'en wcér, had ik toch liever te huis gebleven hoor ! Zoo heel warmkes bij een stoofke, met een pijp in de kop en een paar nieuwe sloefen aan de voeten. Ja, ja ! Ik heb een paar nieuwe sloefkes gekregen van mijne teergeliefde en aangebc-den wederhelft ! (Zoo noem ik ze altijdals ik iets « krijg » !)" Ik heb die gekregen voor mijnen verjaar-dag ! Wij zijn er-nog 7 maanden af, maar enfin ! Hebben dat is hebben, en krijgen is een kunst ! Maar ik had u beloofd nog een zegel van S. K. V. H. te komen laten zien en uitleggen en ik heb mijne nieuwe sloeffen dan maar voor een avondje in « place repos » gezet. Nu over dien zegel, ziehier, dat is hem! —- -1 Bezie hem eens goed. Een Zajigma-ker, een Christus ge-kruisigd op het voor- i-P^an- R°nd Hem een ' «§ àm groote doornekroon. Vô6r Hem een jonge" pi?:. ' ling die Hem iets vH# ta schijnt toe te fluiste-—-■ Y n * ren. De omgeving : een dor bosch en loop-grachten ! Als opschrift : Credo. Een la-tijnsch woord dat wil zeggen : ik geloof ! Hebt gij het nu allemaal goed gezien ? Kom, nu gaan wij het'nog eens samen bewonderen. Luister goed, ik ga u dat eens uitleggen, hoe ik dat zie. Ziet ge, de grond is zonder vruchten. Hij levert niets op van al de rijkdommen die men er na noestevlijt zou moeten vinden . Het eene deel is noch bezet met een groep bladerlooze boomen, waar nog zelfs het kleine vogeltje geene schuilplaats vinden zou ! Het andere deel dient om loopgraven te bouwen ! Dat is Vlaanderen ! Ons Vlaanderen ! Dat land waar wij vroeger zoowel ons broodje verdienden, dat is Vlaanderen ! Datzelfde Vlaanderen dat nu verhakkeld en verscheurd ligt, en waar zelfs onze broeders of vaders geen schuilplaatsje meer vinden maar als slaven, in kudden worden voortgedreven, ver van huis en erf ! Het is dat zelfde Vlaanderen, waar vroeger rijke landerijen waren en waar nu noch slechts een monsterachtig loopgravennet doorloopt ! Loopgraven en forten. Een autaar I waar-op dagelijks het edelste menschenbloed vloeit, geofferd aan Thor, den God van den oorlog ! En voorop : de t-ekruisigde, de Zaligma-ker ! Welk een juistevoorstelliïig van ons leger! Zijn « onze jongens » niet de geofferden ? Zijn zij het niet die hun bloed vergieten, dat bloed dat ons weder vrij moet maken? Die doornekroon zoo monsterachtig groot! Zeg me, welk volk op aarde heeft ooit een marteling onderstaan zooals « onze jongens » en met hen geheel ons volk . Wie van hen lijdt er niet het onuitspre-kelijke, naarlijf en geest ? En dan voorop zien wij de jeugd, de klei-nen. Zij reiken nog niet tôt aan de schou-ders van de geofferden. Doch eerbiedig met de pet in de hand en lichtjes op de teenen, heffen zij zich op en fluisteren fier en overtuigd in de ooren van den lijder : Credo ! Ik geloof 1 Zij « gelooven » in het eerlijke van onzen strijd ! Zij « gelooven # in het lijden dat « onze jongens » reeds verduurd hebben ! Zij s gelooven » in de liefde tôt onzen grond en tôt onzen stam. Zij « gelooven » dat de overtuiging van het heiligste Recht, een volk kan sterken en sterk houden in die —— ' g i duizende beproevingen van allen aard, be-proevingen welken alleen in een hel van valschheid, logen enkwaadwilligheid kunnen geboren zijn ! Zij « gelooven » dat onze jongens zullen houden, strijden en lijden tôt het uiterste, allemaal vallen als het noodig is, enkel en alleen om te redden : dat land waar met hunne gedachten, hunne hoop, ook hunne vrouwen, hunne kinders, hunne moeders, hunne vaders, hunne familie, hunne brood-winning, kortweg : hun ailes gebleven is ! Zij « gelooven » onze kleinen ! En een geloof, gesteund op waarheid baart macht ! Daarom richten zij zich behoudzaam op de teenen en glinsteren hunne oogjes zoo fier, wanneer zij, de nakomelingen aan « onze jongens» de bewerkers, de lijders toeroepen : Credo ! Ik geloof ! Ja, gij jongens van Vlaanderen ! Gij iijdt en strij dt ! Gij sneeft op den autaar van het Vaderland ! Maar gij bevverkstelligt de woorden van onzen grooten Guido Gezelle : Vlaanderens, diep vernederdoorden, vragen daden maar geen woorden ! Eu wanneer u een zegeltje van S. K. V.H. toekomst bezie het dan nauw. Laat het tôt u spreken. Zijne taal is zoo schoon, zoo echt, zoo rein ! Gij zelve ook, vraag ze, zend ze aan uwe vrienden en kennissen en leert aan heel de wereld kennen, dat reine, vrije volk dat nog steeds, spijts aile lijden en aile wee, den kop recht houdt, omdat het als een Christus, leed en lijdt voor het Recht en de Waarheid ! * * * Nu jongens, vaarwel, mijne vertelling over S. K. V. H. is uit. Ik hoop u niet ver-veeld te hebben en kom ik soms eens in de buurt, dan kom ik nog eens binnen, hoor ! Dag brave kerels 1 Tôt ziens ! PlERKE GEBUUR. Uit ons Vaderland. de stad ninove gestraft. — De werklieden, die te Ninove waren aangeduid om gede-porteerd te worden, hadden de vlucht geno-men. Eenigen tijd nadien kwamen zij terug. Zij werden onmiddelijk aangehouden De duitsche soldaten wilden ze naar het station leiden, doch de bevolking jouwde de feld-grauen uit. Daarvoor is de stad gestraft. Te 7 ure moeten aile winkels en herbergen gesloten worden. Van 8 ure 's avonds tôt 5 ure 's morgens mag niemand op straat komen. uit het west-vlaamsche etappehgebied. — Wat we over Rousselare en reeds vroeger van Meenen meldden, n. 1., dat honderden werkloozen gedwongen worden onmiddellijk .aan het front te werken, vernemen we thans ook uit veel gemeenten van West-Vlaanderen in den omtrek : Meenen, Kor-trijk, Rousselare, Thourhout. En als we herinneren hoe burgers uit Brugge 't zelfde lot ondergaan en die van de kust aan de kuststellingen moeten arbeiden, kunnen we zonder overdrijven zeggen, dat de duitschers uit den langen ring en plaatsen achter hun Vlaamsch front duizenden mannen lichten, die zooals het protest der Christelijke vakbonden het juist noemde : gemilitariseerd zijn ten voordeele van den vijand. Vroeger deelden we reeds mee, hoe ook uit Noordelijker gelegen plaatsen, Ee-cloo, Maldeghem.enz. mannen als werklieden naar de sectoren van 't front worden ge-stuurd.Deze Vlamingen moeten arbeiden o. a. te Commines (Komen), Capellen-Brielen, den Koelenberg, Gheluwe, Langemark, Plasschendale, Couckelare, dus in de front-zone van Armentiers tôt Dixmuiden ! ■ar'.v.ijw-tf.nri'viy -m i 'rroaprsg,? k yw iT-.v .-uargr rnmim< aaf Wij wachten hierop gerust een nader onpartijdig onderzoek af. Wij melden niets anders dan de naakte waarheid. Sommige groep en vertrekken 's morgens en keeren 's avonds terug, maar de meeste dezer militaire arbeiders zijn van huis af-wezig van Maandag tôt Zaterdag. Ze slapen ter plaatse in barakken en worden ellendig gevoed. Wij resumeeren dus van vroegere en latere berichten voor 't etappengebied : Burgers uit Gent, Dendermonde en omgeving worden in Noord-Frankrijk gevoerd van Sedan, Laon, Meubeuge tôt bij Saint-Quentin.Burgers uit Brugge en de grensaorpen werken aan de grenstellingen in 't Noorden en bij 't Vlaamsche front. Burgers van de kust worden tôt arbeid in de duinen ge-prest. Burgers uit de steden en de dorpen van raidden West-Vlaanderen moeten arbeiden bij 't front van Armentiers tôt Dixmuiden.Uit 't generaal gouvernement deporteert men naar Duitschland. Het loon wisselt af van 1,25 Mark tôt 2,50 Mark, uitgezonderd voor hen, die vrij-willig werken, dezen verdienen meer. In verschillende plaatsen van Midden ■Vlaanderen, hebben tal van welgestelde burgers reeds eenigen tijd aanzegging gekregen, hun bagage gereed te houden om op het eerste sein te kunnen vertrekken. Dat er angst en onzekerheid heerscht, is be-grijpelijk.Zoo is de toestand in 't Vlaamsche etappengebied. (Tel.) thielt.— 't Amerikaansch voedingskomiteit heeft 4 of 5 winkels in de stad. De fabriek Waelkens is meelmagazijn, de fabriek van Maele is magazijn van koloniale waren. — Sommige artikels zijn peperduur, waar schijnlijk ©mdat ze niet geleverd worden door 't komiteit : koffie 2O fr. de kilo, bruine zeep i2 fr. de kilo ; witte zeep 5 frank 't stukje (de smokkelaars aan de grens krijgen er een mark voor). Aardap-pelen 16 tôt 2o fr. De burgers mogen er 3OO kgr. in huis hebben. leder werkman krijgt 3.50 fr. per week voor 4 uren werk, daarbij aardappelen en meel. De I7 slachters zijn vereenigd. Ze slachten in 't schutter-shof. De heeren P. Degryse en G. De Turck zijn er schrijvers van- Ds poort van Mr Do-nego is hun vleeschwinkel. Het rantsoen is 350 gr. per hoofd en per week, 't slachtvee is van 4e of 5e lclas en de Duitschers pakken dan nog de schoonste stukken. — Alleman bakt zelf. De brouwerij Colle, besrtuurd door M. A. Debeir brouwt nog. De Duitschers hebben de koperen ketels gepakt bij de brouwers De Croix en Dinneweth. De fabriek Decoster maakt er nieuwe ijzeren. al de scholen gesloten. — Een besluit van den gouverneur-generaal breidt tôt heel het land de maatregelen uit reeds door eenige gemeentebesturen genomen. c Ten einde bevoorrading in steenlcolen van het bezette land te verzekeren, beveel ik het volgende : Al de instellingen van onderwijs en op-voeding, ingericht door den Staat, de gemeenten of private instellingen, zullen tôt verder order gesloten blijven. Daar, waar die instellingen gepaard gaan met een internaat, zullen slechts de lokalen gesloten worden, waardeleergangen worden gegeven. In gansch bijzondere gevallen, wordt het Staats bestuur gemachtigd eenige uitzon-deringen toe te staan, maar enkel tijdelijke. Al de voorraden in steenkolen moeten aanstands kenbaar gemaakt worden en ten dienste gesteld van de gemeente besturen om aanstonds ten bate van het algemeen welzijn te worden gebezigigd. CR EDO S ^ V H t Derde Jaar. Nr 2. Prijs : 10 Centiemen per Nummer. Zondag, 4 Maart 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung