Ons Vlaanderen

1122 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 14 April. Ons Vlaanderen. Konsultiert 16 April 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dz02z13z5n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

■ Vierde Jaar. — N* 164. Prijs : 10 Centiem per Nummer Zondag 14 April 1918. ONS VLAANDEREN TE GENT : 24, Wellinckstraat. VEKSCHIJNT ELKEN ZATERDAG TE PARIJS : 181, Rue de] Gharonne, AB ONNEMENTSPRIJS : Voor Bclgië en Frankrijk : Voor een jaar frs. 5 00 Vcor zes maand » 3 00 Voor drij maand .... » 2.00 Buiten Frankrijk : Voor een jaar » 8.00 DOOR EENDRACHT STERK AANKONDIGINGEN : Tien frank voor eerste opname. Voor verscheidene opnamen : Prijs volgens overeenkomst. De Keizsrliike Woordenaar -4 De groote slag is dus aan gang. Met honderde duizenden soldaten staan ze daar tegenover elkander, in de heuvel-achtige streken van Picardie. Iedereen kent de gewone tatiek der duitschers: met vastineengesloten drommen wor-den ze ten aanvalle voortgezweept ; als eene echte menschenzee komen ze tegen de stellingen der bondgenooten aangestormd. Men zal gemakkelijk begrijpen welke ijselijke slachting de kanonnen. de ge-wceren, de mitrailjeuzen, de grenaden en al de uitvindingen van dezen mo-dernen oorlog, onder deze menschen-massa moeten aanrichten. 't Is met duizenden, en nogmaals duizenden en duizenden dat ze vallen, de duitsche soldaten. En helaas, van onzen kant ook sneuvelen zij, onze soldaten, onze vrienden, onze broeders, onze kind-j-ren.En werpt uwe oogen rond : in ge-hcel Europa is er geen pleksken grond meer dat niet zoo rood is als schar-laken, al vol menschenbh éd. Ziet Rusland bijvoorbeeld ; daar hebben ze,nu den vrede met de duitschers, maar de burgerooilog brandt en blaakt, en er vallen schier nieer slachtoffers dan in den oorlog tegen de duitschers. En wat zeg ik : Europa, ziet rond in Afrika, ziet in Azië, ziet in Amerika, welk verschrikkelijk tooneel, overal bloed. zijpelend inenschenbloed ! En waren het dan nog maar de soldaten alleen die het met hun leven moeten bekoopen, men zou nog trach-ten er eene reden van te maken ; niet dat ik wil beteekenen dat de soldaten geen menschen zijn en hun leven van geen tel is ; neen, absoluut niet ; maar men zou toch kunnen zeggen : 't Is oorlog !... En soluaten diehen er toch voor om te vechten als 't oorlog is. Maar nu, in Serviè, in de Balkan-staten sterven de menschen letterlijk van honger ; de Bulgaren maken al hunne mannelijke vijanden af zonder er naar te zien of ze soldaat zijn of niet. Met honderde weerlooze vrôuwen * èn kinderen liggen begraven in der schoot der zee, slachtoffers van duitsche duikbooten ; hier te Parijs zelve. op den Goeden Vrijdag, om 3 ure 's namiddaags — ure van erbarming er vergeven — werden meer dan hondera biddende christenen in eene kerk lai door eene duitsche boni vermoord. En wie zal de folteringen beschrijven, het hartverscheurend lijden, de ijselijke dood van duizende christene vrouwer en johge dochters die, ginder in Tur-keie, in de handen vallen der dweep-zieke Turken wier driften en wreedheid aangevuurd en opgehitst werden dooi hunne tegenwoordige zegepralen ! En, waarom al dit bloed,al dit lijden en die tranen ? HIJ heeft het gewild ! - HIJ, de Keizerlijke Moordenaar ! HIJ, hij moest maar een woorc spreken en die vvreede ramp a are aar de wereld gespaard gebleven ! Wi; rolden den ouden slenter voort en... birmen dertig, vijftig jaren ter hoogste, zouden wij op zekeren da£ met vervvondermg bemerkt hebber dat geheel de wereld onder de klauwer drr duitschers zat K Maar ziet gîj, binnen vijftig jaren dan ware HIJ daar niet meer geweesi HIJ zou van dien zegepraal niet meeî genoten hebben. En daarom moest de gansche werelc te vuur en te vlam gesteld worden daarom moesten mil ioenen menschen levens, millioenen jongelingen in der bloei hunner jaren weggerukt, opge-offerd worden, millioenen vrouwen er kinderen gemaiteld; om zijnen hoog-moed, zij ne heerschzucht te voldoen O ! Ik weet het wel : Hij zal no§ weleens, als potsierlijke clown, met d( hand op het hert en de oogen ten he mei, zijnen « ouden god » tôt getuig( roepen dat hij niets zoo zeer vcrlang de als den vrede ! Maar, hij wai het toch die den oorlog verklaarde ei die er nu ook de schrikkelijke verant woordelijkheid op zijn schouder draagt, Hij de keizerlijke Moordenaar ALLEENE. GODSDIENST De godsdienst is niet enkel eem reeks waarheden die we geloovei moeten ; 't zijn daden ook die we il ons leyen behooren over te brengen Gelooven is één deel van den gods dienst, handelen is 't ander. Behalv* de leering die we moeten kennen, heb ben we nog geboden te onderhouden En gezien we behoefte hebben aan ge nade om te doen wat de godsdiens ons voorhoudt, moeten we insgelijk: de middelen gebruiken die God ons tei hand stelt : 't gebed en de sakramen ten. Die de waarheden van den gods "dienst aanveera't, moet als ernstig< kristen ook al de plichten er van aan nemen. God verklaart 't Evangelie nie; om in den doodboek te blijven ; Hi kondigt zij ne wet niet af om met de voeten getreden te worden ; Hij stel de de genadebronnen der Sacramenter niet ter onzer beschikking opdat w< er geen gebruik zouden van maken. Eertijds verstond men dat zoo ; de i vlaming vergenoegde zich niet mei talve kristen te zijn, hij wilde 't voloj I wezen. Hier in Frankrijk volgen sommigf | vluchtelingen eenen beknopten gemak | ^lijken godsdienst ; ze hebben 't Sym l bolum des gdoofs ingekort, en bijzon-[ ^tr hunne gebodenlijst herzien, ver | ^eterd naar hun eischen en begeerte f ^at hun godsdienst'oefeningen aangaal f ,2ê zijn met een kleintjen tevreden fis hen genoeg geboden te oriderhou <fen die hen niet te lastig vallen ! En nogthans de Godsdienst moet 'I ^enschlijke leven leiden en richten : hij moet te berde komen in al de om standigheden van 't leven : van af de ; wieg tôt aan het graf neemt hij dee t in lief en leed ; 't is de waakzame i verknochte moeder die hare kinderer . overal begeleidt, ze met teedere liefde - overschaduwt, ze verlicht met hare : wijze raadgevingen, hun poginger - aanmoedigt, hunne droefheid troost . hnn lijden lenigt ; — zoo verwijdert - ze van ons, allen hinder en beletsel tei t zaligheid. Eertijds was 't eene vreugd der godsdienst te doen meeleven in al de wisselvalligheden van 't huizelijk en maatschappelijk leven. De vlamingen • waren kristen met naam en daad, over ai i en altijd. Het kristenzijn beheerschte ■ al hun gedachten, woorden en werken : ze leefden den godsdienst, en de godsdienst was hun eigen. : En nu ?... De godsdienst van som-migen wordt oppervlakkig en uiterlijk 1 hij is nevens het leven, niet daarin : hij is de ingever niet meer hunner daden en besluiten : hij is niet meer de ! godsdienst van altijd en overal. Som-; migen gaan naar de mis niet meer ; 1 werken den Zondag ; ze zijn in Frankrijk en 't is oorlog 1 Ja, ze houden ei : nog min of meer aan, maar ze gelijken - de jongeling die, van den troon zijnei twintig jaren, aan zijne moeder laat ■ verstaan dat hij voortaan haar raad- - gevingen en bevelen kan missen ! Dierbare vrienden die in ballingschap treurt en weent, verhoogt toch den berg : niet van smart en lijden die op uw herte drukt ; bewaart in zijn geheel den eenigen maar rijksten schat dien ; ge uit Vlaandren reddet : Uw voor-vaderlijk, uw christen Vlaamsch Geloof. Aalmoezeoier J. Depoorter Een go8d Nieuws voor onze Viuchtelingon Sinds lang reeds word ons gevraago , naar degelijke vlaamsche volkslezing. Om die lec-mte in te vullen heeft Ons Vlaanderen besloten in goedkoope ; afleve.ingen de werken van onze groote vlaamsche schrijvers in het licht te ; zenden. : Aile veertien dagen zal eene afleve-ring van 32 bladzijden veiscbijnen. De eerste verschijnt den I5 april aan-staande Elke aflevering wordt ver kocht aan 25 centiem, franco opge-zonden, Om geschrijf en gewrijf te vermijden wordt er aangeraden een abonnement van 10 afleveringen te ■ nemen en naar de bureelen van ons blad een mandaat van 2,50 fk, te sturen. Andere instellingen, die zich tôt de vluchtelingen hebben gewend, in der-gelijke omstandigheden hebben deze ! misschien teleurgesteld, hier is dit het 1 geval niet, daar de uitgave skomt van de naamlooze maatschappij On s , Vlaanderen. 1 Wij hebben gedacht aan den ; wensch der vluchtelingen voldoegening 1 te geven, met de uitgave te beginnen 1 met de werken van H. Conscience. Zoo geven wij opvolgentlijk : Hoe men Schilder worlt. — Rikke-Tikke-Tak. — De Plaag der Dorfien — Houten Clara. — De Loleling, enz. Om regelmatig de aflevtringen te ! ontvangen, stuur een mandaat van , 2.5o f. naar Ons Vlaanderen, 481, rue • de Charonne, Paris. : Olaomsfl)c iHnimcn Jan Frans Willems Gij waai't de wijze man, de tolk der oude tijden Gij voeddet 't Vlaamsche vo'.k op geestelijk ge- (bied, Aan oude Vlaamsche schriften zoudt g'uw leven [wijden Gij spraakt tôt ons : « Zoo deden d'ouden : hoorl [en ziet : « Zij zouden tegen vretmden voor hun vrijheid [strijden « ?ij spraken eiger, taal en zongen eigen liei. >: Het woord vond weerklankVlaand'ren door, van [aile zijden Kwam 't volk naar Willems luist'ren, zong hel [oude lied, Daar was een vijand, die zijn woord en daad [beloerde. En wou dat men voor goed do Vlaamsche mon- [den snoerde. En ganscli het Vlaamsch verleden liever zag [gesmoord. 't AVas voor verraad te laat ; de teerling was [geworpen Do 'Vlaamsche geest or.tsproot in steden en in [dorpen 't Onlwaakte Vlaamsche volk heeft Willems [stem gohoord, Oiier Wattez Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie Vluchtelingen Verspreidt uw blad ! UIT ONS VADERLAND Algemeene Berichten. —• Men tele : legrateerd ons : De inwoners vai . Moerbeke werden gedwongen loop ; graven in de omliggenderi dorpen ti i delven. Te Lichtervelde, Ardoye ei - Thourout mochten enkel de familië; ; ter plaats blijven, die iemand geleven t hadden om aan het frontlijn te werkei De andere huisgezinnen worden naa Baelen overgebracht. Verscheideu jonge mannen, die om mi!ita:re werl uit te voeren, naar het front warei gebracht, zijn daar gedood. De « Telegraaf van Amsterdam : zegt, dat de Duitschers in België, d' ! hand hebben gelegd op de steengroe ' ven met al hun gereedschap. Aan di ' eigenaars is tevens de toegang to hunne eigendommen verboden. Het wegsterven van ons paardenr-is — Onze schoonste voortbrengselei zijn gevallen onder de onverbidde lijlce opeischingen. Al de hengster ! boven de drij jaren, een tiental uitge nomen, - werden in Zuicl-Brabant opge vorderd. ' De stallen van Wed. Clement : Bierck ; Deleener, Hondzacht ; Var> denbossc.he en Van Eeckhoud, Vollf-zeele ; Uittenhove, Wolverthem, zijr allen ledig. Al de dieren die prijzen weghaalder zijn eerst opgeeischt gewovden. De ' merren die ledig zijn of zonder v-euler waren, insgelijks. Sedert November i9i6 mogen geene merriepeerden boven de drie jaar meei gedekt worden, zoodat welhaast gehee het ras door den vijand zal ingepalmc : zijn. Met zulk stelsel zijn sommige • kweekers tôt hiertoe gespaard geble ven, anderen totaal geplunderd. Het is niet zelden een veulen var één jaar ingespannen te zien nevens eene oude werkkoei. Deze opeischingen worden dan nog gedaan op grondslag van belachelijke prijzen. Het zelfde geldt voor onzen veestapel OOST-VLAANDEREN Gonf, —. De schaarschte van mell< is zoo groot in dit slechte jaargetijde det de Plaatselijke bevoorradingscom missie van Gent vcorloopig geene mell kan verdeclen aan kinderen van 3 toi 6 jaar. De P. B. C. van Gent heeft niet anders te doen dan de melk, welke . haar verstrekt wordt d^or dt Duitsche j overheid, te verdeelen en dit door de . haar opgegevene \> ijze. Wanneer P.B C ; van Gent genoodzaalit is zuiks te doe. j met de kinderen van 3 tôt 6 jaren, is x het begrijpelijk dat er geen spraak i zijn kan van ramsoen voor het pu-3 bliek. r — Uiieilijk 10 u. 3O s avonds moe^ j ten gesloten zijn : a) herbèrgen, esta-c minets, cafés en andeie inrichtingen, j waar genotmiddehn verkocht worden: om ter plaatse gebruikt te worden . > b) cinémas, schouwburgen, concerten ; en andere openbare vermakelijkheden. Ivokaalhouders of inrichters van zulke > ondernemingen, die tegen deze bepalin-t gen handelen, zijn evenzeer strafbaai als de gasten of deelnemers, die na dtn vastgestelden tijd in de lokalen of bij ! de vermakelijkheden tegenwoordig zijn. — Overtredingen worden bestraft met j eene boete tôt 1,000 mark en gevan-genisstraf tôt 6 maanden of met een dezer straffen. Aanlegging eener nieuwe brug te Gent. — Bij besluiten van 26 Februari . en 7 Mai 1916, waren de aankoopen . goedgekeurd van eigendommer, gele-! gen rechtover de kerk van St.-Marti-nus, met het doel eene rechtstreeksche ! verbir.ding te verwezenlijken tusschen . de Akkergemplaats en het kwartier der ! Neermeerschen, bij middel van eene brug over de Leie. ; De kosten zullen genomen worden - op een bij zonder krediet in te schrij-[ ven in eene latere stadsbegrooting en [ voorloopig betaald worden op de vrije ; fondsen der loopende begrooting Dit verslag is in de laatste gemeen-teraadszitting zonder aanmerkingen goedgekeurd. i GENT. — Priesterlijke Benoemingen De E H Bessems, pastoor te Aspe-; lare, werd Pastoor-deken benoemd te Nevele ; E H De Lobe], onderpast. te Temsche, werd pastoor te Aspelare ; E. H. Morre, onderpast. te Aalst, wordt pastoor te Burst ; E. H. Bee-; laert, bestuurder te Vracene, woidt pastoor te St. Pauwels; E. H. Pr. D'Hooghe, surveillant te Geeraards-; bergen, wordt onderpast oor te Tem-: sche; E. H, Van Brande, leeraar te Audenaarde, wordt onderpastoor op : St. Jozef, te Aalst; E. H. Van der ; Sypt, leeraar te Audenaarde, wordt j onderp. te Eecloo ; E . H . Van dei 1 Jeught, leest de mis in eene colonie | voor zieke kinderen gesticht te Nieuw-Ikerken. De E. H. Borremans, pastooi benoemd te Burit, is teruggekeerd te Aalst, als Bestuurder van 't Gasthuis : de Z. E. H. K. Van Ongeval is bestuurder genoemd van St.Antonius'hol te Gent, in de plaats van den Z. E. H. K . Huysmans overleden. Hij is in 't se.minarie vervangen door den E. H. Honoré Coppieters, hoogleeraar te Leu-ven.; De E. H. François, pastoor deken te îsfinove heeft zijn ontslag genomen, Hij is vervangen door den E. H. Wee-maa-, oud-onderpastoor te Ronsse. Te Wetteren is eene bisschoppelijke Middelbare School gesticht er zijn diie ,geesteli)ke pre fessoren en verder 'ee-ken. (Galmen uit het Bisdom Gent ) — Volgens wij vernemen, maar kun nen voor dezekerheid nog niet instaan dat de burgemee; t«r Braun en Scheper De Weirdt, te Gent, eloor de duitschers zouden afgesteld zijn om hunne hou-ding tegen de aktivisten. Ze zouden door twee duitsche ambtenaars vervangen worden . Cruybeke. — Is overleden : Alcxan-der De Ryck, gemeenteraadslid . Alexander Pirot ,is terug naar het Veer gaan won en, in zijn huis verblijft nu Verschcoten. Geeraardsfaergen.—• Op de tramlijn van Geeraardsbergen naar Audenaerds ontspoorden op i3 December beide locomotieven van een duitschen wacht-trein. De ontsporing werd aan kwaad willigheid teegeschreven en daar de daders niet konden gevat worden, is aan de gemeente Segelsem op wiei giondgebied de ontsporing plaats had een beste van 30C0 mark opgelegd. Lokeren — Men weet dat, begir 1918, de Duitschers spijts al hun be | loften aan de Ncutralen en H. Stoe gedaan te Lokeren,52,7oo mannen op-vorderden om ze te bezigen aan 't op richten van militaire werken op 't ! Westelijk front. Men seint dat op heden slechts 2oc dezer ongelukkigen in hun moederstac zijn teruggekee.d. Allen lijden aar tering Ze vertelden dat in deze drie maanden van gedwongen arbeid, velen dei ontvoerden aan allerhande ziekten zijr gestorven. De duitsche overheid heefi ze begraven, men weet niet waar. WEST-VLAANDEBEN Thourout. — De stad is nog nie' ontruimd. Het leven wordt er uiters' moeilijk. Ailes is vreeselijk duur. Eer kilo boter kost er 30 fr., een kilo kof-fie 75 fr., een kilo vleesch 7,50 fr., eer meter gewone stof voor vrouwenklee deren loo fr.,een paar schoenen HOfr. een haring 1 fr., een klosje garen 4c centiemen kostte betaalt men nu op zijn minst 11 fr. De stad heeft al de beenhouwerijen gesloten en eene stede-lijke beenhouwerij opgericht,waar mer voor een gezin van 5 personen iedere veertien dagen i kilo vleesch kan beko men. Als men er in gelukt eenig vleesch te koopen bij den eenen of anderen boei die in den duik een beestje slacht wordt het als een buitenkansje gère-kend ; anders moet men zich tevreder stellen met konijnen die ook al vreeselijk duur zijn De gemeente verstrekt ouk visch, maar zoo duur dat men ook voor een enkel noenmaal 3 à 3,5o fr. moet betalen. Al de jongelieden van 16 jaar en ou-der moeten er ook voor de Duitschers werken geheel dikwijis op gevaarlijke plaatsen achter het front , het gebeurt dan ook niet zelden dat er slachtoffers vallen. In de stad zelve wordt het ook ge-vaarlijk ; reeds in Augustus 1917 vie-len bommen tôt in den tuin van den heer Becélaere, dat is midden in de stad. Daar nu het station bijna dagelijksdoor de geallieerde vliegers wordt bestcokt en er telkens hevige luchtgevechten plaats grijpen,waarbij van bommen en granaten een ruim gebruik wordt ge-maakt, vragen we ons af waarom men de stad niet door de bevolking laat ' ontruimen. Of moet deze misschien ; dieren als bescherming voc de talrijke munitiedepots die in de stad en het omliggende opgericht zijn ? Het krioelt er van Duitschers, maar ook vsn gekwetsten ; al de kloosteis en scholen zijn inhospitalen veranderd en na iederen aanval van beide zijden ziet men er lange treinen met gewonden binnenkomrn Het kerkhof is merke-lijk uitgebreid en;menige vijand slaapt er reeds den eeuwigen slaap. Ook in het naburige Lichtervelde is de toestand zeer ernstig, de Slatie-straat is onruirnd tôt dicht tegen de plaats. OjIc daar is het leven ondrage-lijk geworden. Vele menschen sterven : aan zenuwziekten veroorzaakt door de ' voortdurende overspanning Thourout en Lichtervelde zijn belangrijk ver-sterkt, geen partij land of men ziet er kanonnen, loopgraven enprikdaad. Dat het vooral de Belgen zijn die daaraar» werken spreekt van zdf. En dan dur-ven de Duitschers het nog te beweren dat er geen werdwang bestaat. Het zal ook wel « nicht war » ?ijn dai ze uit de brouwerijen de kopçren brouwke-tels en de machinerij en weggehaald . hebben. Iietzelfde hebben ook gedaan in de weinige andere fabrieken die men er vindt. Zoo zijn de getouwen uit de Thouroutoise weg en verders ailes wat maar waarde had uit de undere werk-huizen der streelc. Diksmuide — Trouwden Frans i-osseeuw met Helena Pollée ran Yper Gabriel Deschodt met Bertha Colaert van Keyem ; Eugenie Despeghel met Jeroom Eeckman van Yper. Zijn overleden : — Jozef Ghyselen. zoon van Jules (7 jaar) ; Maurice Cor-, neli?. zoon van Emiel en Elisa D'Haens (16 jaar ) ; Henri pPsomer ; ! Edmond Dekeyrel ; Stephanie Lelong; . Désiré Van Alderweireldt ; Emiel l Pladys ; Charles Dedrue ; Louis De-. bouck ; Augusta Adet ; Jan Van Doyfhuis ; Leonia Vandenbusche Weduwe Blomme ; Ridder Hynderick de Ghelcke van Eessen 1 Woumen. — In Mei 1917 was E. H. 1 Vanderheyde, pastoor, nog altijd ver-1 blijvend te Thourout, alwaar bij in 1914 door de Duitschers werd over-' gebracht en zijn intrek nam bij Z E H. Mervillie. ! Romaan Vanlerberghe, schilder, verblijft met andere streekgenooten te Borgloon fLimburg). Ze stellen het goed. Bij hem verblijft ook Florence De Bever, zijn schoonzuster. Eerneghem. — Uit België ontsnapt-e ; vluchtelingen, verklaarden aan een 1 Hollandsch blad, dat men, te Eerne-' ghem, tien jongelingen heeft begraven, de door de Duitschers tnkele maanden ' geleden, opgevorderd werden om op 't Westelijk front te arbTJen. Een vader moest een groot losgeld storten om zijn zoon van 14 jaar van : dit werk vrij te koopen. Een tweeds Draadversperring. — | Aan de Belgische grens, tegen over ' Sluis, moeten aile boeren tusschen de ( eiectrische versperring verhuizen Deze . namiddag kwam een landbouwer af-scheid nemen -van zijn familie. De | Duitschers zullen twee eiectrische dra-den plaatsen, met een tusschenruimte van 200 meters. Aile huizen, hofsteden en boomen tusschen de draden moeten plat worden gelegd. Di Duitschers be-weren, dat dit gedaan wordt om de spionnage tegen te gaan, daar er te ve&l brie ven over de grens worden gesmok-keld.Diefstallen te Kortrijk. — Na een tralievenster van den kelder open-gebroken te hebben drongen dieven binnen in het huis van den heer Fonteyne Groeninghelaan. Zij stolen eenige flesschen wijn en verscheidene brooden. Bij Karel Baelde, landbouwer, wonende Pijpestraat, werden verscheidene konijnen buit gemaakt. Om de diefte te plegen werd inbraak gedaan. — Zijn in Februari overleden : KarelBauwens, 7 maand; Karel Bes-suyt62 jaar, geh. ; Ludovica Delecluyse echtg. Olivier, 56 jaar ; Bertha Ros-teeuw 29 j.; Flavia Sys wed. Delobel,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume