Ons Vlaanderen

2087 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 24 Februar. Ons Vlaanderen. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5d8nc5sx0c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

TE GENT : |24, Wellinckstraat. VEKSCHIJNT ELKEN ZATERDAG TE PARIJS : 181, Rue de Charonne,' ABONNEMENTSPRIJS : Voor België en Frankrijk t Voor cen jaar frs. 5 00 Voor zes maand » 3 00 Voor drij maand .... » 2 00 Buiten Frankrijk i Voor êen jaar. .... » 8.00 DOOR EENDRACHT STERK AANKONDIGINGEN : Tien frank voor eersta opname. Voor verscheidene opnamen : Prijs volgens overeenkomst. ONS VIERDE JAAR Met dit nummer gaat onze vierde jaargang in Den 28 februari 1915 verscheen bet eerste nummer van « Ons VLAANDEREN. » Het weid gedrukt op drij honderd exemplaren. In een hoofdartikel deden wij ons due] uiteen : Wnt wij willen ? Wij schrijven hier letterlijk af : « Wat wij willen is «is een zonnestraal zijn in het leven « der meest te beklagen banr.elingen ; « hun wekelijks wat verkwikking en a moed in 't heite storten. Al het « nieuws dat hun zou kunnen aanbe-« langen, bijzonder al de nieuwstijdin-« gen uit onsjjeliefde Vaderland, zullen « wij hun oveibrieven. Met pnlitiek « zullen wij ons absoluut niet bezighou-« den ; 't is immers den oogenblik » niet om onze krachten te verdeelen. « Nuttig zijn aan onze vluchtelingen <r en arbeiders en hun wekelijks een o aangenaam uurtjen bezorg"n, dat is « het doel van ■< Ons VLAANDEREN » Drij jaren zijn sinds dien v rloopen, drij lange, lange oorlogsjaren « Ons VLAANDEREN » heeft al gedaan wat in zijne macht was om dit programma zoo getrouw mogelijk na te leven. En dat het in zijne pogingen gelukt is, be s ijzen voldoende deze twee enkele feiten : het Mad, dat eerst op enkel twee bladzijden verscheen van 30 cm. breed en 45 cm. lang, ver-schijnt thans op vier bladzijden en op formaat van 885<L56. cm. ; ons getal abonnenten, dat eerst drijhonderd be-droeg, is thans tôt ongeveer iwaal) duizend gestegen. Niet steeds is het mogelijk geweest, gedurende die drij jaren, op politiek terrein, onzijdig te blijven ; fransch-belgische gazetten en sommige vlaam-sche confraters, wolven in schaapsvel verkleed, hebben er beharen in gevon den, den politieken en taalstrijd onder de Belgen terug te doen ontvlammen en aan te blazen . Katholiek en Vlaming heeft Ons VLAANDEREN anders niet gekunnen dan den handschoen op te rapen en zijn Geloof en zijne Taalrechten als een heilig pand te verdedigen Dat wij dit deden zoo bezadigd mogelijk dat zullen zelfs onze tegenstrevers bekennçn. Den weg dien wij tôt nu toe bewan-delden, zullen wij volgeu : een licht-straal zijn in het leven onzer banne-Hngen ; nuttig zijn aan onze vluchtelingen en arbeiders en hun wekelijks een aangenaam uurtjen bezorgen, dat blijft het hoofddoel van ONS VLAANDEREN. Ons gedacht is immer en bliift dat men allen stiijd op gods-dienstig of pjlitiek gebied onder de Belgen rnoet vermijden ; 't pene ons niet beletten mag ons Geloof en orze Taal tegen aile vnraderlijke aanvallen te verdedigen . Een gevoel, dat na onze liefde tôt ons Geloof en ons Vader and, even gloeiend in ons herte brandt, dat is onze haat tegen Duitschland. Drij jaren oo'log hebben dien vurigen haat : niet gebluscht, maar eerder opgejaagd. ; Al die strafuitvoeringen in bezet Bei-; sië, al die ontvoeriiîgtn, al die veroor-| deelinge®, al dien nood en die ellende, zullen niet vergeten geraken, en bij het begin van onzen Vierden Jaargang schrijven wij, juist gelijk in ons eerste nummer van 28 februari 1915, zonder er een letter af te doen : « Ja, gij zijt heer en meester nu in «ons Vaderland, gij, valsche duitsch-a man.gij die Recht en Eer verkracht ; i onze steden hebt j verwosst, onze « dorpen vtrbrand, onze keiken omit eerd, onze huizen geplunderd ; « onze vrouwen en dochters hebt gij « geschonden, onze manncn en zonen - vermoord of in ballingschap gesleùrd, « maar, zoo waar er een God bes'aat « die het Goed beloont en 't kwaad « straffen za), zoo vast staat in ons « herte gegroeid de liefde toi ons « Vaderland, de liefde tôt Ons Vlaan-a deren, zôô vast de tiope, de zekerheid « dat België immer ONS Va 'erland, « dat Vlaanderen immer, altijd «ONS « Vlaanderen blijven zal ». ONS VLAANDEREN. De Opstand tegen de Aktivisten Heel Belgie is in opschudding ge-komen tegen de laatste handelingen van den zoogezegden c Raad van Vlaanderen ». Men kent de feiten, zij wezen hier nog eens kort en bondig herhaald. Den 19 Januari j. 1. stond er op de muren der vlaamsche steden te lezen dat de « zelLtandigheid van- Vlaanderen » werd uitgeroepen door een vijftiental personen die namens den « Raad van Vlaanderen » optraden . Men weet dat die « Raad van Vlaanderen » geenszins de uitspraak is van het vlaamsche volk in het bezet te gebied . Hij heeft zich zelf aangesteld zonder tusschenkomst van geen enkele vlaamschgezinde vereeniging of in stelling. Al de gesaghebbende vla-mingen en leiders hebben herhaalde-lijk protest aangeteekend tegen de roi die de « Raad van Vlaanderen » zich aanmatigde. Om hun optreden een schijn van recht te geven, hebben die self made raadsheeren zich ten slotte toch aan een schijn van herkiezing onderworpen Het was te doen in het Alhambra te Brussel. Er waren 607 men-schen in de zaal en die verkozen 22 leden van den « Raad van Vlaanderen » en 52 provinciale raadsleden en dat nieuwe parlement moest de ver-tegenvvoordiging zijn van het vlaamsche volk zonder dat het goede vlaam sche volk daar in 't minst zijne stem had mogen over uit brengen, tenzij bij monde van de 600 Alhambra-menschen.Het is dat nieuwe Parlement dat besloten heeft ons land in twee staten te scheuren, de wettelijke regeering van den Haver vervallen te verklaren, koning Albert af te stellen en de heeren Tack en Borms als regenten of ministers voor Vlaanderen uit te roepen. * * Dat heeft de maat doen overloopen. Heel de massa van het Vlaamsche volk heeft klaar en duidelijk gezien dat de « Raad van Vlaanderen a niets anders was dan een agentschap van Duitschland en van aile kanten zijn de protesten opgegaan als een sprekend bewijs dat ons volk na vier jaar over-rompeling toch nog zich zelf is geble-ven en zijn wil van onafhankelijke en onschendbare natie vrij en vrank durft uiten. Op 1 Februari hebben al de volks-vertegenwoordigers en senators van Vlaanderen en Wallonie hevig protest aangeteekend bij den keizerlijken kanselier. Op 3 Februari ter gelegenheid der volksbetooging op touw gezet te Ant-werpen ter huldiging van het nieuwe Koninkrijk Vlaanderen had er een tegenbetooging plaats in open lucht op de Meir, waaraan 15.000 menschen deel namen. Er ontstonden gevechten en de 600 aktivisten konden zelfs niet door de duitsche troepen beschermd worden, Doch hetgeen ten allen tijde een der schoonste bladzijden onzer geschiede-nis zal blijven, is het verLaal van het onverwachte en kranige optreden vai. het beroepshof van Brussel dat, met eenparigheid van stemmen, den Pro-cureur-Generaal verzocht vervolgingen in te spannen tegen lack en Borms die onzen grondwettelijken regeeçings-vorm hebben willen' veri'ndëréi" De twee zoogezegde ministers van het voorloopig bcstuur werden aldus in hechtenis genomen, doch Borms die naar het Gerechtshof van Brussel werd gevoerd om een verhoor te on dergaan, kon . bijtijds een duitsche schildwacht verwittigen die de duitsche overheid op de hoogte brachl van het gebeurde Deze bew^nd<-renswaardi£re uitingvan onafhankelijksheidszin had de < ver-wddiger van ons land ni', t verwaclit. Hij w as letterlijk met verbazingt;eslagen. De duitsche overheid moest nu openlijk optreden om hare handlangers te verdedigen ttgen den volkswil. Bjrms.en Tack werden in vrijheid gesteld.de voorzitters van het beroepshof werden aangehouden en naar Duitschland gezonden. Hiernp is het Verbrekingshof bijeen gekomen en heift het besluit genomen tôt verder oïd r niet meer te zetelen . Een zelfdc besluit wrrd genomen door de rechtbanken van eersten aanleg en door de handelsrrchtbanken De advokateri ook zullen in vveiksta-king gaan en hoogst waarschijnlijk zullen de recht banken van heel het land zich bij de beslissingen der brus- selsche magistratuur aansluiten. * * ♦ Deze ( n^erwachte daad van de belgische recliterlijke macht, is de çîchtma,tige_en. sfou:e jai/icg van hat v.ettelijk geza»" in oms îand. Slaàr boven alli s komt het krachtdadi,j protest dat door de massa van het vlaamsche volk zelf werd uitgebracht in grootsche straatbetco »ingen te Meche'en, te Brussel en te Antwerpen ons treffen. En wat mi=-schien nog grooter beteekenis heeft dat zijn de protesten door de gemeenteraden uitgebracht. van bij uitstek vlaamsche en zelfs vlaamschgezinde steden als Antwerpen, Gent, Brussel, Mcchelen, Turnhout, St Nikolasen anderen alsook het protest van wege den gouwraad van Antwerpen. Wanneer 'wij daar bij vor>gen, de afk urende houding die het Vlaamsch-belgisch verbond en de vlaamschgezinde bladen als Vrij België, de Stem uit België, De Standaard, Ons Vaderland — die in ballingschap verschij-nen, — tegenover de aktivisten hebben getoond, dan mogen wij gerust zeggen dat de mannen van den Raad van Vlaanderen geen recht hadden om uit naara van het vlaamsche volk te ^pre-ken en hun werk zeer nadeelig zal zijn geweest voor de vlaamsche zaak door dat zij eene noodlottige scheuring in bet vlaamsche kamp hebben te weeg gebracht en onze heilige zaak bij velen onzer medeburgers verdaclit gemaakt. * * * Want wij de trouwhartige Vlamin-gen, die de ballingschap hebben verkozen boven het on vrij e leven onder duitsch bestuur, wij staan hier ook met sterke eischen sterker als men in Havre misschien denkt, maar wij zijn overtuigd dat die eischen niet onve-reenigbaar zijn met het voortbestaan van den belgischen staat voor wiens handhaving wij opkomen. Wij ook wij vragen van onze regeering, vlaamsch hooger bestuur vlaamsch onderwijs van hoog tôt laag, censuur • -t «-V.* ; censuur Het is nochtans een feit dat de Luikenaar Oscar Colson, bcstuurder van L'école du Livre de plaats heeft aanvaard, hem door de Duits^chers aangeboden, van algemeen stkretaris van het waalsch ministeiie van Kunsten en Wetenschappen. Deze Colson was ook bestuurder van het tijdschrift Wallotiië en ytiend van Ju'es Destrée, die het eerst in België van de bestuurlijke scheidir.g gesproken, heelt, nog voor den .oorlog, toen hij zijn beruchte open brief schreef aan den Koning. * * censuur ;.. -v.-H.......... — ... Want wij willen geene scheuring, maar wij staan hier met onzer onver-b dde'ijken isch. Wij willen ons belgisch huis terug-vinden van voor den oorlog en er vrij in verbeferen wat er te verbeteren ble f Jlaar d it de regeering hieiover de Vlamingen gerusthi id geve en het zal vrede zijn in 't Vlaamsche kamp. Jozef Mur.s. Een nieuw schelmstuk Volgende bekendmaking vvordt ons gezonden : M'-nisterie van Financiën. Kabinet Ik heb de cer aan de am'otcnaren en beambten van het Beheer der Rechtstreeksche belastingen, D >uanen en Accijnzen te laten weten dat de heer Emile Stevigny, Contrôleur der Belastingen te Maesyck, op 13 Decem-ber 1917 door de duitschers is dood-geschoten.Hierna volgt den tekst van den roe-renden brief welken hij daags voor zijne terechtstelling geschreven heeft : Brussel, Gevang. van St -Gilles, 12 December 1917. Bij het verlaten van dit leven, stuur ik een laatste vaarwel aan U evenals aan al mijne bestuuroversten. mijne collega's en mijne ondergeschikten. Ik bedank miine oversten voor de welwillende bezorgdheid welke zij mij altijd betuigd hebben en verzoek hen dez<lve over te dragen op mijne arme vrouw en mijne dierbare kindertjes. Zonder uittarting maar ook zonder vrees sterf ik voor mijn Land Emile Stevigny Contrôleur der Belasting te Maeseyck Het heldhaftig gedrag van dezen vurigen vaderlander, een nieuw slacht-offer van de duitsche wreedheid, dwingt onze bewondering en onzen eerbied af. Het Beheer stelt er een eer in zulk een edel karakter in zijne ran-gen te hebben kunnen tellen en neemt oprecht deel in den tragiscl.en rouw welke neerkomt op de fajnilie van den Contrôleur Stevigny wiens aandenken bij ons zal blijven voortleven. Le Havre, den 15 Februari 1918. De Minister, A. Van de Vyvere. LU OINS VADERLAND -« OOST-VL. A ANDEREN cent. — dood van de kebch0ve-d'exaerde-borldut. — Te Gent is over- 1 leden Heer de Kérchove d'Exaerde- ; Borluut, algemeen voorzitler der j St Vincentgenootschappën te Gent j De armen van Gent verliezen is hem 1 een ware vader en door de heele be S volking zal zijn af terven algemeen betreurd worden. — De stad Gent heeft in omloop gebracht geldstukken van vijf frank, een mengsel van koper en aluminium, met de wapens van de stad. Te Gjnt is geen vleesch of geen eieren meer te krijgen die niet gesmok-keld zijn. De Pensionaten hebben hun Jeerlin-gen moeten naar huis zenden. Aile scholen en openbare gebouwen zijn door duitsche soldaten ingenomen. Terwijl de inwoners geen brandstof kunnen bekomen, hebben de Duitschers daar aan geen gebrek. Op aile manieren tracht men het moraal der soldaten hoog te houden om hen aldus voor een te verwachten offensief klaar te maken. wtRKDWAUG. — Maandag, 14 Januari j. 1 kregen 80 burgers te Stekene, van 40 tôt 45 jaar oud, bevel aan militaire werken te gaan arbeiden in de om-streken van Sint Pauwels tusschen Keœseke en Sint-N:klaas^{Vyae ) de vliegersaanvallen. — Sedei't COni-gen tijd is op het plein der Oude ten-toonstelling te Gent een groot vlieg-plein opgericht. Aanhoudend wordt die plaats door verbondene vliegers met bommen bestrooid. een gevang voor b'jrgers te eecl00. — Sedert de bezetting der Duitschers zijn in 't algemeen de gévangenissen te klein geworden . Voor de minste over-treding wordt men achter de grend ls gezet Te Eecloo hebben de mofien de ge-meentegendarmerie als gevangenis in-gericht. De vensters van het gebouw zijn afgedekt en voorzien van ijzeren staven. cruybeke. — Piet Meys van de Schip-hook heef een vet verlcen verkocht voor 17000 frank. — Bertha Boeye van den Molenweg is gehuwd met een' wisselagent van St. Niklaas. — De dochter van Jos De Wolf, brouwer te Haesdonck is gehuwd met een heer van Calloo. Gedurende het feestmaal kwamen de Duitschers van den jonggehuwde eene som eischen van 40.000 mark. Na betaling werd de echtgenoot aangehouden en naar Duitschlai.d verzonden. SIechte wittebroodsweken ! overstroomingen te st-nikolaas. — (Eigen Bcricht 22 Januari 1918). — Door de aanhoudende regens zijn ver-ledene week de Beek-en Hazewind-straten ovestroomd geweest, daar de rooster van de groote beek vervuild was, Niet min dan 135 huizen hebben daardoor onder water gestaan gedu-renden 24 uren. Nadat de burgemees-ter vergezeld van de politiekommisaris ter plaats was geweest, hebben de brandweermannen onmiddelijk met hunne stoompomp, het water uit de huizen gepompt, Aangezien deze huis-gezinnen allen werklieden waren, heeft de heer burgemeester bevolen aans-tonds aan ieder gezin 5O kilo kolen te laten geworden. WEST-VLA ANDEREN brugge. — De abdij van St. Andries is uiteengegaan : alleen de eerbied-waardige abt met een of twee paters zijn er gebleven. De andere hebben in den omtrek esn onderkomen gezocht De novicen en studenten in wijsbe-geerte zijn naar Maredsous vertrok-ken ; de theologanten zijn, naar Leu-ven gereisd. — Ons wordt het overlijden gemeld van Zeer Eerwaarde Heer Kan. IJser- 1 liijt, pastoor van St. Salvators hoofd-kerk,i De dankbare gedachtenis van Z. E. ! if. Kan. IJserbijt zal bij de Brugge-| lingen bewaard worden ; hij heeft | immers zijnen zieleniever mogen oefe-! nen in verschillende parochiën der j stad, als onderpastoor op St.' Walburga ■ n achtereenvolgens pastoor van St. forii' Gasthuis, en van St. Anna. In 39-^8 werd hij pastoor der Hoofdkerk benoemd, en kort daarna Kanunnik Titularis en lid van den Bisschop-pelijken Raad. kortrijk. — De diefstallen vermenig-vuldigen zich op schrikbarende wijze en de schelmen leggen daarbij eene buitengewone stoutmoedigheld aan den dag. Oalangs werd op een nacht ingebro ken en gestolen bij advokaat L van Dorpe; Groeningestraat ; bij Octavie Nottebaert, Hooghe ; bij wed. Eek-hout, lanbouwsten, Stacegemàchesteen-weg : bij Kirel Van den Borre, Meys-kendoornstraat ; bij Delacroix, Kerks-traat.Er wordt zoowat van ailes ont-vreemd : hier heeft men het op de brandkast gemunt, daar op kkeding-stukken, elders op geiten of konijnen. Van André Pringiers, woonachtig I.eodoldstraat, werd op de Groot Markt het rijwiel gestolen, terwijl de linnen-bleckitei Ec-f l'i-ia iîkiivirnen, wooiiafeliti^l Pluimstraat, in de Palfijnstraat van een korf versch linnen werd beroofd. dwangarbeid voor burgers. — Nog altijd houden de duitschers vol, dat de belgische burgers niet tôt militai-ren arbeid worden gedwongen. Het volgende stuk is wel niet jong meer, maar heeft daarom niets van zijne waarde verloren. Meenen,-15 Juni 1915. Bevel. Gelijk welke ondersteuning aan fa-milies,vrouwen en kinderen toegekend, mag van heden af door de stad alleen-lijk aan deze arbeiders gegeven w»r-den, die regelmatig aan militair werk én andere opg^egde werken arbeiden . Aile andere werklieden en hunne fami-lies zullen van heden af op geen wijze nog ondersteund worden. SMIDT. Major en Orts-Kommandant. Te Meenen was het dus « voor de militairen werken of honger lijden ». En zoo ping het ook in andere plaat-sen en dit systeem wordt thans nog brutaler toegepast. De weigerenden moeten honger lijden, niet meer thuis maar in de gevangenis. het leven te dbdzeelb. — In het dorp Dudzeele verblijven soms 700 tôt 800 soldaten op rust. Het besten-dig bureel van het kantonnement is op het kasteel Bossier. De bewoners hebben veel van de duitsche bezetting te lijden, daar de moffen ailes, tôt zelfs de levensmid delen, opeischen. De bewoners moeten ailes uitvinden om aan levensmiddelen te geraken. Er is een soepbedeeling ingericht. Zelfs welstellende menschen gaan soçp halen . Zij krijgen 70 gram vleesch per persoon en per week. Petrol is niet meer te vinden en met deze koude heeft men zeer te kampen met ge-gebrek aan steenkolen . Onder de kleine kinderen zijn meer sterfgevallen als voor den oorlog. Melk wordt slechts verstrekt aan kinderen tôt 3 jaar. De knechtenschool en de klooster-school zijn tôt gasthuizen herschapen. Leop. Bogaert heudt school in het huis van Eduard Raes, bij de kerk. Karel Bogaert geeft les in het huis van Alfons Maenhoudt, Pieter Mahieu bij Eduard Vernieuwe, Kuiper en Coralie Lievens, die meester Raes (Aerden-burg) vervangt in het huis van Camiel Pentelon. Op de gemeente zijn geen loopgraven aangelegd. HusèînrTêm Vierde Jaar. — N1 157. Prijs : 10 Centiem per Nummer Zondag 24 Februari 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume