Ons Vlaanderen

1058 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 10 Juli. Ons Vlaanderen. Konsultiert 08 März 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/r785h7d71x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vierde Jaar. — N* 177, Prijs : 10 Centiem per Nummer Woensdag 10 Juli 1918> ONS VLAANDEREN TE GENT : 24, Wellinckstraat. VERSGHÏJNT DEN WOENSDAG EN DEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de Gharonne, ABONNEMENTSPRIJS : Voor Frankrijk i Voor zes maand frs. 5 00 Voor eene maand si .00 Buitea Frankrijk i Voor zes maand j, 8.00 DOOR EENDRACHT STERK . AANKONDÏGINGEN : Tien frank voor eerste opname. Voor versohaidene opnamen : Prijs volgens overeenkomst. Het toekennen van den 7en Groep ^ Wanneer in Februari 1917 de vierde ;roep opgeroepen werd, hebben de »luchtelingen gedacht dat de andere ;roepen nooit gingen opgeroepen wor len. Zij waren mis, vermits den V-Jroep een jaar later binnen moest,. .. censuur De censuur verbiedt ons te onder-oeken of het geraadzamer was de nannen van den V- groep te huis e laten censuùr * * * Sinds we zonder parlement zitten, rorden er nochtans wetten gemaakt, /etten die trachten ernstig te zijn, en laar wij ze moeten pakken zooals ze :omen, ziin zij ernstig en goed uit loodzakelijkheid der.. . autocratie. Maar wij hebben toch nog een echt, hopen wij, 't is te eischen dat [ie « ernstige wetten » toegepast wor-len, en niet door de bureelen van Ste adresse op de dwaaste en meest nmenschelijke wijze worden geïnter-ireteerd.* Het Beshiit-Wet van 21 Juli 1916 lie de Belgen, die vroeger nooit sol-laat waren opriep, voorzag dat perso-nen die drie kinderen hadden of in een loodtoestand verkeerden recht hadden >p den VII- groep. De rechfspraak der ecruteeringscommissies interpreteerde le wet op eene zeer menschelijke fijze en besloot dat wannear een per-oon die onder de toepassing van het 5.-W. van 21 Juli viel op een gegeven ogenblik drie kinderen had, deze naar iuis mocht gezonden worden op zijne anvraag van den VU- Groep. Immers volgens zelfde bes^uit heeft e Mini-ter van Binnenlandsche Zaken et recht ten aile tijde beroep in te laan tegen de beslissingen der wer-ingscommissies, deze personen baden en Minister beroep in te slaan tegen e beslissing die ze plaatste in den V-f VI-groep en ze kregen den VII-. Deze roep werd en wordt dus gegeven aan 1 de vaders van drie kinderen. Êq 't is hier dat de bureelen weer asscht>okomen om die rechtslievende n mensdielijke rechtspraak te keer te aan. Inderdaad honderden vluchtelingen ie in 1916 en 1917 v°or de commis- sies gingen en in den V- groep geplaatst werden, gingen op dit oogenblik in beroep ten einde den VII* groep te bekomen, zich sfeunende op eenen in-gebeelden noodtoestand of op eene reden die er geene was, om den VII* groep te bekomen (b. v. lichamelijke ongeschiktheid) en natuurlijk werd die groep hun geweigerd Naderhand hadden zij een derde kirid, of moesten zij hunne haardsteden van onbezet ! België verlaten en kwamen na vier jaar oorlog, na ailes verlcren te hebben in Frankiijk aan, tevens werd den V* ! groep opgeroepen, ook schreven zij onmiddelijk naar den Minister van Binnenlandsche Zaken — die volgens art. I5 ten aile tijde in beroep mag gaan tegen de beslissingen der wer-vingscommissies, — ten einde den VII-groep te bekomen. Zij hadden nu drie kinders of de urtwijking had hen in de moeilijksten toestand gebracht. Zij waren zeker den VII* groep te bekomen, en hij werd hun geweigerd, om de eenvoudige reden dat eene be-roepscommissie reeds over hunne aan-duiding beslist had / Dat hun toestand nu veranderd is, daar zit men niet mee in. IJdelheid der ijdelheden, een een-voudig candidaatje in de rechten, wéet dat de « exceptio re;i judicatae » die men hier tuscchen de beenen der simpèle vluchtelingen komt werpen, zich enkel wettigt wanneer er volko-men gelijkheid bestaat der oorzaken van een geding, en dat een man die in beroep ging om den VII* groep te bekomen uit reden van lichamelijke onbekwaamheid of wanneer hij twee kinderen had, eene andere reden voorbrengt, wanneer hij wèrkelijk drie kinders heeft. Mijnheer de Minister van Binnenlandsche Zaken, gij die Minister der vluchtèlingen, laat niet toe, dat uwe bureelratten met de wet het harte en het leven uwer Belgen spelen, stuur de vaders van drie kinderen naar huis, of zij vroeger beroep insloegen of niet. Stuur de vaders van drie kinders naar huis Mijnheer de Minister, 't is de wet en 't is menschelijk, M. de .Minister ! Advocaat Ronsë. Nota. — De vaders van drie kinderen moeten naar huis gaan, wij raden aile vaders van drie kinderen die onder de toepassing vallen van het B. W. van 2I Juli 1916. (Deze geboren na 30 Juni 1876 en voor. 1 Januari 1895) te schrijven naar den Minister van Binnenlandsche Zaken en bij weigering ons hun geval bekend te maken . UIT ONS VADERLAND OOST-VLAANDEREN Basteevelde. — Ongetwijfeld zal het aan de toldaten van Bassevelde genoe-gen dœn een weinig nieuws van de parochie te vernemen. Er is nog geen gebrek aan levensmiddelen, ailes gaat zijnen gewoonen gang. Het volk is nog altijd vol moed en gedraagt zich in 't algemeen deftig. Overlijdens : Charles Scheir, meulen-hoek; Ed. Flamiin (heeft zich opge hangen); Emiel De Smet, hendeker (werd op zijn land dood-gevonden) : de Dochter Van de Veire, driepikkel de Dochter Nuytinck, 17 j. kaprijck straat ; Kamieî De Pauw, overleden te Nice (Frankrijk). Huwelijk .- _Josept Boterdaele met de dochter Pessier. pENT. — (Uit een Brief.) — « Wa1 ons pijnlijk valt, is de opeisching var de wof der matrassen, van 't kopergeriel allerhande (we zullen ons eten uit on; handmoetE® gaan maken, want er zijr geen andere potten meer)' En wal çrger : ailes wordt op dezelfde schaaj opgeêischt. Een schoone koperen kroon iuster wordt juist gelijk een stui; koper betaald. Er is nog wat wijn te krijgen, duitsche wijn aan 1 tôt 4 mark de flesch. Rijnsche- en Moézelwijn moeten geen rechten betalen. « De werkhuizen . Carels, Van de Kerckhove, Van Acker en andere worden door de Duitschers uitgebaat. Men doet er herstellingen aan oorlogsgetuig. Eergister werden twintig stoomketels op den trein geladen om naar Duitsch land vervoerd te worden. — Dage-lijksche buit ! » WEST-VLAANDEREN VLAANDEREN IN DE KEMPEN Sterfgevallen. — Rosalie Verbrughe, echtge-: noote van Petrus Arteel, overleden te Rousse-: lare ; Jan Baptist Bergman, echtgenoot van Maria Theresia Debackere van Rousselare ; Angélus Broeckaert, weduwenaar van Julie ; Malfait van Roussolare ; Pharailde Gapelle van ; Poelcappelle ; Constant Deboisere, weduwnaar : van Philomene Décru van Rousselare ; Barbara ; Devolder. weduwe van Medard Dekeyser van Rousselare ; Hippolyte Vancoillie, weduwnaar van Eugenie Boutens van Rousselare; Victoj Vermeemen etchgenoot van Pharailde Noyez ' van Poelcapelle allen onlangs overleden te Wetteren. Charles Vereecke van Waesten in j Gheel overleden. antwerpen ttt? a "kttct^t.tt^t klok der Basiliek kondigde de aan- 4.600 aanvragen en er gaan dagelijks TTr>T> „ .. ™,"T7 komst der bedevaarders aan. Het 200 boekskens weg. r / * ; ,rfnr!ljk? ~ Aanglften ~ 7,r„ (Calvados) groot orgel was nogmaals begeleid Het vreemdelingsboekje geeft u van 4 tôt en met 10 April 1918 : Qe plechtigô CoWMlunie 5 u r -u tt i. ± 1 r]*r Kelaizrhe KhiJfiw door Mijnheer GuiHaume. Het getal eigenhjk maar recht tôt rexzen, als uw Overlijdens ■. Jan Bapt. Van de Sande, z.b., _ . bedevaarders is merkelijk vergroot reisrecht er in vermeld staat. De 69 j„ Antw. steenweg, overl. 4 April, echtg. Talrijke kronieken hebben reeds in (30ur deelneming der Belgen van krijgsoverheid is breed om reisrecht te j. a. Van Loey ; Anna Maria Rosalia Wouters, het dagblad over de èerste Communien Mathieu en Douvres die hunne dank- verleenen, zoo de opgegeven redenen ^ nv^rTî-,26 J;' AeTrsc.hotsc^ steenwef' der belgische kinders gehandeld, maar baarheid wilden toonen aan het Bel- voldoende gegrond zijn Wieeenvreem- màn, 74 j'.', Peperstraa^, 9,"overl. 6 dito' echtg* men ^ft eene der bijzonderste,die der gisch Schoolkomiteit van Caen, voor delingsboekje ontvangf, _ moet zijn Is. Sluydt's;,Anna MariaGoyvaerts,«.b., 80 j.j eerst® Communie der belgische Kinders het oprichten eener belgische school lijfkaarte (carte d'identité) afgeven, Begijnhofstr., 22, overl. 7 April, wed. P. Van van ^aen vergeten. v an al / ure. s die men jn Douvres komt te openen indien hij er eene heeft. der Auwera; Martha Theresia Crokaerts, 2 j., niorgens kwam Zijne Doorluchtige en die reeds^? ingeschreven leerlingen 2. Vluvhtelingsgeld is aanbevolen Maastfortbaan, 55, overl. 6 dito ; Jenny Rosa Hoogweerdigheid de Bisschop van telt. De kerk is proppensvol. boven (niet bij) de militievergoeding. José Joanna Dyckmans, 5 maanden, Antw. Bayeux in 't klooster « Notre-Dame Ailes bad voor het Vaderland van Het schijnt dat de nieuwe berekening str., 80, overl. 9 dito ; Victor Genens, z.b.. 87 j., de la Miséricorde » aan. De Belgische af de geestelijke en Vaderlandsche lof- enkel zal toepasselijk zijn op de nieuwe Mecheischen«teenweg, 130, overl. 8 dito; Maria kinders, die hunne plechtige commu- zangeû gezoneen door al de vluchte- vluchtelingen, zonder terugwerkende Pe0«e?dnonckstran5l^ " B nie moesten ' d,oe"' g^gen hem te ge- lingendie zich hunne bedevaartplaat- kracht. DeWmter moet tôt aan de deur van het klooster. sen in Belgie aan Maria toegewijd 3. Woonstvergoeding aan soldaten- en droegen het kruis, den, stai enz... herinnerden, tôt zelfs de schoone vlag familiën De vergadering betreurt de Huweiijksatkondigingen : Achiel Fr. Pee- en gingen processiewijze door den hof verleden jaar aan de voeten van Onze afschaffing dezer hulpe," voor degene ters, landbouwer. Hagenbroeck-Noord. 16, met naar de prachtige kapel onder het zin- Ljeve Vrouw's beeld nedergeieed en die geen huishuur betalen en komt Mana Rosalia Fierens, landbouwster, Hagen- gen van lofzangen. Dichter van de ka- j- --A , • , , , , hevig op te^en de teru^werkine- waar- broeck-Noord 10 Pister Frans Virginia Van ^ komen w|rd de dër kinders die in b are, n den plooien het volgende d®0/d°P ^ vergoedi^ ddûs aan- Oekei huurhoudei-■ Groote Markt 28, met âiiidelijker voor de talrijke ouders die pschrlft « In Offrande voor * or °e Se'^^ Maria Theresia Budts, winkeliuffer, Vaarslaan, ,J, , . , , ,, onze overweldigde haarden Aan Onze e , ouieome geiroKKen, 46; Theofiel Vermylen, borstelhoutmaker, Look, gansch bewogen den stoet veiwachtten yeve Vrouw der Délivrande » — « De en bijgevolg afgehouden wordt van 34, met Ludovica Joanna Yan Dessel, borduur- n twintijg meisjes gansca in t ge]g0n van Caen & « Wat al zdge- verdere militievergoeding Vele ster, Hazenstraat, 75; Frans Ferdinand Van wit en zooveel jongens in 't z-vart njn^en zu]ien ons ]ater voorbehouden huisgezinnen betalen han huispacht Tongerloo, spoorwegbediende, Huibrechtstraat, gekleed, allen eene kaars in de _hand, zj. (joor h aanhoudend ffeb«d van met arbeid. In dit geval trekt de 13, met Maria Goleta Ruthiens, borduurster, namen plaats in het koor terwijl een f patroon reeds af van den werkloon. Als Aerschotsc-hen steenweg, 13. twintigtal jongens en meisjes die nog Maria blijven za!»—zeet de Predikant de Regeering nu ook nog 20 fr. en meer Aangiften van il tôt en met 17 April 1918 : het geluk niet gehad hadden van het wanneer wjj"jn 0I1Zq haarden zullen te maan(Ie aftrekt, dan is die familie Overlijdens : Maria Francisca Van den ^ei^g Vormsel te ontvangen hunne ^erUggrekeerd zijn * voor het vertrou- a' ':wee kanten benadeeld. Broeck, z. b., 15 j., Aerschotschen steenweg, 52, plaats in het koorgestalte gingen ne- Wen°da+ wjj in Maria zullen eesteld Een brief in dien zin wordt naar den o.-erl. 10 April ; Catharina Van»Aertselaer, z.b., men. De ouders omringden hunne hebben dip nok mpt Tp<;ih; frpHiirpnrlp Haver gestuurd. Intusschen kunnen 73 j., Begijnhofstr. 14, overl. 9 dito ; Wwe H. gelukkige kleinen. De talentvolle , viucht van Fevnte dp smartpn^an diesoldatengezinnendoengelden.dat Heilemans ; Pieter Gummaar Simons, schoen- Koorzangmaatschappij der dekeny St- , bal!inffSchaDgJpd s "* " ' zij hun huispacht afwerken bij hun maker, 52 j., Lispestr., 44, overl. il dito, echtg. jean begeleid door een onzer landge- ^ b f ht f rest'van den da„ aan eigenaar-werkgever. Ç. Spruyt, Cathanna Herremans, z. b., 17 j„ nooten M_ Guillaume, eerste prijs van , i,ien Dfactlt de rest ^.n de" dat> aan & R „ 6 vriepdeliik en teBerchemwonende alhier oP il April Mar- hgt Conservai orium van Bmssel, en f door f.D e,en bl)zondere trem ^tderhoud wordt onze zoo garethastr., 3, overleden; Maria Antoma Ceule- • bracht ons allen S avonds naar onze f .1 "'lueru°ua, worut , îr mans, z. b., 19 j., Spoorweglei, 159, overl. 14 slichter der school voor kerkehjk mu- tijdelijke verblijfplaats te Caen teru-, bereidvvillige als volksgezinde Gezant dito ; Jan Gummaar Van Rickstaï, handeiaar, Ziek v.an d?.nJ ^alvaao= îeenae ûare Een leerlin" der Beleische school " aangesteldals Eerevoorzitter van onzen 180 j., Antwerpschen steenweg, 61, overl. 14 dito, m^chtige bijdrage aan deze plechtig- t?ery feurp^ " Bond. Hij bedankt voor de uitnoo- ; wed. J. Verhoeven echtg. R. Lauwens ; Anna heid. De veelstemmige zang miek eene diging en neemt het eerbewijs wel- j Catharina Mayis, z.b, 58 j, overl. 14 dito, gelukkige tegenstelling met de zoo Kond voor '-Jnderwîjzers_ ^ willend aan, met belofte zooveel mo- echtg. A. Goyvaerts ; Pieter Bonne, z. b., 4 j., eenvoudige maar diepgevoelde zangen en Bnetwisselaars gelijk onze driemaandelijksche bijeen- 16 dito, Molenbaan, 20 ; Anna Maria Vyckmans, der kinders. Mgr. Lerftmoiner wilde Verslag der driemaandelijksche verga- komsten bij te wonen. Hij stelt zich 51°^ïhtrT'r^n'inT1' " dit°' Maasfohbaan' zelf de heilige Mis opdragen bijgestaan dering op St-Pietersdag in de Belgische volkomen ten dienste der leden en is door zijnen algemeenen vicaris De School_ te Lery. bereid al zijn invloed te gebruiken, om Aangiften van 18 tôt en met 24 April 1918 : Bissçhop had gevraagd aan den Eer- Geziendebelangrijkheid der dagorde, de voordeeligste oplossingen te be- Overlijdens : Albert Amand Willy Lenoir, weerden Heer Aalmoezenier van Caen zijn de leden talrijk opgekomen uit de trachten. 8 maanden, van Roeselare, overl. 19 April, tje(- W00rd tôt de kinderen te richten Eure en Seine-Inférieure. Na noe eenige Dunten van inwendi- Spuilei, 5 ; Maria stephama Verschaeren, 13m.; y d heilige Communie. Als ge- Om 10 uren ontvangst van M. gen aard gaat de vergadering over tôt Steenweg Antw 248 overl. 22 dito ; Jan Ceu- * de Eerweerde H|er Haemers, onzen Consul te Rouen. gen aard gaat de vergadering over tôt lemans, z. b, 83 j, steenweg Kessel, 24, overl. . , . ., , j •• ... , , j ueu pic nie. 21 dito, wed. A. c. Letters; Anna Maria Ros- Aalmoezenier uit door zi,ne welgeko- Onder Zijn voorzitterschap handelt De naaste zitting is gesteld op 14 sau, borduurster, 32 j., Gasthuisvest, 44, overl. zene woorden die aile harten zeer de vergadering, m een gezellig, leerrijk September te Lery. Wie verlangt een 21 dito, echtg. L. Gilson ;, Pieter Frans Goy- ontroerden. Het oogenblik der Com- gesprek, gestaafd met de jongste amb- Qf ander punt op de dagorde te bren- vaerts, hovenier, 76 j., Karthuizersv'est, 5, munie was gekomen . Welke vrcugde telijke onderrichtingenen slaande voor- gen, schrijve naar den E. H. De Poor- overi. 21 dito ; Joanna Cornelia Moonen, z. b, voor deze lieve kinderen van een beelden, over : ^er Almoezenier-voorzitter te Evreux 74 j, Predikheerenlaan, 6, overl. 22 dito, wed. oogenblik het ballingschap te mogen 1. Het vreemdelingsboekje (carnet 0f naar Belgische School, Villers-en-P. F. Kennes; Frans Horemans, landbouwer, vergeten ! 'S namiddags was het een d'étranger) en delijfkaarte (carte d'iden- Vexin par Les Thilliers Èure. 20 j, steenweg Aerschot, 124, overl. 24 dito ; nieuw feest. I)e Bisschop kwaam nog- tité). De Belgen in 't legergebied moeten ^ De schriiver 2<m° 'atflpn \ t Gruysbe^hs' b°rdJiu®!®r' maals terug in 't midden zijn^r « lieve enkel één dezer twee stukken op zak Arthur Deplancke 21 j., steenweg Antwerpen, 166, overl. 23 dito, ... _ TT •. . J , . , , , -, , i • j f aKmul( echtg. p. A. Boschmans; Maria Anna Josephinà pleine Belgen. » Hi] stuurde hun tôt hebben ;-buiten t legergebied ook mag Lt. HAVRE Van Meroey, 82 j., steenweg Hagenbroeck, 35, driemaa.1 - het woord toe, eerst onder men drager zijn van een vreemde- j^e indépendance Day overl. 23 dito, wed. P. F. Van Roosendael. den vorm van ondervraging zoo fijnge- lingsboekje. De lijfkaarte voor dezen en de Vlamingen Huwelijksafkondigingen : Pieter Bumold voeliS als vertrouwelijk en dan om die ze reeds hebben, of enkel een bewijs 't Gebeurde in den Haver den voor- Hendrik Faes, landbouwer, Boomiaerstr. 120, ^un aan te zetten tôt een goed en dat men ze aangevraagd heeft, zijn avond van den Amerikaanschen « Inde- rnet Anna Maria Elisabeth Gommers, naaisterj heilig Vormsel. Allen tôt de grootste voorloopig voldoende in 't legergebied pendance Day ». Boomiaerstr., 153; Frans Alois Lodewyckx, toe hadden een Peter of eene Meter (région des armées). Men kan er in de Alom heerschte reeds de feeststem- îandbouwersknecht te o. L. Vr. Waver met die zij gekozen hadden onder de aan- Eur<i mee reizen, als het stuk de toe- ming en gaf den voorsmaak van wat Joanna Pauweis, borduuster, steenweg Beriaer, wezigen. De hernieuwing der beloften lating draagt van de plaatselijke bur- het wezen zou 't verheerlijken der 105 ; Jan Baptist Beiiens, landb., Boiiaerstr. 4, van het Doopsel werd gelezen door den gerlijke overheid. groote overzeesche Natie ter hulp met Mana Catharina De Preter, landbouwster, gr00tsten jongen en was zoo hartroe- Maar voor dezen die de lijfkaarte gesneld om 't gekrenkte onrecht te s eenw. Antw.,-258; lîendnk Neefs, borstel- rend ajs de akte van toewijding gelezen nog niet gekregen en bijgevolg de 5 fr. wreken. Overal a Star and Stripes » maker, Vervlietstr., 9, met Rosalia Diels, bor- , , , , , ° y . ,3 , ,, y, ° . , , ,j ,• duurster, wijngaerdstr., io ; Pieter Jan Ceule- door het grootste meisje. kosten met betaa d hebben, is het naast verbondene bameren. mans, Spoorweglei, îoo, met Emma Maria Kets, Hier behaagde het nogmaals aan voordeeliger en nuttiger een vreemde- Frankrijk zou waardig feesten t Z.b., x,isp, 196; Frans Pieter Verdonck, schoen- Zijne Hoogweerdigheid met vurigheid lingsboekje te hebben, zelfs als men op groote land ter eere. maker, Lindenstr., 25, met Maria Melis Ver- tôt de kinders te spreken, die hem reis niet moet. Dit boekje kost niets. Opdat onze Belgen zouden meedoen en viietstr., 7; LodewijkAlfons Frans, landbouwer immer dankbaar zullen wezen voor Het vervangt de lijfkaarte, bewijst wie in naam der Belgische Maatschappijen te Linth met Irma Joanna Josepha Goossens, zijne welwillendheid jegens hen. en van waar ge zijt, waar ge verblijf- in den Haver gevestigd zou een mani- landbouwster, Hooglachenen, 9. Maar gelijk het de groote paro- recht geniet en hoeverre uw reisrecht fest den Amerikaanschen Minister aan- Overlijdens : Angèle Louise Germaine Arthur chies van Caen het doen moest er ook strekt. Het wordt schrifteiijk aange- geboden worden. Mulkens, 7 weken, St.Antw., 138, overl. 27 April; nog eene bedevaart naar het miraku- vraagd bij den Burgemeester. Bij de Een dertigtal Kringen hadden zich Rosalia Van Orshoven, z. b., 85 j., Beriarij,94, ]euze beeld van Onze Lieye Vrouw aanvraag wordt gevoegd : twee licht- aangesloten.'t Was ailes goed geregeld overl. 26 dito, wed. J. J. Mariën en j. B. Torfs; der Délivrande gedaan worden om prenten (portraits) van UvV we2en en men had maar te teekenen. Joanna Coleta Ceulemans z. b. 77 j., st. Ber- deze feestdagen te eindigen Zij heeft onlangs getrokken, en het afschrift van Ja maar (was het vrij- resia HuvehT z b 84 T'van^RoeBeiIrT overî °P Zondag 23sten Juni plaats gehad. het een of ander ambtelijk stuk dat willig of onvrijwillig gedaan) 't was een 28 dito Lispen steènw., 168, wed. J. Demets ; Een bijzondere trein op dewelke eene uw eenzelvigheid bewijst, b. v. trouw- uitsluitend Fransche tekst, en een Cecilia Melania Aras, h'uishôudster, 56 j., sta- Belgische Vlag wapperde met de wa- boekske, reispas (sauf-conduit of laisser- twintigtal Vlaamsche Kringen vierden tielaan, 56, overl. 27dito, echtg. p. G Mets; pens van Luik gedecoreerd met «La passer), verblijfrecht (permis de séjour) mee, en die wilden dat onze Ameri- Maria Theresia De Metteleir, z. b., 81 j., Légion d'Honneur» bracht de 4OO be- of zooiets. Dat afschrift moet op het kaansche bondgenooten ook weten Grachtkant, 4, overl. 28 dito; Pharailda Ver- devaarders naar La Délivrande. Al de stadhuis gelijkvortnig verklaard wor- zouden dat er in België twee nationale schoore, z. b., 77 j., van Roeselare, overl. 29 kinders der school met eene schoone den. De Burgemeester of politiecom- talen bestaan en ze eischten eenparig dito, Mechelstr., 56, echtg, R. Demeuninck ; zjjden vlag die in hare plooien het missaris zal uw aanvraag, na er zijn het Vlaamsch naast het Fransch. Jan Frans Guidentops, werkman 64 j., steen- zinnebeeld van het Heiiig Hart droeg gunstige of ongunstige zienswijze bij- Hadden ze gelijk ? Men zou het niet weg Antw., 120, overl. 29 ito, we . v. A. Ho - j)adden ook plaats genomen in den gevoegd te hebben, voortsturen naar gezegd hebben aan 't hevig prote- lants, echter. A. Kaems ; Catharina Sophia Hel- . ,. , r, j • 1 1 • , 1-1 .< • j 1 o» r> ' • 5 5 1 1. ^ lemans, landbouwster, 50 j„ Neerloop, 7, overl.- trein lieten er hunne dnekleurige vlag Rouen, Etat-Major de la 3« Région, rue steeren van zekere heeren 30 dito ; Pieter Andréas Joris steyiaerts, z. b., aan de opengelaten vensters wapperen. du Moulinet, of, voor de Eure, naar De Vlamingen hielden stand en t was 83 j., St. Anna^tr., 73, overl. 30 dito, wed. M. a' De jongelingen der « Vereeniging der Service de la Circulation aux Armées, maar na de stellige belofte een Vlaam- Dë Boeck. Katholieke Jonkheid » waren gelast rue Rivoli, 194bis, Paris. sche tekst er aan toe te voegen dat ' orde te stellen in de bedevaart. In Dezen die een bewijs hebben dat ze onze vrienden zich aansloten. Geluk- Douvres aangekomen trokken de bgde- hun lijfkaarte aangevraagd hebben op kiglijk want ik vreesde erg twee mani- Vluchtelingen vaarders te samen naar de Basiliek het stadhuis, wezen niet te haastig om festen te zien aanbieden. Verspreidt onder het godvrucbtig en samenlijk een vreemdelingsboekje aan te vragen, Einde goed, ailes goed en uw blad !, bidden van den Rozenkrans. De groote want er liggen tegehwoordig te Rouen de les zal vruchten dragen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume