Ons Vlaanderen

2200 1
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 07 Juli. Ons Vlaanderen. Konsultiert 22 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/vx05x26v0t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vierde Jaa . — Nr 17< Prijs : 10 Centiem per Nummer n t„iî «aïs ONS VLAANDEREN TE GENT : 24, Wellinckstraat VERSGHIJNT DEN WOENSDAG EN DEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de Charonne? ABONNEMENTSPRIJS : Voor Frankrijk i Voor zes maand frs. 5.00 Voor eene maand » 1.00 Buiten Frankrijk i Voor zes maand » 8.00 DOOR EENDRACHT STERK AANKONDIGINGEN : Tien frank voor eerste opname. Voor verscheidene opnamen : PriiR vnlfTATïa flTflrflAtilrnmst AAN ONS DE ZEGEPRAAL ! Hoe meer de tijd verloopt, hoe ze kerder de verbondene landen de eindzegepraal mogen verwachten. Ee j oogenblik scheen het vertrouvven in de i volledigen zegen der verbondene me genheden te verzwakken en enkele begonnen reeds te vreezen dat het te eene manke overeenkomst komen zoi Inderdaad, door den vrede met Ruî land geraakten op dat front ontza§ lijke legers vrij. Duitscbland ha I zijn woord gegeven dat die legers nie naar het Westerfront zouden komen maar, Duitschland moest ook de on zijdigheid vanBelgie beschermen, en. I 't eers'e land dat door de duitsch rooversbenden verwoest werd, was.. I Belgie ! Tengevolge dus van den vrede me Rusland, kwamen mlllioenen duitsch I soldaten het Westerfront versterken I 't Gevolg was de offensief tegen he I Engelsch leger dat verre achterui I geslagen werd ; eene tweede offensie I der duitschers tegen de fransche lijne I bekwam insgelijks een grooten bijva I En daarbij, steeds werd er gescherm I van vijandelijke zijde, met eene kc I losale Oostenrijksche offensief weîk I geheel het Italiaansch front moes I vernietigen. De duitschers van hunnen kar I staken het niet weg dat ze nu hu I droom gingen verwezentlijken : Nac I Paris !... dat ze Frankrijks hoofdsta ■ gingen innemen. 1 In menig herte was er dus wel ee I greintjen vreeze geslopen. Voor on vaderland ook ware dit eene droev ontknopping van den oorlog geweest 't Ware de dood van Belgie ; ja, d I dood van Vlaanderen ! Wij moeten ons immers geene illu I sies maken : indien de militaire mach I van Duitschland niet volledig in deze I oorlog gebroken wordt, is Belgie voc I altijd van de Europeesche landkaar I weggevaagd, Vlaanderens vrijheid voo I eemvig vastgéketend. Men moet stekeblind zijn om he I niet te bemerken . Wat heeft Duitsch I land gedaan met Polen ? Met Elzas I Lorreinen ? Met Denemarken ? Wa I hebben de Oostenrijkers gedaan me I Bohemen ? Met de twintig andere sla I vische rassen die binnen zijne grenze: I lev,en. Die van Duitschland de vrij I heid verwachten, gaan bij den duive I te biechte ! Deutschland iiber ailes I En al wat geen duitsch is, verga !.. dat is hunne leuze ; men vrage het eventjes aan de Russen / In de laatste weken, gelukkiglijk is de macht van Duitschland ferm ge-zonken. Hunne tvvee offensieven hebben hun eene massa volk gekost : honderd duizend en nogmaals hon-derd daizend van hun mannen zijr gevallen ; hunne offensief zelve, alhoe wel niet heelemaal mislukt, heeft huri toch niet veel aarde aan den dijk ge-bracht ; de fameuze Oostenrijksche offensief is een volledige fiasco geweest ; voeg daarbij de vrees vooi Rusland dat aile oogenblikken weeroir kan wakker schieten ; voeg daarbij de inwendige moeilijkheden in Oosten-rijk, ja in Duitschland zelve, voe§ daarbij bijzonderlijk de ongekende macht der Amerikaansche troepen die maandelijksch met twee à drij honderc duizend in de fransche havens ont-schepen men zal dus gemakkelijk de waarheid onzer bewering aanvaarden: Hoe meer de tijd verloopt hoe zekerdei wij langs onze zijde de eindzegepraal mogen verwachten. ❖ * * En voor U ock, mijn duurbaai Vlaanderen zal het de zege zijn ! Eeuwen lang hebt gij gestreden, çeu-wen lang hebt gij geleden ; iedere bladzijde uwer geschiedenis druipt van 't heiligste blocd uwer kinderen die vi^len en stierven voor uwe rech ten . In dezen oorlog ook zijn er vele gevallen. Uit hun graf moet Vlaanderen verrijzen ! Als wij, binnen enkele maanden in ons Vaderland terug zullen zijn, en onze jongeni zullen vertellen wat ze geleden en hoe ze gestreden hebben, Vlamingen en Waîen met den zelfden moed, om de vrijheid te herwinnen, vvie zou kunnen, wie zou durven aan Vlaanderen zijne heilige rechten ontkennen / Aan ons ook, Vlamingen, aan ons ook de zegepraal. > Uit duitsche moordenaarsklauwen willen wij, Vlamingen, geene aalmoes ontvangen als belooning onzer kuipe-îijen ; onze eîgene regeering moet onze diensten herkennen en ons recht laten geworden ; wij Vlamingen, wij zullen ons plicht doen jegens ons Vaderland, maar ons Vaderland ook moet en zal onze heilige rechten handhaven. Leeuwen likken niet, maar bijten I Alleene. Belangrijk Bericht De personen die een bloedverwant of vriend hebben welke als militair of burgerlijk gevangene in Duitschland verblijft, en geroepen is om te kunnen gerapatrieerd te worden, kunnen hem schriftelijk te kennen geven aan den Belgischen Middendienst voor de krijgs-gwangenen, Villa Suzanne, avenue Désiré-Dehors, Le Havre. De Mid dendienst belast zich met de ge-beurlijk aan te wenden voetstappen om de toepassing der overeenkomsten °P de belanghebbenden te hand lhaven. ONZE VOLKSUITGAVE Onze Volksuitgave bekomt buiten-§ewoon veel bij val en geen wonder ! Keeds ontvingen al de inschrijvers jle zeven eerste afleveringen en in den °op van deze maand zullen de drij aatste verschijnen. Men zal dan voor 2,5o fr. ontvan-Sen hebben : Hoe men Schilder wordt Blinde Rosa. De Loteling, Rikke Tikke-ak, Kerkhofblommen. ze portvrij te bekomen een ^andaat van 2 50 zenden naar « Ons laanderen » i8x rue de Chaionne. Wanneer vader wederkomt.... Muziek H. Teùrlinx « Moeder » zegt het blonde knaapje, « Waar is vader toch naartoe ? « Gij zegt altijd wacht tôt morgen « Maar ik word het wachten moe... « Gij zegt dat hij is gaan strijden « Ginder waar 't kanon nu bromt, « Zeg me nu eens, lieve moeder, « Wanneer vader wederkomt... » Moeder richt heur zieke leden pijnlijk van de bedstêe op, en z'aanschouwt met lijdend' oogen -trak en droef den kroezelkop. « Kind toch, » borrelt uit haar kele waar de stem reeds in verstomt, « 't Zal wel zeker morgen wezen « wanneer vader wederkomt.... » * * * Zacht, heel zacht is zij ontslapen Nu toch is heur leed gedaan, 't Kindje droomde van z'n vader wijl de vrouw is ... doodgegaan ! En bij 't eerste morgendkrieken toen het kind heur lijke vond, bad het : « God !.. wat moet ik zeggen wanneer vader wederkomt... t? » C. Hodister. STENO-DACTYLO Gevraagd goed de vlaamsche taal machtig.— Schrijveu naar « Ons Vlaanderen, 181, rue de Gharonne Paris. (176) M Gtiristene Sociale Werters en net laalvraegetai Eene Belangrijke Dagorde De Christene Sociale werkers Frankrijk, Engeland, Holland en hi onbezette Belgie verblijvend ve eenigd in Le Havre den 7, 8- en Juni op sociale studiedagen bele^ door het « Algemeen Christen Vakve bond van Belgie », Overtuigd de meening uit te spr ken der duizenden leden onzer we kersvereenigingen en andere christei sociale instellingen, Oordeelende dat de Staatseenhe: van Belgie een der grondslagen waarop de welvaart der Belgische a beiders gebouwd staat, spreekt zijr voile getrouwheid uit aan îiet éér gemeenschappelijk Belgisch Vaderlanc Teekenen protest aan tegen hi uitroepen van een zelfstandigen Sta; Vlaanderen in bezet Belgie, door mai nen die daartoe geen enkel manda: kregen van hun volk waarvan sede: 4 jaren door den Duitschen bezetti het vrij spreken belet wordt, noch va de Belgen welke buiten het Vaderlar verblijven, Oordeelende dat de oplossing va het taalvraagstuk behoort' tôt de bit nenlandsche poliiiek, Teekenen protest aan tegen al Vlaamsche of Waalsche Activisme, is te zeggen tegen aile vreemde inrne! ging in het oplossen van het taalvraaj stuk, Oordeelende dat het eerste «Natuu recht » van elk volk bestaat in ee volledige ontwikkeling in zijn eige taal, en dat dit « Natuurrecht » do( ons, van sociaal standpunt uit, a heilig wordt aanzien met het 00g 0 de stoffelijke, verstandelijke en zede lijke verLeffing van den arbeidende stand, Oordeelende andersziids dat h< Belgisch volk in elk opzicht een groc belang heeft bij eene eerlijke en vo ledige oplossing van de Vlaamsct Kwestie, vooral in zake onderwijs va laag tjt hoog, testuur, gerecht en lege Oordeelende dat de rechtvaardij n oplossing van dit vraagstuk op vo ,t van volledige gelijkheid der tw nationale landstalen, geene de mins y afbreuk doet aan het recht van wel] rï deel der natie ook, — noch Waalsi noch Vlaamsch — recht dat door o: sociale werkers, op gelijken voet wor geëerbiedigd en des noods zoude wc den verdedigd, e Oordeelende dat het gémis aan eei volledig-vlaamsche cuultuur een oc d zaak is geweest van ergerlijke miî is derheid bij den Vlaamschen werkli r- denstand, sociale mistoestand die ge( e enkel weldenkend Belg mag onve é schillig laten, l> Oordedende dat het Taalvraagsti ;t even als het alcoolvraagstuk, h t vraagstuk van Belgisch Economise herstel enz. gedurende dezen oorlc ■t werd gesteld en er geene gegrorn t reden bestaat om het voorbereide * eener vaderlandsche en rechtzinnij n oplossing te verwerpen, rï Oordeelende dat de oplossing Vc het vlaamsche vraagstuk met gron< n wettelijke middelen moet worden n gestreefd, Noodigen dringend de Regeering ui niet het 00g op het grootste goed ve het Vaderland, van nu af die maatr gelen te ' treffen, welke hare eige ' formuul « gelijkheid der twee nationa \ ici dst^len in rechte en in feite », ^ gebied van onderwijs, bestuur, gerecl en leger rechtzinnig en practiscb t< r daden zou omzetten of voorbereide; s Betuigen hunne oprechte en onwril p bare gehechtheid aan onze nationa _ instellingen, aan onzen Koning, aa n ons Léger en hopen dat het God b lieven zal België in zijn geheel a t onafhankelijken en zelfstandigen Staa t zegev ierend met onze eerlijke garante I en thans verbondene Landen, u dezen oorlog te laten opstaan. n Beslissen deze dagorde openbaar r maken. UIT ONS VADERLAND OOST VLAANDEREN GENT. — Schielijk Gestorven. — De heer Julius Dauwe, bestuurder der gemeenteschool, Geitenstraat, te Gent, is plotseling overleden. — Het broodrantsoen te Gent is op 300 gram gebracht. — Aan de ouders der Belgische soldaten wordt sinds 1 Januari eene ver-meedering van steun gegeven . — Men is volop bezig aan het op-richten eener tentoonstelling der werken van den schilder Jules De Biuycker in een der zalen van het stadhuis. — Volgens bericht opgenomen in het dagblad « De Telegraaf » zijn een vijftigtal personen voor het krijgsge-recht te Gent verschenen ; 16 hunner, waaronder een aantil vrouwen zijn ter dood veroordeeld. Tôt nog toe kan men niet stellig verzekeren of de doodstraf op bedoelde personen is uitgevoerd. De duitschers blijven steeds volhar-den in het wegvoeren der byrgers, ditmaal viel het nuodlot te beurt aan de inwoners van Selzaete, Ertvelde en Wachtebeke, die gedwongen zijn in de i onmiddelijke nabijheid van het fran-1 sche front te gaan arbeiden. ST. NIKLAAS (Waas) — Diefstal-len — Het gemeenteraadslid Edward De Jonghe, landbouwer in den Uil, kreeg voor de tweede maal in weinigen tijd het bezoek van dieven. Verdeï wtrd nog gestolen bij de echtgenooten De Pelsmaecker, Smisstraat. In de Oostwijk werden door de politi agent Hendrik Dekker de daders gesnapt van een boomdiefstal. Bij den landbouwer Verhelst, Kapel-lestraat te Elversele, hebben dieven eene vaars gestolen. Het dier werd te St. NiklauS aan den man gebracht. GAVERE. — Oud - burgemeestei Lodewijk Haegens, die gedurende 6C jaren, aan het hobfd stond dier ge-meente is in den loop van zijn hon-derdste jaar godvruchtig in den Heei ontslapen den 8 April 1 1. Hij »vas deken der Belgische Burge-meesters.De droeve omstandigheden noopten hem verleden jaar zijn ontsla? te ne-men. Notaris Karel Verstraeten volgde hem op. Onder zijn wij s bestuur werden prachtige werken tôt verfraaing der gemeente en nut der inwoners uitgevoerd, zoodanig dat Gavere nu als een model-dorp bekend staat. WEST-VLAANDEREN POPERINGHE (Ejgen Bericht). — Sedert de ontruiming van de stad einde-April, heeft de vijand niet te erg geschoten. Zelfs hebben landlieden, die het zuidelijk deel te lande moesten verlaten, thans een vrijgeleide bekomen om op hunne hoeve te gaan wer-I ken, alhoewel de schuifelaars hen nu en dan stooren. Zijn gevallen aïs slachtoffers der beschieting : Gelina Verhelst, -wedu-we Van Gheluwe, 45 j. vluchtelinge van Brielen, met hare twee kinderen, Emma 19 j., en André 8 j. ; Aloïs Van Steene, 64 j. en Jules Vermeulen, 66 j. beide van Popennghe ; René De Decker, 56 j. echtg. van Eugénie Rappelet, vluchtel. van Vlamei'tinghe ; Elit- Jacques, eerste wachtmeester 32 j. Jan Jeuckens 28 j. en Hilaire Saelens, gendarmen ; Gaston Wylleman-Bocket, Alidoor Bruiieel, Emile Blanckaert en Maria Gouwy, vier Pope-ringenaars, gedood dicht bij den lusthof van M. Hector Lebbe ; Camille Goussey en zijne vrouw JuliaSaelen van Poperinghe. Zijn door vijandelijke vliegersbom men gedood. Jerome De Gruyter ; Louise Devriese en har twee kleine kinderen ; en de vrouw van Jérémi Breyne. Zijn nog overleden te Poperinghe. August Degraeve, eçhtgenoot van Luci Boutez, 58 j. ; Julia Merlevede 21 j. ; Margriet ilerlevede, 5 j. ; Petrus Gapoen, 73 j. echtg. va Octavie Delplace ; René Leicher, 49. echtg. va Irma Derycke ; Amelie Thanghe, weduw Dupon, vluchtelinge van Woumen ; en Gei maine Ameele, 17 j. vluchtel. van Passchendak Zijn overleden in het hospitaal vai Montreuil. Philomène Boutez, 77 j. ; Eugenie David wed. Dugardein, 75 j. ; Camille Vitse, 50 j. ei Marcel Hauspie, 16 j. Onder het geleide van M. Alberl Baert, secretaris van het Dischbestuur werd het Stadsarchief overgebrachl naar Le Havre. Het secretariaat dei stad is te Sint Jan ter Biezen. Het postbureel is steeds beheerd door den heer postontvanger Van Hoet, op de hofstede van Jules Catrycke, aan de Wulfhulle. Volgens het frontblad De Popering-sche Keikop, schat men dat er rond de 30.000 vluchtelingen per trein vertrok-ken, en ongeveer 6.000 met peerd en wagen. In de bureelen van Abeele, Proven en Haringhe werden er 16 ooe reispassen voor Frankrijk afgeleverd. Waarschijnlijk zijn er vijf tôt zes duizend Poperingenaars vertrokken naai Frankrijk; veel anderen hebben zich tijdelijk gevestigd op achterwaarts liggende dorpen van onzebet Belgie Aile Poperingenaars, die in Frankrijk verblijven, worden vriendelijk ver-zocht hun adres op te zenden of hunne woonstverandering kenbaar te maken aan E. H. De Jaegher, thans Belgisch aalmoezenier, rue de Vimoiitiers, Livarot (Calvados). Vluchtelingen van Poperinghe ÇVervolg) Delbaere (E. H. Omer), professeur Collège Belge, Martragny par Carcagny (Calvados) Delbaere-Vandenbussche Wwe. 11, rue de Luc. Laogrune-sur-Mer (Calvados). Delanghe Achiel, Vritz par Condé (Loire-Inf.) Demarey-Lombaert (Vrouw Daniel), près de h Gare, Orbec-en-Auge (Calvados). DelbekeTheophiel, Chambray-lez-Tours (Indre-et-Loire).Delhaye Jules, 2, rue de la Fontaine, faubourg Barbès, Parthenay (Deux-Sèvres). Demeyere-Permeke Jules, 23, rue de Mora Enhien-les-Bains (Seine-et-Oise). De Poorter (E. H. Joseph), Belg. aalm., Châlel des Oiseaux, Veulettes (S.-Inf.). De Puydt-Sansen Henri, 7, rue de Ponthieu St-Valéry-sur-Somme (Somme). De Puydt Louise (Wwe Ch. Camerlynck; Vivoin-Beaumont (Sarthe). De Queker-Ollivier Hector, St-Aubin-sur-Mei (Calvados). • De Queker Lucie (Vrouw Arthur Pannecoucke] Mohon (Morbihan). De Raedt Romanie, 12, rue de la Tonnelle, Saumur (M.-et^L.). Dereckx-Hondeghem Achiel, Le Breuil-en-Auge (Calvados). Dereckx Henri en Louise, chez Mme Launay, Le Breuil par Blangy (Calvados). Deroo-Rosseel Amie, St-Aubin-sur-Mer (Calv.). Derycke Hon., Villa Charlie, route de Puys, Neuville-lez-Dieppe (Seine-Inf.), De Rynck-Vandevelde Camiel, 3, rue Boulanger, Honfleur (Calvados). De Saegher-Hawenaeghel Aimé, rue d'Orbec, Glos (Calvados). Deschodt Jules, cuirs et crépins, 19, rue du Hameau, Laval (Mayenne). Deschodt- Cieevewerck Remi, Montreuil-le- Chétif (Sarthe). Desegher Felicie, 22, boulev. Emile-Demagny, Wsieux (Calvados). Desmyter Emile, aux Faux, Bàline par Ver- neuil (Euro). Devacht-Marquis (Vrouw Jules), Villa Béthanie, Monsoult (Seine-et-Oise). Devacht-Beheyt (Wwe Emiel), l,e Lion d'Angers (M.-et-I,.). Devos-Lacour (Wwe Achiel), boulevard du Grand-Jardin, Lisioux (Calvados). Devos (Doctor Firmin), rue Basse, 27, Caen (Calvados). Devos-Feys Germain, chez M' Lejuif, Village de la Charretière, St-Aubni-de-Scellon (Eure). Devos-Catrycke Hector, rue Grande, 125, Orbec- en-Auge iCalvados). Devos (Vrouw Jerome), 19, rue Gambetta, Honfleur (Calvados). 1 *** " IIIHWIM—| M»II—MIIHMlBMB—ll—TT— Devos-Bruynaert Jules, 5, rue Prieure de la Côte-d'Or, Auxonne (Côte-d'Or). Devos-uouseré René, ferme du Quésnay, St- Saens (Seine-Inf.). Devos-Thaeyman Wwe, 24. rue des Capucins, Honfleur (Calvados). Dewitte-Houvenaghel Aloïs, Beuvillers (Calv.). Dewitte Maurice, Belg. onderwijzer, Beuvillers (Calvados) Diericx-Ramoen Alfons, St-Servan (Manche). D'heere Marcel, 118, rue Grise, Oissel (S.-I.). Dondeyne Sidonie, 18, rue du Héron, Lisieux (Calvados). Druant-Mantes Henri, Formiguères (Pyr.-Or.) Dumelie Jules, chez M. Renou, Drain par Eiré (M.-et-L.). Dumon-Vuybert René, Houtkerque (Nord). (Wordt Vervolgd) VLAANDEREN IN DE KEMPEN Bouwel — Maandag laats waren de vluchtelingen van Bouwel en Heren-thout bijeengeroepen voor mis en ser-moon, en een gezellig pintje nadien, te Herenthout. Mr. de Deken van Roesselare had er deugd van al zijn volk zoo opgeruimd te vinden te mid-den al hun verdriet en tegenheden. Hersselt — Hier waren Maandag laatst tamelijk veel vluchtelingen toe-gestroomd. Die van Tongerloo spanden de kroon : zij zijn er ook op aile ma-nieren best bezorgd en wel ontvangen, en zien er geheel content uit. Die van Hersselt-, Westmeerbeek, Ramsel en Westerloo hadden na de kerkelijke plechtigheid, gedaan door den Z. E. H. Deken van Roesselare, ook de gelegen-hekLom malkaar eens te vinden, en hunne wederzijdsche klachten te laten hooren. 't Was spijtig dat die ongeluk-kige « dop » zooveel menschen belet hdd van op te komen en dat de tore-nuur ook anderen op den dool gebracht had. 't Doet toch zoo'n deugd malkaar eens 5- zien en een goed woord te aanhooren. Als wij nog in balling-schap blijven, zal 't later nog wel eens kunnen gedaan worden. Eaelen. — Uit Baelen bereikt ons, wel wat laat, een brief over de viering van den 1' Mei. Wij geven hier den brief weer, in zijn West-Vlaamsch zooals hij opgesteld is : « Te Baelen peinsden wij Woensdag laatst dat wij op West-Vlaamschen grond te Dadi-zeele waren. Welk een toeloop ; welk een iever en godsvrucht om Maria te vereeren. » 'K geloove dat er Meerhout geheel en gansch was : de Hoogleenaars zien hunnen pastor geerne, gij ziet het, en E. H. Beugnies van 's gelijken : 't is wederzijdsch . Woensdag heeft hij zijn parochianen gaan bezoeken en bepreê-ken te Hey,s-op-den Berg voor die op die streek verblijven. O. L. V. van Dadizeele is toch zo goed vereerd te Baelen : de vluchtelingen van Baelen doen hun beste : maar hoe anders doen, als Warden Oom daarbij is, niet waar ? De Eerw. Pater Capucien die binst de oorlogsjaren te Dadizeele dienst deed, is te Herne in 't Zuiden van Brabant, en was van de weke ook te Baelen toegekomen, om O. L. Vrouw te vereeren. Sterfgevallen.— Wwe Demets-Bryghe vân Roesselare, overl. te Lier; Jacobus Develter weduwnaar van Amelie Val-laey van Hooglede, overl. te Meerhout; Martlia Dejonghe dochter van Edmond en Sidonie Huit yn van H joglede, overleden te Schrieck ; Louis Deboosere, overl. te Roesselare ; Mathilde Casier weduwe van Joannes Arteschene van Roesselare, overleden te Zele; Maria Marnez van 't weezenhuis van Pitthem, overl. opTen-Aert; Waltervan Calmp-thout van Roesselare, overl. te St. Jans Molenbeek bij Brussel; Pieter Tailleu eçhtgenoot van Silvie Labeeuw van Rumbeke, overl. te Roesselare als slachtoffer van den oorlog ; Remi Gryspeerdt van Roesselare, overleden aldaar, slachtoffer van den oorlog ; Charles Demeester van Lichtervelde, >verl. te Herenthals ; Charles Louis Vandermeersch eçhtgenoot van Philo-nena Corneillie van Moorslede overl. e Hingcne ; Remi Maresceau van Rumbeke, overleden te Breemdonck J Vrouw Roose-Haspeslach vanBeythem, overl. te Puers.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume