Ons Vlaanderen

1441 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 30 Juni. Ons Vlaanderen. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4f1mg7gd2s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

TE GENT : 24, Wellinckstraat. VERSCHIJNT DEN WOENSDAG EN DEN ZATERDAG TE PARUS : jn klant, A 0'erwant ; iand id, schuld ! L mwoord ; ABONNEMENTSPRIJS : Voor Frankrijk i Voor zes maand frs. 5.00 Voor eene inaand » 1.00 Buiten Frankrijk t Voor zes maand » 8.00 DOOR EENDRACHT STERK AAN ONS DE ZEGEPRAAL ! + Hoe meer de tijd verloopt, hoe ze-kerder de verbondene landen den eindzegepraal mogen verwachten. Een oogenblik scheen het vertrouwen in den volledigen zegen der verbondene mo-genheden te verzwakken en enkelen begonnen reeds te vreezen dat het tôt eene manke overeenkomst komen zoo. Inderdaad, door den vrede met Rus-land geraakten op dat front ontzag-lijke legers vrij. Duitschland had zijn woord gegeven dat die legers niet naar het Westerfront zouden komen ; maar, Duitschland moest ook de on-zijdigheid vanBelgie beschermen, en... 't eersie land dat door de duitsche rooversbenden verwoest werd, vvas... Belgie ! Tengevolge dus van den vrede met Rusland, kwamen mlllioenen duitsche soldaten het Westerfront versterken. 't Gevolg was de offensief tegen het Engelsch léger dat verre achteruit geslagen werd ; eene tweede offensief der duitscheis tegen de fransche lijnen bekwam insgelijks een grooten bijval. En daarbij, steeds werd er geschermd van vijandelijke zijde, met eene ko-losale Oostenrijksche offensief welke geheel het Italiaansch front moest vernietigen. De duitschers van hunnen kant staken het niet weg dat ze nu hun droom gingen verwezentlijken ,v Nach Paris !... dat ze Frankrijks hoofdstad gingen innemen. In menig herte was er dus wel een greintjen vreeze geslcpen. Voor ons vaderland ook ware dit eene droeve ontknopping van den oorlog geweest. 't Ware de dood van Belgie ; ja, de dood van Vlaanderen ! Wij moeten ons immers geene illu-sies maken : indien de militaire macht van Duitschland niet volledig in'dezen oorlog gebroken wordt, is Belgie voor altijd van de Europeesche landkaart weggevaagd, Vlaanderens vrijheid voor eeuwig vastgeketend. Men moet stekeblind zijn om het niet te bemerken . Wat heeft Duitschland gedaan met Polen ? Met Elzas-Lorreinen ? Met Denemarken ? Wat hebben de Oostenrijkers gedaan met Bohemen ? Met de twintig andere sla-vische rassen die binnen zijne grenzen leven. Die van Duitschland de -vrijheid verwachten, gaan bij den duivel te biechte ! Deutschland liber ailes ! En al wat geen duitsch is, vergal... dat is hunne leuze ; men vrage het eventjes aan de Russen ! In de laatste weken, gelukkiglijk. is de macht van Duitschland ferm ge-zonken. Hunne twee offensieven hebben hun eene massa volk gekost ; honderd duizend en nogmaals hon-derd duizend van hun mannen zijn gevallen ; hunne offensief zelve, alhoe-wel niet heelemaal mislukt, heeft hun toch niet veel aarde aan défi dijk ge-bracht ; de fameuze Oostenrijksche offensief is een volledige fiasco geweest ; voeg daarbij de vrees voor Rusland dat aile oogenblikken weerom kan wakker schieten ; voeg daarbij de inwendige moeilijkheden in Oosten-rijk. ja in Duitschland zelve, voeg daarbij bijzonderlijk de ongekende macht der Amerikaansche troepen die maandelijksch met twee à drij honderd duizend in de fransche havens ont-schepen men zal dus gemakkelijk de waarheid onzer bewering aanvaarden: H'ie meer de tijd verloopt hoe zckerder wij langs onze zijde de eindzegepraal mogen verwachten. * * * En voor U ook, mijn duurbaar Vlaanderen zal het de zege zijn ! Eeuwen lang hebt gij gestreden, eeu-wen lang hebt gij geleden ; iedere bladzijde uwer geschiedenis druipt van 't heiligste bloed uwer kinderen, die vplen en stierven voor uwe rech-ten . In dezen oorlog ook zijn er vele gevallen. Uit hun graf moet Vlaanderen verrijzen ! Als wij, binnen eukele maanden in ons Vaderland terug zullen zijn, en onze jongens zullen vertellen wat ze geleden en hoe ze gestreden hebben, Vlamingen en Walen met den zelfden moed, om de vrijheid te herwinnen, wie zou kunnen, wie zou durven aan Vlaanderen zijne heilige rechten ontkennen .' Aan ons ook, Vlamingen, aan ons ook de zegepraal. Uit duitsche moordenaarsklauwen willen wij, Vlamingen, geene aalmoes ontvangen als belooning onzer kuipe-tijen ; .onze eigene regeering moet onze diensten herkennen en ons recht laten geworden ; wij Vlamingen, wij zullen ons plicht doen jegens ons Vaderland, maar ons Vaderland ook moet en zal onze heilige rechten handhaven. Leeuwen likken niet, maar bijten ! Aiaeene. Belangrijk Bericht De personen die een bloedverwant of vriend hebben welke als militair of burgerlijk gevangene in Duitschland verblijft, en geroepen is om te kunnen gerapatrieerd te worden, kunnen hem schriftelijk te kennen geven aan den Belgischen Middendienst voor de krijgs-gevangenen, Villa Suzanne, avenue Désiré-Dehors, Le ' Havre. De Mid dendienst belast ?ich met de ge-beurlijk aan te wenden voetstappen om de toepassing der overeenkomsten op de belanghebbenden te hand haven. ONZE VOLKSUITGAVE Onze Volksuitgave bekomt buiten-gewoon veel bijval en jgeen wonder 1 Reeds ontvingen al de inschrijvers de zeven eerste afleveringen en in den loop van deze maand zullen de drij laatste verschijnen. Men zal dan voor 2,5o fr. ontvangen hebben : Hoe men Schilder wordt Blinde Rosa, De Loteling, Rikke Tikke-Tak, Kerkho/blommeq. Om ze portvrij te bekomen een mandaat van 2 50 zenden naar « Ons Vlaanderen » 181 rue de Charonne. Wanneer vader wederkomt.... ■ Muziek H. Teurlinx « Moeder » zegt het blonde knaapje, « Waar is vader toch naartoe ? a Gij zegt altijd wacht tôt morgen « Maar 1k word het wachten moe... « Gij zegt dat hij is gaanstrijden « Ginder waar 't kanon nu bromt, « Zeg me nu eens, lieve moeder, « Wanneer vader wederkomt... » Moeder richt heur zieke leden pijnlijk van de bedstêe op, en z'aanschouwt met lijdend' oogen -trak en droef den kroezelkop. « Kind toch, » borrelt uit haar kele waar de stem reeds in verstomt, « 't Zal wel zeker morgen wezen « wanneer vader wederkomt.... » * * * Zacht, heel zacht is zij ontslapen Nu toch is heur leed gedaan, 't Kindje droomde van z'n vader wijl de vrouw is ... doodgegaan ! En bij 't eerste morgendkrieken toen het kind heur lijke vond, bad het : « God !.. wat moet ik zeggen wanneer vader wederkomt... I? a G. Hodister. "" STENO-DACTYLO Gevraagd gocd de ylaamsçhe taal machtig.— Schrijven naar « Ons Vlaanderen, 181, rue de Qharonne Paris, (176) Se Etrisfue Sociale WsrRers en het Mmapfi -4» t Eene Belangrijke Dagorde De Ctiristene Sociale werkers in ' Frankrijk, Engeland, Holland en het onbezette Belgie verblijvend ver-eenigd in Le Havre den 7 , 8- en g-' Juni op sociale studiedagen belegd door het « Algemeen Christen Vakver-bond van Belgie »" Overtuigd de meening uit te spre-ken der duizenden leden onzer wer-[ kersvereenigingen en andere christene sociale instellingen, Oordeelende dat de Staatseenheid van Belgie een der grordslagen is ! waarop de welvaart der Belgische ar-' beiders gebouwd staat, spreekt zijne ' voile getrouwheid uit aan het ééné > gemeenschappelijk Belgisch Vaderland, * Teekenen protest aan tegen het : uitroepen van een zelfstandigen Staat Vlaanderen in bezet Belgie, door man-[ nen die daartoe geen «enkel mandaat \ kregen van hun volk v^arvan sedert ' 4 jaren door den Duitschen bezetter J het vrij spreken belet wordt, noch van de Belgen welke buiten het Vaderland verblijven, Oordeelende dat de oplossing van het taalvraagstuk behoort tôt de bin-nenlandsche politiek, Teekenen protest aan tegen aile Vlaamsche of Waalsche Activisme, 't is te zeggen tegen aile vreemde inmen-ging in het oplossen van het taalvraag-stuk,Oordeelende dat het eerste «Natuur-' recht » van elk volk bestaat in een l volledige ontvvikkeling in zijn eigen I taal, en dat dit « Natuurrecht » door . ons, van sociaal standpunt uit, als * heilig wordt aanzien met het 00g op | de stoffelijke, verstandelijke en zede- > lijke verheffiiig van den arbéidenden stand, j Oordeelende anderszijds dat het Belgisch volk in elk opzicht een groot 5 belang heeft bij eene eerlijke en volledige oplossing van de Vlaamsche 1 Kwestie, vooral in zake otiderwijs van ; laag tôt hoog, testuur, gerecht en leger. uf Oordeelende dat de rechtvaardige ( oplossing van dit vraagstuk op voet ; van volledige gelijkheid der twee nationale landstalen, geene de minste . afbreuk doet aan het recht van welke ] deel der natie ook, — noch Waalsch . noch Vlaamsch — recht dat door ons sociale werkers, op gelijken voet wordt . geëerbiedigd en des noods zoude wor-. den verdedigd, ; Oordeelende dat het gémis aan eene volledig-vlaamsche cuultuur een oor-1 zaak is geweest van ergerlijke min-; derheid bij den Vlaamschen werklie- - denstand, sociale mistoestand die geen : enkel weldenkend Belg mag onver-; schillig laten, Oordeelende dat het Taalvraagstuk J even als het alcoolvraagstuk, het - vraagstuk van Belgisch Economisch herstel enz. gedurende dezen oorlog : werd gesteld en er geene gegronde : reden bestaat om het voorbereiden • eener vaderlandsche en rechtzinnige 1 oplossing te verwerpen, ' Oordeelende dat de oplossing van het vlaamsche vraagstuk met grond-wettelijke middelen moet worden na-gestreefd,Noodigen dringcnd de Regeering uit, ; met het 00g op het grootste goed van het Vaderland, van nu af die maatre gelen te treffen, welke hare eigen formuul « gelijkheid der twee nationale landstalen in rechte en in feite », op gebied van onderwijs, bestuur, gerecht ' en leger rechtzinnig en practiscb tôt daden zou omzetten of voorbereiden. . Betuigen hunne oprechte en onwrik-, bare gehechtheid aan onze nationale . instellingen, aan onzen Koning, aan 1 ons Leger en hopen dat het God be-lieven zal België in zijn geheel als . onafhankelijken en zelfstandigen Staat, ! zegev ierend met onze eerlijke garanten en thans verbondene Landen, uit , dezen oorlog te laten opstaan. , Beslissen deze dagorde openbaar te maken. UIT ONS VADERLAND OOST VLAANDEREN GENT. — Schielijk Gestorven. — De heer Julius Dauwe, bestuuider der gemeenteschool, Geitenstraat, te Gent, is plotseling overleden. — Het broodrantsoen te Gent is op ■ 300 gram gebracht. — Aan de ouders der Belgische sol- ' daten wordt sinds 1 Januari eene ver-meedering van steun gegeven . — Men is volop bezig aan het op-richten eener tentoonstelling der werken ] van den schilder Jules De Bruycker in , een der zalen van het stadhuis. ] — Volgens bericht opgenomen in , het dagblad « De Telegraaf # zijn een , vijftigtal personen voor het krijgsge- , recht te Gent verschenen ; 16 hunner, . waaronder een a; nt 1 vrouwen zijn ter dood veroordeeld. Tôt nog toe kan men niet stellig verzekeren of de doodstraf op bedoelde < personen is uitgevoerd. De duitschers blijven steeds volhar- den in het wegvoeren der burgers, | ditmaal viel het nuodlot te beurt aan , de inwoners van Selzaete, Ertvelde en Wachtebeke, die gedwongen zijn in de ! onmiddelijke nabijheid van het fran- ' sche front te gaan arbeiden. e ST. NIKLAAS (Waas) — Diefstal , len. — Het gemeenteraadslid Edward De Jonghe, landbouv^er in den Uil, ^ kreeg voor ds tweede maal in weinigen t tijd iiet bezoek van dieven. Veifder £ wtrd nog gestolen bij de echtgenooten 1 De Pelsmaecker. Smisstraat. In de [ Oostwijk werden door de pojiti. age^t j Hendrife Dekker de daders gesnapt c van een boomdiefstal. I Bij den landbpuwer Verhelst, Kapel- [ lestraat te Elversete, hebben dieven % eene vaars gestolen. Het dier werd te St. Niklaas aan den man gebracht. T GAVERE. — Oud-burgemeester t, Lodewijk Haegens. die gedurende 60 jaren, aan het hoofd stond dier ge-p meente is in den loop var. zijn hon-derdste jaar godvruchtig in den Heer |_ ontslapen den 8 April 11. Hij was deken der Belgische Burge-meesters.'* De droeve omstandig&eden noopten n hem verleden jaar zijn ontsla^ te ne-n men. Notaris Karel Verstraeten volgde hem op, Onder zijn wijs bestuur wer-11 den prachtige werken tôt verfraaing ï1 der gemeente en nut der inwoners " uitgevoerd, zoadanig dat Gavere nu '• als een model-dorp bekend staat. WEST-VL AAN D E R EN = POPERINGHE (Eigen Bericht). — e Sedert de ontruiming van de stad einde-April, 'heeft de vijand niet te erg geschoten. Zi-lfs hebben landlieden, ' die het zuidelijk deel te lande moestea 1 verlaten, thans een vrijgeleide 'ôeko-^ men om op hunne hoeve te gaan wer-" ken, alhoewel de sçhùifelaars hen nu en dan stoorça. Zijï\ geva'ten als slachtoffers der j beschistlng : Gelina Yerholst,. wedu-we Van Gheluwe, 45 j. ' vluchteUnge van Brielen, met hare twee kinde-1 ren,, Emma 19 j., en André 8j.; Aloïs Van r Steçne, 64 j. en JulesVermeulen, 66 j. beide van j Poperinghe ; Roné De Decker, 56 j. echtg. van Eugenie Rappelet, Yluchtel. van Vlamertinghe ; * ïylije Jacques, eerste wachtmeester 32 j. Jan ^ ^eu,ekens 28 j. en Hilaire Saelens, gendarmen ; t Gaston Wylleman-Bocket, Alidoor Bruneel, Emile Blanekaert en Maria Gouwy, vier Pope-ringenaars, gedood dicht bij den lusthof van M. Hector Lebbe ; Camille Goussey en zijne 1 vrouw JuliaSaelen van Poperinghe. — w uv^i va j sier ; Zijn door vijandelijke,vliege(k^ler.'J men gedood. racht , Jerome De Gruyter ; Louise Devriese twee kleine kinderen ; en de vrouw van e Bl'°yne- aren ; ;t Zijn nog overleden te Poperi ren ; te August Degraeve, echtgonoot van V'ezeil j e Boutez, 58 j. ; Julia Merlevede 21 j. ; M:6?en ; e Merlevede, 5 j. ; Petrus Gapoen, 73 j. ecli Octavie Detplace ; René Leicher, 49. ecij [S Irma Derycke ; Amelie Thanghe, \ ^ Dupon, vluchtelinge van Woumen ; ei maine Ameele, 17 j. vluchtel. van PasschçMuv . Zijn overleden in het hospitaal van Montreuil. Philomène Boutez, 77 j. ; Eugenie David, wed. Dugardein, 75 j. ; Camille Vitse, 50 j. en Marcel Hauspie, 16 j. n Onder het geleide van M. Albert ■- Baert, secretaris van het Dischbestuur, werd het Stadsarchief overgebracht ]{ naar Le Havre. Het secretariaat der t stad is te Sint Jan ter Biezen. Het [j postbureel is steeds beheerd door den „ heer postontvanger Van Hoet, op de hofstede van Jules Catrycke, aan de „ Wulfhulle. e Volgens het frontblad De Popering-sche Keikop, schat men dat er rond de n 30.000 vluchtelingen per trein vertrok-ken, en ongeveer 6.000 met peerd en L wagen. In de bureelen van Abeele, Proven en Haringhe werden er 16.000 reispassen voor Fiankrijk afgeleverd. ' Waarschijnlijk zijn er vijf tôt zes dui-n zend Poperingenaars vertrokken naar Frankrijk; veel auderen hebben zich n tijdelijk gevestigd op achterwaarts e liggende dorpen van onzebet Belgie. t t Aile Poperingenaars, die in Fran- '■ krijk verblijven, worden vriendelijk ver- - zocht hun adres op te zenden of hunne e woonstverandering kcnbaar te maken n aan E. H. De Jaegher, thans Belgisch ' aalmoezçnier, rue de Vimoutiers, Livarot 1.Calvados). t | Vluchtelingen van Poperinghe (Vervolg) O Delbaere (E. H. Omer), professeur Collège Belge, Martragny par Carcagny (Calvados). Delbaere-Vandenbussclie Wwe. 11, rue de Luc, * Langrune-sur-Mer (Calvados). Delanghe Achiel, Vritz par Condé (Loire-Inf.). Demarey-Lombaert (Vrôuw Daniël), près de la Gare, Orbec-en-Auge (Calvados). Delbeke Theophiel, Chambray-lez-Tours (Indre-et-Loire).Delhaye Jules, 2, rue de la Fontaine, faubourg g Barbès, Parthenay (Deux-Sèvres). Demeyere-Permeke Jules, 23, rue d« Mora, Enhien-les-Bains (Seine-et-Oise). T De Poorter (E. H. Joseph), Belg. aalrn., Châlet 0 des Oiseaux, Veulettes (S.-Inî.). De Puydt-Sansen Henri, 7, rue de Ponthieu St-Valéry-sur-Sommo (Somme). r De Puydt Louise (Wwe Ch. Gamerlynck) Vivoin-Beaumont (Sarthe). De Queker-OIlivier Hector, St-Aubin-sur-Mer ~ (Calvados). De Queker Lucie (Vrouw Arthur Pannecoucke) n Mohon (Morbihan). De Raedt Romanie, 12, rue de la Tonnelle, Saumur (M.-et-L.). Dereckx-Hondeghem Achiel, Le Breuil-en-Auge (Calvados). § Dereckx Henri en Louise, chez Mme Launay, S Le Breuil par Blangy (Calvados), il Deroo-Rosseel Amie, St-Aubin-sur-Mer (Galv.). Derycke Hon., Villa Gharlie, route de Puys, Neuville-lez-Dieppe (Seine-lnf.). De Rynck-Vandevelde Gamiel, 3, rue Boulanger, Honfleur (Calvados). ~ Do Saegher-Hawenaeghel Aimé, rue d'Orbec, Glos (Calvados). ? Descha^t Jules, cuirs et crépins, 19, rue du , Rameau, Laval (Mayenne). S Deschodt-Cleevewerck Remi, Monlreuil-le-Ghôtif (Sarthe). Desegher Felicie, 22, boulev. Emile-Demagny, ^ ^I<isieux (Calvados). Desmyter Emile, aux Faux, Bàline par Ver-neuil (Eure). r Devacht-Marquis (Vrouw Jules), Villa Béthanie, Monsoult (Seine-et-Oise). 1 Devacht-Beheyt (Wwe Emiel), I«e I^ion d'An->- gers (M.-et-I,.). n Devos-I,acour (Wwe Achiel), boulevard du n Grand-Jardin, Lisieux (Calvados). n Devos (Doctor Firmin), rue Basse, 27, Caen ' (Calvados). ^ Devos-Feys Germain, chez M" I^ejuif, Village l' I ^de la Charretière, St-Aub^n-de-Scellon (Eure). ^ Devos-Catrycke Hector, rue Grande, 125, Orbec-n en-Auge tCalvados). e Devos (Vroùw Jeron^e), 19, rue Gambetta, Hon-| fleur (Calvados). ÏSOTJZE3ST Belgische Kerk • Rue Bourg-l'Abbé. El Zondag missen te 6 u., 7 1/2 u., en 10 u. pie tige hoogmis — Vlaamsche Sermoenen Lot 3 u. — Biecht elken morgen en 's Zaterdj van af 5 u. Zondag 7 Juli. De 6 uren Mis voor Amt Tanghe. De 7 li2 u., Mis voor de Congregq met algemeene Communie. De Hoogmis \v de overledene Familie Van Homme, van c Berghe. Zondag 14 Juli. De 7 i[2 u., Mis voor De hoogmis voor M. Dedier van Yp Maria Vereeniging : Iieden Zondag 1* zon< ■ » der maand, Algemeene Communie in de 7 1]' ; Mis. Na het lof Algemeene vergadering pa naat St-Jan-Berchmanskring. Zondag a staande. Nahet lof vergadering en patrona^ DARNETAL ! Zondag aanstaande 14 juli, Mis te 7 Ij4 i de Belgen. Biecht van af 6 1\2 u. .GRAND-QUEVILLY j Zondag 14 juli, te 7 uren, Belgische Biecht, ? GOEDE RAAD la t Er wordt enkel geantwoord op getoe! 01 brieven bij dewelte 3 postzegels val gevoegd worden. 'ins> A. D. — Onmogelijk. S. V. GULLERVAL. — Indien gij kuv'j' wijzen dat gij deze som betaald liebt oalers mogen gebruiken, moogt gij ze houden. ST-DENIS EN VAL. — Best warb). beddens weôi' te geven. j.). D. LIEUSAIN'T. — Schrijf naar de Kc^ieux F. O- NEUVY. — Ja gij kunt dit b« door een tusschen persoon in Holland. 'Or.) Dumelié Jules, chez M. Ren ou, Drain par t,iré (H.-et-I,.). Dumon-Yuybert René, Houtkerque (Nord). (Wordt Vervolgd) VLAANDEREN IN DE KEMPEN Bouwel — Maandag laats waren de vluchtelingen van Bouwel en Heren-thout bijeengeroepen voor mis en ser-moon, en een gezellig pintje nadien, te Herenthout. Mr. de Deken van Roesselare had er deugd van al zijn volk zoo opgeruimd te vinden te mid-den al hun verdriet en tegenheden. Hersselt — Hier waren Maandag laatst tamelijk veel vluchtelingen toe-gestroomd. Die van Tongerloo spanden de kroon: zij zijn er ook op allé ma-nieren best bezorgd en wel ontvangen, en zien er geheel content uit. Die van Hersselt, Westmeerbeek, Ramsel en . Westerloo hadden na de kerkelijke plechtigheid, gedaan door den Z. E. H. Deken van Roesselare, ook de gelegen-heid om malkaar eens te vinden, en hunne wederzijdsche kiachten te laten hooren. 't Was spijtig dat die ongeluk-kige « dop » zoo.vcel menschgn. .belet liid van op te kpmen en dat de tore-nuur ook anderen op den dooi gebracht had. 't Doet toch z o n deugd.malkaar eens 5" zien en e n goed woord te aanhooren. Als w nog in balling-schap blijven, zal 't later nog wel eens kunnen gedaan worden. Baelen. — Uit Baelen bereikt ons, wel wat laat, een brief over de viering van den l- Mei. Wij geven hier den brief weer, in zijn West-Vlaamsch zooals hij opgesteld is : « Te Baelen peinsden wij Woensdag laatst dat wij op West-Vlaamschen grond te Dadi-zeele waren. Welk een toeloop ; welk een iever en godsvrucht om Maria te vereeren. » 'K geloove dat er Meerhout geheel en gansch was : de Hoogleenaars zien hunnen pastor geerne, gij ziet het, en E. H. Beugnies van 's gelijken : 't is wederzijdsch . Woensdag heeft hij zijn parochianen gaan bezoeken en bepreê-ken te Hey>s-op-den Berg voor die op die streek verblijven. O. L. V. van Dadizeele is toch zo goed vereerd te Baelen : de vluchtelingen van Baelen doen hun beste : maar hoe anders doen, als Warden Oom daarbij is, niet waar ? De Eervv. Pater Capucien die binst de oorlogsjaren te Dadizeele dienst deed, is te lier ne in 't Zuiden van Brabant, en was van de weke ook te Baelen toegekomen, om O. L. Vrouw te vereeren. S terf gevallen.— Wwe Demets-Bryghe van Roesselare, overl. te Lier; Jacobus Develter weduwnaar van Amelie Val-laey van Hooglede, overl. te Meerhout; Martua Dejonghe dochter van Edmond en Sidonie Hulcyn van H joglede, overleden te Schrieck ; Louis Deboosere, overl. te Roesselare; Mathilde Casier weduw.e van Joannes Arteschene van Roesselare, overleden te Zele ; Maria Marnez van 't weezenhuis van Pitthem, overl. op Tfin-Aert; Walter van Calmp-thout van Roesselare, overl. te St. Jans Molenbeek bij Brussel; Pieter Tailleu echtgenoot van Silvie Labeeuw van Rumbeke, overl. te Roesselare als slachtoffer van den oorlog ; Remi Gryspeerdt van Roesselare, overleden aldaar, slachtoffer van den oorlog ; Charles Demeester van Lichtervelde, iverl. te Herenthals ; Charles Louis Vandermeersch echtgenoot van Philo-;nena Corneillie van Moorslede overl. e Hingene ; Remi Maresceau van Rumbeke, overleden te Breenvionck ; Vrouw Roose-Hd^peslach vanBey them, overl. te Puers. A t J Vierde Jaar. — Ni 176, MUSEUM iEPI Prijs : 10 Centiem per Nummer Zondag 7 Juli 1918. "" ' In .Hi.ni II II, 11 m

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume