Ons Vlaanderen

1238 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 10 Juli. Ons Vlaanderen. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/vx05x26996/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

TE GENT : 24, Wellinckstraat. VEKSGHIJNT DEN WOENSDAG EN DEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de Charonne, ABONNEMENTSPRIJS : . ~ ~ AANKONDIGINGEN : Voor Frankrijt i Voor zes maand [rs. 5 00 I | / | / \ T) I 7^ Tj^ j^[ I i T) A à ^ lï r | "" r B ^ T7^ | ) B/ fj Tien frank voor eerste opnaœe. Voor eene maand » 1.00 \_J \s 9\ I -J Ci 1 1 I / j\ IjL ^ A JOl A fi 1 J II 1% Voor verscheidene opnamen : Buiten Frankrijk » Voor zes maand » 8.00 ^ jj j Prijs volgens overeenkomst. . i Het toekennen van den 7e" Groep —— -o Wanneer in Februari 1917 de vierde groep opgeroepen werd, hebben de vluchtelingen gedacht dat de andere groepen nooit gingen opgeroepen vvor den. Zij waren mis, vermits den V' Groep een jaar later binnen moest,. .. censuur De censuur verbiedt ons te onder-zoeken of het geraadzamer was de mannen van den V- groep te buis te laten t censuur * * * Sinds we zonder parlement zitten, worden er nochtans wetten gemaakt, wetten die trachten ernstig te zijn, en daar wij ze moeten pakken zooals ze komen, ziin zij ernstig en goed uit noodzakelijkheid der.. . autocratie. Maar .wij hebben toch nog een recht, hopen wij, 't is te eischen dat die « ernstige wetten » toegepast worden, en niet door de bureelen van Ste Adresse op de dwaaste en meest onmenschelijke wijze worden geïnter-preteerd.Het Besluit-Wet van 21 Juli 1916, die de Belgen.. die vroeger nooit sol-daat waren opriep, voorzag dat pèrso-nen die drie kinderen hadden of in een noodtoestand verkeerden recht hadden op den VII- gfoep. De rechtspraak der recruteeringscommissies interpreteerde de wet op eene zeer menschelijke wijze en besloot dat wanneer een per-soon die ondér de toepassing van het B.-W. van 21 Juli viel op een gegeven oogenblik drie kinderen had, deze naar huis mocht gezonden worden op zijne aanvraag van den VII- Groep. Immers volgens zelfde besluit beeft de Minister van Binnenlandsche Zaken het recht ten aile tijde beroep in te slaan tegen de beslissingen der wer-vingscommissies, deze personen baden den Minister beroep in te slaan tegen de beslissing die ze plaatste in den V-of VI- groep en ze kregen den VJI-. Deze groep werd en wordt dus gegeven aan al de vaders van drie kinderen. En 't is hier dat de bureelen weer tusschenkomen om die rechtslievende en menschelijke rechtspraak te keer te gaan. Inderdaad honderden vluchtelingen die in 1916 en 1917 voor de commis- » 1 sies gingen en in den V- groep geplaatst werden, gingen op dit oogenblik in beroep ten einde den VII- groep te bekomen, zich steunende op eenen in-gebeelden noodtoestand of op eene reden die er geene was, om den VII* groep te bekomen (b. v. lichamelijke ongeschiktheid) en natuurlijk werd die groep hun geweigerd Naderhand hadden zij een derde kind, of moesten zij hunne haardsteden van onbezet België verlaten en kwamen na vier jaar oorlog, na ailes verloren te hebben in Frankrijk aan, tevens werd den V-groep opgeroepen, 00k schreven zij onmiddelijk naar den Minister van Binnenlandsche Zaken — die volgens art. I5 ten aile tijde in beroep mag gaan tegen de beslissingen der wer-vingscommissies, — ten einde den VII-groep te bekomen. Zij hadden nu drie kinders of de uitwijking had het) in de moeilijksten toestand gebracht. Zij waren zeker den VII- groep te bekomen, en hij werd hun geweigerd, om de eenvoudige reden dat eene be-roepscommissie reeds over hunne aan-duiding beslist had / Dat hun toestand nu veranderd is, daar zit men niet mee in. IJdelheid der ijdelheden, een een-voudig candidaatje in de rechten, weet dat de « exceptio rei judicatae » die men hier tus=chen de beenen der simpele vluchtelingen komt werpen, zich enkel wettigt wanneer er volko-men geliikheid bestaat der oorzaken van een geding, en dat een man die in beroep ging om den VII* groep te bekomen uit reden van lichamelijke onbekwaamheid of wanneer hij twee kinderen had, eene andere reden voorbrengt, wanneer hij werkelijk drie kinders heeft. Mijnheer de Minister van Binnenlandsche Zaken, gij die Minister der vluchtelingen, laat niet toe, dat uwe bureelratten met de wet het harte en het leven uwer Belgen spelen, stuur de vaders van drie kinderen naar huis, of zij vroeger beroep insloegen of niet. Stuur de vaders van drie kinders naar huis Mijnheer de Minister, 't is de wet en 't is menschelijk, M. de Minister ! Advocaat Ronse. Nota. — De vaders van drie kinderen moeten naar huis gaan, wij raden aile vaders van drie kinderen die on-der de toepassing vallen van het B. W. van 2I Juli 1916. (Deze geboren na 30 Juni 1876 en voor 1 Januari 1895) te schrijven naar den Minister van Binnenlandsche Zaken en bij weigering ons hun geval bekend te maken . — , UIT ONS VADERLAND OOST-VLAANDEREN l Bassevelde. — Ongetwijfeld zal het * aan de soldaten van Bassevelde genoe- c gen doen een weinig nieuws van de r parochie te vernemen. Er is nog geen gebrek aan levensmiddelen, ailes gaat zij nen gewoonen gang. Het volk is nog c altijd vol moed en gedraagt zich in r-'t algemeen deftig. Overlijdens : Charles Scheir, meulen- j hoek; Ed. Flamijn (heeft zich opge- j hangen) ; Emiel De Smet, hendeken (werd op zijn land dood-gevonden) ; de Dochter Van de Veire, driepikkel ; de Dochter Nuytinck, 17 j. kaprijck-straat ; Kamiel De Pauw, overleden te Nice (Frankrijk). Huwelijk : Joseph Boterdaele met de dochter Pessier. GENT. — (Uit een Brief.) — a Wat ons pijnlijk valt, is de opeisching van de wol der matrassen, van 't kopergerief allerhande (we zullen ons eten uit ons hand moeten gaan maken, want er zijn geen andere potten meer). En wat erger : ailes wordt op dezelfde schaal opgeêischt. Een schoone koperen kroon-luster wordt juist gelijk een stuk ► koper betaald. Er is nog wat wijn te krijgen, duitsche wijn aan 1 tôt 4 mark de flesch. Rijnsche- en Moezelwijn moeten geen rechten betalen. « De werkhuizen Carels, Van de Kerckhove, Van Acker en andere worden door de Duitschers uitgebaat. Men doet er herstellingen aan oorlogsgetuig. Eergister werden twintig stoomketels op den trein geladen om naar Duitsch land vervoerd te worden. — Dage-lijksche buit ! » WEST-VLAANDEREN VLAANDEREN IN DE KEMPEN Sterfgevallen. — Rosalie Verbrughe, echtge-noote van Petrus Arteel, overleden te Rousse-lare ; Jan Baptist Bergman, echtgenoot van Maria Theresia Debackere van Rousselare ; Angélus Broeckaert, weduwenaar van Julie Malfait van Roussolate ; Pharailde Capelle van Poelcappelle ; Constant Deboisere, weduwnaar van Philoraene Décru van Rousselare ; Barbara Devolder. weduwe van Medard Dekeyser van Rousselare ; Hippolyte Vancoillie, weduwnaar van Eugenie Boutens van Rousselare; Victoi Vermeemen etcbgenoot van Pharailde Noyez van Poelcapelle allen onlangs overleden te Wetteren. Charles Vereecke van Waesten in Gheel overleden. ANTWERPEN LIER. — Burgerlijke Stand. — Aangiften van 4 tôt en met 10 April 1918 : Overlijdens : Jan Bapt. Van de Sande,z.b., 69 j., Antw. steenweg, overl. 4 April, echtg. J. A. Van Loey ; Anna Maria Rosalia Wouters, landbouwster, 26 j., Aerschotschen steenweg, 70, overl., 3 dito ; Jan Lodewijk Leys. werk-man, 74 j., Peperstraat, 9, overl. 6 dito, echtg. Is. Sluydts ; Anna Maria Goyvaerts, z.b., 80 j., Begijnhofstr., 22, overl. 7 April, wed. P. Van der Autvera; Martha Theiesia Crokaerts, 2 jM Maastfortbaan, 55, overl. 6 dito ; Jenny Rosa José Joanna Dyckmans, 5 maanden, Antw. str., 80, overl. 9 dito ; Victor Genens, z.b., 87 j., Mechelschen steenweg, 130, overl. 8 dito; Maria Constantia Van Baelen, borduurstei, 41 j., Pettendonckstr., 51, overl. 10 dito, echtg. J. B. De Winter. Huwelijksafkonqligingen : Achiel Fr. Pee-ters, landbouwer, Hagenbroeck-Noord, 16, met Maria Rosalia Fierens, landbouwster, Hagen-broeck-Noord, 10; Pieter Frans Virginia Van Oekel, huurhouder, GroOte Markt, 28, met Maria Theresia Budts, winkeljufler, Vaarslaan, 46; Theofiel Vermylen, borstelhoutmaker, Look, 34, met Ludovica Joanna Van Dessel, borduur-ster, Hazenstraat, 75 ; Frans Ferdinand Van Tongerloo, spoorwegbediende, Huibrechtstraat, 13, met Maria Coleta Ruthiens, borduurster, Aerschotschen steenweg, 13. Aangiften van 11 tôt en met 17 April 1918 : Overlijdens : Maria Francisca Van den Broeck, z. b., 15 j., Aerschotschen steenweg, 52, overl. 10 April ; Catharina Van Aertselaer, z.b., 73 j., Begijnhofstr. 14, overl. 9 dito ; Wwe H. Hellemans"î Pieter Gummaar Simons, schoen-maker, 52 j., Lispestr., 44, overl. 11 dito, echtg. G. Spruyt ; Catharina Herremans, z. b., 17 j., te Berchem wonende, alhier op 11 April, Mar-garethastr.,3, overleden; Maria Antonia Ceule-mans, z. b.. 19 j., Spoorweglei, 159, overl. 14 dito ; Jan Gummaar Van Rickstal, handelaar, 80 j., Antwerpschen stëeriwe'g, 61, overl. 14 dito, wed. J. Verhoeven echtg. R. Lauwens ; Anna Catharina Mayis, z. b., 58 j., overl. 14 dito, echtg. A. Goyvaerts; Pjeter Bonne, z. b., 4 j., 16 dito, Molenbaan, 20 ; Anna Maria Vyckmans, borduurster, 29 j., overl. 17 dito, Maasfortbaan, 51 echtg. J. C. Dullens. Aangiften van 18 tôt en met 24 April 1918 : Overlijdens : Albert Amand Willy Lenoir, 8 maanden, van Roeselare, overl. 19 April, Spuilei, 5; Maria Stephania Verschaeren, 13 jn.; Steenweg Antw., 248, overl. 22 dito ; Jan Ceu-lemans, z. b., 83 j., steenweg Kessel, 24, overl. 21 dito, wed. A. C. Letters ; Anna Maria Ros-sau, borduurster, 32 j., Gasthuisvest, 44, overl. 21 dito, echtg. L. Gilson ; Pieter Frans Goyvaerts, hovenier, 76 j., Ivarthuizersvest, «5, overl. 21 dito ; Joanna Cornelia Moonen, z. b., 74 j., Predikheerenlaan, 6, overl. 22 dito, wed. P. F. Kennes ; Frans Horemans, landbouwer, 20 j., steenweg Aerschot, 124, overl. 24 dito ; Carolina Elisabeth Cruysberghs, borduuster, 21 j., steenweg Antwerpen, 166, overl. 23 dito, echtg. P. A. Boschmans; Maria Anna Josephina Van Meroey, 82 j., steenweg Hagenbroeck, 35, overl. 23 dito, wed. P. F. Van Roosendael. Huwelijksafkondigingen : Pieter Rumold Hendrik Faes, landbouwer, Boomlaerstr., 120, met Anna Maria Elisabeth Gommers, naaister, Boomlaerstr., 153 ; Frans Alois Lodewyckx, landbouwersknecht te O. L. Vr. Waver met Joanna Pauwels, borduuster, steenweg Berlaer, 105; Jan Baptist Bellens, landb., Bollaerstr. 4, met Maria Catharina De Preter, landbouwster, steenw. Antw., 258; Hendrik Neefs, borstel-maker, Vervlietstr., 9, met Rosalia Diels, borduurster, Wijngaerdstr., 10 ; Pieter Jan Ceule-mans, Spoorweglei, 100, met Emma Maria Kets, z.b., I«isp, 196 ; Frans Pieter Verdonck, schoen-maker, Lindenstr., 25, met Maria Melis Vervlietstr., 7; Lodewijk Alfons Frans, landbouwer te Linth-rtet Irma Joanna Josepha Goossens, landbouwster, Hooglachenen, 9. Overlijdens : Angèle Louise Germaine Arthur Mulkens, 7 weken, St. Antw., 138, overl. 27 April; Rosalia Van Orshoven, z. b., 85 j., Berlarij,94, overl. 26 dito, wed. J. J. Mariën en J. B. Torfs; Joanna Coleta Ceulemans z. b., 77 j., st. Berlaer, 250, overl. 26 dito, wed. G. De Swert; Theresia Huyghe, z. b., 84 j., van Roeselare, overl. 28 dito, Lispen steenw., 168, wed. J. Demets ; Cecilia Melania Aras, huishoudster, 56 j., Sta-tielaan, 56, overl. 27 dito, echtg. P. G. Mets; Maria Theresia De Metteleir, z. b., 81 j., Grachtkant, 4, overl. 28 dito ; Pharailda Ver-schoore, z. b., 77 j., van Roeselare, overl. 29 dito, Mechelstr., 56, echtg. R. Demeuninck ; Jan Frans Guldentops, werkman, 64 j., steenweg Antw., 120, overl. 29 dito, wed.. V. A. Hol-lants, echtg. A. Kaems ; Catharina Sophia Hel-lemans, landbouwster, 50 j., Neerloop, 7,'overl. 30 dito ; Pieter Andréas Joris Steylaerts, z. b., 83 j., St. Annastr., 73, overl. 30 dito, wed. M. A. De Boeck. z Vluchtelingen e Verspreidt n uw bladl I lEniR^ZSTIKIIRICnK: n CAEN (Calvados) De plechtige Communie der Belgische Kinders ;. Talrijke kronieken hebben reeds in s, het dagblad over de eerste Communien '< der belgische kinders gehandeld, maar men heeft eene der bijzonderste.die der *' eerste Communie der belgische kinders n van Caen vergeten. Van af 7 ure. 's morgens kwam Zijne Doorluchtige à Hoogweerdigheid de Bisschop van r. Bayeux in 't klooster « Notre-Dame ., de la Miséricorde » aan. De Belgische a kinders, die hunne plechtige commu-•' nie moesten doen, gingen hem te ge-moet tôt aan de deur van het klooster. en droegen het kruis, den, staf enz... s- en gingen processiewijze door den hof 3' naar de prachtige kapel onder het zin-l_ gen van lofzangen. Dichter van de ka-n pel gekomen werd de zang der kinders duidelijker voor de talrijke ouders die gansch bewogen den stoet verwachtlen Meer dan twintig meisjes gansch in 't n wit en zooveel jongens in 't zwart t, gekleed, allen eene kaars in de hand, r, namen plaats in het koor terwijl een twintigtal jongens en meisjes die nog het geluk niet gehad hadden van het n heilig Vormsel te ontvangen hunne , plaats in het koorgestaite gingen ne-men. De ouders omringden hunne [. gelukkige kleinen. De talentvolle i- Koorzangmaatschappij der dekeny St- j r- Jean begeleid door een onzer landge--- nooten M. Guillaume, eerste prijs van het Conservatorium van Brussel, en . 'J stichter der school voor kerkeli)k mu- , ziek van den Calvados leende hare Vnachtige bijdiage aan deze plechcig-a heid. De veelstemmige zang miek eene i, gelukkige tegenstelling met de zoo ' eenvoudige maar diepgevoelde zangen i. der kinders. Mgr. Lemmonier wilde ■ zelf de heilige Mis opdragen bijgestaan i door zijnen algemeenen vicaris De -Bisschop had gevraagd aan den Eer-weerden Heer Aaimoezenier van Çaen ; '• het woord tôt de kinderen te richten ■ ; voor de heilige Communie. Als ge-~ woonte muntte de Eerweerde Heer . h Aaimoezenier uit door zijne welgeko-\ zene woorden die aile harten zeer < _ ontroerden. Het oogenblik der Com- j >, munie was'gekomen. Welke vreugde i , voor deze lieve kinderen van een 1 1. oogenblik het ballingschap te mogen ■"> vergeten ! 'S namiddags was het een ' ; nieuw feest. De Bisschop kwaam nog-' maals terug in't midden zijner« lieve kleine Belgen. » Hij stuurde hun tôt ■ driemaal het woord toe, eerst onder den vorm van ondervraging zoo fijnge- d voelig als vertrouwelijk en dan om i hun aan te zetten tôt een goed en heilig Vormsel. Allen tôt de grootste toe hadden een Peter of eene Meter it die zij gekozen hadden onder de aan-wezigen. De hernieuwing der beloften ■ van het Doopsel werd gelezen door den > grootsten jongen en was zoo hartroe- rend als de akte van toewijding gelezen " door het grootste meisje. Hier behaagde het nogmaals aan Zijne Hoogweerdigheid met vurigheid •- tôt de kinders te spreken, die hem r immer dankbaar zullen wezen voor zijne welwillendheid jegens hen. Maar gelijk het de groote paro- : r chies van Caen het doen moest e'r ook : i; nog eene bedevaart naar het miraku- ■ leuze beeld van Onze Lieve Vrouw i ; der Délivrande gedaan worden om ] " deze feestdagen te eindigen Zij heeft ( op Zondag 23sten Juni plaats gehad. 1 . Een bijzondere trein op dewelke eene î Belgische Vlag wapperde met de wa- i ; pens van Luik gedecoreerd met « La ] , Légion d'Honneur» bracht de 4OO be- < - devaarders naar La Délivrande. Al de i 9 kinders der school met eene schoone 1 ; zijden vlag die in hare plooien het 1 zinnebeeld van het Heiiig Hart droeg 1 ~ hadden ook plaats genomen in den j trein lieten er hunne driekleurige vlag : | aan de opengelaten vensters wapperen. 1 De jongelingen der « Vereeniging der i Katholieke Jonkheid » waren gelast 1 . orde te stellen in de bedevaart. In Douvres aangekomen trokken de bede- 1 vaarders te samen naar de Basiliek onder het godvruchtig en samenlijk 1 bidden van den Rozenkrans. De groote klok der Basiliek kondigde de aan-komst der bedevaarders * aan. Itet groot orgel was nogmaals begeleid door Miinheer Guillaume. Het getal bedevaarders is merkelijk vergroot n door de deelneming der Belgen van n Mathieu en Douvres die hunne dank-r baarheid wilden toonen aan het Bel-r gisch Schoolkomiteit van Caen, voor s het oprichten eener belgische school s die men in Douvres komt te openen e en die reeds 37 ingeschreven leerlingen n telt. De kerk is proppensvol. e Ailes bad voor het Vaderland van e af de geestelijke en Vaderlandsche lof-zangen gezongen door al de vluchte-lingen die zich hunne bedevaartplaat-■ sen in Belgie aan Maria toegewijd • herinnerden, tôt zelfs de schoone vlag ' verleden jaar aan de voeten van Onze Lieve Vrouw's beeld nedergelegd en die in hare zijden plooien h'et volgende opschrift draagt « In offrande voor ^ onze overweldigde haarden Aan Onze t Lieve Vrouw der Délivrande » — « De { Belgen van Caen s— « Wat al zege-ningen zullen ons later voorbehouden ^ zijn door het aahhoudend gebed van y die vlag, die hier aan de voeten van = Maria blijven zal»—zegt de Predikant e wanneer wij in onze haarden zullen teruggekeerd zijn ; voor het vertrou-g wcn dat wij in Maria zullen gesteld g hebben die ook met Jésus gedurende de vlucht van Egypte de smarten van het ballingschap leed. » ^ Men bracht de rest van den dag aan de zee door en een bijzondere trein bracht ons allen 's avonds naar onze ^ tijdelijke verblijfplaats te Caen terus;. Een leerling der Belgische school. LERY (Eure) -, Bond voor Onderwijzers ! en Briefwifiselaars ; Verslag der driemaandelijksche verga-1 dering op St-Pietersdag in de Belgische ; School te Lery. Geziendebelangrijkheid der dagorde, 1 1 zijn de leden talrijk opgekomen uit de I 1 Eure en Seine-Inférieure. Om 10 uren ontvangst van M. r Haemers, onzen Consul te Rouen. Onder zijn voorzitterschap handelt - de vergadering, in een gezellig, leerrfjk - gesprek, gestaafd met de jongste amb-s telijke onderrichtingen en slaande voor-1 beelden, over : 1 1. Het vreemdelingsboekje (carnet I d'étranger) en delij/kaarte (carte d'iden- - tité). DeBelgenin't legergebied moeten e enkel één dezer twee stukken op zak t hebben ; buiten 't legergebied ook mag r men drager zijn van een vreemde- lingsboekje. De lijfkaarte voor dezen a die ze reeds hebben, of enkel een bewijs n dat men ze aangevraagd heeft, zijn e voorloopig voldoende in 't legergebied r (région des armées). Men.kan er in de i- Eure mee reizen, als het stuk de toe-a lating draagt van de plaatselijke bur- 0 gerlijke overheid. Maar voor dezen die de lijfkaarte a nog niet gekregen en bijgevolg de 5 fr. kosten niet betaald hebben, is het II voordeeliger en nuttiger een vreemde-3 lingsboekje te hebben, zelfs als men op 1 reis niet moet. Dit boekje kôst niets. r Het vervangt de lijfkaarte,. bewijst wie en van waar ge zijt, waar ge verblijf- - recht geniet en hoeverre uw reisrecht î strekt. Het wordt schriftelijk aange- - vraagd bij den Burgemeester. Bij de y aanvraag werdt gevoegd : twee licht-1 prenten (portraits) van u.v wezen t onlangs getrokken, en het afschrift van . het een of ander ambtelijk stuk dat 3 uw eenzelvigheid bewijst, b. v. trouw- - boekske, reispas (sauf-conduit of laisser-1 passer), verblijfrecht (permis de séjour) - cf zooiets. Dat afschrift moet op het 3 stadhuis gelijkvormig verklaard wor-3 den. De Burgemeester of politiecom-t missaris zal uw aanvraag, na er zijn * gunstige of ongunstige zienswijze bij-1 gevoegd te hebben, voortsturen naar » Rouen, Etat-Major de la 3e Région, rue . du Moulinet, of, voor de Eure, naar r Service de la Circulation aux Armées, t rue Rivoli, 194bis, Paris. 1 Dezen die een bewijs hebben dat ze - hun lijfkaarte aangevraagd hebben op i het stadhuis, wezen niet te haastig om t een vreemdelingsboekje aan te vragen, e want er liggen tegenwoordig te Rouen ajEqgfMP m'mvu • iurr.-ra-rec. c. trjui-w a 11 m ■ m—B—I— 4.600 aanvragen en er gaan dagelijks 200 boekskens weg. Het vreemdelingsboekje geeft u eigenlijk maar recht tôt reizen, als uw reisrecht er in vermeld staat. De krijgsoverheid 'is breed om reisrecht te verleenen, zoo de opgegeven redenen voldoende gegrond zijn. Wie een vreemdelingsboekje ontvangt, moet zijn lijfkaarte (carte d'identité) afgeven, indien hij er eene heeft. 2. Vluchtelingsgeld is aanbevolen boven (niet bij) de militievergoeding. Het schijnt dat de nieuwe berekening enkel zal toepasselijk zijn op de nieuwe vluchtelingen, zonder terugwerkende kracht. 3. Woonstvergoeding aan soldaten-familiën De vergadering betreurt de afschaffing dezer hulpe, voor degene die geen huishuur betalen en komt hevig op tegen de terugwerking, waar-door de genoten vergoeding aldus aan-zien wordt als ten onrechte getrokken, en bijgevolg afgehouden wordt van de verdere militievergoeding Vele huisgezinnen betalen hun huispacht met arbeid. In dit geval trekt de patroon reeds af van den werkloon Als de Regeering nu ook nog 20 fr. en meer te maande aftrekt, dan is die familie al twee kanten benadeeld. Een brief in dien zin wordt naar den Haver gestuurd. Intusschen kunnen die soldatengezinnen doen gelden, dat zij hun huispacht afwerken bij hun eigenaar-werlegever. 4. Hulde. Na dit vriendelijk en za-kenrijk onderhoud, wordt onze zoo bereidwillige als volksgezinde Gezant aangesteldals Eerevoorzitter van onzen Bond. Hij bedankt voor de uitnoo-diging en neemt het eerbewijs wel-willend aan, met belofte zooveel mo-gelijk onze driemaandelijksche bijeen-komsten bij te wonen. Hij stelt zich volkomen ten diénste der leden en is bereid al zijn invloed te gebruiken, om de voordeeligste oplossingen te be-trachten.Na nog eenige punten van inwendi-gen aard, gaat de vergadering over tôt den pic-nic. De naaste zitting is gesteld op 14 September te Lery. Wie verlangt een of ander punt op de dagorde te bren-gen, schrijve naar den E. H. De Poor-ter, Almoezenier-voorzitter te Evreux, of naar Belgische School, Villers-en-Vexin par Les Thilliers, Eure. De schrijver, Arthur Deplancke. LU HAVRE De Indépendance Bay en de Vlamingen 't Gebeurde in den Haver den voor-avond van den Amerikaanschen « Indépendance Day d. Alom heerschte reeds dé feeststem-ming en gaf den voorsmaak van wat het wezen zou 't verhèerlijken der groote overzeesche Natie ter hulp gesneld om 't gekrenkte onrecht te wreken. Overal « Star and Stripes » naast verbondene banieren. Frankrijk zou waardig feesten 't groote land ter eere. Opdat onze Belgen zouden meedoen en in naam der Belgische Maatschappijen in den Haver gevestigd zou een mani-fest den Amerikaansçhén Minister aan-geboden worden. Een dertigtal Kringen hadden zich aangesloten. 't Was ailes goedgeregeld en men had maar te teekenen Ja maa' (was het vrij- willig of onvrijwillig gedaan) 't was een uitsluitend Fransche tekst, en een twintigtal Vlaamsche Kringen vierden mee, en die wilden dat onze Ameri-kaansche bondgenooten ook weten zouden dat er in België twee nationale talen bestaan en ze eischten eenparig het Vlaamsch r.aast het Fransch. Hadden ze gelijk ? Men zou het niet gezegd hebben aan 't hevig prote-steeren van zekere heeren. De Vlamingen hielden stand en 't was maar na de stellige belofte een Vlaamsche tekst er aan toe te voegen dat onze vrienden zich aansloten. Geluk-kiglijk want ik vreesde erg twee mani-festen te zien aanbieden. Einde goed, ailes goed en de les za\ vruchten dragen. ■ ! J . MUJEUH f E P E F. e Vierde Jaar. Ni 177. Prijs : 10 Centiem par Nummei Woensdag 10 Juli 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume