Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

1621 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 01 Juni. Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/sf2m61cx86/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

i« Jaap — No 7. Eet Efuraraer iO Eentiemen Juni (!• helft) 1916 ROND DEN YZER Letterkundiq tifdschrift voor Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGBN Ben klein iand kan groot zijn / S als zijne ziel groot is. lendracht maaït macht. Een land zal groot blijven als het «ijne kenspreuk getrouw blijft. 1 Drukker-Uitgever: A. TEMPERE-MU YLE OS, Dulnkerkelaan, De Panne (Belgie). 17, Rue de Vie, Calais (France). Abonnementiprijs voor 3 maanden : Belgie 0.78 fr. — Buitenland 1.00 fr. Bedrag op voorhand betaalbaar en op te sturen naar den Drukker-Uitgever » m o«r» a <^\ è/r. a n ,nr» a a tvs MIJN BLADJE — Vervolg — jjiDat la al wel en goed, hooriku «eggen, maar we aija daar nu niet op geschlkt. «Vfat raoeten wlj al mede hebben voor onder wege ? 'k zal dat een keer mPt kanten en bouten uiteendosn blj een paar voorbeelden. H Ridilpr Lamoral, die een edelman was van prkiselljken bloede v as sedert lange bedlegerig en als hlj gevoelde dat het gang was rlep blj iljn volk bijeen en deed ze rond hem staan. Dan tergaarde hlj zljn krachten, stond op en beval zijn schlldknape dat hlj zljn wapenrustinge zou brengen. Hlj deed îijn ljzeren schoen, rijn scheen en beenplaten aan, deed zljn harnas aangespen, zljn handschoen en stalen armplaten aanriemen, zette iljn stormhoed op het hoofd, deed zijn spere voor hem leggen, nam zljn zweerd in handen en sprak : nu ben ik veerdlg. Zoo stierf hij als ridder. I Over tijd van jaren, neemt een vijftlg jaar geleden lag er in Veumambaeht, op een hofsteê van raeer dan één koppel peerden, een boer om Iterven. Hlj ontbood den Herder voor zljn laatste gerechten. Als de Herder ten huize kwaro, klopte de boer djn pljp- ult en zel : dat 1s nu mljn laatste. Als hij gebiecht was sprak hij : nu ben ik gekuischt en genatnd ; als hij Ons Heere gekregen had : nu ben 1k gekleed en gereed ; als hij de laatste bsnedectie ontvangen had : nu ben ik leleersd en gespoord, en als men de gebeden der itervenoen gelezen had : nu ben ik te peerde ; ihoo stierf hij [ Jamaar 1 hoor ik u roepen, peist ge zoo schoone dan, dat ge ons al te gare naar de dood gaat lelden? Daarvoren en zljn wij nlet gekomen ! Het leven is te zoete ; en 't kleenste beestje schroomt voor de dood 1 Ziet zl 1 ge *n hebt niet wel opgelet, ge 'n hebt maar 't eerste en 't laatste woord van de historié onthouden, ln plaatse van te onthouden van 't eerste tôt 't laatste woord. Ge slacht alzoo van Manten Sprange, zaliger gedachtenlsse. Mac ten die, onder ons gezeid, de kerke niet ommeliep, en, dat mag wel geweten zijn, voor den derden keer van zijn leven met cen steendibbe gelucht was, en bijge >olg wel de knepe kende om die soorte blj 't vler te zetten, wiste dat goed aan boord te leggen om bij gelegenheid nu en dan een donkermeske te doen. Maar, de kraaien zullen het uitbringen, zegt men, en waarlijk zijn Donia, — ge moet weten dat Manten Sprange den derden keer getrouwd was — maar voor den eersten keer — wel te vers te an met Donia Gaaitand — zljn Donia, zeg lk, had er na een keer drie viere al de SDuite van. Op een koelen morgen — een zaterdag als 't u belieft, kwam Donia tôt bij heuren wettelijken en zonder van eent wat te gebaren, Manten, zel ze alzoo, ge weet dat lk altijd 'n beetje hard gehoord hebbe ; natuurlijk met de jaren dat en verbetert niet. 't la maar dat ik wille aeggen dat ik van nu voort al niet ve!e kan wegdrag n van de Pasters sermoe-nen. Lljk of ge naar de hoogmesse gaat, dat ware de zin, om met een beetje oplettens het sermoentje in uw mouwe te steken, en mlj dan t'huis te ver-tellen. Ge zoudt dat voor mlj moeten doen gelijk nenbravenl 'k Weet dat ge lijze hoort, en de uren van de messen hoort bloppen en schellen lljk een jonkheid; 'ten komt voor ledereen zoo-vele niet 1 Bliksems, peisde Manten, 'k ben 't woord afge- L H

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland gehört zu der Kategorie Culturele bladen, veröffentlicht in Stavele von 1916 bis 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume