Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk

1574 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 April. Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk. Konsultiert 22 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gx44q7rf5t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

NUMMER 3 APRIL 1917. Sint-Amands Studentenblad Froiiad vsor stsidenten en oud-stadenten van Sint-Amasds cs!!ege te Kortrijk. Verschijnt als 'tpast. t>viwr<*'^wvvvw* »» -■>- — - Voor wat uiigave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Muliie, Aalmoezenier, C 127. Hartelijk Dank! Onze twee eerste numrners genoten bij cnze geachte en beminde oud-studenten een overgrooten bijval : hij zou ons verwonderd * hsbben ; was het niet, dat we goed het ge-heugen bewaard hadden van de edelmoedig-beld, de getrouwheid, de genegenheid van cnze duurbare jongelingen, van hunne ver-! lee "dheid aan ons beroemd college; was het niet, dat we overtuigd waren, dat ze zoiiden gé'oleven zijn wat ze leerden te zijn ; was het niet, dat we wisten, dat de liefde-banden, gesmeden tusschen leeraars en leer-lingen, tusschen de medeleerlingen onder malkander, zôô sterk zijn, dat de tijd die onmogelijk kan verbreken ; zôô innig, dat ze aanstonds gevoeld worden, en nog nauwer aaneengesloten, zoohaast één zelfde doel, één groot ideaal, ééne smartvolle beproeving, éen algemeen gevaar, van allen vergt mede-steun in het edel pogen, der ijzeren koppen koppigheid, taaie ongetemde wilskracht, heldhaftige zelfsopofferingvan rijke lichaams-en geestesgaven, ja ook, als 't God belieft, van 't jeugdige leden. Hierover, trof ik in een brief dien kern-achtigen volzin aan « Je suis heureux de retrouver les anciens compagnons d'études, les camarades de nos jeux, les confidents de nos espérances, devenus aussitôt, et tout naturellement, puisqu'il y a une noble cause à défendre, compagnons d'armes, camarades de lutte, et frères dans la souffrance ! » Oh! die menigvuldige brieven — ruim honderd vijftig — die al de rijkgeschakeerde gevoëléns van de springlevende, edele be-gaafde jeugd vertolken ! Bij allen, is 't verleden met bekoorlijke beelden, aandoeningsvol, zacht opbeurend, troostend en vermanend, vôôr den geest op- gerezen. Hoe helder die blik op kommerloo-ze dagen, onberimpeld effen vloeienden levens-loop, ongestoorde innige vrede, onbaatzuch-tige genegenheid en liefde, kinderlijk ver-trou wen, 't zacht gestreel van 't schoone levensdoel, en het traag voorbereiden van later aldoor 't spelen, werken en bidden! Iemand, die, ten onrechte, meent, dat hij er niet bij was, toen de letterkundige gaven uitgedeeld waren, schrijft mij « Lang vervlo-gen dagen zijn mij, als uit een opklarenden nevel, langzaam weer vôôr oogen gekomen. Mijn medestudenten zijn mij, één voor één, weer in levende lijve verschenen, en ik zag ze op de collegebanken, of op de wemelende speelplaats, volop in hun jeugdig leven ! 'k Zag mijn plaatsken weer ter studie, het cel-leken dat het mijne was en dat ik mijn kleine te huis noemde, en 't kapelleken waar wij ons zoo dikwijls versterkt hebben tôt den strijd tegen de driften. In gedachte doorliep ik ieder lokaal, iederen hoek, elke kamer, met één woord, ailes herinnerde mij iets van mijn gelukkig onbekommerd leven! De herinnering was zqô sterk, de beelden waren zôô duidelijk en levendig, dat ik mij een oogenblik in de werkelijkheid waande, en 'k voelde mij dan zoo gelukkig. Altijd is de gedachtenis aan 't college van Kortrijk, bij mij, in eere gebleven; want veel, meer dan gij soms zoudet vermoeden, ben ik het schuldig; doch nooit had ik eraan gedacht, dat het zôô een groote plaats had ingeno-men ». Hier «vérblijdt men zich, ten zeerste, in de blijde geboorte van het frontblad dat. zonder twijfel, grooten bijval zal genieten, bij de uiteengeslagene kudde van St-Amands-college » ; daar, is 't de fierheid, nu ook, een eigen orgaan te hebben « een banier waar-rond aile St-Amands studenten zich, met

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Stavele von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume