Stem uit Gheel

1664 0
07 Mai 1916
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 07 Mai. Stem uit Gheel. Konsultiert 24 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/z892805x7x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ZONÛAG 7 BVIEl 1916 I STEM UIT GHEEL VE BS Cl! IJNE N ALLE M A AN DE DRUKKERIJ DE KINQERS BO.^HGME Nieupocrtstraat, 10, Veurne OIsTS DOEL | In 't leger versohenen sedert geruimen tijd kleine ineuwsblaadjes, bestemd voor de soldaten van eene siad ofstreek uit Belgie : groot was hun bijval en gretig wer-den ze gelezen : toen zegden we onder ons : « Zoo'n ^ bladje moeten onze Geelscho jongens ook hebben » : en we zetteden ors aan 't werk. — Vele moeilijkheden hebben ons belet eerder te versobijnen, maar de aan-houd^r wint, en eindelijk is 't er. — Ons doel is 1° door wederzijdsche aanmoedigingen elkander te ondersteu-nen in den stnjd voor 't Taderland : we lijden allen min ot meer onder deze ramp, en we hebben steun en troost noodig in ons lijden : gedeelde smart is halve smart » — 2° Weungen onzer ontvangen nog brieven van buis : we xulieri trachten zooveel nieuws mogeiijk mede ie deelen over ons geliefd geboortedorp : achtereenvolgens zulien we geven : den lijst der Geelsche soldaten in 'i ieger, de.i lijst der ^esneuvelde vnenden en der krijgsgevan-gen in HcUand en Duitscbland, d« bûr^çrlijke st»nd van Gheel en zooveei plaatselijk nieuws mogeiijk. Maar ora dit te kuî.nen doen. verzoeken we de jiu;dewerking van aide GheeUche soldaten er zijn er ahijd eenigen die nieuws ontvangen, als ze ons dai wilden afsturen dan kunnen v/e het in devolgende aHeyering mededeelen W'e zulien trachten eens per maand te verschijivn — Eindelijk, dit is niet het imnste, door dit bladje blijven we met elkander in voeling : we zulien ondereeij kun-aen brieven schrijven, vele on/.er kennissen, zuller. we in 't leger terugvinden. Want we mogen fier zijn op oas titfrp ! we bezitten bij de 300 adressai», en "de Jijst is verre van volledig ; voorwaar een piachtig getal soldaten roeest vrijwilligers, dat Ghee! levert voor de verdedi-fing van 't Vaderland. Hoog de harten, Gheelsche makkers. laten we niet blijven stilstaaa bij de enggeestige beschouwingen van het dagelijksche leven. maar herinneren wij ons dat we strijdea voor eer an recht. Het uur van lijden is daar : loonen we onze chrisielijke opvoeding waardig. Moge ons bladje daartoe bijdragen. en u helpen viome «n moedige soldaten te blijven : getrouw aan God en Fa. derland : dan zal het zijn doel bereikt hebben. J.V. N. B. 1 Or.s bladje verschijnt kosteloos : Nochtans reder gift, zal ons zeer weikom wezen. t. Onze oproep in de « Belgische Standaard » en de « Legerbade » werd omtrent door 300 brieven béant -woord : vele soldaten vroegen ons een antwoord : ieder-een begrijpt dat zulks onmogelijk 1s : ze gelieven ons te veroatschuldigen en dit bladje als antwoord op hun schrijven te beschouwen. * Een caoord aan onze jongens Soldaten, doetuw piicht. —'k Herinner me nog heel soed — 't wa» in 't begin van den oorlog. den dag van () groote retraite naar Anfwerpen toe — 'k zat op den t rein, eu een weinig verderzater een soidaat, die reeds iu 't vuur was geweest Vraag ine nu niet hoe bij daar k'vam, want ik weet bel niet, En hij ging aan 't vertellen vin «ijn heldendaden ; zij waren in botsing gekoinen nuet een Duilsche oatrouille en hadden er neergeschoten, h j voor zijn paart k weet niet meer hoeveal. Weilicht v\dS er blul bij—iri'in doet er wat bij. nietwaar 1 — iM. ar luisteren dat de meftschen deden en ui/roepen eu otiien held liewonderen ! iBij de eerste balte, stapt een ai.der soidaat op,en die had uok met de Duitsobers tu doan gahad. « En wat hebt ge gedaan ! vroeg meo « 'k Ben pan loopen » zei hij. met «en soort vloek achtaraan, En ( • menschen waren zicbtbaar verlegen. en hoorbaar ook * want 't werd bijna stil m 't compartement. Afkeuren v rfJea zc niet. 't gaat aoc moe lijfe a 's Tien ze'f niH 'n 't vuur geweest is, maar goedkeuren nog veui min. iedereen heefi een i.l'keor van lafhartigheid. Soldaten. doet uw plicht als goede vàderlanders. Er zal een dag komen, voorzeker een der gelukkigsta van uw leven — dat ge zult weerkeeren naar uw dorp, un allen zultge eenzelfde verlangen hebbeti : gedurende uw lang verblijf in den vreemde, verre van huis en allen die g6 liethebt, ondanks het gevaar waarin ge schier aan boudend verkeert bebt, ondanks een hard en lastig le ven op het fror.t otachleraan, moedig te hebben volge-houden en uw plicht te zijn getrouw gebleven tôt het einde toe. Wat een voldoemng zult ge smaken. indien ge later voor de uwen en voor uw eigen gaweten in aile op-rechtheid moogt verklarea, dat ge nimmer hebt toege-geven aan moedeloosheid, maar altijd voet bij stek hebt gehouden. Daarom zijt dapper gelijk het goede soldaten past, schrik hebben is nog geen fafheid, het is aan iedp-reen niet gegeven den dood koud in de oogen te kijken, maar *rees brenge u nooit tôt plichtverzuim. En nu nog een woord, en wel een heel ernstig. Gij zijt christalijke jongens, als zoodanig grootgebracht. Thui» hebt ge als christenmens<3h^n geleofd. dat viel u met moeilijk, ge deedt maar aïs anderen. Maar doet ge 'tnog?Uw omgeving is vsranderd min stichtend als voorheen. Sommige soldaten vergeten den weg naar kerk. uit slçpter. omdat't somwijlen al lastig is, ot uit onverscbilligheid omdat anderen zoo zijn, of ook uit menschelijk opzicht. uit kmderachtigen schrik voor hun kameraden. Goede dorpbgenooten, zijt op uw hoede. Toont moed

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Stem uit Gheel gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Veurne von 1916 bis 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume