Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

372 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 06 Januar. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Konsultiert 13 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8w3804z87f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt aie h veor, ingesonden stukken al of nict te plaatsen VERSCHIJNT BU GELEGENHEID Redaktie en Administrai : Plantijnlei West, 66, Antwerpen 1917 We zljn dus weer een nieuw jaar begonnen, dns weer een mijlpaal voor-bij op den weg naar.... wat? Naar vrede, naar arbeid, naar welvaart, ver-heffing en reine vreugde? of naar heftiger menschenverdelging, ver-woesting, meer ellende, wanhoop en dood ? Wie weet het ? Het afgeloopen jaar heeft ons reeds zôô zwaar proefd, dat velen zich afvragen of het nog erger kàn. Laat ens hopen dat het niet erger zàl ! Het is die verwachting welke ons nog toelaat aile krachten in te spannen om staande te houden wat niet vallen mag en zoo mogelijk te versterken wat ons de omstandigheden nog toelaten. Zijn we lichamelijk minder geworden, zedelijk zijn we sterker uit het oude jaar getreden. We hebben ge-voeld dat we nog konden het hoofd bieden aan den druk van omstandig-als dezen welke de huidige toestanden beheerschen, zelfs onder onze tegen-strevers zijn er, hoewel we ze niet bekampten, welke in 't openbaar, hoewel met verbeten woede, bekend hebben dat we sterker geworden zijn. En hoe kan het ànders ? ? Al onze bonden werken in de mate van het mogelijke, nauw in voeling en in gemeenzaam overleg met de kame-raden der Werklieden-Partij ; de op-voeding der arbeiders zelve, niet alleen die der mannen, maar ook die der vrouwen, wordt dapper ter hand ge-nomen.Die werking heeft eene enorme uit-breiding genomen door onze Volks-hoogeschool en de Centrale der Arbei-dersopvoeding en reeds uitslagen op-geleverd welks waarde eerst later zal kunnen in haar vollen omvang besta-tigd worden. Persoonlijk vinden onze leden en geestverwanten immer steun en hulp in vakkwesties, bij aile geschillen, arbeidsongevallen en steunzaken. Ge-heel onze provincie staat thans als één man, in aile opzichten, schouder aan schouder, en marcheert vast aangeslo-ten in eene volkomen eensgezinde richting. Onze plannen voor de toekomst zijn klaar ter uitvoering en wij staan ge-reed en brengen dagelijksch stuk voor stuk de noodige materialen op de passende plaatsen. Dal is onae bilan over het afgeloopen jaar. Zoo hopen we ®ok in het nieuwe jaar te doen. Wel zijn er vele, in het afgeloopen jaar, welke ons ontvallen zijn, toch staan we rotsvast en gaan rusteloos verder tôt het niet meer kàn, wat niet van ons zal afhangen. Dat het zoo met allen onzer makkers zoo în binnen- als buitenland moge geschieden !! Moed houden ! is dus het ordewoord voor het nieuwe jaar. Voor onze be-weging is er reden daarvoor. Wij en ieder van ons gaan daarom het jaar in met de eenige verzuchting op de lippen: Vrede! Vrede! Laat het enkel maar gedaan wezen met het uit-roeien der beste krachten onzer sa-menleving, laat men eindigen met het pogen de volkeren onmachtig te ma-ken voor den heilzamen, economische strijd. Laat onze broeders, West- en Oostwaarts weggerukt, terugkeeren aan hun voor de menschheid heilaan-brengenden arbeid en al ©nze wen-schen zullen voldaan zijn. Zal 1917 ons dit brengen? Red. " '-1 ■" ■■■ 1" ■ 1 - ■»«1 De Geneeskundige Dienst van het Nationaal Komiteit door de Mutualiteiten We meenen voldoende aangetoond te hebben hoe weinig diegenen welke over de aanneming onzer Vakbonden tôt den Seneeskundigen dienst te beslissen hadden, rekening gehouden hebben van de zedelijke, hoogstaande waarde onzer bonden en de enorme materieele hulp door hen, uit eigen middelen verstrekt. Dit om vast te stellen dat in geval het Nationaal Komiteit is te werk gegaan op de onverbid-delijkate wijze, zonder de minste bueedheid van opvatting en met de vooropstaande bedoeling onze Vakbonden als ongeschikt en onwaardig te brandmerken voor de geheele wereld.Eene derge-lijke uitepraak, zonder onderzoek, door een lichaara dat zich als eene soort Regeering op-warpt, kan toch niet anders bedoeld zijn. Juist daarom is het noodig een paar woorden te wijden aan de manier waarop hetzelfde lichaam dat ons zoo onbarmhartig terzij schopte, te werk gaat tegenover andere mutualistische instellingen, welke geene vakbonden zijn. Al dadelijk valt het, zelfs den oningewijde in de konkelgehelmen der groote bonzen, op dat hierin de grootste toegevingen gedaan, de ergste buitensporigheden door de vingers gezien worden en, om niet meer te zeggen, de onvergeef-lijkste zwakheid aan den dag gelegd is. Daargelaten nog dat aile anderen, buiten onze bonden, de gelegenheid hebben om zich in orde te stellen met de bepalingen van het Nationaal Komiteit zelve, is het voer velen niet eens noodig geweest die gelegenheid te baat te nemen en kunnen ze zich de moeite sparen zich in orde te stellen. Om daartoe te komen was het middeltje zeer eenvoudlg : Men vormde enkel een Verbond van eenige maatschappijen en klaar is Kees. Men heeft zich dan verder van reglementen en bepalingen niet méér aan te trekken dan men wel goedvindt. De reglementen zeggen wel : dat ziekenkassen welke geene reaerven hebben of niet gestieht zijn voor 1 Aug. 1011 geen deel mogen nemen aan den dienst der mutualiteiten ; ook mogen geene leden na dien datum tôt dien dienst aangenomen worden ; doch als er nu bij toevall tusschen die verbond vormende ziekenkasjes zich bevinden, welke enkel in 1916 zijn samengeflaiist met het •og op de aanstaande inriehting van dien genees-kundigen dienst of beter gezegd met het 00g op de toelage ; «i als er bij zijn waar nooit één «en-tien aan bijdrage is betaald geworden en niemand van de zoowat 4500 leden wist of hij eigenlijk wel lid was of niet, of als er maar raak leden aangenomen worden, zelf na het inrichten van den natiô-nalendienst, welnu, dan raakt dat ailes het Nationaal Komiteit niet meer. Zelfs blijft het heel gemoedelijk, met de han-den in de zakken, teesien als het Provineiaal Komiteit zich de beenen onder het lijf uitloept om te traehten te weten : den stichtingsdatum der aangesloten ziekenbonden, de insehrijvingdatum der leden, de overeenkomsten met de dokters en de ledenlijsten dier bondjes, dit om de reglementen van het Nationaal Komiteit zelve te doen eer-biedigen. Dan zegt het verbond, het heilig verbond a. u. b.: Mijnheeren, wij zijn éône maat-sehappij, voor zôôveel leden hebt ge te betalen en verder kunt ge fluiten. En het Nationaal Komiteit fluit meê I ! ! Als ge maar eens een verbond hebt tôt stand gebracht is bij het Nationaal Komiteit ailes mogelijk.Zoo is er een verbond welke even vdôr de inriehting van den geneeskundigen dienst, eenvou-dig heel de provincie overstroomde met ledenlijsten, waarop de naam van genoemd verbond als hoofding prijkte, en het voldoende was eenige namen en adressen op die lijst te krabbelen om aonden mWr, aangesloten en voor den dienst aangenomen te zijn. Als er nu tussehen die inge-schrevene leden, mensehen zijn welke de middelen bezitten om zonder één slag werk door het leven te geraken, er zich op beroemen tienduizen-den franks te bezitten en niettegenstaande dit toeh door het Nationaal Komiteit gratis aan dokter en apotheker geholpen worden en het heele dokters-gild kant zich, begrijpelijkerw^ze tegen die nieuwe soort broodroof aan, en ook het Prov. Kom. tracht eene regeling in die hoogst zedelijke manier van doen te krijgen, welnu, dan richten die verbondenen zich naar Brussel, laten Dok-tersgilde en Prov. kom. fluiten en het Nationaal komiteit... fluit weer mêeII! O ! het Nat. Kom. fluit goed en wel, zelfs als zijne eigen reglementen verkraoht worden door zijn troetelkinderen. Op het voorplan van het princiep van dien dienst staat de vrije keus van dokter en apotheker, waarep geen enkele uitzondering mag gemaakt worden, wat het Antwerpsch Komiteit tôt zijn groot nadeel ondervonden heeft. Niettegenstaande de hardnekkigheid tegenover anderen, laat het Nat. Kom. toe dat een zieken-bond heel eenvoudig de pakken met kaarten, waarop de vrije keus uitdrukkelijk vermeld staat, netjes toegebonden laat, andere kaarten maakt en de leden verplicht, zelfs dezen welke aan de vrije keus houden, dwingt, zich te laten bedienen door eenen apotheker door den bond aangesteld, wie weet onder welke voorwaarden. Als nu de leden zelve daartegen preutelen, laat die instelling ook leukweg weer hare leden en de overige apothekers fluiten en het Nationaal Komiteit.... fluit nog maar mêe 1 En intusschen gaan die bonden en verbonden maar voort met toelagen op te strijken, soms tôt 10.000 fr. per maand toe, van datzelfde Komiteit dat ons, Vakbonden, niet geschikt en waardig genoeg achtte, om onze eigene leden te helpen en dat zich zôô preutsch als eene ouwe-jonge juffer op zijn princiepen stelt, natuurlijk tegenover ons. We gaan niet verder in op die boel van onge-rechtigheden. Het is voldoende om klaar te zien waarom het paar onzer bonden welke de gelegenheid geboden werd om, evenals een straat-hond, langs de achterdeur in die dienst binnen te sluipen, feestelijk daarvoor hebben bedankt en het Nat. kom. met zijn dienst laten... fluiten. Het is misschien nog best zoo, want onze ver-keering met bovenbedoelde soort mutualiteiten zou het zedelijkheidsgevoel van dezen te erg kunnen kwetsen 111 Wtf zijn immers de onwaar-digen??Zoo toch meent het Nationaal Komiteit dat voldoende bewezen heeft hoe schandelijk onrecht-vaardig en partijdig het in deze heeft gehandeld en nog. Daarom rijst ook bij elk die het enverantwoor-delijke versehil in de behandeling van onze en andere bonden kent, onvermijdelijk de vraag : Waarom T ? De veronderstelling uiten als zou het Nationaal Komiteit volslagen onwetend zijn vân wat onze bonden deden en zijn, zou eene for-meele beleediging wezen welke we het Kom. niet willen aàndoen. We loonen geen kwaad met kwaad doch we zullen in een volgend artikel artikel aantoonen wat de beweegredenen waren welke genoemd komiteit aangezet hebben 200 hondseh met ons om te springen. Het zal niet aan allen evenveel plezier doen. J. Vbrdonck, d. d. Secretaris der Alg. Fed. der Vakbonden. Bijzondere Geneeskundige Hulp We komen terug op dm werking, gezien de dagen voor bel onderzoek der verzwakte beboeftigen, en bet toestaan van verslerkende middelen en speeiali-teiten, gewijzigd zijn. De beboeftigen dan, wier gewone dokter oordeelt dal ze verslerkende middelen of spéciale zorgen noodig hebben, kunnen zich aanbieden : IÇunstlei, 41, de mannen : Binsdag en Zaterdag; de vrouwen : Woensdag en Vrijdag. van 5 tôt 6 torenuur. Onnoodig zieb aan te bieden zonder briefje van den dokter. De niet* gesteunden kunnen zieb ook, desnoods schriftelijk, tôt dit Komiteit op hetzelfde adres wenden, dagelijks van 10 toi 1 en van 3 tôt 5 torenuur. J Betaalde Soep We hebben in ons vorig nummer de voorgenomen regeling gemeld voor het uithalen van betaalde soep welke binnen-kort gaat ingevoerd worden. We zien ons verplicht dat ailes te her-roepen.Het Nationaal en Provineiaal Komiteit zijn naar het schijnt, heftige bevorde-raars van de ontwikkelingsleer, want zoohaast is met een projekt opgemaakt of het wordt weer veranderd. Zoo ook met de betaalde soep, welks regeling nu iets heel anders geworden is. Ziehier ongeveer dewelke : De gewone soepbe-deeling blijft zijn gang gaan voor aoover de soep ter plaatse genuttigd wordt. Een bijzonder Amerik. Komiteit heeft zich thans voorgenomen maandelijks eene bijzondere zending waren te doen, als vet, spek, boonen, rijst, erwten, koffie, visch, zeep. Daarvan moet soep gemaakt worden welke zal kunnen uitgehaald worden en het overschot dier waren zal kunnen ver-deeld worden aan degenen welke de soep gebruiken, 't zij kosteloos of mits betaling. Om nu dit buitengewoon rant-soen van die bijzondere zending te kunnen bekomen, zal moeten 50 centiemen betaald worden. ikHet is dus een soort bijrantsoen aan de soepverbruikers, waaraan ook eene gift van 100 kilos kolen per maand en per gezin toegevoegd wordt. Die regeling zal waarschijnlijk als volgt gebeuren : De gesteunden,welke hunne soep gaan eten, krijgen : hunne #oep, het deel van het overblijvende bijrantsoen en de kolen gratis. Ook de zieken en gebrekkelijken welke deugdelijke certificaten van dokters hebben. De gesteunden welke de soep willen uithalen zullen te betalen hebben : 0.05 ZATERDAG 6 Januari 1917 zdc JAARGANG nr ai

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume