Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

354 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 05 August. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Konsultiert 14 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/6h4cn6zn29/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

SY3VDIKAA1L MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al o{ niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen POLITIEK in de S TEUNRECELINC Door wat komt de politiek in de steunregeling? Het antwoord op die vraag is niet moeilijk te geven, het ligt zoo maar voor de hand. Terwijl de feiten die het staven moeten, onmogelijk te be-twisten zijn. Laat ons eens even nagaan. Het JSationaal Comiteit voor Hulp, sehreef nadrukkelijk in de grondrege-len voor den steun: Dat elke der drie staatkundige partijen in elke steunre-geling moeten vertegenwoordigd zijn. En om niet den minsten twijfel over de bedoeling daarvan over te laten werd er nog nadrukkelijk bijgevoegd : Dat geene dezer drie partijen de *an-dere mocht domineeren. De bedoeling van dit voorschrift is duidelijk. Men wilde, gedurende den oorlog, elken partijstrijd uitsluiten, ©verbodig maken. Het Nationaal Comiteit is dus van meening: Dat door elke der drie partijen vrijheid van spreken in de Steun-comiteiten te geven de politiek er zou uitgeweerd worden; die regeling niet in de buitenwereld zou besproken noch gecriticeerd worden en dus het g«wenschte intieme karakter verkrij- geu en behouden hebben. * * * Dat wil dus zoo klaar en duidelijk als onweerlegbaar zeggen : Dat vol-gens het N. C., dezen welke een of meer dier drie partijen hun recht van vertegenwoordiging, hun recht van spreken IN de steuncomiteiten weder-rechtelijkonthouden of ontnomen hebben... Dat die de schuld er van dragen dat de politiek in de steunregeling het hoofd opgestoken heeft ; dat die regeling haar intiem karakter gedeeltelijk verloren heeft. Door vertegenwoordiging te vragen in de verschillende Comiteiten, voert men er dus geene politiek in. Wel en zeker brengt men er die politiek in : door vertegenwoordiging te weigeren. Dat is de meening van het Nationaal Comiteit. En in deze zaak is het dezer meening met dewelke boven en voor ailes rekening moet gehouden worden, vermits het dit lichaam is hetwelke in deze de WET voor te schrijven heeft. Zonder dus maar in het minst eenige tegenspraak te moeten vreezen, van wie of van waar ook, kunnen wij op de vraag waarmede dit artikel begint, antwoorden : "De politiek is in de steun-regeling gekomen door de scbuld van dezen welke er een of meerdere der drie staatkundige partijen hare wellige ver~ tegenwoordiging in geweigerd hebben. Niet door het intreden dus van een of meerdere vertegenwoordigers eener partij, maar wel en onbetwistbaar door het weigeren daarvan ontstaat politieke wrijving; ontstaat openbare bespre-king en critiek ; krijgt de steuregeling een openbaar karakter. Dit wenschen wij hier, aan de katho-lieke machthebbers, voor wat de bui-tengemeenten, en aan de liberale, voor wat de Stad betreft, goed duidelijk voor te houden. En zij zullen natuurlijk wel begrij-pen dat wij ons gereed maken om hen voor dit misbruik van zich toegeei-gende macht, voor die brutale, door niets goed te praten rechtsverkrach-ting, zoodra de normale tijd weerkeert, verantwoordiging te vragen, met aile de dan beschikbare middelen. Of men zou ons moeten bewijzen dat, in de Provincie, liberaal en socia-listisch denkende en in de Stad socia-listisch denkende burgers, minder-weerdigen zijn. L. V. B. Waschgelegenheid voor Behoeftigen. Als gevolg van het menigvuldiger wordende samenwonen van gezinnen, (dank aan de mensch-lievende handelwijze van vele lieftallige huishee-ren), is gelegenheid om zich en bijzonder de kleeding en andere verzuivering te wasschen zoo gering geworden dat noodlottige gevolgen zich zouden kunnen voordoen, iets waartoe het gebrek aan zeep, of minstens den te hoogen prijs bij de xvinkeliers, niet het minste zou bijdragen. Zoo heeft het Kleederwerkhuis alreeds vele te herstellen gegeven stukken moeten weigeren, bij gebrek aan voldoende reiniging. Wij meenen te weten dat de Studie-kommissie zich bezig houdt met de studie tôt het inrichten van waschgelegen-heden voor behoeftigen en dat de pogingen daartoe aangewend kans van lukken hebben. Laat ons hopen dat het inderdaad zoo weze en we binnen kort, zoo kort als mogelijk is, er niet alleen waschgelegenheid zal bestaan voor de behoeftigen maar dat daaraan ook een ontsmet-tingsdienst zal kunnen verbonden worden. J. Baas boven Baas We hebben in het vorige nummer, on-der dezen titel, de historié vermeld van den kontroleur welke zich tegen eene beslissing zijner « superieuren » verzetie en beroep aanteekende. We hebben dit een aanslag op de waardigheid der ko-miteitsleden betiteltenmet belangstelling uitgezien naar wat de beslissing in deze zou zijn. We zijn gelukkig te kunnen melden dat de zaak een waardig verloop heeft gekregen, doordat het bevoegde lichaam eenvoudig het protest van M. den kontroleur afgewezen heeft. Eere aan wie eere toekomt. Vele onzer kameraden zullen misschien aardig opkijken als ze dat lezen: iemand eere geven omdat hij zijne eigene waardigheid ophoudt. jawel, het klinkt aardig maar in Antwerpen is ailes mogelijk. De moeielijkheden waartegen we te worstelen hebben, om ons recht te erlan-gen, zijn overgroot, maar zouden onein-dig verminderen indien de m'inderen en ondergeschikten niet zooveel het boeltje naar hun zin regelden. De tegenkanting door ons ondervon- den, de verkracliting van de reglementen en opvattingen van Nationaal en Pro-vintiaal komiteit zijn dikwijls het werk van den kleinen garnaal en der bedien-den, waarbij er zelve zijn die, door be~ dreiging, aan leden van het Plaatselijk komiteit de wel voor schrijven. (*) Zoo is de toestand te Antwerpen en daarom hebben we ook met zooveel belangstelling den ailoop der zaak ver-wacht.Teekent nu deze uitspraak eene ken-tering in de handelw^ze der « bazen » tegenover hunne ondergeschikten, dan denken we ons toch eens te zullen rno-gen verheugen in eene gezonde regeling met loyale erkenning en toepassing van elks rechten naar een waarlijk breede en eerlijke opvatting. (*) We hopen tegelegenertijd breedere uitlegging over deze vooropzetting te zullen kunnen geven. OPGELET Het is waarschijnlijk van belang, vooral voor de kameraden die nog werken, te weten dat het Inschrijvingsbureel voor den steun te Antwerpen, dat voorheen was in de fabriek der Liebigproduk-teri, thans is overgebracht naar de Twaalfmaan-denstraat, 2, waar dus degenen welke werkeloos vallen, zich dienen aan te bieden. * * * Ook het bureel der Vrijkaarten is aldaar overgebracht.Maken de Belgische Boeren zich rijk fen koste fiimner medeburgers? DE BÛTERKWESTIE Van wege den « Belgischen Boeren-bond » is er tôt nog toe geen het minste antwoord gekomen aangaande de vraag: waarom dieorganisatie van tendbouwers zich ook niet, zooals de onze, in dienst van het algemeen belang stelde. Waarom de Boerenbond niet zorgt dat de verschillende waren aan redelijke prijzen ter beschikking van de bevolking komen. Wij zeggen geen antwoord, maar zijn mis daarin ; er kwam er wel een. Men vroeg namelijk om de prijzen der provi-sie-aardappelen vrij door de groote boeren te laten stellen. Men vroeg ook om minder granen enz. ter beschikking van het publiek te moeten stellen ; nog minder dus dan het weinige van het vorige sei-zoen.De Boerenbond vroeg dus om onze bevolking te mogen helpen haren buik nog dichter toe te riemen ; de rijke, groote boeren zich nog meer te laten verrijken ten koste hunner medeburgers. En nu komt er weer een ander ant-antwoord.De boterprijzen gingen een formidabe-len gang de laatste tijden, wat bij de schaarschte en duurte van de verschillende vetstoffen, voor den middenstand en de nog redelijk verdienende arbeiders vooral eene ware rainp beteekende. De boter was onmenschelijk duur, maar voor dezen die er een achttal fran-ken per kilo voor over hadden, was ze toch steeds te krijgen. Als gevolg van dit krankzinnige op-drijven der prijzen zag de overheid zich echter weer verplicht maximum-prijzen te stellen. En zoo zijn die prijzen niet aangekondigd of er is geen boter meer te zien noch te krijgen. 1De maximumprijs is niet te laag ge~ sleld, dat wordt overtuigend bewezen door een schrijven der bolerbandelaren onzer provincie aan de overheden hier, waarin die prijzen voor goed verklaard worden. Maar toch is er geene boter meer te zien. Dat nu die boter door het uitvaardigen der maximumprijzen in rook zou zijn opgegaan is toch niet aan te nemen. Maar niettegenstaande zij er was, toen zij een paar dagen te voren acht frank koste, is zij er nu niet meer nu zij maar ongeveer vijf en halve frank mag ver-kocht worden. Tôt zoolang de « Boerenbond » ons daar nu niet uit helpt, moeten wij aan-nemen : « dat de boeren hunne boter nu inhouden omdat zij met de huidige prijzen geene voldoende woekerwinsten kunnen maken ; zich niet genoeg ver-rijken kunnen ten koste hunner mede*-burgers ». Als de « Boerenbond » daar soms een anderen uitleg voor weet.... L.V.B. Geneeskundige hulp aan behoeftige zieken Zooals waarschijnlijk al wel ieder weten zal wordt door het Nationaal Komiteit de mogelijk-heid nagegaan om aan de behoeftigen, leden van mutualiteiten en ingeschreven bij Weldadigheids-bureelen geneeskundige dienst (dokter en apothe-ker) te verstrekken. We zullen ons voorloopig vaji breede bespre-king onthouden, gezien de werking nog altijd niet in bijzonderheden is vastgesteld geworden. Eenige uitleg zal nochtans aan onze kameraden niet onwelkom zijn. De eerste bepaling, en welke inderdaad van groot belang is, zegt duidelijk dat het aan de gezinnen vrij staat een dokter en apotheker te kiezen. Van groot belang is dit voor de gezinnen ondersteund door werken welke van het N, K. aîhankelijk zijn. Ziehier nu aan wie die kostelooze geneesdienst verstrekt wordt : aan A. gezinnen die niet bedeeld werden door het Weldadigheidsbbreel vôôr den 5 Aug. 1914, doch wel sedert dien. Wil dus zeggen, de vroegere klanten van W.B. van vôôr den oorlog, blijven daer verzorgd worden. Deze, aldaar ingeschreven na het uitbreken van den krijg, vallen onder de bepalirigen van den kosteîoozen dienst door het N. K. ; B. gezinnen ondersteund door werken afhan-kelijk van het Nationaal Komiteit, Dit geldt voor diegenen welke niet rechtstreeksch door het N. K. maar door private, van wege het N. K. gesubsi-dieerde werken gesteund worden, zooals er vele bestaan ; C. al de gezinnen welke gewoon door het N.K. gesteund worden. Wie nu gesteund is geweest of verzorgd door ^eene instelling vôôr den oorlog bestaande, valt niet onder bovenstaande bepalingen (zooals bijv. deze der W. B.). Voor wat de mutualisten betreft, deze dienst wordt niet door het N. K. op zich genomen, doch het zal voor dien dienst aan de maatschappijen van onderlingen bijstand de noodige vergoeding ervoor bezorgen, wel te verstaan wanneer.kan overeengekomen worden voor wat de vergoeding voor de dokter en apotheker mag kosten. Iets wat naar het schijnt niet gemakkeiijk gaan zal, daar sommigen de voorgestelde som te weinig vinden. Waarschijnlijk gewoonte van dezen tijd. Vallen ook nog buiten de voorwaarden van dien dienst : de gezinnen welke gesteund worden door het Nationaal Komiteit, doch zich, volgems de meening van het Plaatselijk komiteit in vol-doe.nden welstand bevinden om zelf dokter en apotheker te betalen. We bekennen ootmoedig dit laatste niet te be-grijpen. We hebben alreeds moeten vascstellen ZATERDAG 5 Augustus 1916 2,de JAARGANG nr îo

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume