Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

807 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 10 November. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Konsultiert 27 Oktober 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4x54f1p28c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

- 4717 Gesetz-und Verordnungsblatt fflr die okkupierten Gsbiete Belgiens. Wet- en Verordeiiingsblad voor de bezellc slreken van Bclgië. Bulletin officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire belge occupé Uitgegeven door de politieke aWeeling bij den Generaalgou-verneur in Belgié. ùedrukt iti de drukkerij van liet Wet- en v eror-deningsulad, Brussel, Leuvenselie straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in Belpië verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij. m Duitscliland en in het onzijdige buitenland bij de Duitselie post-ïantoren tegen een kwartaal-àbonnement van s.ôO mark. Kn-kele nummers kosten 2" Pfennig per stuk. De doorloopende toe-zending van het i.ijhlad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde diukkeiiJ tegen de aan 't einde van elk kwartaal te innen soni van 1 Ptennig per vel van leder nummer besteld vnrden ' Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druekerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel, Lôwenerstrasse lu. DasGeset/- und Verordnungsblatt kaun m Uelgien dureli die genannte IJruekerei, in Deutscliland und im neutralen Ausland dureli die deutsclien Postanstalteti fUrS-WM. vierteljjlirli.il regehnas oezogen werden Die einzelne Nummer kostot i Ptennig. Die fortlaiifer.de Zusendung des Beib'.attes nim Gesetz und Verordnungsblatt kaun bei der genanntcn Druekerei gegen die am Ende jeden Vierteljahres einzuzielienden Betrage von 4 Pfenniw fur em Watt der euuelnen Nummer Publie par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé il Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtes, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans '.es pays neutres, par l'intermediaira de l'administration des postes, au prix des.ritj M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 2V Pfennig. !.a su-dite imprimerie ss charge gaiement, sui demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, à la fin (la chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. V 413 10. NOVEMBER 1917 1NEALT : VerfUgung. betr. Stelle des Studienprâfekter am Athenâum in Arel. S 4717. - AusfQhrungsverordnung. betr. Beschlagnahme von Tabak, S 4718. — Verord-nung, oetr. Verwertung der ZuckerrUben, S. 4720. — verordnung, betr den Wucner, S- 4721. — Verordnung betr Teuerungszula«en an Staatsbeamte. S 1723 verfU* un**, betr. Eicnung der Masse, Gewichte und Wâgegerâte, S. 4724. — Bekanntmachung, betr. Ernennungen îm flamischen Ackerbau-mimsterium, S. 4725. INHOUD : Beschikking betr^ffende den post van studieprefekt aan het atheneum te A.arlen, bl. 4717. — Uitvoeringsverordening tôt de verordening van 22 September 1017, houdende inbesla«neming van ta»>ak. bl. 4718. - Veroi deniug ter aanvulling van de verordening van 18 Juli 1916, over het b^nuttlgen van sui-kerbeeten en van de daaruit gewonnen voortbrengselen, bl. 4720. - Verordening houdende wiiziping ^n aanvulling van de verordenijg van 10 Juni 1917 tegen den woekerhandel, enz-. bl. 4722 Verordening betreffende duurtebflslagen voor beambten en bedienden van den Staat bl 472.1. — Be^cbiki£inff• betreffende de Ijking dur maten, gewichten en weegwerktuigen, bl. 4725. - Bekendmaking betreftende benoemingen aan het Vlaamscii min'Sterie van Landbouw, bl 4725. SOMMAIRE Arrêté concernant la place de préfet des études à l'athénée royal d'Arlon. p. 4718. — Arrêté déterminant les dispositions réglementaires de l'arrêté du 22 peptemnr^ 1917 concernant la saisie du taoac, p. 4719 - Arrêté complétai t l'arrêté du 18 juillet 1916 concernant l'utilisation des betteraves à sucre et des produits qui en proviennent, p. 4721. - Arrêté modifiant et complétant l'arrêté du 10 juin 1917 pris en vue de repiimer le commerce usuraire. etc., p. 1722. Arrêté concernant 1 allocation de secours exceptionnels pour cherte de la vie aux agents et aux préposés salaries de l'Etat, p. 4724. — Arrêté concernant le poinçonnage des poids, mesures et instruments de pesage, p, 4725. Hinweis auf die Handausgabe, Band II., des Gesetz- und Verordn.-Blattes f. d. okkup. Gebiete Belgiens Seite4726. 1. VERFUGUNG. Die Stelle des Studienprafekten am Kdniglichen Athenâum in Arel wird, narhdem der bisherige Inhaber, Remacle, seit Kriegs-aiisbrucb si» h. unbikanmen Aufenthaltes von seinem Amtssitze entftrnt hall, fur erledi^t erklârt. Zum Stu ienprâfVkten wird an St»lie des Herrn Rt-marle der Profosor am selben Athenâum Charles Nicolas Warker ernannt. Von dfii Erfordernissèii ri es nach Artikel 5 des Gesetzes vom 15 Juni 1881 vorgesohriebenen Besitzes der belgischen Staatsangehô-rigkeit und des Lehrbefàhigungszeugntsses fur den mitlleren Unterrirht hôheren Grades wird, nachdem der zur Zeit die Funktionen des Schulrates fur den mitlleren Unterriclu ausùbende VVrwaliungschef fur Wallonn-n (Verordnung des Generalgouverneurs in Belgien vom 18. September ds Js., Geseiz-und VerordMingsblatt Seite 4467) angehort ist^und Bedenken mcht vorgetragen hat, auf Grund des Artik. ls 7 ietzter Absatz des Gesetzes vom 15. Juni 1881 abgesehen. bas Jahresgehalt des Studienprafekten Warker wird auf 5700 — Fùnftausendsiebenhundert — Franken festgesetzt. Der Amlsantritt erfolgt sofort. Brussel, den 6. Oktober 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, C. W. III 225. Generaloberst. BESCHIKKING. Daar de heer Remacle, studieprefekt aan net Koninklijk atheneum te Aarlen, sedert het begin van den oorlog zijn post heeft verlaten en zijn huidige verblijfplaats onbekend is g^blevrn, is zijn ambt opengevallen verklaard. l»e ht-er Karel Nikolaas Warker, leeraar aan voornoemd atheneum, is in de plaats van den heer Remacle tôt studieprefekt benoemd. Aanyezien hft Hoofd van het buraerlijk bestuur (Veiw^ltimgschff) voor Wallonie, die thans de ambtsbezigheden van den verbe-terin^sraad voor het middelhaHr onderwij- uitoefent (Verordening van 18 September 1917 van den heer Geueraal Gouverneur in België, Wet- en Verordeningsblad, bl. 44i)7), daarover gehoord zijnd", geen bezwaren heeft geopperd, wordt den belanghebbende, krachtens artikel 7, laatste lid, van de wet van 15 Juni 1881, vrijstelling verleend van het luidens artikel 5 dier wet voorgeschrevene omtreni het bezii van het Beigisch staatsburgerschap en het bekwaamheidsdiploma om bij het middelbaar onderwijs van den hoogeren «««.. A 1 ,u. ... IBei den mit dTei Sternen bezeiehneten Verordnungen De met drie sterretjcs gemerkte Verordcningen worden i Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés, ist Bekanntgabe aucli durch .Maueranschlag beabsichtigt. ook door middei van aanplakbrieven hekend gemaakt. Les antres doivent être portés à la connaissance du publia Die tibrigen sind durch die CemeindebeliOrdeu in ortstib- Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente- et spécialement des intéressés par les administrations licher Weise insbesoudere au die Interessenten hekaunt overheid volgens de gebruikclijke wijze vanbekendinakfln communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutume lu geben. I vooral aan de belangiiebbendcn medegedeeld worden. ! de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Gent von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume