Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1475 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 03 Januar. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Konsultiert 24 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pn8x923152/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

■ 7oor Belgie 5 centiemen, voor Nederlaad 5 cent tet rmmmer ! VIJFTIENDE JAAJ5. Zaterdag- 3 Jartuari 1914 30, St-Fieterstraat, 30, Brosse! ABONNEMENTEN: 1 Jaar 6 maand S m. BiljU, vrachtvrij tr. 14,00 7,KO 4,00 Nederland, > » 20,0fl 10,30 5,50 Andere landen > 33,00 16,00 8,00 Men kan inschrijven op allé postkantoren De inschrijven voor een jaar ( 14 frank), keibtn rccht op eene gratis loeXenpremtt en een jeïlluttrecrd tve\clij\sch bijvoegtel van 8 blad*. Vlaamsche Gazet floofdopsteller-Eigenaar : JTJLITJS HOSTE, BBUBfi van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BBSTUUR BIT RED A.OTIE i TELEFOOH fil Nr. 3 Zaterdag 3 Januari 1914 30, St-Fieterstraat, 30, Brnssel AANKONDICINGEN 4* Bladzijde, per kleine rej«l - . . fr. 0,30 l'Bladzijde . . • t,00 î« Bladiijde fr. * «n > 5,00 Reehterlijke eerherstellinj» . » «,0« KERSTFEEST i IN ENGELAND Ken echt E'.gelsch Kerstfeest. — Hoe p jken en burgers tegenwoordig hun vrijen tïjd doorbrengen. — Oe vlucht na.*r uitspanningsoorden. — Londe.. gedurende de Kersidagen. Van onzen mecLewerker uit Lond.cn : D'e Keirstwieak ihieb ik ditmaal dioorgebrach't met mijn oudetn vriend kolonel H., die, miadât hij gedureaide de beste jaren van zijn leven mat zijn regiment in Indië, in N ieuw-Zeeland en in Zuid-Afirika ihad randgezwarven, ziijto pensioen hseft gekiregan en zijn cuden daig, is gaan slijten oq een buiten gaecii, diat hij in de sdhilderachtige streék tussahen Hcrsoaimi en Hasilemere bezit. Het ihuis is geen kasteel, maar een ouder-wetfscihe, gerief lij ke en bijzond'er vriendelijkie woning, omringd' van een zoogezsgd park, 't is te zeggen va<n een twaailftal -hektaren boschr en weidelaind, en daarbij een « home farai » of neerhoif met cintrent tweemaal zcoveel land. Zoo'n bldk van bijna 40 hektaien zou : men ten onzent een dcmein heeten. Hier is dlait ' niets bijzonders. De groote hee.r van de buuirt is civerigiens lord X., wiens eigend'ommen zich aldaar over 3000 akker.s, (1200 hektaren) Uiiitstrekken, een gansûh dcrp cmvatten en cok een prachdg kasteel op den top van. een heu1-vel gelegen e'n d'at men op mijlen afstandl van all'le kanten kan ont waren. Behalvfe -gedurende het kort seizoen detr ■dlrijfjacihten blijft hîat ka vteal gesiloten : de eigenaar en zîjn faimilie verblijven flievesr te Londen of cp het vaste-land. Het scihéjînt overrgens, dia.t het goefd te koop is. Dat wiil zeggen <Jat het eerlang in de handen zal vailen van een Amerikaiansdhien millioenjaâr of van een mijnbaron mit Johannesburg of Kimberley, wamit thans zijn het alleen dezen, welke zich landeigendomnuen van dat scort kumnen of willen aansdluaffen, *** Kolonel H., miisschien omdat hij zoo i'aaig in de landen van overzee heeft môstten ,blij-ven, is een tetstcchitelijik .paartijganger der oude Engelsche gewoonten, en beijivleirit zâcih om zei in eere te lioudien. Men mocht dus ver-waehtèn, dat Jiet Kerstfeest He zijnenit op ouderwetsche wijze zou gevierd worden. En zco is ihet gieschied. De gencodigdien waren talirijk : zonen, doohters, kleinkinderen, nfehten en neven, vrienden van beide geslach-ten. Owral hing de symbotlische « mistletoe » (mistel), en wie etronder stapte weixl onmid-dellijk en zonder cmslag ge'kuist, de ou-dteren zoowel ails de jongea-en. Zelfs de diensitmeis-je>, die ver van leekjtk waren, kregen haar -MS'dcCh.'Krhr.'iî.trjas Ave/enlij'k een demokratiscih fees't. Zco bij1 voorbeeld aanliet bal, dat op den tweeden Kerstdag aan dè dienstbcden en werklieden werd aangebcdlen, namen, in overeenstemming* met het aJoud gebruik, de meester des buiizes, zijn famidie en. zijn genoodigden cok deel. Ik lieb mijn gaist-heer met de keu'kenmeid en zijn \tou/w met den koetsier zien dansen. En wa.aa.*om zoui ik het \erzwijgen ? in een « lancer,s quiadirililfâ » zag men uw dienaair en een zeer lieve kame-niiertje met een docbter des huizes en den jaChtwac:hteîr als vis-à-vis. Maar ik \vi,l hier in geen vertdere bij'zcnder-heden txeden en dien lezer vervelen met een zwakke herhaling van hetgeen Dickens en honderd1 andere schrijvers veel beter dan i'k het doen kan, hebben verluaald. Gejiceg, ziij het dus aan te stippen, dat ik da.atr bij mijn vrienden eenige hoogst aangename dagien heb gesleten. 1 *** Wat ik AVensah te zieggen is dat Christmas. diat familiiefeest bij' uitnemendiheidl, eierlang m Engeiand zal ophouiden gevieixî' te worden en meer en meer een kleine vaikantie jglelij'k welke andere 00k zal worden. Dat is het onvermijdelijk gevoJg der veran-dering, die in den loop dier laatste «twintig jaren heeft pilaatd gegrepen in de zeden niet al'leen der gegoeden, maar cdk 'der buir;gerij, inzonderheid te Londen. Vrceger p-lachten de rijken het geheele jaar dtoor oip hun landigoed' te lieven. ALleen giediu-rencle het seizoen, in Mei en in Juni, kwamen zij voor eenigie weken nàair de ihoofdstad. De burgers van -hun kant wconden te Londen, niet in de City na.tuurlijk, maar in de aanpalende wijken. Daar hadden zij hun « ho--me » en daar cdk .brachten zij hun vrije ulren dcor. Een uitstaipje 's Zondags maar Ricth-mond of in de wee'k naaT het Crystail Pailace te Sydenham was hun meer dan genoeg. *** %- En hoe staat (hiet hedbn ? De groote heeren en d;ames leitden œn zwervend leven en zijn overail behalve op hun kasteel : men vindt ze bu dirommen in aile badi>teden van het vasteland. in Zwitserlaiid!, langshenen de Riviera, zélfs in Egypte. Ook is thans het verbil.ijf te Lcnden vrij langer ; maar men houdt er geen huiis op na : \ eel ge-makkelij-ker en \vezenlijik soedkooper is 'hlst zich met een « flat » (appartement) te veïge-noegen of zeilfs in een groot hctel te Teven. 't Is cok in een of ander hôtel, dat men fees-ten geeft en zijn vrienden uitncodig't. Bij' dui-zenden ziet men reusachtige kazernen verrij -zen, uitsluitend uit flats samengestsld. Zij vervangen de burgershuizen, dfe in steedis aan-g.rceiend gerbal leeg staan. De beroepsman, de beambte, de 'handelaar, ja de winkelier verlaat Lcnden en gaat op den buiten ver van de stad — van 15 tôt 50 'kilo-me-tèrs - woruen. of, nauwkeuri,ger, alapen. want gedurende den dag. moet hij« in, de City of in het West End op zijn kantoor zijn. I11 de plaats-, waar dat s-laapvertrek gelegen is, stelt hij naituuirhjk geen ihet minste Selaimg, en blijft zelden lanster -dlan drie jaa.r hetzelfde huis betrekken. En wanneer hiij verhuist, dan is het gewoonlijk om in een andere gemeerute, vaa'k aan de overzijde van de staidi zijin tent te gaan opslaan. Verbeeld u een Brusselaar, die beuirteli/n<gs te Mec'helen, te Leuven, te HaTl^ en te Aa.lst zou wonen. In Encreland, dank aan de uitmuntende verveerm iddelen, is d'ajt een alledaagssch iets. Daar bij wil dé mode, dlat men geen ver lof dag in Lcnden of in zijn huas dcorbrenge. Di jaar duurdfe.de Kerstvakantie van den 24° te den 2Ç)a Decenuber. Uit Lcndep alleen zijn e meer dan een mi)lilioen mensohen per spoo naar de zeestedeai of naar het buitenland ver trokken. Gedlurendle die Kei"stdagen zag er o hoofdlstad uit gelijk op een gewonen Zondag ailles gesloten en niemand op straat ! Als het zoo voortgaat zal er eerlang van he igievierde Engelsche « home » \'an het huiselij'l lèvèn geen sprake meer zijn. A. P rayon iMn Zuylcn. NEDERLANI) De Staatskomtnissie voor het onderwijs Den liaatisten dag van îiet jaar 1913 s 111 cl* « Staatscourant » îiet koninklijik. beslmt vei sohenen. waarbij d'e Staatskom'iiiissiie voor lio [>ndo: wijs wordt ingestekl. Voor België is het niet zonder 'belang dei vol'lc di^en telvst niede te deeilen van dlit besluit Het I11Tdit als volgt : « Bij K. B is ing«steld oeu sta'atskonniiissie aan welke wordfc opgedraeeil : a. Wettelijke maatregelen te ontwerpen toi Ewniziien van de voovzieniiijg in do Boston vai bob openbaar 011 het bijzondior onderwijs, waar cloor ae deugdelijkheid on d'e kraclitige ivooruit gang, van het onderwijs der jeugdl wordt ver zokei'd onder behoud van de opvoedk undlg< zelfstandigheûd van bot bijzondler onderwijs : b. zoo nood'ig oeane redaktie te ontwerpen van irt. 192 der G-rondwot, welke met deze voor schriften niet in strijd' is. De kommdssie is gemaolitigd, jioodra de lioofd punten zijn vastgestold, desgewenscfit een n'oor loo.p:g. yerslag aan de Kroon uit te brengeii. Bepiia'ld is diat de kommiseie nopens aile za ken AAaa.rointrent zij mi et eenparig corcleelt, bi rnee^derheid' van stemmen zal beslissen, docl 3at ihob den ledon vrijstaat bun gevoelen <vai :la.t der moordei'lieid afwijkend tegelijik met lie bovenbodoefol voorloopig verslag, dan wel nie liet eindverslag der konimissie aan de Kroon t ilocn kennen. Aan de komniissie is de bovoegdilie d verleeni ai eh door d'oskundigen te d oen voorlicliten e dezen als adviseerend li<l tôt hare yergaderiii gen toe te la ten. Bepàald is ook dat de koir rnissie baar vergaderingen zal iliouden te. 's-Grii venhage ter plaats© door den Toorzitter aa: te wijzen. Benoemdi zijn tôt. lid en voorz'tter dr. D B o s, (vrijz. demokr.) Tweede-Kamerlid, to lid on onder-voorzitter, jhr. mr. A. F. De Sa v o r 11 i n L o li 111 a n. (kr. 'bist.) Ministe van Staat, Tweede-Kamerlid', tôt leden mr. W H. de Bel u fort, (vrii-lib.) Th. M. K c bel a a r, (vrijz. dom.) K. Ter L a a n ('soc-, demokr.) mr. Th. 11. de M c e s t o r ( unie-1 ib. ') .T. van d e r_ M o 1 e 11 (anti rej. ol.) Tzn., dr. W. H. N o 1 e n s, (rooinscb katli.) A. R o od b u ij z e n. (unie-lib.) mr P. J. Troelstra. (soc. déni.) mr. I\l. T y d e m a n Jr., (vrij-lib.) mr. R. van Veon C. v a 11 d e r Y 0 o 1 L \ a u Z ij p, (an bi-revol.) en mr. A. I. M. J. baron va 1 W ij n b e r g e n, (roomscb kath.) aJden Twn :le-Kamerlid,tot sokretar s jhr. mr. C. F e i t ii administrateur bij bet département van bin nenlandsobe zaken, tôt adjunkt-sebretaris jhr mr. d;. V.". D d e Joirg r, lcommics bij lie ilerai-tement van binnenlandsche zaken ». Do zoven frakties der Tweede Kamer zij: elk door hnn leidfer en door een liunner op ou derwdjsgebied bevoegde leden -vertegenwooT d.'igd. G'ieen enkel lid der F^ersto Kamer is i de kommissie opgenomen. Dte verhouding va links tôt redits is 8 tegen G. Een nieuw droogtfok te Rotterdam 15ene machingfabriek ou scbeepvaart to Kot terdam he<,'ft aan de Nederlandsche Soheeps bouwmaatsohappij te Ainsberdam een drijven-dioogdok besteld van 500 voet lengte, or sehepen te lichten tôt een gewicbt van 13,00 ton. De datum van opleverinç zal midden 191 zijn on het droogdok zaJ in bedrijf gesteld woi don aan bet terre in Westkousdijk. — EEN KOENF PO0LREIZIGER LUITENANT SHACKLETON Sir Ernest Shackletou, de oeke-nde Enge sche pootreiziger, Iveert li-»r, voornemen aai gokonirliig'l in den herfst van dit jaa een nieu-wen tocht in de Zuidpoolstreek 1 ondernemen. Reeds vroeger had hij dit voo nemen opgevat, doch eerst nu is de uitvoerin daarvan hem mogelijk gemaakt, dank zij d vrijgevighed van een nog onbekerid gebleve persoon Zijn plan is de ge-heele Ziiidpoolstreek diwai door te trekken. De at te loggen landreis is 0 zijn minst 2500 kilometer ]ang en loopt over d Zuidpool, door grootendeels nog onbekend streken. Lnitenant. Shackleton yerwacht va zijn' tocht belang.rijke wetenschappelij"ke e inzonderheid aardrijkskund'ige ontdekkingei O. m. hoopt hij te kunnen irlmaken in hoi verre de Zuidpool door vasten grond is ou geven, wat tôt dnsverre maar gedeeltël.ijk vastgeste-ld. Hij vertrekt in den herfst 1914 van uit Bu nos-Aires en hoopt reeds in Xovember in d Weddellgolf te landen. Vnn'daar zet hij met zc nian over land' de reis voort, t rwijl zijn schi Iiet Zuidpoolkpntiinent zal rondvaren en ve der onderzoïeiken, om hem dan in de zee va Ross op te wachten DE BALKANKWESTIE Griekeniand en het aankoopen van een dreadnought door Turki. Atheno, 2 Jaji. — Do openbare meening ve toont zekere beroering door Iiet feit, dat. Tu kije de « Rio do Janeiro » heeft gekoclit. Men hoopt dajt de reis van Wenizelos 11 a< Parijs en naar de andere E.uroneescîio hoofdist< den do aanspraken van Griekenla.nd ten goec zal 'komen en hêt gevaar dat Turki je ter zee c me'v'dere van Griekenl'and zou worden, a wendbn. DE GROOTSTE WEEFSTOEL DER WEREL]) t EEN WEEFSTOEL VAN 23 METER LENGTE !N EEN SAKSISCHE WEVERIJ Onze BelgiLseiliiD wci\ i-nijeir en m«et naine die te Gie.iw en te Yerviers beartitien groortie weei-•sl/oelien, d'oeli een zoo groot ails dire weilike liàerljomi i-» afgdheeld, bezitten wii.j niiet. l>eze weefstoe:l is 23 ■ me.ter. lang en 14ait toe <st.n/k.k'. 1 : van 18 mieber br.eedibëife v«rvaairdli<gjetn. Hij wordit hoo'cLzaftîeillij'k ge-bniuM voor de vèiijivaaix^ging va.n groote niftiflen tien be'hioeve van de papierfabnieken. b De weefsboel legt d'en weg van 18 meder twaaïf, maal heen en terug af in een miiwum.t. 2 I)e geteel'ô machine is 4 1/2 mietea* iuo.og en weegr 7o,0(K) fritlogiram. 1 — BULGARIJE 1 DE OPENING VAN HET SOBRANJE De troonrede t Sofia, 1 Januari. —• Koning Ferdiinanc r heeft heden het Sobranje geopendi. Toerï 'hiji de kamer binnentrad, riep eer - sOciaList : Weg met !het koningschap ! De af ' geviaardigdlen van d'e andeire partijen en he ' publiek in die tribune verstikten echter die; . kreet in toejuidhângen. De sociai'isten; verlie • ten die; zaal. De Koning Tas vervolgens d( troonrede voor. ' De Koning herinnert aan d'e verschrikke ! lijkei beproevingen, die Bulgarije heeft moe - ten dloorstaan. > Xa dJe vrijheid te hebben verworven \ai de ondierdukte Bulgaarsche \olken. zegt hij l moes't'en wif strijden voor 'het behoud van he eigen land! en vervolgens den ooirlog afbrekeri I zonder diat wij over won ne n waren. Noch zij die voor het vaderland het leven lieten, noel x zij, die er vo'or hebben kunnen blijven strij II den, zijn overwonne 11. Dater, toen onze vijanden wanonde in on land verwachtten, of een ommekeer, gei'ijik, i; ] andere landen in mander tragisehe omstandig ] hiedien pleegt te geschieden, bleek het Bu 1 gaarsc'he volk aile beproevingen met die g.root ^ ste koeilbloedigheidi te kunnen verduren, we - een schitterend bewijs voor zijn sociale deugd De Koning zet vervolgens uiteen, w a a roui Iiet vorige Sobranje werd ontbonden. Het ha< • het reciht verloren om. zich uit te sprekei over d'e kwesties, die waren gèçezen gedurer de en na den oorlog;. De betrekkingen tôt de groote mogendhc den zijn goed en d'e regeering doet aile moei te om zè nog vriend'schappelijker te maken. Met gelijken goed'en wil van beidte zijdei zijn de diplomatieke betrekkingen tôt Rot menië hersteld. Zoo is ook het geval ten oipzichte van d Porte. Wij zijn overtuigd', dat de nieuwe sta< van zaken alî'e niisverstandi met Turkijc uil sluiit en koesteren die hucij>, diat de menigvul dige ekonomische betrekkingen, die Bulgaiij met het naburigo keizerrijk verbinden doo een verhouding van goede nabuurschap e vr.LerKfvchap zivllen worden begimstigd. De betrekkingen met Servie zmilen eerlan worden hersteld. Ik meen, zoo zegt de Koning ten slotte, t hebben gesproken in ove.ieenstemming me de overtu.iging van het Bulgaarsche volk. dx vast bes'.oten is, om zijn krachten in vredle e : dbor duurzame werkzaamheidi te herstellen e j dat er slechts aan dienkt om langs vreedza I men weg d o\ erwinningen te behalen, di 1 het de eerepJaats kunnen xcrzekerén, die he 1_ onder d!e Balkanvolkeii toekomt. t- De afgevaardigde Watsjef werd voorzitk r van het Sobranje gekozen. 0 ; A M ERIK A I, ; 0 DE MEXIKAANSCHE KRISIS Zwaar gevecht. — Vele dooden New-York, 1 Ja.11 l'ii Presidio mekli me e dat de bondstroepen, niettegenstaande het k; e notigebuider, D.onderdag nog de loopgrachte il hezetten. Toch aanziet men het als onrnog* n lijk, dat ze de rebellen zouden kunnen tenu I slaan. Talrijke bondsofficieren, waaronder g< neraal Caravao, zouden onder de dooden zijr t I^atere berichten melden dat de bondstrof J peu de vlucht naar Amerikaansch grondgebie 3 hebben genomen en er werden ontwapend. De verlie zen hedragen van beide zij cie. 1,<XX> dboden en gewopden. s Nog een bloedig gevecht 0 New-York, 2 -lari. — Men mexlt uil Lared (in Texat : Gistriiuorgen hebben de opstai delingen een geduchten aanval gedaan 0 II Nuevo La redo legenover Lared'o, op M ex kaansch gebied). Er zijn tweehonderd nian gi - dood. Aan beide zijden maakte men gebrui ..van machLengeweien. Aan;den kant van cl r egeerin gstroe p en zijn de verliezen zwaar. Eé kompagnie is door Iiet viitir der vijandeiijl-inachiengeweren getieel verRietigd. Om 0 111 trokken de opstandelingen af; men verwachtl e echter, dat zij in dgi. loop van d'en namidda hun aanval zouden hervatten. Een trein door de rebellen opgeblazen La \'era Cruz, 2 Jan. — De opstandelinge r hebben, op 170 mijlen Zuid-Oost van de sta -- Mexiko, op de lijn van Mexiko naar de kus te een trein waarin zich bondssoldai.cn bevondéi © met dynaniiet doen springen. Meer buzondc heden bezit men niet, dàar aile telegramve keer ond'erbroken is. j! ITALIE De begrootingen voor leger en vloot Moine, Lr Jan. —- Uit welingelich-to bron wordt gemeid. dat do uitgave voor de marine op do begrootïng\lôl4:-15 een bedrag van 257,420^000 lires en Jclio \ an oorlog 461,492,000 lires zuHeui bere> ;cen. De Paus en het testament van kardinaal Rampolla l'orne, 2 Jan. — Op bevel van den Paus heeft Mgi Moirfgtel Vad aan de kardinaals een om-zend'nnef grzond.en, ,luni bevelend om vooi*taan een îîel^indaal, zooals dit welke Iiet testament van kardimtfd Rampolla verwekte, te vermij-den. Zij kinuaen 'liuiine testamenten 011 over 't algei.H-en .d bun gelieime dokumenten bij dten nota is vaii djen Heiligen Stoel neorleggen. —i . De Italianen in Tripoli J' ' 0 - 'Èur £3É_ut£UIG UtVtoHT. DE ARABIEREN VERSLAGEN Tnpo'i, 1 Jan — Kolonel Mian., alvorens ?n de strtek .Murzuk met zijn legeraldeelirig han-delend op i.- treden, beslooi het leger uit te delgen van Mahamed Ben \bdallah, die reeds s 111 voirie -'f\echten verslagen werd en zich ^ te Maharii.ua en Gurga versterkl had. Op ï't Deceniber viel de kolon den vijand met de luijonnel aan. Na een strijd van vijf - ui en werden de Arabieren verslagen en namen de vlucht 11: aile richtingen. Zij lieten vele dooden n;i. Diuier dezen '. • I d e men Mahamed ben \Ijclii-1,1 en vorscheidene notabelen. De Ita ianen liadden een o.licier gedood, vier of-ficieren gewond, 17 Erytheërs gedood en 7C> ge-wond Kolonel Maints lieeft Mahagura bezet. ONZE KOLONIE DE GERUCHTEN OVER DEN VERKOOP VAN PORTUGEESCH-KONGO De ware toedracht D'e Berlijnsche beric'htgevcr van de « Xcw-York Times » seindle Woensdiag i.I. aan zijn blad d'at Engelandi en Duitsrhla.iwl de Portu-gee.sche l ezitting Angola m Afrika \oor tie.ii mii'lioei) dioJlaf^ hadden aangekiochL. De beide goioentde landen zouden de bezitting. ver-deelen. Voort s- zou tuisschen Engeiand en Duitschland o'\"ereens tem m i ng nopens Klein-Azie zijn bereikt. 0 Naar men weet Jigt Angola, anders gezegdî e Port lige esc h Kongo, aan de wéstkust van t midden AÇrika nevens Belgisch Kongo:. 'Pot j Angola beh'C>ort ook het kle.in gebiedi Kabin- da in Fransch Kongo. Het geheele gebied b&-^ slaat een oppervlakte van 1.270.200 K. M.; de bevolking bedraagt bijna vier miliioen in-e w onerS (meerendieels negers). De streek is rijk t aan vruchiten en mineralen. De 'hoofdstad is San Paulo de I-oa.nda met ruim 10.000 inwo-r ners. Naar aanleiding daarvan venieemt het Ber-lijnsch blacïl « Tagl'iche Ruijrajsohau » d'at bij de cnderhanoelingen tusscheii Duitschland, en Eogjef'.and over d'e Portugeesche koloniën in Afidka geen veruerving van Portugeesc'he koloniën in Afrika geen verwerving van Portu-geesch koloniaal bezit, maar alleen de afba-kening van ekonomische kringen van invloed! ter sprake is gekomen. De twee landen zijn overeengekemen, dat' Angola tôt den Duit-schen en Mozambique tôt den Engelschen kning gerekend zal worden. Yerder is l>e-paaiWi, dat het vice-goevernement Katanga ook onder den ekonomisch'en kring van in-■\ vloed zal vailen. Het Duitsche kiapitaal zal gestoken worden in den BengUeliIa-spoorweg, 1 di-e van de Lobito-baai dwa.rs dOor Angola naar Katanga zal' lOopen. Indertijd heeft d'e Poutugeesehe regeering I' d'e vergunning \otir den aanleg: van dezen p spoonveg aan een Engel.sch svndikaat ver-i- iieentl. Bij gebrek aan kapitaaù is het werk nog niet ver gevordjerd. \ Door midde.l \an den- Benguclla spoorweg ,j hoopt men de rijke kopermijnen van Katan-e ga. te kunnen ontginnen. De «ijxiorweg zal la-i' ter aansluiting krijgen op den Reîgiisoherv Kon-go>poorweg, die bij Sakania. aan elfe grens van Rhodfesië begint en tôt Boekama aan de Lcealaba-rivier zal doorgetrokken Avordfen. n Men meent, dat er nu nog onderhandelin-(\ gen met de Be.'gisehe regeering noodiig zuiLlen t, zijn, aangezien deze a.", sedert garuimen tijd \< van pilajv is, de streek van Katanga door een spoodijn van Boekama' naar Leopold'stadl met d'e Zee1 te' vefbinden. De Nieuwjaarsontvangsten ten Hove De Koning spreekt een belangrijke redevoe-ring over Kongo-zaken uit De ontvangsten van Woendagnamiddag Wijlen Koning Leopold II had sedert jaren ifgebroken met de overlevering welke wil dat le verschillende staatslichamen en hoogwaar- I iLrheidsbeklé'eders met Nieuwjaar hun geluk-venschen ten Hove komen aan)>ieden. Koning Albert hield er aan deze overlevering II eeiv te liérstell'en, doch rie gezondheidstoe-> 1 :,od vni; Konirtgin en het overlijden van :le (navin van Vlaanderen had dit. in de laat->te jaren onmogelijk gemaakt en eerst thans is rleze traditie kunnen hernomen worden. De l'aleizenplaats bood Woensdagnamiddag een eigenrfardigen aanblik aan. Een vijftigtal gendarmen met getrokken kling, en een groot aanta! po!itieagenten hieklen er de nieuwsgie-l igen op afstand. Auto's en nog auto's snorden voorbij. de ininisters, ledèn van het diploma-tischs korps en hoogwaardigheidsbekleeders naar Met paleis brengen' . De Koning en de Ko? mgin wachtten in de ■ root'e wil te zaal de bezoekers op. Te 2 1/2 uur werden de hoogwaardigheidsbekleeders van het paleis ontvangen, die, na. hunne hei.lwen-schen uitgedrukt. te hebben, zich rond de vor-sten plaatstëii. Dan kwa.m de heurt van den raad der kroon. aangevoerd door hoofdminis-ter de Brociueville. Op den heilgroet van den minister antwoord de de Koning zeer kort. De gezanten en buiten-ïaridsche ministers traden alsdan vooruit onder leiding van den riuntius, Mgr. Tacci. Deze oi'in aii'-'st afgeloopen /.ijnde. verliet de Konin-gin de zaal, om zich niet te zeer te vermoeien. \ehtereenvolgens werden dan ontvangen : het vorbrekingshof, het. beroeiishof, lïet krijgs-buI', de Ko.igoraad, de raad voor de mij-nen, de koloniale raad, de akademiën, met kardinaal Mercier aan 't hoofd, de hooge ambte-naars der ministers en de beheerders der rijks-bank en der Société Générale. Te G uur ontving H. M. de Koningin de echt-genooten der gezanten en der ministers. De ontvangsten op Nieuwjaarsdag Donderdagiiamiddag hadden de andere ontvangsten plaats, en 0. m. die van de afvaardi-cringen van Kamer en Seiiaat. Met was ongeveer half twee toen de lange stoet landauers met de afvaardigingen van den Seriaat en van de Kamer van voiksvertegen-woordigers het Paleis der Natie verliet. Evenals den vorigen dag, hadden de ontvangsten plaats in de groote wiitte zaal van het Paleis. De Koning en de Koningin waghtten daar de. genoodigden op, onu ingd door hunne k'nderen en door al de ministers. De Koningin droeg een met een licht tullen weefsel overtrokken roos kleed ; h'aar hoofd was getooid met een rijk diadeem De kleine. prinsen waren als naar gewoonte in perelgrijs gekleed, terwijl prinses Marie-José een bevallig strçiokleurig kleedje droeg. Aanspraak van den voorzitter van den Senaat n ii.,mn b- l nvereau yporzitter, van Âftn Senaàt, brengr, namens den senaai, de eer biedvolle betuiging van zij ne wenschen jegens Hunne Majesteiten en spreekt tevens de over-tuiging uit, dat de gansche nat.ie deze wenschen deelt. De Blijde Intrede van den Kôning en de Koningin in de verschillende steden des land s, h eeft genoeg bewezen h oe inni,g gehecht hef Belgische volk aan zijn Yorsten is. De openbare meening. aldus vervolgt hij ver-der. heeft dadelijk in uwe Majestéit den waar-dlgen opvolger van de kostibare overleverin-gen onzer eerste koningen herkend en verlieugt or zich over dat zijne toekomst. in de handen is van een prins, die gelieel 00 de hoogte is van de hedendaagsche vraagstuikken en bezieid is met den wensch om de beste oplossing te vin-ders voor de harmonisc-he ontwikkeling van al de levenskrachten der natie. Spreker herinnert voorts aan de gestenide Iëgarhervoriiiing. die België rnoet beveiligen teien de .crevaren van buiten en besluit met, ook de heilvvenschen van den Senaat te st.uren naar de kinderen Hunner Majesteiten. Het antwoord van den Koning De Koning bedankt den Voorzitter van den Senaat voor zijne wenschen en voor de "nuld,e aan wijlen Koning Leopold gebracht. « Hij wijst op de tachtig jaren geluk en voor-.speed die, België tôt hiertoc onder een breede en moderne Gi'ondwet heeft genoten en ver-vo:.at dan : Di t politiek leven van een land doet onver-mijdelijk niededinging van belangen en van partijeri onlstaan. Bescliouwd als vrije uitin-gen van het openbaar gevoelen. verzekert deze mededinging aan 's lands zaken. een nood za.keltjke kontrool. Doch het is wenschelijk dat de mededinging tussohen de partijen, welke in de eerste nlaats een gezonde en ridderîijke wedijver scheppen moet in 't bel an g van het. algemeen welzijn, rie geesten, niet in zooverre bemeesite.re. dat orde en vrede er door gestoord zijn en dat de burgers van dit. land onweerroepelijk verdëei.i zijn in zaken, waar ailes er op wijst dat zij eensgezind zouden mocten bluven. in een land mr.gen er slechts kinderen van een zelfde va-der'.and zijn. Laat er ons voor bevreesd zijn, Mijne Heeren, te ràken aan dit gemeen erfgoed van temperamenten en talen, erfgoed van over-'îev^ringen dat de macht van het Belgisohe volk u-if.maa.kt. Daar is het dat zich de diepe ri.ikdommen bevinden van ons ras, dat men vevinijden moet. aanstoot te geven of in 't ge (li ing te brengen. Welke ook de gebctirtenissen zijn, die de teekornst pns.we?legt, blijf ik vertrouwen koesteren in de wijsheid'der politieke partijen en in de deugctelijkheid van de beginselen welke de stichters onzer onàftiankelijkheid aan ons nanonaal best.aan ten grondslag hebben ge-legd.Le Sénaat wien de Grondwet een belangrijke zendinc- bij de udtvoering. der maohten heeft vctorliehouden — zending welke wij voor plicht hebben onaangetast te laten — k-an het voor-boeld geven van de bezadigdherid in de ge-daehten en de gemat.igdheJd te midden van de geschillen ». De afvaardiging der Kamer Na de afvaardiging van den Senaat werd die van de Kamer van Yolksvertegenwoordi-gerp ontvangen. Daar do h. Schollaerl door romv was weer-houden, was het de h. Nerincx. eerste onder veorzittei. die de afvaardiging leidde. Oe h NERINGX biedt namens do Kamer n.an Hunne Majesteiten wenschen van he-li en geluk aan en herinnert aan den welgev nden arbeid. die de Kamer in den huidigen zittijd nog hoopt af te loggen : de wet tôt inst.elling van den leerplicht. en wijzigin.g van de organisohe wel op het lager onderwijs,' de wet tôt, instelling van een nationale maatschappij voor goedkoo pe woningen en die tôt verzekering tegen ziek-te. vroestijdige invaliditeit en ouderdom, voort.? ook de wet op de handelspolitie. tôt bescher ming der kleine burgerii en die tôt herinrich-ting der landelijke politie. HET ANTWOORD DES KONINGS Ds horzinning van do koloniale Grondkoure De Koning bedankt den h. Nerincx voor hei veitro'uwen en dë gëhe'chtheid der ledën van le Kamer van v.ollks v e rtègenwoo rd i ger s en rerhengt er zich over dat een gelukkige, vader-andsche oplossing is gegeven aan het militai-e vraagstuk en dat t-hans de landsjverdediging >p stevigen grondslag is ingericht. Hij vervolgt dan : « 1k heb era.au gehonden, 11 heden meer in t bijzonder over de belangen van onze kolonie te spreken. » Laat inij er u eerst aan herinneren, dafc het Parlement zelf eertijds wensolito Kongo over te nemen : het, handeide aldus volkomen zelfstandig, zeker van zijn reeht en bewust van zijne verantwoordelijkheid. De naasting geschiedde en de openbare meening was ge-lukkig ze toe te mogen juichen. Laat ons de overtuiging koesteren, dat de latere geslachten, die zoo licht vergeten, het jaar 1908 met gvdden letteivs in de g-edenkboeken van het land aan-teekenen zullen. » Een nieuw b-lijk van soevere.in.iteit.gaf België. toen het zijner kolonie eene keure schonk. De keure was, hetgeen ze zijn kon ; de wetten dragen immers altijd den stempel der omstan-digheden', vvaaronder zij ontstonden. ■> Onze politiek in Afrika Iiet zij berusten op drie groote beginselen : finandëele scheiding tusschen het moederland en de kolonie, tus-schen bel>eer en volstrekt. onafhankelijke reehterlijke macht, deze laatste ingericht ziinde aïs in België, en centralisatie van het belieer in de handen van den verantwoordelijken mi-nister.» Vijf jaar lang hebben min.isterie van koloniën en plaatsel.ijke overheden deze kein-e lova al' toegepast- Heden heb ik ecliter tôt pliohL na opgedane ervaring, in overeenkomst met mijne regeering, te zeggen, dat in het liooger bêla ng der kolonie de keure wijzigJng eischt. Mijn minister zal te gepaster me aan uwe bevoegdheid een wetsontwerp daartoe onder-werpen>- Ik heb herhaald verklaard, dat eene regeering ter plaatse zelf, zooals bij de andere kolo-[ n.isatievolkeren geschiedt, dient ingesteld, die van de wolgeving van het moederland een waarlijk effektief en formeel bepaald gezag ontvangt. De lastige voogdij van thans kan op het plaatseli'jke bestuur niet. blijven dmk-ken.» Overal moet op Afrikaanschen bodem het zelfstandige en verantwoordelijke gezag zich kunnen doen gelden onder leiding en toezicht van de soevereinite.it van het moederland. Door Kongo te riaasten hebben wij verant-w-'oordelijkheden aangegaan. waar wij niet aan ontsnappe!i kunnen. Het land zal erover oor-deelen of het, in aile eerlijkheid. in zake fi-nanciëi: geene vergoedingen schuldig is. en of het niet wijs handelen ware in het belang zelf van zijne soevereiniteit dan toch zijn kre-diet te verleenen aan een groôtsch werk, dat in de opoffering zijn grondslag vond. » Onze plicht is. ons ideaal op de hoogte te brengen van de taak die in Kongo nog uit te vDeren R Ik ben onjvertuigd, dat, de Kamer eau nio-uw tlijk van h'aar vertrouwen in de j "rnnn .v1 sev»,v^n, door, bare aandacht je \ "-11 en 05, bel •-< w ! 1 r - haar onderwrrp Bij voorba n f dank ik er luxar om - Wat mîj betreft. heb ik, ik herhaal het, een vast betvouwen in de toekomst van ekwa-toriaal Afrika. Er i^ daar een land met onuiî-puîteliike natuurlijke ri-jkdommen. een uitge-breid gebied op liewonderenswaardige wijze besproeid o'oor talrijke belangrijke waterwe-gen. ope n sta and voor ail en onderneming:- geesten voor aile krachten. Onze nijverheid en onze handel zijn ni staat om de. ontginnirig van onze koloniale rijkdommeh tôt. goed ci ride te brengën. " Ons streven moet er, echter vooral naar ge-ricMt zijn, het puik onzer medeburgers belang in te hoezemen voor onze ko'lon.iën. zoowel voor be.stuuri.ijke zaken als voor private onder-nemingen Het koloniaal werk is een werk van wil, van nadenken en van belangloosheid dat, vooral in d'en beginne, ijver en opofféringen-vingt ». De Koning braeht ten. slotte ook hnldc aan de machtige paging door België gedaan op de Weroldtentoonstellinc" te Gent, welke ieders be-wondering heeft afgedwongen. De andere afvaardigingen Na de afvaardiging der Kamer, ontving de Koning den gouwheer, de bestendige deputatie, de rechtbank van eersten aanie-g, den ^emeon-teraad van Brussel en ten slotte de afvaardigingen van leger en bijrgerwach't. MlîlllîiiENT Van onzen bcrichtgcvcr : , Kunst voor het Volk. Dinsdagavoud werd in den Xedorbuidsolien I Selidïiwburg als \-oîl{ s v o r to onii 11 g, het fijne, ttv tirisebe Duitsche spel « Moraal » opgevoord. We inocliten Iioikîu dat de vertooning van drt stuk, uit hetwelk nieuigeeu, naast vooi\naam pleziier, ook levenslessen trekken kan en dat zoo raak 011 knap door 011s gezelschap vertoond wordt, heel wat volk zou lokken. De pliiatsen vielen immers in het bereik van elke beuas. Arme Moraal! Daar was ondanks ailes, z o v o 11 - o 11 - z e s t i g f r a n k ont-vangst ! En zijn nionsehen dio beweren dat het g<;-sproken tooncel te Gent verwaarloosd word'fc : ik geloof dat- wij. onversçliillig publiek, het zijn die het tooneel verwaarloozen. Hoe anders uitleggon dat een in de pu 111]es degelijk sçhouuspel als <1 Moraal »> uitniaakt, slechts onverschilligheid wekt? Koninklijke .viaatschappij van Hofbouw en Kruidkunde. Wij vernemen dat het derd<* s.vmfonisch kon-eert. ingericht door do Koninklijke IVLiaUscliap-pij van Tuinbouw 011 Kruidkundo, zal plaats hebben ^laandag D Februari, iu de rniine zaal van het Casino, onder iiet bestuur van nie ester 0. lîoels. De h. llodolf Soiron, oellist, zal als solist op-treden.Gemeenteraad. De eerstkomonde z:tting van de.u Gomeenjte-raad wil plaats hebben Maandag, ô Januari, oui 5 uur s namidîdiags. Aa.11 de dagordte staan de volgende piniten : 1. Ontslag nangob<Klen door den b. CanVhier; wrnsebend uit zijn ambt van .sehepen ivan On-derwijs t-'" treden; Yei'kiezing van een sohepen ; E^edafleggingl 2. Short-time. Yoorstel tôt het uitdeelen van een soin van 20,000 fr. (voorstel Lefevre en, Bruggeman) : 3. Indienen dev stads-begrooting voor 1914. Hen veelbelovende kunstaveno. Het bestuur van het ailgenïeen Neder 1 andficJi Verbond (Gentscilie Tak) riclit op heden Zater-lag, 0111 S nur, et 11 echten kunsvavond in ten okal'c, Notarissenhuis. D'e h. Marcel M nnaeirtj hoogstudent, zal handelen over Richard Wagner mi zijne werken en vooral over « Tristan en Isolde ». Do merkwaardigste deelen van dit- opoia zullen nitgevoerd worden <loor movr. ten fTcr^lie-de Muynck. inevr. Ber^mans-Hill, mej. Irma Lozin en de h.h. Van Glieiiuwe en Wiesaert

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Brussel von 1900 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume