Vooruit: socialistisch dagblad

583390 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 18 Juli. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 06 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2j6833nz1n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Drukater-U itgeeïster iam; Maatschappij H ET LICHT bestuurder : T. DE VISCH. Ledcb«rg-G*nt . . REDACTIE . . ADMINI5TRAT1E HOOGFOORT, 29. G£NT VOORUIT Or gaan det* Behpscéa Wertdiedenparty,i — ¥erschijnende a/le dagen. ABONNEMENTSPRIJS j BELGIE Drie maanden. . . , . fr. 3.2!! maanden fr. 5.1 Een jaar. ...... fr 12.501 M«n abonneert zich op aile postburîele# DEN VREEMDE :4 Orle maanden (dageiijka verzonden). ♦ . . « . fr. 5.73 S Vssr dsn SQ-urigsn arbsidsilag voor de machinisten h sîokers van dm Staa! IREDEYOERING UITGESPROKEN door GEZEL ARTHUR VERSCHRAEGEN IN DEN PROVINCIERAAD VAN OOST- YLAANDEREN, IN ZITTING YAN 14 JULI1914. (VcrvoJg en slot) • [ i Gaan wàj wachten tôt wanneer ook hier |staking zal uitbreken, iets dat voor het land, iregeering, handel en do nijverheid eene 'rarnp zou zijn?! Gaat de regeering deze Iwerklieden daartoo dwingen ? ! Laat ons, heeren dezer vergadering, wij-!zer zijn dan dat, en trachten mede te helpen 1. Opdat dit niet gebeure ; 2. Opdat de weïkslaven van machinisten )en stokers voldoening bekomen en dit door (onzen voorgestelden wensch te stemrnen. Méent niet dat wij de kwestie overdrijven. fefeen, in het land bestaat er 1. ene groote beweging. 2. Eene groqte sympathie voor be-doelde werkslaven. 3. Een belangrijk aantal ivolksvertegenwoordigers staan klaar dezen !te" verdedigen in de aanstaande wetgevende Kamcr. Met dit doel werd een wetsonworp opge-steld door dèn socialistischen volksvertegen-woordiger PEPIN, en waarvan wij enkele artikels willen laten kennen.: Art. 1. — De huidige wet is toepasselijk op de ondernemingen van vervoer gedaan door den Staat, de provincies, de gemeenten of.de bijzondere maatschappijen die afstan-den bekomen der openbare machten. Zij wordt toegepast op de werkhuizen, fa-briekeu timmerwerfén vàû die openbare of p-rwate besturen, waarvair het doel is het 'daarâtellen of de uitbating van het vervoer op grond ùf wâter. Art. 2. — De duur van den arbeid der werklieden, beambten o£ ambtenaren in den dienst der in het art. 1 opgenoemde ondernemingen is vastgesteld op tien uren op vier-en-twintig, en op zestig uren per week. Art. 3. —■ Es poos na clken werkdag moet ten minste twaalî uren duren. De wekelijksche rusten moeten zes-en-dertig uren beloopen. De vrije zondagen moeten van elkander met meer dan door vijf weken gescheiden zijn. Art. 4. — Buiten do wekelijksche rustda-gen, n ordt er s,an elken werkman of be-amb'te véeitien dagen achtereenvolgende verlofdagen verleend, met betaald loon. Art. 5. — De dienst der treinbedienden, der machinisten en stokers, der remwach-ters, der wachters en hoofdwachters begint van dan af dat hunne tegen woordighetd op den post gevorderd wordt, voor bet yettrek 'van dsn trein. De rit met ledige maehien, bij het vertrek of het weerkeeren moeten geteld worden. Gij ziet, Mijnheeren, dat de argumenten overvloedig zijn om onzen wensch te stemmen.Bij àl hetgeen ik reeds aanha^lde zou ik nog1 vele feiten kunnen voegen in verschil-lige bladen verschenen en op vele tijdstip-pen : zooals in de Yolksstem, het weekblad voor Ledeberg, Gentbrugge en St-Amands-berg.In de Tribune» het blad voor stokers en machinisten. In Yooruit, enz. Doeii wij meenen dat dit zal volstaan en wij hopen dat gansch deze vergadering va,n Provinciale Raadsleden içenstemmig den wensch door mijn vriend (Heckers voorgesteld zal stemmen. Aldus zullen wij onzen plicht hebben gedaan tegenover de machinisten en stokers, en tegeûover de regeering, door hare aan-dacht geroepen te hebben op eenen oprecht-vaardigen en onmenschelijken toestand. Ook tegenover h?t land zullen wij onzen plicht gedaan hebben, door mede te helpen aan de oplossing vaji moeilijkheden, dewel-' ke voor het land erge gevolgen zouden kun-nên na zich slepen. Waarde collega's, moeten wij nog spreken over de vernietiging van het familieleven dezer naarstige werklieden. "Wij denken het niet. Dit ailes overwegende verzoeken wij U onzen wensch te stemmen. Aldus zullen wij voor duizenden en dui-I zenden familie's van werklieden eene men-I i schelijke daad volbracht hebben. Zullen wij hun recht laten wedervaren en ' 1 het land nuttig zijn gewoest. Na de redevoering van gezel Heckers heeft M. Van Cleemputte gezegd dat hij ! zijne inlichtingen genomen had bij machi-' nisten en stokers — en die socialisten zijn. Welnu, ik geloof dât mijn vriend Heckers . gelijk had, wanneer hij zegde dat gij wat lichtzinnig zijt geweest, door U enkel te contenteoren met een paar intervieuws van machinisten en stokers. W ij hebben ons daarmede niet tevreden gesteld. Immersjsii.. joatidexa. en, tere bronnen geput, zooals de Annales Parlementaires, die niet geloocliend kunnen worden, en waarin de lange werkdagen van 13, la en meer uren voorkwamen. Ten andere, de baas der spoorwegen — den minister van ijzerenwegen — heeft het niet gelooehend. Neen, meer nog, hij zou dit eerder bekend hebben. Wij aijn op inlichtingen geweest _ bij de vereeniging van stokers eu machinisten. Ten derde heb ik hier voor mij liggen Het « Livret du service des Locomotives et Machinistes » — 1 Mai 1914. Dus zijn het van de laatste uitgekomcne enfers, die niet te looehenen zjjn, want het zijn deze der regeering, van 't ministerie zelf. Daarin vinden wij dat bijvoorbeeld go-werkt hebben in GENT-LEDEEERG Serie A. H. L. type 9 (P) 9.42 uren » A-bis type 9 (P) 10.58 uren » A-ter type 9 (P) 10.37 uren » C type 18 (L) 8.59 uren » D, H. L., type 12 (H) 11.08 uren » E, H. L., type 2 (D) 9.24 uren » F, H. L., type 1 (E) 9.45 uren » F, H. L., type 1 (E) 9.54 uren » F, H. L., 1 (E) 9.48 uren MEIRELBEKE Serie A, type 32 (N) 9.52 uren » B, type 32 (D) 9.26 uren » 0, type 32 (D) 10.41 uren » D, type 30 (D) 9.58 uren » E, type 29 (B) 10.03 uren » F, H. L., type 29 (B) 9.3G uren » G, H. L., type ^8 (C) en 29 (B) 11.11 u. » H., H. L., type 2S (O) 11.10 uren » I, type 28 (O) en 29 (B) 10.16 uren > J, type 28-29.-30-32 12.00 ui-en » M, type 29 12.50 uren » O, H. L., type 23 (R) 10.10 uren » P, type 51 12.14 uren » S, H. L., type 51 11.13 uren » T, H. V., type 51 10.13 uren » V, type 51 12.44 uren » W, type 51, 13.00 uren Bij deze cijfers moet nu gevoegd worden 2 uren daags, dit wil zeggen dat 10.40 in feite 12.40, 12,50 in feite 14-50, 13,00 uren in feite 15 uren is. Dit zijn nu ook gcene uitzonderlijke dagen, neen, want al deze cijfers zijn de «moyenne» van eene gansche série dagen, 10, 12 à 13 dagen. Dit zijn de cijfers van het gouvernement zelf. Dus raoet het ons niet verwondercn, mogen wij het als echt aannemen, wanneer de Heer Daens sprai van 20 uren per dag, en 400 werkdagen per jaar. Ook willen wij er bijvoegen dat in vele seriën van 12 à 13 dagen slechts 1 rustdag werd gegeven. Dit zal ons nog meer stof geven om den wensch van den 10 urigen arbeidsdag te stemmen. (Zeer wel bij de socialisten.) M. de Kerchovc d'Exaerde, gouverneur. — 1k ook meen dat de raad daar niet moet in tusschenkomen. De cijfers aangehaald zal ik niet betwisten, maar weet niet of de toestand zoo slecht is als hij hier werd afge-schilderd. Er zijn konderden menschen die mij komen vragen eene bediening aan den Staat te bekomen als machinist of stoker. De gouverneur, die beter zijnen bek in de pluimen zou hebben gehouden, besluit dus ook tôt de onbevoegdheid van den raad. (toej. bij de kîerikalen). VERSCHRAEGEN.— Wij kunnen het als geen argument aannemen dat er zich zoo-veel aanbieden om stoker en machinist te worden, en dit in niets de loonen en werk-uren verrechtva-ardigt. Wanneer men honger heeft zou men zich aanbieden voor 2 fr. daags en de loonen en werkuren mogen niet geregeld worden naar-mate de aanbiedingen. Ik hoop zelfs dat wij hier op deze wijze niet meer zullen hooren discuteeren. Wij meenen ook da't de heer Gouverneur, de bestendige deputatie, veel gemakkelijker dan wij deze officieele stukken moesten bc-zitten of bezitten, terwijl wij er mo^sten naar vragen en zoeken. (Zeer goed bij de socialisten.) ' A * & & Zooals wij reeds meldden werd de geifia-tigde vraag tôt het uitdrukken \an een wensch verworpen door de klerikalen. Het rollend personeel van den Staat zal nu kunnen oordeelen over de handelwijze vanwege de klerikale bezitters. Van die heeren hebben zij totaal niets te verwachten. Hunne «kristene» gevoelens gaan slechts tôt aan hunne brandkast, en da.n : « foert u, arm bedelend gebroed ». Het is de plicht van aile arbeiders zich naast de partij der arbeiders te scharen : bij de socialistische pari ij. Hun strijd is de onze, hun leven is het onze: Samen in den kainp dus tegen de reactie, tegen het kapi-jkalisine. en .voor het goeialia»ie.l De inhuldigingsfeesten te &mr IS esis 16 Oofgst Wij meldden gister het voorloopige programma voor het Kunstfeest in het Feest-paleis (Park) op 15 Oogst te geven. Ziehier de programmai die ons nog wer-den gezonden : Zaterdag, 15 Oogst. van 8 tôt 9 1/2 ure 's avonds, op de Vrijdagmarkt, concert door de « Fanfare ouvrière L'AVENIR », van Jolimont: PROGRAMMA : 1. Marche de Gala, Allier. 2. Obéron, ouverture, Wéber. u. Marlborough, fantaisie pour piston soliste J. Finet, Langîois. 4. Coppélia, ballet, Léo Délibes. 5. Marche-Cortège, P. Gilson. 6. L'Arlésie-nne, a) prélude, b) Menuet, c) entr'acte et Final Bizet. 7. 5me Symphonie de Beethoven. 8. a) Ilcrodiade, avec chant, Massenet. b) È>i vous l'aviez compris, mélodie, Denza. Soliste Achille Minon, baryton d'opéra. Zondag 16 Oogst, van 11 1/2 tôt 1 ure. in Vooruit's Kastccl, Groendrecf, concert door den zangkring « LA FRATERNITE », van Frameries, onder ket bestuur van gezel J. Dufrauc : PROGRAMMA : 1. Les Emigrants Irlandais, Gevaert. 2. Les voix de la mer, Paliart. 3. Les ekàtaiguers, Sourilas. 3. Le joli Hautbois, Derillé. 5. L'Eternel Ckcmin, Maréchal. De tiesluitan van liet Socialisiiscii Congres TE PARUS Het buitengewoon âocialistisch kongres te Parijs heeft gisjteren ■•rjjne werkzaamlie-den geéindigd. Over zijne laatste verrich-tingen wordt gemeld : De kommissie, die belast is met het op-stellcn der besluitselen voor het socialis-tisch kongres, heeft eergister avond en gister ochtend vergaderd, ten einde omirent het imperalisme een tekst voor motie te vinden. Zij is het echter niet eens kunnen worden. De guesdisten (marxisten), zeven leden op een totaal van 38 leden der kommissie, w are n onverzoenlijk. Toen is op voorstel van Jaurès en Vaillant een andere motie opgesteld. In de ochtendzitting van het kongres is gister met algemeen© stemmen een heftige motie aangenomen tegen de praktijken der Russische politie, waartegen bij alla ge-zantschappen petitiën zullen worden in-gediend. » Na lange diskussie heeft het kongres de motie Jaurès-Vaillant aangenomen.^ Zij is eene herhaling van de te Kopenhagen aangenomen motie, met deze toevoeging «Onder aile middelen om een oorlog te voorkomen of te belotten en de regeerin-gen te dwingen geschillen aan arbitrage te onderwerpen, beschouwt het kongres als buitengewoon doeltreffend de algemeene werkstaking, gelijktijdig in de betrokken landen begonnen. » Na met algemeene stemmen een motie ten gunste van zelfbestuur van Elzas-Lotharingen te hebben aangenomen, is het kongres gesloten. Eene kaars van 3000 frank Voor trustkoningen is niets te kostbaar. Dit geldt tijdens hun leven en ook na hun dood, het geldt voor hun sterfelijk lichaam en natuurliik niet minder voor hun onver-gankelijke ziel. Zoo is nu in Noord-Amerika een kaars vervaardigd waarvoor een som van aclitduizend franken door de koopers zal worden neergeteld. De bestemming is om in het Vatikaan, de verblijfplaats van den Paus, geplaatst te worden, en daar te bran,den — negen jaar achtereen — voor de zielsrust van Pierpont Morgan. De aldus gewijde kaars is 5 meter hoog, heeft een doorsnede van 5 centimeters, weegt 360 pond en is met bladgoud en scliilderingen versierd. De klachten en vervloekingen van de duizenden door Pierpont Morgan's fi-nancieele operaties tôt ondergang en wan-hoop gebracht, volgen, verneemt men, den geest van den overleden miljardair in het hiernamaals, en met het branden van ge-wone kaarsen is het daarom voor zijn zielsrust niets gedaan. Choiera en pest IN RUSLAND Volgens een officieele mededeeling zijn den 15den Juli in drie districten van het goevernement Polodië 19 gevallen van choiera geconstateerd. In het goevernement Astrakan zijn tus-schen den 25sten Mei eu don 15den Juli 46 gevallen van pest voorgekomen, waarvan , _42 den dood tei^eyolaç lielibea ssiiad. | Hef Petitsonnement voor S, | t —- «' | Op 1*7 Juli hadden wij j; I 715 plaatselijke komiteiten $ | waarvan er aan het | | ISfationaal Komiteit g 1 327a©®3 handteekens ï, | hadden overg-emaakt. g Zend u»e kindirkens naer de kathelieke Seheleall Wij vinden in een schoolwerkje va.n zekeren pater Huguet «De peerlen van Sint-Franciskus van Sales» het volgende mooie dichtje : Love Jésus, als hij dag en nacht Mij vervult met liefde zacht, — Lève Jezns, die nog liefde dronken maakt Als zijn gloed mij zachtjes raakt,. Levé Jczus, als zijn zoeten mond Mij komt kussen te allen stond. Lève Jczus, als zijn lonken Mij als ziek houden geklonken. Lève Jezus, als zijn strengheid Mij doet smachten naar zijn biijheid. Lève Jezus, als hij mij tôt zich neemt Is het alsof hij 't leven mij beneemt. Leve Jezus, als die liefdegod Mij scîienkt het hoogste geaot. Levé Jezus, die mij toelaat Hem te kussen in elken staat ; — Levé Jezus, als hij mij toeroept «Mijn zusje,. mijn duifje, mijn liefje !» Leve Jezus, als zijn goedheid Mij tooit in méjne naaktheid. Leve Jczus, als zijn zoet gestreeî Mij doet rillen over mijn geheel. En leve en regeere hij altoo3 Jezus, de liefdevirtuoos. Niet waar, zulk dichtje is inderdaad echt stiehtend voor jonge meisjes? Maar 't is waar ook. lezen wij niet in do Heilige boeken van de Maagden des Heeren die zich geheel offeren, met ziel en licha-am aan haren goddelijken bruidegomJ... Waarom dan geen lief de-lied je î Oe iiegrafenis van Max Rosses Reeds voér tien uur was er een groote toelooiD van ingetogen publiek in de Provln-ciestra-at, vele Vlaamsche kunstenaars waren voor het sterfhuis geschaard. Het Gemeentebestuur van Antwerpen was bijna voltallig, en de vertegenwoordigers van Vlaamsch* en politieke vereenigingen on-telbaa.r. Ook vele vlaggen. In de sterfkamer, wa-ar het portret va-n den overledene, naast de lijkbaar, ten toon was gesteld, werden de gebruikelijke lijk-reden uitgesproken. Namens het Gemeentebestuur bracht burgemeester De Vos hulde aan Max Roo-ses, voor de groote diensten die hij heeft bewezen aan de stad, en meer nog voor de ontwikkeling en de geestelijke vrijmaking van zijn volk. Daarna voerde De Vriendt het woord namens de Koninklijke Akademie van België. Hij herinnerde aan de standaarwerken op het gebied vap kunst.kritiek, die Max Roo-ses eene werelfaam bezorgde, als bevoegd beoordeelaar va-n de Oude Vlaamsche Schilderkunst. De Puydt sprak nog namens den Libera-len Vlaamschen Bond, en legde met kracht nadruk op de politieke roi van den overledene.Minnaert, uit Gent, namens het Willems-fons, en nog andere sprekers, brachten den overledene een laatste hulde. Op het kerkhof zijn duizenden menschen samengestroomd om de lijkplechtigheid bij te wonen. Bij het graf spreekt de Voorzitter van de loge «Marnix van St-Aldegonde» ceno laatste rede uit. "1 i — GnlieiniZinnige verdwijning van een kind te Bergen de moeder wordt verdacht het Te hebben yermoord Het parket van Bergen houdt zich tegen-woordig met eene heel geheimzinnige zaak bezig. Eene jonge vrouw Jeanne Tagnart, 28 jaar, wonende te Moulbaix was in dienst van een huis van den Elsene steenweg, te Brussel. Over eenige tijd reeds begaf zij __zkh,.jiaar. .het- mosderhuia d&r.- Essdiahû£ï. plaats en bracht er een jongen zoon te* wereld. Het kind werd aan eene voedster toevertrouwd, die het elken dag op eea der lanen der hoofdstad aan zijne moeder moest komen toonen. Over een paar maanden kwam bij hefï parket van Bergen een naamlooze brief toe, waarbij men Jeanne Fagnart beschul-| digde haar kind te hebben doen verdwij-'| nen. Een onderzoek werd begonnen en' over weinige dagen werd de jonge vrouw te La Hestre aangehouden. Zij werd ter beschikking van het parket gesteld en gister onderhoord. Zij verklaarde aan den on-derzoeksrechter dat zij haar kind had toevertrouwd aan eene voedster die zij niet kende. Deze had het drie maanden onder-houden en dan aan zijne moeder terugge-bracht. Jeanne Fagnart vertrouwde hefc ; dan toe aan een tweede persoon, die zij evenmin kende. Deze vrouw zou met heC kind verdwenen zijn. In afwachting àat er eenig licht komt in i deze duistero zaak heeft men de jonga ^ vrouw opgesloten onder betiohting van vrijwilligen moordslag op haar kind en te- i j vens voor het verlaten van haar kind. Het procès Gaillaux-Gaimeifs ' te Psrij3 De « Temps » geeft een ,vrij uitvoerig overzicht van de nog geheim zijnde akte van. beschuldiging in het procès van mevrouwi Caillaux. Deze akte is opgesteld door den procu-, reur-generaal in eigen persoon, den heer Herbaux, die, zooals men weet, in April j.l< door het kabinet Doumergue benoemd is t-oï opvolger van Fabre, den man van de zaak-Rochette, die door het kabinet Doumergus in een rechterlijke functie na-ar de provint cie is verplaatst. , M'en wist reeds door de openbaar gemaak-te vermelding op de roi van het gezworenen-liof, dat de procureur-generaal Herbaux den voorbedachten raad aannam, daar de» misdaad aanzien werd als moord en niet als-doodslag.In het stuk dat de i Temps » nu openbaar, maakt, houdt de procureur-generaal een duidelijk, eenvoudig betoog, om het opzet, den voorbedachten raad en de koelbloedig' heid van de beschuldigde in het licht U stellen ; daarentegen — en dit is vooral d« tegenstelling van dit stuk met de nu ander-half maand geleden door de « Figaro » openbaar gemaakte beschuldigingen van den; procureur der republiek Lescouvé — geefti hij een uitvoerige uiteenzetting van de « moreele agitatie », waarin mevrouw Caillaux tengevolge van den veldtocht van Cal-mette gekomen was, vooral sedert Calmette een gedeelte uit den bijzonderen brief, é&gï! Caillaux aan eene vrouw gericht, openbaSS had gema-akt. De procureur-generaal behandelt uitvoerig de kwestie van de particulière brieven,; en hoewel hij aanneemt dat Calmette erj geen andere had en ze ook niet, al had hij ze; gehad, openbaar zou hebben gemaakt, doet hij toch gevoelen dat mevrouw Caillaux het tegendeel heeft kunnen meenen. Hij besluit; dan echter met te zeggen, dat, wat dan ook de moreele agitatie geweest moge zijn, waarin mevrouw Caillaux zich bevond, men toch slechts kan const-ateeren de gemakke-lijkheid waarmede zij tôt de gedacbte van de misdaad gekomen is, de logisehe aaneen-sluiting der feiten, 'waarmede zij de misdaad voorbereid heeft, en de koelbloedig-heid die zij getoond heeft bij de uitvoering. Het geheel schijnt, naar hetgeen de i Temps » ervan mededeelt, van een beza-digde juistheid. Bij de hartstocht, die ron-dom het procès opgewekt is, zullen de vijan-| den van het gezin Caillaux misschien dan ook wel gaan uitroepen, dat een gedeelta uit de akte van beschuldiging, dat over de beweegredenen van de misdaad handelt, van.: zwakheid getuigt en een verdekt pleidooi' voor de verdediging is, ingelascht in de akte van beschuldiging door den procureur-' generaal, die door de vijanden van mevrouw Caillaux ook reeds een speeltuig vait Caillaux genoemd wordt. 5 leest en verspreidt VOORUIT ji *- A 3CS M®"* mm ISS Prijs per nummer : voor België 3 centiemen, voor den ^reemde 5 csntiemen Telefoon s Sledactte 247 - ^dRuinSstratîe 2845 Zaterdag 18 Juii 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume