Genter Feste

Genter Feste

Redactie's picture
Redactie

Teil von

De grote oorlog

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mercredi î 5 juillet 1914 5 centimes le numéro 58me année - N° 196 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : 1S francs par an ; 7-50 francs pour «ix mois ; 4fiaiio»puur trois mois Pour Vétranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 8. RUE DE FLANDRE, 3, GAND TÉLÉPHONE 666 ANNONCES» Votr le tarif au bas de la dernière page du ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

loofdopstilier-Eigenair : JUX.ITJS HOSTE, BEUSBEL VIJFTIENDE JAAR Maandag: 20 April 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand* m. Belftt,vrachtvrijtr. 14,00 7,504,00 Nederland, » » 20,00 10,508,80 Anderelanden. > 32,00 16,008,00 Jen kan inschrijven op aiie postkantoren De intchrijvert voor een jaar (14 frank), keiben ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

?oor Beigië 5 centiemen, vcor Hsdsrlaad 5 csat het nummer i VIJFTIENDE JAAR Dinsdag- 21 April 1914 30, St-Pieterstraat 30, Brosse! ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand * m. BtlgiZ, vrachtvrij tr. 14,00 7,50 4,00 Nederland, » » 20,00 10,80 8,80 Andtrelandcn » 52,00 16,00 8,00 Men kan inschrijven op aile postkantonon Dt intchrtfvcri voor een ja*r ( 14 ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Dinsdag 21 Julï 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 45" jaar, num. 167 Telefoon ,8 eoi ,u;thOtni«a\uB : Vooi', aile aankondigingen iWende men zich ten bureele ran het blad. '—O— KETELVEST. Num. 16. te CENT. FONDSENBLAD VLAAMSCH LAND Handel, ISTijverheid, Taal en Godsdienst VERSCHIJ N EN DE ALLE WERKDAGEN Telefoon A mSCIIRIJVIlVGSPRIJS ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukater-U itgeeïster iam; Maatschappij H ET LICHT bestuurder : T. DE VISCH. Ledcb«rg-G*nt . . REDACTIE . . ADMINI5TRAT1E HOOGFOORT, 29. G£NT VOORUIT Or gaan det* Behpscéa Wertdiedenparty,i — ¥erschijnende a/le dagen. ABONNEMENTSPRIJS j BELGIE Drie maanden. . . , . fr. 3.2!! maanden fr. 5.1 Een jaar. ...... fr 12.501 M«n abonneert zich op ...

Gazette van Gent

[ 2479 JAAR, — N' 165. — B. § 01NTIEMEM ZATERDAG, 18 JULI 1914 GAZETTE VAN GENT IX8CHRIJYIXGSPRIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE s I Een fr- IS'09 Een jaar fr. 15-00 I 6 waamlen » 8-SO 6 maanden » 7-73 I S maamien » S-5Î3 3 maanden » ««00 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Yoor de andere landen : fr, 7-50 per 3 maanden., _ - ■ ...

Het volk: christen werkmansblad

Vior-eii-Twinligstc jaar, - B. 163 Godsdienst — Huisgezin — Eigendom Dcn Icrdag, 16 Jiiii 1914 MU ■ ■ " »W- » M Aile briefwisselingen vraeht-yU te zenden aan Aug. Van Isegliem, uitgever voor do naaml. Biaatscll. « Drukkcrij Het Volk », ilcersteeg, n° 10, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Cas! on Bossuyt, Gildo der A m. bachten, ...

Vooruit: socialistisch dagblad

<3 Drnkater-U itgecfstef 5am: Maatschappij H ET LICHT , bestuurder s P, DE VISCH, Ledeberg-Ocnt . . REDACTIE . ADMINISTRATES HOOGPOORT, 29, (iENT Orgaan de.r Betgische WeM'edenpaptij. — Verschljmnde aile dagen. ASONNEMENTSPRIJS BELGIE \iy Drie maanden. . » , » fr. 3.2( Zes maanden • , , , . fr. fiât Een jaar. r, . » . . . fr. J2.5& ...

Vooruit: socialistisch dagblad

»>■ iiwwwMMWin.-TMnnw»ii,i.i ■!>■■!» •we-*È*^wmkmMW*urÊvmmxmmriV0t*um r,^f^.^^><m^JtrT|1TBni|Wil<T7^ga^»5^nwaM3aE^^^|BwaMWt wiMWIM«BWlBW«iaWB»»<WWMMMBWMBWBMMMMBMBBBMBjjBgBjMjgg^M^ 'll li ■jjggg 3® gaar — Pi. 194 Prijs per nnmmer : voor Belgie 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen TeleSoon t Pedactle ...

Gazette van Gent

"S^JAAR. - Nr 160 - B 5 CENTIEMES ZATERDAG, 11 JULI 1914 GAZETTE VAN GENT ISSCBBUTIÎfGSPBOS : V00R GENT : V00R GEHEEL BELGIE : HV„ iaur . fr. S2-.JK3 Een janr fr. 15-00 fi maamîen' ' » Ê"50 6 maandon » 7-75 3 maandon ! ! ! . • » 3*&Q 3 maandon Voor Holland : 5 frank per 3 maandcn. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 ...

Het volk: christen werkmansblad

Yicr-cn-Twiiiligsîe Jaar, - Pi. IS 7 Godsdigust — Haisgezin — Eigeudom Woensdag, 8 Ju'i 1914 Alla briefwisselingen vrachfc-*ry to zenden aao Aug. Vaa Iseghem, uitgevcr voor do naarol. xnaatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Biireel van Wesfc-Ylaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der A m. bachten, Kortrijk. Bureel vari ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukstcr-U itgcetstef >_-îîî: Maatschappij H ET LICHT , bestuurder ? P. DE VIS CH. Ledeb«rg*Oent . . REDACTIE . . ADM1NISTRAT1E HOOGPOQRT, 29. CENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS H BELOIE Q M Ofie maanden. . . , , fr. 3.25 Zes maanden » . , . , fr. 6 50 Cenjaar.r. fr. 12.5(31 Men abonneeii zicfi op aile posibarccieir OEN VREEMDE Orie maanden ...

Gazette van Gent

247° JAAR. — Nr 156 — B 5 OENTIEMEN DINSDAGr, 7 JULI 1914 GAZETTE VAN GENT OSCHBIJTOGSFBIJS : BiJSTÏIUR ES BEDACTIB VOOBGENT: VOOR GEHEEL BELGIE : NTFTTW^- HÂNDFI S" FN ÀNNONfFNRTAn VELDSTRAAT, 60, GENT Eeu jaar fr. Een jaar fr. >5-00 U » j LsA-Jl-Jk. Aji.1 Xx 1A il vl" XJXjJTXiJ burtclen eijn open van 7 ure 's morgends tôt 6 ...

Het volk: christen werkmansblad

Vler-en-Twinligste Jaar, - JL 156 Godsdiensî — Kuisgezin — Elgendom Diiisdag, 1 kl 1914 amm^mrm——m ■ , . AHe bricfwisseTingen vracht-frij to zenden aan Aug. Van Xseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Ilefc Volk », Èleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-VIaanderen : Gaston Bossuyfc. Gilde der Am-bachton, Kortrijk. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

îî© iaar ■■ N» 1©2 Prijs per irammer : voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen 1 felefoon s V?edactie 247 - Adminisiratie 2845 « ' m Oonderdag 2 «Juli 1914 |§F P® - " 1 1 J Orakater-Ultgecfstcf | ît.m: Maatscbtppij HET LICHT , bestuarder » L ! PÏ DE VISCM. Ledebert-Oenft . . REDACTIE , J ADM1NISTRATÎE HOQGPOORT, ...

Gazette van Gent

247" JAAR. — Ne 133 - B 5 OENTIEMEN WOENSDAG» 10 JTJNI 1914 GAZETTE VAN GENT im* mstt OSCimiJVîIÏGSFEIJS : VOOR GENT : Y00R GEHEEL BELGIE : Een jaar £r. 12-00 £«n jaar fr. £5-00 C maanden > 6-50 6 ma&ndeu. . . . . » 7>75 g muanden » 3-50 S maauden. . . . , » 4 >00 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Prijs per mimmer : voor Beigië 3 centiemen, vo»r den freemde 5 eentiemei TeSefoon s iSssîactïe 247 - ^diiîinSstratîe 2®4! Waansslaiï 10 «laanà 1914 Dr kster-l) Itgeef «ter Lu Maatschappij H ET LICHT , bestuorder i p, DE VISCH. L«dcb«rg-aent .. REDACTIE . . t 1MINISTRATIE HOCGPOORT. 29. CENT VOORUIT ABONNEMENTSPRU® BELGIE Drie ...

Het volk: christen werkmansblad

Yicr-ea'Twioligsîe Jaar, -1 102 Godsdienst - Muispzin - Ëigendom Zateite, 2 Ici I9i4> Aile briefwisselîngen vrachti-«Tij te zenden aan Aug. Van. Iseghem, uitgever voor de naaml. /naatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der A m» bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Samedi 11 juillet 1914 5 centimes le numéro 58me année — N° 192 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : 16 franos par an ; 7-50 franc*pour six mois ; 4 Iraace pour liaO rnoii Pour f étranger, le port en sut RÉDACTION & ADMINISTRATION : a RUE DE FLANDRE, 3. GAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCES» Votr le tarif au bas de la dernière page du ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Lundi l3et Viardi \k juillet 1914 5 centimes le numéro 58me année - ]\° 194-195 JOURNAL DE GAND abonnements s RÉDACTION & ADMINISTRATION : ANNONCES» BELGIQUE : 16 franc» par an ; 7-50 francs pour six mois ; 4 francs puur Irol» mois RUE DE FLANDRE, 8. GAND Pour Vitranger, le purt en su* TÉLÉPHONE 665 ^otr le tarif au '5as de la ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Samedi 18 juillet 1914 5 centimes le numéro 58me année — N° 199 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BSLOIQU1 : 15 franc* par an ; 7-50 franc# pour r"r m«;s j 4 francs pour trois moi* Pour F étranger, le ft«rt en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : & RUE DE FLANDRE, 3, GAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCES» Yotr le tarif au bas de la dernière ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Lundi 20 juillet 1914 5 centimes le numéro 58me année — N° 201 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BBIXHQOK : 16 {ranci par an ; 7-50 frano» po«r «ix rao's ; 4 francs jmu troi» mai» Pour Fétranger, le por i en m» RÉDACTION & ADMINISTRATION : S. RUE DE FLANDRE, 3. GAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCES» Votr le tari! au bas de la dernière page ...

L'étoile belge

L'ÉTOILE BELGE Mercredi 3 juin 1814 €515* ^ax33.ê^. — X^J" JLE»-â Baromètre du 3 iuin . PRIX DE L'ABONNEMENT : POUR BRUXELLES : l'n an : 1£ fr.; 6 mois, fr. 3 mois, fr. i&& POUR LA PROVINCE : Un an : I« fr.; 6 mois, fr. &.50; 3 mois, 5 fr. BUREAUX : rue des Sables, 13, ouverts de 9 à 16 En protùice il suffit de ...

Gazette van Gent

247e JAAR. - - Nr 97 - B 5 CENTIEMEN MAANBAG, 27 APKIL 1914 GAZETTE VAN GENT IJfieMRUraGSPRIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : jeD jsar fr. !2»09 Een jaar " fr. 15.00 {Biandan. ...» » 6-50 6 niaantlen » 7-75 3maandâQ > 3-50 3 maanden. . . . , > 4-00 Voor Hûïland : 5 irank per 3 maanden. Voor de mdere landen : fr. 7-50 per 3 ...

Het volk: christen werkmansblad

Yicr-cn-Twinligste ta, - 1 135 Mstiiensl - Mulsgezln - Eigendoin frijdâg, 12 Jimi (9 M Allé briefwisse'ingen vrachfc-STij te zcncîen aan Aug. Yaa Iseghem, uitgever voor do naaml, jtnaatscli. i Drukkerij Hefc Volk », «Icersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der A m. bachton, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, ...