Het volk: christen werkmansblad

583316 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 08 Juli. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 06 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/v97zk56z90/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Yicr-cn-Twiiiligsîe Jaar, - Pi. IS 7 Godsdigust — Haisgezin — Eigeudom Woensdag, 8 Ju'i 1914 Alla briefwisselingen vrachfc-*ry to zenden aao Aug. Vaa Iseghem, uitgevcr voor do naarol. xnaatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Biireel van Wesfc-Ylaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der A m. bachten, Kortrijk. Bureel vari Antvverpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Hinderbrooderstraat, 24, Le aven HET VOLK Men schrljît In : Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Dnc maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. ïtechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekendo brieven wordea gevv'eigerd. TELEFOON N® 137, Geat. "^erseliifnt O maal per week. CHRIST EN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NulMBR 3 CENTIEMEN MET BÏJVOEGSEL DE LOGIEK EISCHT HARE RECHTEN. Under dien titel schrijft Vooruit, be-trckkclijlc de laîfe moorderij op den Dostenrijkschen prins Franz-Ferdinand en zijne genialin, ecn hoofdartiekl, waarvan wij een drietal brokjes onder de oogen onzer lezers willen brengen. Het artikel vangt als volgt aan : « De klerilcale kapitalistisclie hoerenpers is er weer bovenop. » Een aartshcrtog en zijne vrouw, zijn door revolverschoten op den openbaren we 'g gedood. » Natuurlijk■— hoe kan het ook anders — zijn de socialisten de plichtingen, bij schier al die christelijke persknechten. » IIet is even natuurlijk dat zij liegen, em uit de dagelijksclie gewoonte niet te geraken. » 't Is blijkbaar Vooruit die uit zijne dagelijksche gewoonte van liegen niet wil geraken, want geen enkel klerikaal blad heeft geschreven dat de socialisten die gruwelijke moord gepleegd hebben. Vooruit's professor ia schoonlieidsleer — (deze hoedanigheid erkent men in hem aan zijne deftige taal jegens de katholiekc drukpers) — vindt die leugen zoo maar uit om zich 't liegen niet te ontwennen. Om te bewijzen dat hij over even weinig geheugen als welvoeglijkheid in de taal beschikt, schrijft verder de penhouder van Vooruit : « Overigens geheel onze organisatie, gansch onze taktiek zijn daaromtrent t'ak-koord met ons doel, met ons ideaal. •» Wie durft er openlijk beweren dat eene partij die cooperatiën, ziekenboçiden, vak-vereenigingen, kunstkringen sticht, die kin-deren, vrouwen en mannen opvoedt in de gedachten van solidariteit of broederlijktieid, die ze ontwikkelt door onderwijs, ze verfijnt door kunst, eene parti j is die geweld wil om 't geweld t » Bal beweren is laster, opzettelijke leu-gentaal. » Welk onderwijs geeft de socialisten-partij? Waar zijn hare scholen? Welke verfijning door kunst kan eene partij geven, wier penhouders zonder eenige re-den of grond de anderdenkende bladen zoo krapuleus grof voor hoerenpers uit-scheldcn ? Vooruit's partij is niet voor 't geweld omwille van 't geweld? Wat heeft zij dan in 1886 en 1893 uitgericht"? Waarom heeft zij in April 1902, aan goedkoopen prijs en toch nog met vette winst, revolvers te koop geboden? Waarom leerde zij, in Buttenlandsclie Politiek Orvï ONKIESCHHEID ÏERUGGEROEPEN. M. Williams, geVolmachtigd minister der Vereenigde-Staten, te Athene, is door zijne regeering teruggeroepen om eene onkieschheid gepleegd te hebben. Wijl Griekeniand voor 60 millioen twee oude pantserschepen van Amerika ge-koeht had, wilde M. Williams aan dieu goeden klant aangenaam zijn. Hij schreef dan in een officieel verslag dat de handelwijze der europeesche mo-gendheden in Albanie een schandaal vasi sehijnheiligheid, onbevoegdheid en moord was. De mogendheden hebben daar tegen geprotesteerd en daarom mag M. Williams naar Amerika terugkeeren. MEXIKAANSCHE KIEZINGEN. Zondag hebben in Mexiko kiezingen plaats gehad voor het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap, alsmede voor den Senaat en de Kamer van afgevaar-digden.Deze verkiezingen werden alleen ge-houden in het gebied waar het bewind van generaal Iiuerta nog erkend is. Voor het presidentschap heeft generaal Huerta bijna al de stemmen gehad, terwijl Blanquet de meeste stemmen voor het ondervoorzitterschap behaalde. De andere uitslagen laten voorzien dat bijna al de huidige senators en kamerleden zullen herkozen worden. Er namen deze maal veel minder kiezers aan de stemming decl dan vroeger. De vorige berichten luidden dat Pedro •Lascurain de meeste kans had om tôt het Voorzitterschap verkozen te worden. breedvoerige artikels, hoc men bommen maken en tôt vernieling aanwenden kan? Was dat ailes misschien tôt kunstige verfijning in de solidariteit of broederlijk-heid? Neen, liet is eenvoudig omdat de socialistenpartij, in 't blolc van haar streven en van hare strevers genomen, de partij der brutale domheid is en daardoor onvermijdelijk tôt brutaal geweld af-glijdt.Overigens, ook in dat opzicht eischt de logiek zoozeer hare rechten, dat Vooruit's penhouder ten slotte bekent wat hij eerst looehende, en wel in volgende bewoordin-gen : « En de moordenaars van den aartshertog Frans-Ferdinand worden in dat geval geene misdadigers, maar zij moeten ver-heven worden tôt helden en martelaars. » En inderdaad, die twee jonge mannen wisten heel goed dat zij hunne daad ook met hun leven zouden betaald hebben. » De klerikale burgerpers mist dus aile recht om de moord op den aartshertog te laken, en hare razemij komt eerder bespot-telijk voor. » Ziedaar de afschuwelijk misdadige taal, van een blad, dat anderzijds zegt het volk door kunst te willen verfijnen t Twee verlepte jonge apaclien, op bevel van een Iafhartig" moorde-naarskomiteit,vermoorden, tusschen de menigte ver-borgen, een man en eene vrouw die nooit iernand kwaad hebben gedaan, alleen omdat die man een vertegen-woordiger is van het rechtmatig gezag. Vooruit is ook vijand van het rechtmatig gezag, dat hij wil vervangen door het eigenmachtig gezag van de verwaande praalhanzen zijner partij. Die twee la'ffe jonge moordenaars ver-heft dezelfde Vooruit tôt helden en martelaars.En dan zou men niet mogen aantoonen dat de strekkingen welke Vooruit aan-kleeft, jonge bedorvelingen tôt zulke mis-dadigheid kunnen leiden ? Ja, men zou zich bespottelijk aanstellen met hunne laaghartige misdaad zelfs maar te laken? Vooruit, gij hebt het zelf in de hoofding van uw artikel gezegd : De logiek eischt hare rechten. Welnu, de logiek veroordeelt de strek-king van uw eig'en schrijven als misdadige verheerlijking der misdaad. Dat zal het oordeel zijn van alwie niet met de logiek overhoop ligt. ZWÏTSERSCH EEUWFEEST. Te Geneven zijn zondag feesten begon-nen ter viering van de honderdste ver-jaring der intrede van de stad Geneven en omliggende als 22e kanton in den Zwit-serschen bondsstaat. Te dezer gelegenlieid had eene histo-rische nabootsing plaats van de landing der eedgenooten en der Zwitsersche re-gimenten, die in 1814 in zeilbootjes over het Leman-meer naar Geneve overstaken en te Portoir ontscheepten. De Bonds-raad, de vertegenwoordigers der andere kantons, de overheden van het kanton Geneve en het diplomàtisch korps woon-den deze plechtigheden van op vier stoomschepen bij. Daarna doortrok een schilderachtige liistorische feeststoet de straten van Geneve, welke voor de gelegenheid met smaak en rijk versierd waren. DE SERVISCHE SAMENZWERING. De Belgradosclie berichtgever van het Berliner Tageblait meldt aan zijn blad : Het feit, dat de Seivische majoor Pribits-jewitzj, die tijdelijk zelfs overste van den generalen staf was, blijkens het onderzoelt in zake den moord van Serajewo als de feitelijke aanstichter van den aanslag moet worden beschouwd, is begrijpelijker-wijze zeer onaangenaam voor de Servische regeering. Zij laat weliswaar, door be-middeling van hare halfambtelijke orga-nen en agenten aile schuld aan den moord looehenen, maar moet zich daarbij be-palen tôt eene vage tegenspraak. Daarom eischen vele gematigde Servische politie-kers, dat de regeering Pribitsjewitsj laat vaHën, ten einde.het verwijt, dat zij zelf niet vrij van schuld is aan het gebeurde te Serajewo, van zich af te weren. Volgens uit Belgrado naar Weenen ge-seind is, zoekt de Servische policie den koinitadji Ziganowitsj op, die beschuldigd wordt de bommen voor den aanslag te Serajewo te hebben geleverd. Tôt dus-verre heeft zij echter geen spoor van dezen man kunnen vinden. Verscheidene Servische bladen teekenen hiertegen protest aan. Het blad Odjek verklaart dat het niet mag gedoogd worden, dat Belgrado ondergeschikt zou worden gemaakt aan dé Oosienrijksche policie.Het blad Balkan spreekt in den zelfden zin en zegt dat Oosteiirijlcsche beainbten en soldaten in Servie maar op eene wijze kunnen worden ontvangen, namelijk door de punten der bajonnetten. TOEPASSiNG DEH SCUOOLWET. Er wordt ons verzocht volgende waar-schuwing op te nemen : Men lette goed op wat er gebeuren zal in zekere fabrieken en groote werk-huizen, op order v;;n rijke nijveraars en werkbazen, of door de werking van zekere beheerders, bestuurders, ingénieurs, met ziel en lichaam geheeht aan de Loge. Misbruik maken de van hun ambt van vertrouwen, zullen zij meer dan ooit drukken op het geweten der werklieden, en jacht maken op kinderzielen, ten einde zoogezegd neulralc scholen te bevolken en katholieke scholen te benadeelen. Dikwijls, nochtans, hebben die lek-kere mannen hun weelderig bestaan te danken aan katholieke aandeelhouders, ondersteuners of inrichters van de beste sociale werken, maar echte goedzakken, wier overtollige bràafheid wraakroepend misbruikt wordt. Welnu, veel rijke katholieken bezitten groote pakken aandeelen van zekere naamlooze maatschappijen. Niets is eenvoudiger, niets is gemakke-lijker, niets is verdienstelijker dan het listige saboteeren der nieuwe Schoolwet onmogelijk te maken en de lielsche plan-nen der logegasten in duigen te slaan. Het behoort onze dappere katholieke strijdcrs en moedige katholieke wachten dit allernuttigste werk te verwezenlijken, met gansch het land door eene groote be-weging in leven te roepen door conferen-ties, meetings, vlugscliriften, dagbladen, petities, wat weet ik nog ; kortom, aile middelen in te spannen om die verblinde aandeelhouders aan te zetten, desnoods te verpliehten, gebruik te maken van liunne macht, hunnen invloed, hunne rechten, opdat in de werkhuizen, fabrieken, enz. worde aangeplakt : « 10 De werklieden zijn volkomen vrij hunne kinderen te sturen naar de scholen welke zij zelf verkiezen ; v/ie op hen druk-king zou uitoefenen inzake de keuze der scholen, wordt voor den Beheerraad ter verantwoording geroepen. » 2° Het weze iedereen herinnerd dat art. 12 der Schoolwet lùidt : « Alwie, om een gezinshoofd er toe te brengen zijn kind naar eene school te zenden of het uit eene school le trekken, zich te diens opzichte scliuldig maakte aan feitelijkheden, geweld-daden of bedreigingen, of hem deed vreezen dat hij zijne betrekking zou verliezen of zijn persoon, zijne familie of zijn fortuin aan eenig nadeel blootslellen, wordt gestraft met eene boete van 50 tôt 500 frank. » Is de schuldige een ambtenaar, een openbaar beambte, of is hij met een openbaren dienst belast, dan kan de boete op het dubbel worden gebraeht. » Neemt de algemeene vergadering der aandeelhouders dergelijken maatregel, dan zullen hunne cndjrhoorige dienstoversten zich wel drrmail bedenken vooraleer zichzelven in nesten te brengen tegenover den Beheerraad en tegenover... de boet-straffelijke rechtbaïik. Dit belangrijk punt trouwens, is breed-voerig besproken geweest in ons jongste groot Katholiek Kongres en met algemeene stemmen goedgekeurd. Waarom langer wachten om de genomen beslis-sing te doen uitvoeren? VAM ALLES WAT. NIEUWS UIT DE KOLONIE. — Naar ecn Kongoleesch blad mededeelt, zouden de ingénieurs vari den Katangaspoorweg, in de onmiddellijke nabijheid der spoor-baan Kambove naar Bukama, kolenlagen hebben ontdekL die, met weinig moeite kunnen ontgind worden en geroepen schijnen om het vraagstuk der bevoor-rading van brandstof in de beste voor-waarden op te lossen. DRUIVEN UIT ARGENTINA. — Den 17 April laatstleden zijn de eerste proef-zendingen druiven van Buenos-Aires naar Engeland verscheept. Het fruit, dat, naar verluidt, van zeer i'ijne kwaliteit is, komt uit de provincie Mendoza, waar de wijn-druil' uitstekend gedijt. De zending bestaat uit 1336 kisten van 7 kiiogr. en 290 kisten van 3% à 4 kgr. De vruchten zijn verpakt in kratten, Vvelke met houtvol zijn opgevuld. Indien deze proefzending een succès blijkt te zijn, zal zij spoedig door meex-dere ge-volgd worden. DE VRIJHEID DER HUISVADERS. — Onder dien titel schrijft het blad der gentsche liberalen : « Wij, liberalen, willen dat er aan de huisvaders en aan de huismoêders voile vrijheid worde gelaten in de keus der scholen voor hunne kinderen. Maar de liberalen nemen niet aan dat de Staat en andere openbare besturen het geld van iedereen, onze zuurgewonnen contributiën, schenken aan scholen waar zij geen toezicht mogen uitoefenen, waar zij niets te zeggen hebben in de benoeming der onderwijzers of in de keus der boeken en waar anders-denkenden in hunne polilieke of gods-dienslige denkwijze aangerand worden. » Die valschheid kunnen we gemakke-, lijk als volgt tôt waarheid omzetten : « Wij katholieken, willen dat er aan de huisvaders en aan de huismoeders voile vrijheid worde gelaten in de keus der scholen voor hunne kinderen. Maar de katholieken nemen niet aan dat de Staat en andere openbare besturen het geld van iedereen, onze zuurgewonnen contribution, uitsluitend schenken aan die scholen alleen, waar zij in de leerkrachten geen vertrouwen mogen stellen voor de christene opvoeding hunner kinderen en waar boeken met onzedelijke strekking voor prijs gegeven worden. De katholieken willen dat aile scholen gelijk behandeld worden opdat de vrije schoolkeus waarlijk zou gewaarborgd zijn. » DE TOTALE LENGTE van 't spoor-wegnet der aarde bedraagt 1.057.809 kiloineter. HET BELGISCH SCHOOLSCHIP. — Het schoolschip l'Avenir is sedert eenige dagen gelost en ligt nog altoos in de haven te Le Hâvre. Tôt hiertoe weet men nog niet, of het vaartuig naar Antwerpen zal ko men. De stuurman Meulemeester verlaat het schoolschip om kapitein te worden van het schip Kasa'i, het grootste zeilschip van België. De nieuwe kapitein heeft al zijne vaarkundige studiën gedaan aan boord van de Belgische schoolschepen. DE SOCIALE KOOPERSBOND VAN BELGIE heeft op zich genomen eene be-weging te verwekken ten voordeele van eene herziening der wet van 1905 op de Zondagrust, om die wekelijksche rust algemeëner en vollediger te doen worden. De Antwerpsche sectie heeft reeds meer dan 30.000 goedkeuringen verza-meld voor de volgende stadregelen : « Dat in princiep de winkels 's zondags zouden sluiten, behalve van 10 tôt 12 ure. Uitzonderingen : 1° de eetwaarwinkels zouden enkeï om 1 uur sluiten. 2° voor .pasteibakkers, cafés, sigaren-winkels, dagbladen ver koopers en coiffeurs zouden de schikkingen der wet van 1905 worden behouden. 3° De apothekers zouden onder hen de Zondagdienst inrichten. j Voor hetgeen de bureelbedienden be-treft : hen door de wet een rusttijd zien vcrleenen in de week, overeenstemmend met deze, waarvan zij des zondags door de noodwendigheden van hunnen dienst zouden beroofd zijn. » De Gentsche sectie der S. K. B. heeft het inzicht in deze stad ook al de goedkeuringen te verzamelen, om een verzoek-schrift in dien zin aan de heeren Kamerleden toe te sturen, en zoo de werking der andere belgische sectiën te onder-steunen.Eene voorbereidende vergadering zal plaats hebben den maandag, 20 Juli om 8 ]/2 ure 's avonds, in den maatschappe-lijken zetel, Lange Meire, 15, (Cercle commercial et industriel). IN EL DOEADO werd een kind geborert dat bij zijne geboorte 20 pond wôog. Moeder en kind zijn gezond. Arbeidersbeweging. DE TOESTAND te SWEVEGHEM. Gelijk we in ons blad van gister schreven moest eene onderhandeling op dinsdag plaats hebben. Maandagavond kwam echter aan het adres van vriencl Goetge-buer een telegram toe met volgenden in-houd : « Onverwacht belet kan U morgen niet ontvangen. » (Get.) Bekaert. Niettemm had gister eene vergadering der stakers plaats, waar de vrienden Goet-gebuer, Catteeuw en Bossuyt de toestand bespraken. De stakers werden zooals naar gewoonte verzocht kalm en deftig te blijven tôt het einde toe. Met algemeene stemmen werd aangenomen aan den heer Bekaert te schrijven, dat de afvaardiging der werklieden zich donderdagmorgen zal komen aanbieden. Wij zullen den uitslag dier onderhandeling aan onze lezers mededeelen. Klachien uit Sweveghem. — Betrekke-lijk de staking in deze gemeente ontvingen we een brief, klagend dat zaterdagavond verscheidene personen, zonder eenige re-den of aanleiding, door gendarmen mis-handeld werden. Die brief haait feiten aan met naam en toenaam van de mishandelrte personen en steunt dus op werkelijkheid. We durven dus de rechterlijke overheid verzoeken aan die brutaliteit een einde te doen stellen. De stakende werklieden ver-dienen zulke behandeling niet en de gendarmen zelf verliezen aile gezag er door. LOCK-QUT GEEINDIGD te GOSSELIES Er is eene overeenkomst getroffen tusschen de werklieden en de verlak-fabrikanten van Gosselies, die hun werk-volk hadden uitgesloten. Het werk wordt morgen hernomen. BIJ DE FRANSCHE EN BIJ DE BELGISCHE M1JNWERKERS. De mijnwerkers van Fransch-Noorden hielden verleden zondag congres te De-nain. Over de toepassing van den acht-urendag werd gehandeld. Het bestuur lcreeg volmacht al de iroodige voetstappen INSCHEIJVINGSLIJST aangeboîisn aan Esrv/. Paîer RUTTEN ter gelegenheid der 10e verjaring van het : Algemeen Secretariaat der Christene Be- • PoepsVereenigingen van België tôt het stieh-ten, te Gent, eener bestendige school van ; sociale propagandisten. ACHTSTE LIJ ST. Z. E. Iï. Kanunnik Goethals, Gent. fr. 500 M. Helleputte, minister van Landbouw en Openbare Werken 100 M. Lorin, Président van de Fransche ! Sociale Weken, Parijs 100 M. Kené Le Grand, Gent 100 ; aan te wenden, ten einde de onverminkU toepassing van den achturendag te ver-overen. Van werkstaking werd niet ge-sproken.* * * In de Loirebassijn blijven de meeste mijnwerkers in staking. * * * Hier en daar hielden de belgische mijnwerkers, bij de socialisten vereenigd, verleden zondag vergacleringen. Er werden protesten gestemd tegen de loons-vermindering....Maandag en dinsdag was het werk overal hernomen. DE STRIJD DER SARDIJNVISSCHERS IN FRANKRIJK. Op aanvraag der vereenigingen van Audierne, Concarnenn, Douarnez en Guil-nec heeft zich een congres geopend te Lorient. Afgevaardigden van patroons en werklieden onderzoeken er den toestand, en zullen eene oplossing voor het hangend konflikt trachten te vinden. UITGEDROOGD. Men weet dat er sinds lang erge ge-schillen zijn in de naphtefabrieken van Bakou, in Rusland. Nu wordt bericht dal er geen naplite meer voorhanden is en de orders niet meer kunnen uitgevoerd worden.ARSENAAL STÏLGELEGD. Het arsenaal van Woolwich (Engeland^ ligt volledig stil. Groepen werklieden be-waken de ingangen, aldus belettende dat er toch menschen aan 't werk zouden gaan. Er zijn 14.000 man in betrokken, Enkel de bureelen werken. In eene vergadering der werklieden zegde een spreker dat het noodig zal zijn de arsenalen van Plymoutli, Devonport. Portsmouth en Enfield eveneens stil te leggen, zoo er geen voldoening gegeven wordt. Aldus zou de nationale verdediging zelf in gevaar worden gebraeht, ondei ander het fameus oorlogschip Holidays waarover zooveel werd gesproken. M. Julien Briffaut, Spa 5ô Dr Aug. Peel, volksvertegenw. Kortrijk 50 2. E. H. Kanunnik De Brouwer, deken van Yper 50 M. G. Hauman, Gent. 50 S. E. H. Kanunnik De Sehryver, Algemeene proost Gildênhuis, St-Niklaas 50 2. E. H. De Corte, deken, St-Niklaas 50 Zi. E. H. Kanunnik Seghers, deken van St-Jan-Baptist, Gent 50 VI. E. Fraeys de Veubeke, senator, Yper 50 VI. Beynaert, volksvertgenw. Kortrijk 50 VI. G. Kurth, Rome 50 VI. Maenhaut, volksvert. Lemberge 50 î. E. H. Deken en EE. HH. Onder- pastoors van St-Hermes, Ronsse 50 VI. Dokter Nuyehs, Antwerpen 60

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume