Het volk: christen werkmansblad

583834 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 07 Juli. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 06 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3t9d50h19w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vler-en-Twinligste Jaar, - JL 156 Godsdiensî — Kuisgezin — Elgendom Diiisdag, 1 kl 1914 amm^mrm——m ■ , . AHe bricfwisseTingen vracht-frij to zenden aan Aug. Van Xseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Ilefc Volk », Èleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-VIaanderen : Gaston Bossuyfc. Gilde der Am-bachton, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Êliuderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Mer. schiijfi in; Op aile postkantoren aan 10 f?. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven wordon geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. Verscliï jnt G rnaal per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BIJVOEGSEL HEERLIJK MINISTERIEEL PROGRAMMA. Eens te meer hebben we onzen grooten, algemeen beminden heer hoofdminister de Broqueville toe te juichen. In de arrondissementsvergadering van Turnhout, heeft hij zondagvoomoen eene redevoering uitgesproken, die in gansch het land, bij aile niet-vooringenomen menschen, een gunstigeiï weerklanlt zal vinden. Ziehicr hoc de correspondent van den Patriote cr verslag van gceft : De achtbare heer hoofdminister stell vooraf vast dat, wanneer hij 't bewind in handen nam, de rechterzijde beschikte over 18 stemmen meerderheid in den Senaat en 6 stemmen meerderheid in de Kamer. Thans, na twee bijzonder gevaarlijke kie-zingen doorgeworsteld te hebben, genieten wij eene meerderheid van 20 stemmen in den Senaat en van 12 stemmen in de Kamer. Tegen de katholieke partij hebben onze legenstrevers de legerpticht en de school-vlicht uitgebuit, die nochtans tôt hun eigen programma behoorden. Sprcker wijst op de redens — (wij hebben zc destijds in internationaal overzicht op-gegeven) — waarom de nieuwe tegerwet voorgesteld werd. De regeering heeft beroep gcdaan op de vaderlandsliefde der natie ; zij heeft aan het land de onmisbare opoffe-ringen in manschappen en geld gevraagd. Dat alleen heeft tôt de nieuwe belastingen genoodzaakt. De schoolwet is voorgesteld geworden om de vrije schoolkeus aan de liuisvaders te ivaarborgen. De leerplicht, welke bij de laatste verkiezingen door de anti-katholieken tegen ons werd aangewend, heeft den knel-lenden aard niet dien onze tegenstrevers er wilden aan geven. Wij hebben geweigerd in de wet de strenge strafbepalingen te schrijven welke de linkerzijden voorstelden, zooals gevangenisstraf, berooving van kies-recht, enz. Persoonlijk was ik maar voor de verplichting lot den ouderdom van twaalf jaar ; maar de overste der regeering is dilc-ivijls door de omstandigheden gedwongen wâfer in zijn wijn te doen en zoo ben ik de verlangens mijner vrienden bijgetreden. Sprcker toont aan dat men aan de ge-stemde leerplicht eene strengheid heeft toe-gcschrcven, die er volslagen vreemd aan is. Op maalschappelijk gebied is de regeering vastberadcn vooruitgegaan. De drievoudige verzelcering tegen ziekte, invaliditeit en ouderdom werd door de Kamer gestemd. Op het aandringen van zeer bevoegde vrienden, meende de regeering in het ontwerp 't beginsel der verplichting te moeten schrijven, dat bijna eenparig aangenomen werd. Om het verwijt van sto'utheid le onlgaan, heeft de regeering voorgesleld de toepassing van dat beginsel tôt in 1919 te verdagen, voor wat ziekte en invaliditeit belrcft. Nu blijkt evenwel dat het beginsel der verplichting talrijke vrienden vcronlrust. Vclen oordeelen zelfs dat dit beginsel de wet onloepasselijk maakt. Het vraagsluk is dus voor den Senaat geste! d : de regeering zal het onderzoeken met het rechtzinnig verlangen lot eene gunstige oplossing te l:omen. Het vraagsluk der talen aanvallend, béton gl de heer hoofdminister de werking der wellelijkc bepalingen betreffende 't gebruik der talen in 't leger en in de scholen. « Ik heb, zegt hij, aan den voorzilter van het Davidsfonds te Moll afgeraden eene nieuwe vlaamsche groep buiten de Katholieke Vereeniging te stichten. Wanneer in een kanton, waar de politieke strijd reeds zoo hevig is, nieuw verdeelingszaad wordt geslrooid, is de nederlaag te vreezen. De vorming van dergelijke groep ware eene beleediging voor de katholieke gekozenen van dit arrondissement geweest. » Benevens andere vraagstukken zullen wij, in den aanstaanden zittijd, te beraad-slagen hebben over eene reeks onlwerpen betrekkelijlc de kleinburgerij en over de inrichting le Gent, met October 1915 te beginnen, van hooger onderwijs in de vlaamsche taal. Wij hebben het inzicht dit onderwijs op de meest behoorlijke wijze in te richten, opdat men er het grootste wel-slagen moge van verwachten. » Zooals ik in 1912 gezegd heb, koesteren wij de hoop dat vraagsluk op te lossen in een geest van rechtvaardigheid en een gevoel van harlelijkheid voor elkeen. Wij willen een werk van vrede door de erkenning van het recht voor iederen Belg, in zijne eigene taal onderwezen te worden, van af de lagere school tôt in de hoogeschool. » Dat men niet geloove wat zekere bladen dienaangaande vertellen. Het is mijn verlangen goede verstandhouding te doen heerschen lusschen de twee groole takken van onze natuurlijke familie. Ik hoop dien uitslag te bereiken door harlelijke rechtvaardigheid. 'k Ben de hoofdminister van gansch het land en niet van 't Noorden alleen. Ik moet traehten aile verlangens te bevredigen als ze overeen te brengen zijn met andere rechtmalige betrachtingen. Die bekommering beheerscht gansch mijne po-litiek. Ik ben overtuigd er altijd trouw aan gebleven te zijn. » De linkerzijde onthaalde mij op spot-gelach als ik, voor de eerste maal, mijn eed als Kamerlid in 't Vlaamsch aflegde. Zij die den vroegeren strijd voor de rechten der Vlamingen niet gedeeld hebben, weten niet welken storm wij in 1895 te trotseeren had-den, wanneer wij met Coremans de vlaamsche uitgave der wettelijke stukken eischten. » Mijn verledcn laat mij toe te glimlachen voor de pennegrillen welke sommigen tegen mij richten. De waarheid is deze : Nooit heb ik mij verbonden noch aan een persoon noch aan eene formuul, al mocht deze zelfs vanwege de regeering komen, en zulks om twee redens : » Men moet het te bereiken doel aanzien en, om te lukken, moet men afrekenen met de tijdelijke moeilijkheden, wat men niet kan als men aan een persoon of aan eene formuul verslaafd is ; ten tweede, zijne onderwerping aan een persoon of aan eene formuul maakt van den vertegenwoordiger der natie eene slcmmachien, wat alleen onbedachte kiezers kunnen wenschen. » Bij de verdediging der vlaamsche betrachtingen, heb ik nooit de wenschen mijner kiezers uit het oog verloren. » Sinds ik in de Kamer zelel, heb ik in rechtvaardigen zin de oplossing betracht van het taalgebruik in de officieele druksels, in de Kamer, in den Senaat, in het middel-baar onderwijs, in het leger, in het lager onderwijs. Wij hebben dit werk met zorg voor onparlijdigheid volbracht, aan ieder niet-vooringenomen mensch bewijzend dat wij de beide landstalen hebben willen eer-biedigen.» In denzelfden breeden geest zullen wij loekomend jaar de vraagstukken belrekke-lijk 't hooger onderwijs oplossen. » De correspondent van den Patriote schrijft dat de heer hoofdminister her-haaldelijk toegejuicht en ten slotte met eene uitbundige geestdrift geovationeerd werd. We gelooven 't best : wij zelf, we juichen zijne rede in al hare deelen uit ganscher harte toe. 1 1 ~ Buitenlandscbe Politiek BALIKG DER GRONDWAARDE IN FRÀNKRIJK. — Eindc Mei liield de nationale Franschc landboinvvereeniging hare vergadering. Ter sprake kwam o a. cen werk van Caziot, dat getiteld is : De waarde van de grondèn in Frankrijk. » Opmerkelijk is Caziot van meening, dat de gcscliatte waarde van de onbebouwde eigendommen, die onlangs in Frankrijk heeft plaats gcliad, en tôt een totaal van 62 milliard franlc kwam, te hoog is. Hij meënt dat 52 milliard veel beter de juiste waarde aangeeft. Wanneer in aanmerking genomen wordt, dat de waarde der onbebouwde eigendommen in 1879 op 92 milliards werd berckend, dan zijn er zeker redenen te over om te begrijpen, dat deze vergadering zich bezig hield met de vraag: wat zijn de oorzaken van eene dergelijke groôte daling ? Gewezen werd oolc op de afneming der bevolldng ten plattelande, zoowel in be-trekkelijken als in volstrekten zin, op de neiging ook der plattelândsche bevolldng om de gespaarde geldcn eerder in roerende dan onroerende goederen te steken. De eerste oorzaak werd echter de voor-naamste geacht. De oud-minister van landbouw Méline, wees ook als eene der redenen het feit aan dat de kleine boeren zoo mocilijk kapitaal kunnen vinden om grond te koopen. Hij sprak den wensch uit, dat vereenigingen mochten opgericht worden, die hierin zouden voorzien. Echter werd hierbij opgemerkt, dat toch altijd landelijke kredietbanken niet meer dan 50 %' der koopwaarde van den grond als hypotheek ltonden geven. De bespreking leidde niet tôt het doen van bcpaalde voorstellen, en men be-paalde zich dus tôt de vaststeiling van het feit dat de waarde van den grond in Frankrijk sedert 1879 schrikkelijk is ge-daald.M ALBACHE. VERTREK DER VORSTIN. Uit Durazzo : De vorstin van Albanie zal zich, in verband met den toestand te Durazzo, met haar kindercn naar Roe-manië begeven. STARVO INGENOMEN. — DE HOU-DING VAN BIB DODA. Bib Doda kwam zondag toe met 100 soldaten en vroeg 100.000 frank om den aanval tegen de opstandelingen voort te zetten. De raad heeft nog geene beslissing genomen. De opstandelingen hebben Slar-vo ingenomen. VAN ALLES WAT. UITREIKING VAN EERETEEKENS. — De plechtige uitdeeling van de nijver- . heids-, bijzondere- en landbouweeretee-kens zal op dinsdag, 21 Juli aanstaande, om 10 ure, plaats hebben in de Groote Hall van 't Paleis van het Halfeeuwfeest, ingang langs den Praalboog, te Brussel. VERTREKKEN NAAR CONGO. — Zullen den 23e Juli met de Anvcrsville vertrekken : Voor het ministerie van koloniën (eerste lijst) : MM. François, territoriaal beheerder van 1e klas (2e vertrek) ; Hommelen, luite- ; nant der openbare macht, )5e vertrek) ; Vanderveken, klerk van Ie klas (2e vertrek), die door zijne vrouw zal vergezeld zijn ; De Duyck, onderofficier (2e vertrek); Dubois, territoriaal agent van Ie klas (4e vertrek) ; Wermuth, agent van beheer, ! 2e klas (4e vertrek). 1 < ■ Il !«•■, —1> NIEUWE VISSCHERSHAVENS — Het ! beheer van bruggen en wegen is gelast : met het opmaken van twee ontwerpen van visscliershavens, eene te Zeebrugge, de ' andere te De Panne. De inkom der eerste haven zal aan den Oostkant zijn, in de 3 geul, aan de zeevaartsluis. De visscliers-booten zullen geen taks te betalen hebben. , De aanbesteding der werken, die geschat wordeil op 2.500.000 frank, te bekostigen door de staat, zal nog dit jaar geschieden, waarschijnlijk in Seplember. ! PROVINCIAAL BESTUUR VAN OOST- ' VLAANDEREN. — De zittijd van de Jury, 1 gelast in 1914 de bekwaamheidsdiploma's af te leveren voor het onderwijs der gym- ; nastiek in de middelbare normaalscbolen, j de Koninklijke Athenea, de middelbare , Staatsscholen, de gemeente collégien den < de middelbare gemeentescholen, zal ge- 1 opend worden te Brussel (Koninklijk ' Atheneum, Eikstraat), den Dinsdag, ' 25e Augustus aanstaande, om 10 ure voor ] de onderwijzers en te Schaerbeek (Staats-middelbare meisjesschool, Verwéestraat), j den Maandag, 7e September, om 10 ure voor de onderwijzeresscn. \ De inschrijvingen kunnen genomen wor- 1 den, zonder kosten, van 14 Juli tôt Ie Augustus, in de 2e Afdeeling van het Pro-vinciaal Bestuur, aile werkdagen van 9 tôt 12 ure. Boter en kaas. — De invoer van boter uit Holland is in Mei wederom sterlc toe-genomen. Op 631.652 kgr. door het land ingevoerd, kwamen e r 609.061 uit Ho-land. Slechts 2.157 kgr. overzeesehe boter werd ingevoerd.- De invoer van kaas bedroeg : totale invoer : 972.196 kgr.; uit Holland 845.093 kgr.; uit ZwiLserland : 63.322 kgr.; uit Frankrijk : 48.455 kgr. PLEZIERTREIN VAN ROCHEFORT. — Het beheer van spoorwegen richt op 26 Juli een pleziertrein in van Luik (Gille-mins) naar Rochefort, voor een bezoek aan de grotten van Han en Rochefort. Plaatsbewijzen verkrijgbaar bij vertrek uit Luik (Guillemins), Anglcur, Bat-tice, Cliaudfontaiiie, Chênée, Dison, Dol-hain, Ensival, Fléron,Herve, Luik(Guille-mins), Pepinster, Trooz, Verviers (West), en Welkenraedt. Voor nadere inlichtingen raadplege men de plakbrieven en de prospectussen voor die pleziertreinen. ——'—t EEN REUSACHTIG PROCES wegens het ontduiken van invoerrechten zal bin-nen kort het gerechtshof te Straatsburg bezig houden. De douanen hebben name-lijk tegen de champagnefirma Bara, wegens het ontduiken van champagne-accijns, eene vordering van ruim 600.000 mark ingesteld. NIEUW GELD. — De eerste nickel-stukken met gaten zijn uit de Franschc munt gekomen. Het publiek zal voor-zeker tevreden zijn. Van nu af zullen geen bronzen munten meer geslagen worden ; enkel nickel geld. GEEN PLUIMEN MEER IN ENGE-LAND. — In het engelsch Parlement is er thans een wetsontwerp neergelcgd, den invoer van pluimen verbiedend. Dit ontwerp zal zeer waarschijnlijk binnen kort gestemd worden. Het voorname sieraad der vrouwen-hoeden zal aldus in Engeland niet meer mogen gedragen worden. Een boerenjongen begaf zich naar het postkantoor der naburige stad en vroeg ; of er geen brief voor hem gekomen was. — « Uw naam? » vroeg de bediende. — « Die staat op het adres te lezen », zegde de andere. Arbeidersbeweging NEGEN-URENDAG IN DE BELGISCHE KOOLMIJNEN. Ook in ons land gaf de wet op den negen-urendag in de mijnen aanleiding tôt be-twisting. Nu heeft het Hof van Verbreking een vomiis geveld waarin wordt vastge-steld dat dalen en stijgen in de negen uren zijn begrepen. En in een omzendbrief van 27 Mei 11. komt minister Hubert die beslissing bevestigen. CRISIS IN DE GLASNIJVERHEID. Bij gebrek aan bestellingen moest in de Verrerie de Jemappes een oven gedoofd worden. Het schijnt dat het werkgebrek alge-meen is en meer anderen zullen volgen. DE STAKING TE SWEVEGHEM. De staking in de draadtrekkerij van den heer Bekaert is hare elfste week ingetreden en nog is niet te voorzien, wanneer die strijd een einde zal nemen. Heden dinsdag zal er eene nieuwe onderhandeling betracht worden. De gansche bevolking van de gemeente ziet meer en meer in dat 't recht langs den kant der werklieden sta_at en ze verieenen daarom hunnen geldelijken steun. We doen dan ook een dringende oproep tôt aile menschen die 't met ons goed mee-nen, wekelijks hunne penning te .junr.en. Aile giften zullen met dank aanveerd worden door Remy Vanhoutte, Blolcstraat, Swevegliem. Hier volgt de eerste inschrijvingslijst : Textelbewerkersvereeniging, Swevegliem 1e en 2 e gift 20. 00 fr. ; inzameling op de openbare vergadering te Sweveghem 37.05 f.; inzameling op de fabriek Glorieux 7.00 fr. ; op de fabriek Lapere 4.60 fr. ; op de fabriek Coopman-Demuynck 3.50 fr. ; op de fabriek La Flandre, kamslagerij 2.35 fr. ; op de fabriek La Flandre, weverij 27.06 fr. ; op de fabriek La Flandre, magazijn 5.65 fr. ; op de fabriek Tm Flandre van verschillige 7.65 fr. ; op de fabriek La Flandre, scheerders 3.20 fr. ; op de fabriek La Flandre, spoelsters 5.20 fr. ; op de fabriek La Flandre, bobijnsters, 3.40 fr. op de fabriek Lapere, Sweveghem 7.10 fr. ; op de fabriek Glorieux, Sweveghem 6.55 fr. ; op de fabriek Coopman-Demuynck 3.50 fr. ; op de steenfabriek van Knocke 8.80 fr. ; M. Arthur Debruyne, metser 0.50 fr. ; Omha-ling gedaan in de muziekmaatschappij De Ware Vrienden, omdat de patroon zou toe-geven 3.60 fr. ; omdat de werklieden van Sweveghem meer Het Volk zouden lezen, Kortrijk G. B. 0.50 fr. te zamen 157.21 fr. DE BRIEFDRAGERS hielden Zondag laatst het Xe Nationaal Congres van de Onderlinge Bijstandskas, te Brugge. De maatschappij telt 6145 leden. Er had een stoet plaats met ont-vangst op het stadhuis. In het congres werd gehandeld over het stichten van een weezenhuis. STAKING GEEINDIGD. Te Meenen was er staking onder de bouwwerkers. Zaterdag werd overeenge-komen en maandag het werk hernomen. De wericJfeden bekomen seffens twee cen-tiemen opslag, vervolgens 2 centiemen den 1 Januari 1916 en nog 1 centiem den 1 Januari 1917. De overeenkomst loopt tôt Januari 1918. Voor nachtwerk, vuil en ongezond werk wordt dubbel gegeven. De arbeids-dag is van elf uren daags. DE ENGELSCHE WEEK. Die kwestie komt langs aile kanten op de dagorde. In Frankrijk dreigen de staats-bedienden met oorlog zoo ze den zater-dagmiddag het werk niet mogen eindigen. In een aantal landen, in Engeland het meest, is dat stelsel veel reeds ingevoerd. Het Christen Vakverbond dat zondag en maandag tijdcns de feestelijkheden te Gent zijn congres zal hebben, zal er even-eens eene bespreking over houden. Jaarlijksch Congres der katholieke Jonge Wachten vau Belgie, le Doornijk. Zaterdag en zondag hielden de katholieke Jonge Wachten van België hun jaarlijksch congres te Doornijk. 's Zaterdags werd het congres geopend maar de bijzonderste dag was de zondag. Een groot getal jonge wachten van aile kanten van 't land waren opgekomen. Aan vele huizen der stad wapperde de nationale vlag. Om 11 ure 30 had in de hoofdkerk eene plechtige mis plaats, waaronder gelegen-heidsaanspraak door den eerw. pater Gillet, predikheer. Daarna had een banket plaats bijge-v/oond door minister Carton de Wiart en waaraan 500 personen deelnamcn. Heildronken werden uitgesproken door volksvertegenwoordiger Brifaut aan Paus en Koning. De heer Stienon du Pré be-dankt het comiteit omdat het de stad Doornijk gekozen heeft als zetel van haar jaarlijksch kongres. Mijnheer Petit bedanlct minister Carton de Wiart voor de eer de Jonge Wachten aangedaan door zijne tegenwoordigheid. Minister Carton de Wiart bedankt vurig EEN DIAMANTTRUSTS. 't Is beslotcn. De vertegenwoordigers der diamantmijnen van heel de wereld zijn te Londen bijeen gekomen en zijn het eens geworden al de ruwe diamant door een en hetzelfde agentschap te doen verkoopen. Geen concurrence meer. Het agentschap zal de prijzen bepalen en het zal te pakken of te laten zijn. Wat macht door de eendracht. Dat zijn nu bezitters van fortuinen en toch doen ze nog te gâre- Werklieden, leert daaruit wat de vereeniging vermag ! Vereenigt u I ARSENAAL STILGELEGD. Gister meldden we dat 600 werklieden van het arsenaal van Woolwick (Engeland) den arbeid hadden gcstaakt, dit omwille der wegzending van een werkman, niet van een bediende. Nu komt het bcricht dat de staking eene zeer groote uitbreiding nam, zoodanig dat verschillende afdeelingen heel en gansch gesloten zijn. Later. — Ziehier de oorzaak van het geschil. Een ajusteur, Entwistke, wei-gerde machienen te ajusteeren op fon-daties door onvereenigde metsers gelegd. Het beheer kwam tusschen en den ajusteur werd weggezonden. Mécaniciens en andere vakmannen verklaarden zich so-lidair. In de onderhandelingen verklaar-de het beheer dat het voortaan radikaal zou handelen tegen allen die moeilijkheden zouden veroorzaken. Zaterdag werd eene monstermeeting gehouden met het gevolg dat onmiddellijk 7000 man staakte. Men voorzag dat gister gansch het arsenaal zou stilliggen, 't is te zeggen dat er 10.00C man zouden staken. KET CONFLICT IN HET BOUW- BEDRIJF TE LONDEN. De onderhandelingen tusschen de ar-beiders en de ondernemers gaan uiterst traag vooruit. De overeenkomst welke men dacht te kunnen sluiten tusschen beide partijen wordt al weer bemoeilijkt. DE ITALIAANSCHE SPOORWEG- MANNEN. Zaterdag zette de Kamer van Volks-vertegenwoordigers de bespreking voort over het wetsontwerp ten voordeele van de spoorwegmannen. De minister van openbare werken verklaarde dat het gouvernement eene kommissie van onder-zoek over den toestand van het personeel wel wil aanvaarden, doch op voorwaarde dat het geen karakter van mistrouwen tegenover het beheer draagt. Dit onder-zoek wordt zelfs door het beheer verlangd, want aldus zullen aile ongegronde en overdreven beschuldigingen kunnen ver-nietigd worden. DE STAKING DER FRANSCHE MIJN-WERKERS.Uit S. Etienne werd zaterdag bericht dat er in den Loirebassijn 15.000 mijnwer-kers in staking waren. In de morgenzitting werd de voortzetting der staking gestemd..* * * Volgens de laatste bericliten zouden de fransche mijnwerkers voldocning bekomen voor wat de pensioenen betreft. De hoofdminister Viviani lieeft er in toegestemd dat het pensioen vari 700 fr. per jaar zal gegeven worden, niet alleen aan de jongeren maar ook aan dezen die reeds pensioen-ouderdom hebben bereikt. Voor wat de toepassing van den acht-upendag betreft, hier en daar werd ook reeds eenige voldocning gegeven. de Jonge Wachten om hunne getrouwheid aan het katholieke vaandel. Om 3 ure, niettegenstaande het slecht weder, doorirok een stoet van 2000 Jonge Wachten de straten der stad en begaf zich naar de Lakenhalle, alwaar de slot-vergadering plaats had. Deze groote zaal was op eenige oogenblikken tôt barstens toe vol. Daar werden redevoeringen uitgesproken door volksvertegenwoordiger Brifaut, kanunnik Doutrelugne, minister Carton de Wiart en den heer Denys. Zoo eindigde dit welgelijkt congres met de hoop dat de katjolieke partij, dank aan de kloekmoedige werking der Katholieke Jonge Wachten nog vele zegepralen moge beleven. l'y'.'iw'K-.'r™'-*m-»• 11 ■■ i Ds iubbele moankaaslag te Serajewo. MEDEPLICHTIGEN. Uit Sarajewo wordt aan de Kolniscîte Zeitung geseind, dat er thans zes mede-plichtigen aan den aanslag op aartshertog Frans-Ferdinand gevat zijn. Volgens een ander Duitsch blad heeft een Croaat, Johann Getschak, de iK>litie'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume