Ghent festivities

Ghent festivities

For many people in Ghent the ‘Ghent Festivities’ have been a staple activity during the summer holidays since as long as they can remember. On the 11th of July 1914 the ‘Gemeentefeest’ or ‘Fête Communale’ was kick-started as usual by the giant bells of the belfry tower. Back in the day the festivities were already varied and plentiful. The people could enjoy several processions, exhibitions, concerts, plays, horse racing, fireworks… and the much appreciated ball on the Kouter square.


After 1914 the Festivities would not take place for a while. The Festivities could not be held for several years because of the outbreak of the war with Germany only a month later.


Redactie's picture
Redactie

Part of

De grote oorlog

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mercredi î 5 juillet 1914 5 centimes le numéro 58me année - N° 196 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : 1S francs par an ; 7-50 francs pour «ix mois ; 4fiaiio»puur trois mois Pour Vétranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 8. RUE DE FLANDRE, 3, GAND TÉLÉPHONE 666 ANNONCES» Votr le tarif au bas de la dernière page du ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

loofdopstilier-Eigenair : JUX.ITJS HOSTE, BEUSBEL VIJFTIENDE JAAR Maandag: 20 April 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand* m. Belftt,vrachtvrijtr. 14,00 7,504,00 Nederland, » » 20,00 10,508,80 Anderelanden. > 32,00 16,008,00 Jen kan inschrijven op aiie postkantoren De intchrijvert voor een jaar (14 frank), keiben ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

?oor Beigië 5 centiemen, vcor Hsdsrlaad 5 csat het nummer i VIJFTIENDE JAAR Dinsdag- 21 April 1914 30, St-Pieterstraat 30, Brosse! ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand * m. BtlgiZ, vrachtvrij tr. 14,00 7,50 4,00 Nederland, » » 20,00 10,80 8,80 Andtrelandcn » 52,00 16,00 8,00 Men kan inschrijven op aile postkantonon Dt intchrtfvcri voor een ja*r ( 14 ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Dinsdag 21 Julï 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 45" jaar, num. 167 Telefoon ,8 eoi ,u;thOtni«a\uB : Vooi', aile aankondigingen iWende men zich ten bureele ran het blad. '—O— KETELVEST. Num. 16. te CENT. FONDSENBLAD VLAAMSCH LAND Handel, ISTijverheid, Taal en Godsdienst VERSCHIJ N EN DE ALLE WERKDAGEN Telefoon A mSCIIRIJVIlVGSPRIJS ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukater-U itgeeïster iam; Maatschappij H ET LICHT bestuurder : T. DE VISCH. Ledcb«rg-G*nt . . REDACTIE . . ADMINI5TRAT1E HOOGFOORT, 29. G£NT VOORUIT Or gaan det* Behpscéa Wertdiedenparty,i — ¥erschijnende a/le dagen. ABONNEMENTSPRIJS j BELGIE Drie maanden. . . , . fr. 3.2!! maanden fr. 5.1 Een jaar. ...... fr 12.501 M«n abonneert zich op ...

Gazette van Gent

[ 2479 JAAR, — N' 165. — B. § 01NTIEMEM ZATERDAG, 18 JULI 1914 GAZETTE VAN GENT IX8CHRIJYIXGSPRIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE s I Een fr- IS'09 Een jaar fr. 15-00 I 6 waamlen » 8-SO 6 maanden » 7-73 I S maamien » S-5Î3 3 maanden » ««00 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Yoor de andere landen : fr, 7-50 per 3 maanden., _ - ■ ...

Het volk: christen werkmansblad

Vior-eii-Twinligstc jaar, - B. 163 Godsdienst — Huisgezin — Eigendom Dcn Icrdag, 16 Jiiii 1914 MU ■ ■ " »W- » M Aile briefwisselingen vraeht-yU te zenden aan Aug. Van Isegliem, uitgever voor do naaml. Biaatscll. « Drukkcrij Het Volk », ilcersteeg, n° 10, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Cas! on Bossuyt, Gildo der A m. bachten, ...

Vooruit: socialistisch dagblad

<3 Drnkater-U itgecfstef 5am: Maatschappij H ET LICHT , bestuurder s P, DE VISCH, Ledeberg-Ocnt . . REDACTIE . ADMINISTRATES HOOGPOORT, 29, (iENT Orgaan de.r Betgische WeM'edenpaptij. — Verschljmnde aile dagen. ASONNEMENTSPRIJS BELGIE \iy Drie maanden. . » , » fr. 3.2( Zes maanden • , , , . fr. fiât Een jaar. r, . » . . . fr. J2.5& ...

Vooruit: socialistisch dagblad

»>■ iiwwwMMWin.-TMnnw»ii,i.i ■!>■■!» •we-*È*^wmkmMW*urÊvmmxmmriV0t*um r,^f^.^^><m^JtrT|1TBni|Wil<T7^ga^»5^nwaM3aE^^^|BwaMWt wiMWIM«BWlBW«iaWB»»<WWMMMBWMBWBMMMMBMBBBMBjjBgBjMjgg^M^ 'll li ■jjggg 3® gaar — Pi. 194 Prijs per nnmmer : voor Belgie 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen TeleSoon t Pedactle ...

Gazette van Gent

"S^JAAR. - Nr 160 - B 5 CENTIEMES ZATERDAG, 11 JULI 1914 GAZETTE VAN GENT ISSCBBUTIÎfGSPBOS : V00R GENT : V00R GEHEEL BELGIE : HV„ iaur . fr. S2-.JK3 Een janr fr. 15-00 fi maamîen' ' » Ê"50 6 maandon » 7-75 3 maandon ! ! ! . • » 3*&Q 3 maandon Voor Holland : 5 frank per 3 maandcn. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 ...

Het volk: christen werkmansblad

Yicr-cn-Twiiiligsîe Jaar, - Pi. IS 7 Godsdigust — Haisgezin — Eigeudom Woensdag, 8 Ju'i 1914 Alla briefwisselingen vrachfc-*ry to zenden aao Aug. Vaa Iseghem, uitgevcr voor do naarol. xnaatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Biireel van Wesfc-Ylaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der A m. bachten, Kortrijk. Bureel vari ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukstcr-U itgcetstef >_-îîî: Maatschappij H ET LICHT , bestuurder ? P. DE VIS CH. Ledeb«rg*Oent . . REDACTIE . . ADM1NISTRAT1E HOOGPOQRT, 29. CENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS H BELOIE Q M Ofie maanden. . . , , fr. 3.25 Zes maanden » . , . , fr. 6 50 Cenjaar.r. fr. 12.5(31 Men abonneeii zicfi op aile posibarccieir OEN VREEMDE Orie maanden ...

Gazette van Gent

247° JAAR. — Nr 156 — B 5 OENTIEMEN DINSDAGr, 7 JULI 1914 GAZETTE VAN GENT OSCHBIJTOGSFBIJS : BiJSTÏIUR ES BEDACTIB VOOBGENT: VOOR GEHEEL BELGIE : NTFTTW^- HÂNDFI S" FN ÀNNONfFNRTAn VELDSTRAAT, 60, GENT Eeu jaar fr. Een jaar fr. >5-00 U » j LsA-Jl-Jk. Aji.1 Xx 1A il vl" XJXjJTXiJ burtclen eijn open van 7 ure 's morgends tôt 6 ...

Het volk: christen werkmansblad

Vler-en-Twinligste Jaar, - JL 156 Godsdiensî — Kuisgezin — Elgendom Diiisdag, 1 kl 1914 amm^mrm——m ■ , . AHe bricfwisseTingen vracht-frij to zenden aan Aug. Van Xseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Ilefc Volk », Èleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-VIaanderen : Gaston Bossuyfc. Gilde der Am-bachton, Kortrijk. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

îî© iaar ■■ N» 1©2 Prijs per irammer : voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen 1 felefoon s V?edactie 247 - Adminisiratie 2845 « ' m Oonderdag 2 «Juli 1914 |§F P® - " 1 1 J Orakater-Ultgecfstcf | ît.m: Maatscbtppij HET LICHT , bestuarder » L ! PÏ DE VISCM. Ledebert-Oenft . . REDACTIE , J ADM1NISTRATÎE HOQGPOORT, ...

Gazette van Gent

247" JAAR. — Ne 133 - B 5 OENTIEMEN WOENSDAG» 10 JTJNI 1914 GAZETTE VAN GENT im* mstt OSCimiJVîIÏGSFEIJS : VOOR GENT : Y00R GEHEEL BELGIE : Een jaar £r. 12-00 £«n jaar fr. £5-00 C maanden > 6-50 6 ma&ndeu. . . . . » 7>75 g muanden » 3-50 S maauden. . . . , » 4 >00 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Prijs per mimmer : voor Beigië 3 centiemen, vo»r den freemde 5 eentiemei TeSefoon s iSssîactïe 247 - ^diiîinSstratîe 2®4! Waansslaiï 10 «laanà 1914 Dr kster-l) Itgeef «ter Lu Maatschappij H ET LICHT , bestuorder i p, DE VISCH. L«dcb«rg-aent .. REDACTIE . . t 1MINISTRATIE HOCGPOORT. 29. CENT VOORUIT ABONNEMENTSPRU® BELGIE Drie ...

Het volk: christen werkmansblad

Yicr-ea'Twioligsîe Jaar, -1 102 Godsdienst - Muispzin - Ëigendom Zateite, 2 Ici I9i4> Aile briefwisselîngen vrachti-«Tij te zenden aan Aug. Van. Iseghem, uitgever voor de naaml. /naatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der A m» bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Samedi 11 juillet 1914 5 centimes le numéro 58me année — N° 192 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : 16 franos par an ; 7-50 franc*pour six mois ; 4 Iraace pour liaO rnoii Pour f étranger, le port en sut RÉDACTION & ADMINISTRATION : a RUE DE FLANDRE, 3. GAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCES» Votr le tarif au bas de la dernière page du ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Lundi l3et Viardi \k juillet 1914 5 centimes le numéro 58me année - ]\° 194-195 JOURNAL DE GAND abonnements s RÉDACTION & ADMINISTRATION : ANNONCES» BELGIQUE : 16 franc» par an ; 7-50 francs pour six mois ; 4 francs puur Irol» mois RUE DE FLANDRE, 8. GAND Pour Vitranger, le purt en su* TÉLÉPHONE 665 ^otr le tarif au '5as de la ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Samedi 18 juillet 1914 5 centimes le numéro 58me année — N° 199 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BSLOIQU1 : 15 franc* par an ; 7-50 franc# pour r"r m«;s j 4 francs pour trois moi* Pour F étranger, le ft«rt en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : & RUE DE FLANDRE, 3, GAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCES» Yotr le tarif au bas de la dernière ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Lundi 20 juillet 1914 5 centimes le numéro 58me année — N° 201 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BBIXHQOK : 16 {ranci par an ; 7-50 frano» po«r «ix rao's ; 4 francs jmu troi» mai» Pour Fétranger, le por i en m» RÉDACTION & ADMINISTRATION : S. RUE DE FLANDRE, 3. GAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCES» Votr le tari! au bas de la dernière page ...

L'étoile belge

L'ÉTOILE BELGE Mercredi 3 juin 1814 €515* ^ax33.ê^. — X^J" JLE»-â Baromètre du 3 iuin . PRIX DE L'ABONNEMENT : POUR BRUXELLES : l'n an : 1£ fr.; 6 mois, fr. 3 mois, fr. i&& POUR LA PROVINCE : Un an : I« fr.; 6 mois, fr. &.50; 3 mois, 5 fr. BUREAUX : rue des Sables, 13, ouverts de 9 à 16 En protùice il suffit de ...

Gazette van Gent

247e JAAR. - - Nr 97 - B 5 CENTIEMEN MAANBAG, 27 APKIL 1914 GAZETTE VAN GENT IJfieMRUraGSPRIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : jeD jsar fr. !2»09 Een jaar " fr. 15.00 {Biandan. ...» » 6-50 6 niaantlen » 7-75 3maandâQ > 3-50 3 maanden. . . . , > 4-00 Voor Hûïland : 5 irank per 3 maanden. Voor de mdere landen : fr. 7-50 per 3 ...

Het volk: christen werkmansblad

Yicr-cn-Twinligste ta, - 1 135 Mstiiensl - Mulsgezln - Eigendoin frijdâg, 12 Jimi (9 M Allé briefwisse'ingen vrachfc-STij te zcncîen aan Aug. Yaa Iseghem, uitgever voor do naaml, jtnaatscli. i Drukkerij Hefc Volk », «Icersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der A m. bachton, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, ...