Vooruit: socialistisch dagblad

490 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 04 November. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 11 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/d50ft8fp47/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Drukstcr-U itge efste» Safflî IHaatschappij H ET LÎCHT bestuurder* f, DE VIS OH. Ledeberg-0«nt . . REDACTIE . . ADM!NÎSTRAT!E Ê1QOGF0ORÏ, 29, GENT VOORUIT ABCNNEMENTSPRliS BELGIE Drie maanden. . . , . fr. 3.25 Zes maandes ..... fr. 6.50 Eenjaar. ...... fr. 12.50 Men abonneert zich op aile postburecle» DEN VREEMDE Drie maanden tdagelijks verionden). fr. 6.79 Dryaa^ der* Be/g/scfie Wepkliedenpartij\ — Versahjjnetide a fie dagen. Bekendmakingen Aile bewoners van het Etappen-Komman-danturgebied Gent, welke in bczit zijn van fotografie-toestellen, van niet belichte pla-ten en films, hebben tieze, bi&nen drie da-gen na het verschijnen dezer kennisgeving, schriftelijk bij de Etappen-Kommandatur Kouter 28, le verdiep, aan te geven. Overtredingen worden met eene geldboete tôt; 500 Mark of in overeenstemming daar-mede met gevangenis gestraft, voor zoover volgens de krijgswet geene strengere straf is toe te passen. Gent, den 29 Oktober 1915. De Etappen-Commandant. De verordening voor het gebied van het Generaal-Gouvernement in België, rakende de postbestelling van de voor het geheel e belette gebied van België toegelaten Bel-gische dagbladen en tijdschriften, is op het gebied der Etappe niet van toepassing. De mededeelingen, dienaangaande in de Gentsohe pers voor ruim twee weken ver-schenen, zijn dus onjuist. Gent, den 30 Oktober 1915. Der Pressedelegierte, Graï Limburg Stirum, ilittmeister. % * De goéderen bestemd voor Bergen en omgeving en door de spoorbaan verzonden, worden ten huize besteld door den bestel-dienst der statie. Eilgoederen : binst de 6 uren. Ylgoederen ; binst de 6 uren. # * # VERQivDENING betreffende het verbod van landkaartcn te vervaardigen van Kcîgië enz. §l.Het vervaardigen van allerhande land-kaarten die België, Duitsehland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk-Hongarië, Rusland, Servis Rnlcrarië. Turkiie of tredeelten dezer landen, naar den maatstaf van 1:100.000 oî minder weergeven en het vervaardigen van verheven kaarten, naar velken maatstaf ook, dezer landen wordt verboden. § 2. Aile groot- en kleinhandel, evenals het tegen vergoeding of kosteloos van de hand doen van zulke kaarten en de voor de vervaardiging benoodigde platen, enz., aan derde personen is verboden. Dit verbod slaat niet alleen op kaarten en platën, enz., in boekwinkels, drukkerijen en dergelijke winkels, maar ook op kaarten en platen, enz., die in het bezit zijn van bijzonderë personen.§ 3. Aile in boekwinkels, drukkerijen en dergelijke winkels voorhanden «.aarten en platen, enz., der onder § 1 vermelde soort worden hierbij a.angeslagen. g l. Allen, die aan 't lioofd staan van boekwinkels. drukkerijen en dergelijke winkels, die zich met het vervaardigen of ver-koopen van kaarten bezig houden, moeten die v66r 10 November 1915 bij de plaatse-lijlce bevoegde Etappenkommancîantur onder aanduiding van aard en aantal aange-ven, welke de onder de beslaglegging val-lende kaarten en platen enz., enz., zij in ùun bezifc hebben. Deze zullen door de Krijgsoverheid onder zegel gelegd en be-waard worden. § 5. Wie het verbod onder §§ 1 en 2 over-treedt of wie de onder § 1 opgelegde aan-gifte met opzet of uit nalatigheid niet tijdig of nauwkeurig doet, wordt met ten hoogsto 10.000 Mark of met eene week tôt één jaar gevangetais gestraft, bijaldien niet volgens andere wetten eene hoogere straf bepaald wordt. Beide straffen kunnen tegelijk uit-gesproken worden. Naast de geld- en lijf-straffen kan ook tôt het aanslaan van kaarten en platen enz., enz., overgegaan worden.5 6. Bevoegd zijn de krijgsrechtbanken en krijgsoverhsden. Gent, den 26 Oktober 115. Der Etappeinspekteur, von UNGER, Generalleutnant. HET VERVÂL OER AMBACHTEN I 111.1 VUlinL M Dank aan de verdeeling van den ar fceid is de koopwaar niet alleen goedkoo per en van betere hoedanigheid, zij word ook beter geleverd. Zoolang de voortbrengst van een voor werp lang mocht duren, was de hand Werker voldoende. De wijziging der zeden speelt hier een< groote roi. Tegenwoordig is ailes beweging ei werkzaamheid ; de gedachten veranderei taet eene klimmende snelheid. Men moet voortbrengen goed en rap zoodat de handwerker niet meer voldoe' San de eischen van den tijd. In eene fabriek worden de verschil lende deelen van een voortbrengsel t< gelijker tijd gemaakt, zoodat de tijd on al deze onderdeelen tôt een geheel t< maken op zijn minimum gebracht is._ Zoo bijvoorbeeld in eene belgisch< schoenfabriek (Eller te Brussel) kan eer paar srhoenen in 24. tninuien af gemaaki 1worden. De snelheid waarmede groote gebou- wen, gelijk bijvoorbeeld het Palac r. Hôtel te Brussel (360 dagen), het Sta pelhuis te Antwerpen, enz., werden vol lt trokken, is waarlijk verbazend. Deze snelheid in den opbouw is nie r_ alleen te danken aan de verdeeling vai 1- het werk, maar ook grootendeels aan d kennis van het handelsgedeelte. Wan ,e alleen specialisten die in den grond dei toestand kennen van de markt, die uit n gebreide betrekkingen hebben over ge n heel de wereld, kunnen in eenige urei • beslissen om een groot werk te ondeme )> men, waarvan de voorwaarden op voor >t hand bepaald zijn. Zulke chefs van groote ondernemingei [_ kunnen de hoofdlijnen in acht nemen e zonder te vervallen in de kleine vraag n punten. e De handswerkman is verplicht van he grootste deel van zijncn tijd te bestedei e aan handenarbeid en daardoor kan hi n zich niet volmaken in de kunst om eem t onderneming te besturen. 't Is een erge hinderpaal voor den am 1. bachtsman. if De handelstechniek is des te noodiger, n omdat het tegenwoordig onontbeerlijk is ■' van de grondstoffen uit verre landen te doen komen. ® Men heeft in den vreemde materialen e gevonden die geheel voordeelig de in-Q landsche produkten vervangen. i De gemakken van het verkeer, de , stoomschepen, de ijzercnwegen, enz., dat e ailes heeft gemaakt dat men zich met ge-, mak in vreemde knden kan bevoorraden. Het is bijvoorbeeld voordeeliger voor de hoedenfabrieken van België, van Q hunne haartressen te koopen in Japan en (. in China dan hier in België zelf. Dit feit en meer andere hebben de a ambachten erg getroffen. De fabrieken besçhikken over bijzon-derc organen die de beweging cler mark-1 ten bestudeeren, die in betrekking zijn met agenten in aile werelddeelen, waar-door zij zich beter, goedkOoper en ge-makkelijker kunnen bevoorraden dan de j handswerkman. 3 En in het land zelve wordt de grond-stof met goed gevolg betwist aan den handwerkman door sterkeren dan hij. Zulks is het geval in Belgisch-Luxem-burg, waar al het te-koop-gestelde hout ? in handen valt van kapitalistische koop-3 lieden. Zij koopen in groote hoeveelheden s het te-koop-gestelde en de arme klœf-j kappers moeten zich bevoorraden bij tus-schenpersonen en overdreven hooge prij-zen betalen. Daar waar de fabriek in s.trijd lcomt met het ambacht, gelukt zij bijna altijd de grondstoffen te bekomen van betere 1 hoedanigheid, zoo bijvoorbeeld in de schoenmakerij. * * * , De f&orwaarden van verkoop zijn ins-gelijkS gewijzigd ten nadeele van den ambachtsman-han dwerker. Zoolang hij eene verzekerde kliënteel had, zoolang zijne concurrenten niets an-ders waren dan handwerkers zooals hij, was zijn toestand nog zoo slecht niet. Hij kon daar of omtreht de verkoopprijzen vaststellen, hij kon zelfs zonder groot gevaar dwalingen begaan in zijne reke- - ningen : de winst per stuk was groot ge- - noeg om zulks toe te laten. Maar de staathuishoudkunde kwam en : proklameerde een nieuw princiep van l verkoop. Dat princiep verklaarde dat ; men weinig moest winnen per stuk om : veel te winnen op de massa der gefabri-t keerde waren. De handelsrekenkunde, de vaststelling 1 van een inkostenden prijs, zijn de bazis t geworden der voortbrengst. Men heeft zich moeten onderwerpen aan die nieuwe voorwaarden en een vol-maakt handelaar worden. 1 Dat kan de ambachtsman-handwerker niet. Hij kan de bijzondere kennissen niet bezitten om de verkoopprijzen vast te stellen op eenige centiemen na. Het is hem onmogelijk de beginsels der handelsrekenkunde toe te passen. Het onderzoelc der Verein fur Social-: politik (Vereeniging voor Sociaal-Poli-tiek) haalt daarover talrijke voorbeelden -, aan. Wij lezen daarin onder andere een voorbeeld over de metaalnijverheid te Berlijn : De aanbesteding vereischt een juiste handelsrekening van de prij-zen en eene grondige kennis der wet van vraag en aanbod. Onder dat oogpunt gezien is de ambachtsman niet van kracht om zich te meten met de eigenaars van groote onder-nemingen.Indien er inrichtingen zijn van ambachtslieden, die kapitaal mach-tig zijn en toch bezwijken is zulks te wij ten aan de hierboven aangehaaj-de oorzaak. Menold zegt over hetzelfde on-derwerp, sprekende over de ontwik-keling der groote ondernemingen in de boekbindersnijverheid, dat het de juiste rekening is der verliezen en der profijten, die hen de kloeke bazis gegeven heeft, waarop zij zich be vin den. (Wordt vervolgd.) » F. H. Voor È Sp90?f§ibeaiÉfen Er wordt ons uit welingerichte bron ver-zekerd dat de conventie van 8 Sertember 1915, in overleg met de Duitsche overheid gesloten met de Société coopérative d'avances et de prêts, en waarvan in ons blad van Zaterdag 30 October 1915 eene sameti-vatting verscheen, enkel toepasselijk is op de bezoldiging der spoorbeanîbtcn van het Générai 1-gouvernement. De beambten van het Etappen-gebied en van het operatie-gehied zijn niet in de re-geling begrepen. Het ware wenschelijk dat ook voor deze bedienden spoedig middël gevonden werd om een einde te stellen aan hun pijnlijken en onzekeren toestand. Maatregelen tegen Malkgsbrek ""o*" * Na^st het Aardappelvraagstuk is ook d< melkkwestie eene zaak geworden die vee belangstelling en bekommering vanwege di 1 bevoegde overheid eischt. Er komt gebrek i maar vooral : de hoedanigheid verslecht er de vervalsching vermeerderd met den dag Er dienen dus maatregelen ten bate de: gezondheid onzer zieken en vooral voor d( toekomst onzer kinderen genomen te wor den. Wat Oosterburen in cîsze kwestie doet vinden wij in «'t Landbouwleven» van 28 Ok tober vermeld : « 1. Verbod van room te verkoopen, bui ten de levering van room voor boterberei ding ; » 2. Verbod melk of room te gebruiken. voor bereiding van chocolade, bonbons, pra linen en dergelijke ; » 3. Verbod slagroom te bereiden ; » 4. Verbod voile melk te vervoederer aan kalveren of zwijnen boven de 6 wekei oud ; » 5. Verbod magermelk te gebruiken bi de broodbereiding; i> 6. Verbod melk bij de fabrikatie var kleurstoffen te benuttigen ; t> 7. Verbod melk te benuttigen ter berei ding van kaasstof tôt technisehe doeleinden » 8.Verbod roompoeder te bereiden.Melk-poeder zou in den zin der verordening, ais melk behandeld worden'. » Door die maatregelen zal men zooveel mogelijk de melk rechtstreeks ten dienst# der volksvoeding stellen, terwijl haar vet-gehalte hoofdzakelijk tôt boterbereiding zal dienen.» Zooals we meldden bekommerde hei Gentsch Stadsbestuur zich ook reeds me* deze kwestie, tengevolge der vraag van d» beiftnghebbenden hunne melk aan fr. 0,30 den liter te mogen bekomen. Gaven de laat-sten evenwel verzekering welke * hoedanigheid» de melk aan fr. 0,30 hebben zou 1 Niet de mins^ ! En gezien men door de prijsver-hoogifig de zekerheid niet had dat ôf de hoeveelheid vermeerderen, ôf de hoedanigheid verbeteren zou, dierf gezel Anseele, —-en met recht, — de verantwoordelijkheid' niet op zich nemen deze prijsverhooging toe te st.aan. Uit talrijke scheikundige proeven blijkfc» inderdaaid dat do beste melk, die in de Sta<? verkocht wordt, soms 40 tôt 50 % water be-vat ! En welk water 'l Niet alleen worden de koopers aldus be-drogen, maar zij en hunne kinderen worden bedreigd met ziekten, voortkomonde van de ongezonde waters, waarmede de melk wordt gedoopt. Het Schepencollege weigert elke verhoo-ging van den melkprijs te stemmen, als het niet de stellige verzekering heeft dat, eens de verhooging toegestaan, de verkochte melk goed zal zijn. Daartoe is het gereed de noodige opoffe-ringen te doen. In overeenstemming met, het besturend personeel van de Staats- en stadslaboratoria wil het meer personeel-aanstellen, om talrijke melkstalen in den kortst mogelijken tijd te onderzoeken. Het heeft reeds van den heer Oppercom-missaris van politie de verzekering gekre-gen, dat hij ter beschikking van het Stadsbestuur al het politiepersoneel zal stellen, noodig voor eene voldoende en bestendige controol. Van den anderen kant is de heer Baele v*«ri» ijverig aan het werk met de Stedelijk» Melkerij, die deels eene goede oplossing aan dit gewichtige vraagstuk zal weten te bren-gen. Rmd Én Oorlog I iîi sirtlSSerla na don oorlofj «Badikale hervormingen mllen, na den B oorlog, in de Europeesche legers plaats hebben, zeggen deskundigen in het Duit- II sehe tijdschrift «Prometheus». Het zware geschut zal zonder twijfel ver-sterkt worden, want zijn gewichtige roi in de stellingsoorlog is thans ontegenzeggelijk bewezen. Van den anderen kant heeft men, tengevolge van waarnemingen tijdens den , Russischen veldtocht gedaan. bevonden dat het licht geschut nog lichter en nog zeker" der moet gemaakt worden. Daar de verborgen of beschermde batte-a rijen zich meer vermenigvuldigd hebben 1 dan men v66r den oorlog had kunnen verra oeden , moeten bestendige vliegeniersaf ij deelingen aan de artillerie toegevoegd worden.1 Een kapitale kwestie, die eene grondige studie zal vereischen, is de noodzaikelïjkheid om eene onbeperkte hoeveelheid schietvoor" J raad te vervaardigen. I Een leerpont in ons I Laser Qnderwîis door FR. I)E C0STEK Bestuurder der Odi- en Naschoolscho We ken van de Stad Gent —dp— (Dertieiide vcrrolg) Hier volgt het verslag over de zittir I J'an 't Comiteit der Werkbeurs op 7 O' tober i913, waarop wij uitgenoodigd wi ren. De dagorde vermeldde : Plaalsing dt wrlingen. «De heer Voorzitter leidt het gespre m> zeggende dat wij (de Werkbeur j sinds geruimen tijd zooveel mogelijk ii I ''chtingen trachten te bekomen over d j Punt en dus ook het oordeel daarovt wenschen te kennen van d©n heer F. E I ^ster, bestuurder der Om- en naschoo ^ne werken. In verschillende landen t J" vraagstuk ter studie. Vooral i I uitschland houdt men er zich ernsti il!îe ^ezig en de stad Gent kan onder d °gpunt niet ten achter blijven. Hetgee 1 1J vA hiertoe bemerkten is de te wein j se salnenhang der school en de leerlii I die ze verlaten. e heer De Coster vindt het vraagstu H -er mPw.ikkeld en de oplossing erva ne semakkeliike taak. la de claatsir der leerlingen in andere landen en vooi al in Duitsehland reeds van toepassinf dan schrijft hij dit toe, aan het feit, de die landen ons op maatschappelijk g< 5 bied reeds een eind vooruit zijn. De se ^ ciale toestanden in België zullen vee moeten verbeteren, alvorens wij tôt een dergelijke oplossing van dit vraagstu zullen komen. De heer De Coster is van oordeel, de het noodzakelijk is een Comiteit te vor men bestaande uit ouders, leerkrachten geneesheeren, patroons, syndikaten ei Werkbeurs. ' Om tôt eene degolijke beroepskeuze t komen, welke voor het oogenblik gehee en al aan het toeval overgelaten is, dien er eerst en vooral eene degelijke bazis ge legd te worden. Waarom valt de plaat smg der leerlingen in Duitsehland zo< goed mee? Juist omdat daar de noodza kelijke bazis bestaat welke anders niet il dan leerplicht. (i) Door leerplicht za men de gewenschte samenwerking tus schen school en leerling bekomen. D leerlingen zouden gemakkelijker gevolg* worden, terwijl dit nu onmogelijk is daar zij grootendeels de school verlatei buiten weet des onderwijzers, op 10-1 jarigen ouderdom. Het grootste deel de leerlingen voleindigen de studiën de lagere school niet. De e.enen leeren eei stiel, anderen gaan naar de fabriek, zicl allen steunend op het toeval. Een ande (1) Men bemerkc, dat de vergadering il de Werkbeurs plaats greep, v66r ia Belgi s jL da.ffi.et qo leeriklicht beetoad.. gebrek, waarop hij de aandacht vestigt l, is, dat vele ouders hunne kinderen naa; it den 4en graad (Fransche school) zenden 3- enkel beoogende hun kind voor te berei )- den tôt klerk, denkende het op'die wijz( si gelegenheid te geven niet met ruwer e handenarbeid het brood te moeten ver k dienen. Velen handelen daarin verkeerd want ziet hoe treurig het met de klas dei Lt bedienden gesteld is. De 4e graad moet samengaan met b»-> roepsbetrachting zoodoende, benevens de 3 intellectueele ontwikkeling, den leerlingen gelegenheid verschaffende hunne be- 0 roepskeuze te beter te vestigen. De hui-dige inrichting der scholen leidt nog nie! * naar de keuze van het beroep en juist daardoor komt het dat het getal leerlin-- gen der beroepsscholen zoo betrekkelijk 3 gering is. Meestal wordt er niet genoeg rekening gehouden met hetgeen men wel 3 noodig heeft te weten bij het aanleeren van een beroep, 't is te zeggen de ontwik-kelingsgraad.î Waar ook niet genoeg op gelet wordt, is de ontwikkeling der gezondheid in de '• scholen. ^ Een andere leemte, vooral voor eene r stad als de onze, is dat er te weinig ge-r daclït wordt aan de fabrieken. Het fa-^ brieksbedrijf zou meer moeten aange- 1 moedigd worden, zoo niet kan dit later r een gevaar worden voor onze nijverheid. Wat de roi des geneesheers betreft, deze a staat vast. Hij zou zich uit te spreken g hebben over de lichamelijke geschiktheid ides leerlinss bu de beroepskeus. De ge- t, zondlieidskaarten, waarpver spraak is z ir in te voeren, zouden zeer nuttig zijn. Wa n, de leerkrachten betreft, deze zouden d i- samenwerking tusschen school en hui se bevorderen. Zij zouden zich meer op d in hoogte moeten stellen der verschillend r- vakken der bedrijvigheid, opdat zij 0] i, hare beurt dan ook meer over de berot 3r pen zouden kunnen uitwijden. Dan heeft men nog de patroons, die i i- het mogelijke zouden moeten doen on le goede vakmannen te vormen. De syndi i- katen zouden de ekonomische belangei 3- der leerlingen behartigen en ten laatet i- zou de Werkbeurs zich zoodanig moetei ît inrichten, dat zij het algemeen vertroi ît wen zou afdwingen. De heer De Coster besluit, dat men i k de eerste plaats dient te zorgen voor hoo S geren ontwikkelingsgraad bij de kinde 5' ren, die aan het werk gaan. n De heer Voorzitter maakt ©en beknop overzicht der besluitselen van den hee De Coster en vat aldus samen dat: i" Ee », Comiteit dient samengesteld te wordei e bestaande uit ouders, leerkrachten, ge neesheeren, patroons, syndikaten ei e Werkbeurs ; 2° De ontwikkelingsgraae !- moet verhoogen en meer samenhan; 1- moet bewerkt worden tusschen school ei i- huis ; 3° dat toevallige beroepskeuze ge r vaarlijk is en er in dien zin meer richtin, l. moet gegeven worden ; 4° dat onderwij e moet samengaan met beroepsbetrachtinj n in den 4" graad. Daaraan vofgt de voor d zitter toe, dat men in de Duitsche Werk hJtbeurzen voordrachten inricht met kine ze matografische voorstellingen, voor doel at hebbende de toedracht der verschillende le beroepen met hunne respektieve loonen is aan te wij zen. Regelmatige bezoeken aan de de ambachtsscholen zouden er ook toe le bijdragen de beroepskeuze uit te breiden; >p 6° dat men niet uit het 00g mag verliezen >e- dat Gent eene fabriekstad is en het fa-brieksbedrijf moet aangemoedigd wor- al den. m De Voorzitter vraagt verder tôt welkes li- ouderdom de kinderen gewoonlijk de ;n school volgen. Cijfers daaromtrent kun- te nen hier niet gegeven worden, toch weet >n de heer De Coster dat de klassen van den u- 3* graad (2* studiejaar) niet zeer bevolkt zijn. Jaarlijksche statistieken daarom-' ;n trent zouden van geen belang ontbloot 0- zijn. (1) (1) Nota door ons nadien aan dit verslag . toegevoegd : ■ Op enkele scholen vroegen wij inliehtin- 3r gen aangaande de leerlingen, die verlaten. 3n Getallen kunnen niet gegeven worden ■n voor wat bstreft de kinderen, die naar de e- fabriek gaan ; er wordt meestal aanjeduid, in dat ze « werken », zonder méer. >(j Op eene school van een werkerswijk kre-[o- gen wij nochtans de volgende cijfers : ® ' Schooljaar 1912-13, verlaten, naar e»n» andere school: 45; naar een werkhuis: 20; naar eene fabriek: 31. — Samen 96. Schooljaar 1913-14, verlaten, naar eene ÎS andere school: 63; naar een werkhuis, 15; ig naar eene fabriek : 26. — Samen : 104. r- k- (Wordt rervolgd) Bv . 'i? 'aar « 3ÔT Prijs per nemmer : ?oor België 3 csntiemon, voor den Vreemde 5 centiemeu îfllsfoon ; KedactSo « Admlntstpatle 2É45 Oondordaq 4 fô&VElH&Ëli

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume