Vooruit: socialistisch dagblad

1519 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 19 Januar. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 09 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3x83j3bh60/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

30 :aaa« — I. 18 prijs per ncmmer : voor België 3 esntismeu, vcor den tfrecmdfl 5 eentiemen TeBefoew g ^dactle 24? »■ MmlnistratSe;S64B 8W®aifcSaq 1® «JaîîBias«ïl SI 4 Drakrtcr-U Itgeef sUf s»am: Maatschappij H ET LICHt VerantwoordeUJke bcstuorder» P. DE VISCH. Lcd«l*rg-0#iit . . REDACTIE . . administratie HÔOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Ûrgaan der Belgische Werkliedeuparti/, — Versehjjnende aik dagen. ABGNNEMENTSPRIJS BELQIE Dfie maanden, , » , . fr. 3.23 Zes taaandca . . , , . fr. 6.50 Een jaar....... fr. 1230 M«n abonneert zieh ep aile poîiburetlt* DEN VREEMDE DHe maanden téagelijfcs verionden). .... fr. 6.73 Het Middelbaar Onderwijs Het behoeft nader geen bawijs: geheel het klcrikaal onderwjjs, geheel het gemeea-teonderwijs, zoover als hefc fclenka-al is, ai-zoo verreweg de groote meerderheid van onze lagere scholen zija kweekerijea vas blinde, onberedeneerde gchoorzaaimeid, onderworpenhesd, verslaving op iichameîijit, verstandeiijk en zedelijk gebied. Zelfs de meeste onzijdige scholea c-azer yroot-e en kleine antiklerikaie ia oaafhaa-kelijke gemeenten zijn or ver Tan ai de alzij-ùige en ongestoorde vrije oafcwikkliag va» den wordendea mensch ta batra^htea. Heett nieii niet in voile Kamer ®>&agehaaïd dat in de gemeeatescholea van ijlsene, fcoca zeker ceu antiklerikaJa voorsfcad van Brassai, boe-ken worden gebruikt, die heel wat andera dan- onzijdig zijn. Geheel den geest van odes scholen, geheel ons boekenstelsel — de uitzonderingen bevestigen den algemeenea regel — zija doorspekt met gods- en godenleer, zijn be-slist kapitalist-isch van eard. Het gezag zifc er op den troo», de ©ader-d&nigheid ligt aan zijn voeten. Titels en aile soorten van kapitalisma wordt er in gehul-digd, terwijl aile proletarisch leven en pogen er in wordt verguisd of dood gezwegea. lien heeft goed zeggen : er moeten geea sooialistische scholen zijn, Kelfs geen w&ar de proletarische levensbeweging word vereerd of verheerlijkt. Doch daarnaasfe rijsfc onmid-delijk de vraag: Waarom zijn er daa belij-dende, waarom klerikale, waarom kapitalis-tischo scholen, waar zelfs het kind van den vrjjdeaker het kind van den werkmaa, van den socialist gedwongen zijn op de bankea te zittea» Men kan gerust bewerea, dftt di» neodlofc-tige geest toch den yooruitg&ng van de de-raokratischo leer niet tegenEoadt, doch daar riede is nog niefc bewezen, dat- ons maat-schappelijk pogen er door wordt in d® hand gewerkt of bevorderd. In het middelbaar onderwijs staon de zaken al niet beter. Misschion sleehter, om-dat aldaar de schoîicr geen kind meer is, en iu een minder week en reeds overwegend herst ngestel de ideeën beter gevaatigd blij-ven, beter groeien ook. Om de driê jaar en in nitvoering van artâ-kel dû van de wet van 1 Juni 1850 deelt do Regeering rver 't middelbaar onderwâja esn verslag rnede aan de Kamer, een lijvig boek-deel, waarmede wij ons lang niefc genoeg b«-moeien.Zoowel als voor de lagere scholen beataat er hier voor de uitzetting van de klerikale kapitalistische leer volkomen vrijheid.Onder den zege des vrijheids ontwikkelt het paapsch middelbaar onderwijs in ons land als bij zomertijd paddestoelen in rochtigea bodem. In 1875 warea er 15 bijeondere (îees klerikale) ondersteunde gestichten voor middelbaar cnderwij». In 1878 waren er 19, doch in 1831 was er maar een enkel meer. In 1884 bliift geen spoor meer over, doch in 1898 dagon aïs bij tooverslag 888 gestiehten op, die mild aan de staatsruiï meepeuzelen, tervijl men in vroeger jàren re zelf® niet erkond® ©h da drisjaarîijksche rersiagen «r aiet hefe minsto gewaag van maakten. Thans is de troon gekeerd. Het jongste verslag deelt obsj allerhando bijzonderheden mede over 404, kloostorlijko gestichten van middelbaar onderwijs en orer 73 wereldlijke bijBondere scholea. ïegenaver dezo 537 paapsche broeinesten treedt de staat op met 169 scholea, de gepa-tioneerde kolleges en gemeentelijka instel-lingen inbegrepen. Da berolking ran da kîerikaie geïtichtea bedraagt S0.644 leeriingen, en die van de oî-fieieela 37,289 oî 32 fi. h. hier ea 6S t. h. daar. Een troosfc wordt ons gegeven : de ge-middelds bevolking van «on oft'ieieel gssticht is 2S1 leerlingen, terwijl die van een bijeoa-der gesticht maar stijgt tôt 130. la dit ook e*n troost ï Want dit sterker middeltal heeft enkel voor oorzaak de zeldzaamheid van de cpenbare gestichten van middelbaar onderwijs, die meestal dienen voor een heele streek, soms ivel voor een heele provincie. Zoo zijn in Limburg twee atheneums, Has-selt «n Tongerea ; één middelbare Bchool voor meisjes, te Hasselfc, terwijl ©r vier bis-eehoppelijke gestichten zijn, benevens dri» kloosterseholen voor middelbaar onderwijs vaa dea lageren graad, en dertien middelbare kloostersseholen voor meisjes, Tegea é^n atheneum in Luxemburg staaa zeven klerikal® kolleges van den lageren graad. In Oost-Vlaanderea is maar êén a^henenm dooh negen bissehoplijke en vijf kloosterlijke kolleges. In da provincie Oost-Vlaanderen zijn twae middelbare scholen voor meisjes en zes en vijftig middelbare kîc osier scholen voor meisjes. I>e gestichten œiddeîbaar onderwijs van dea lag®ren graad fcelîen 8.299 leerhngen; de bijsondere scholen van denzelfden aard teilen or 2Î.6S3. Het officieel middelbaar onderwijs wordt gegev<wi aan 19.322 jongens en 9.777 meisjes, terwijl do vrija gestiehten S2.S35 jongens en 36.646 meisjes onderdak hebbert. De klerikaîç rsgeevîng dost niets tegen, ailes voor die» ongemeenen groei, la 187S waren «r 33, t-hans 35 gestiehten voor middelbaar onderwijs lageren graad. In 1884 waren er 94, thans 00 oïîioieele mid delbare scholen vas den tweeden graad. Doeh iu 18S4 waren er S0, thaus 44 middelbare scholen voor meisjes. Maar ia 1384 waren er 98 klerikale gestichten voor jongens en 91 voor meisjes, thans zijn er 218 ea 851. Tege« dit ©v^rwegend lderikaal geestev kapitaal, dat meestal do kleine burgerij ver-pest en t verst&nd van de bax-wersvronw met dweperij knelt, moet ens aanrukkend pro-letariaat stvijd roeren op zijn weg naar vorea, raoet ens soeialistiseh kiezerskorps te velde trekken om near d«i 3e<repraal te gaan. 't Zou enfcraoedîgend zijn, indien we niot waren besield met een onwrikbaar gelooî in ons ideaal, met een onwankelbare hoop op on?e toekomst. STKVEK BOERSBN. Een Sosiaiistische Borgesneisfer EEN INTEEVIEW TAN OEZ^ TEE LAAN, DE NIEUW BENGEMDE H00DE BURGEMEESTEE VAN ZAANDAM Onze ministers willen hier in België ge®-ne roode burgeraeestors benoemsn. Men kent de bezwaren die zij hîortegfen aanvoeren. In Holland is men aiet aoo... jeeuii eh. Zaandam, het mooie, nijverigpe Zaandam, heeft sinds de jongste genaeenteraadsverkie-zjngeii een Bociaal-demokratische meer-derheid, — en nu komt de HollandBche boofd minister Cort van der Linden gezel 1er Laaa tôt burgemeester alflaar ta be-noemen.Een redacteur vaa on* partîjorgaaa «Hefc Volki heeft de eerste roode burgemeester weest ondervragen. Wij knippen het een en aad&r ait dit teer merkv/aardig intcr?ieuw._ Wij ook, belgische socialist«n knnn«n er wafc uit leeren. De ondervra-ger ateldo do Tolgde vra-gçn : — Gij hebfc a natnariijk vollediç; rekeo-wàap gegevon van de koasekweaties awer taak ? — Bat spraolfi vaaIk bob, «iTorea* te; solliciteeren, aile mogolijkhedea ovar-wogen. Voorop staat, dat ik soeiaaldemo-ïraat ben ea blijf, volledig ea zoader eeai- eoneessie. Onze b« gin selon «a onc^s idealen znllea morgea ev«nal* vandaag «sel mijn hart hebben. Sterker nog. Ik ben aïs noelaaidemekraat K'noemd. Dat is niet alleen mijn meeaiiag, maar ik h«b er raij vaa overtnigd, dat ook amistsr Coi-t van der Lindea er zoo over uenkt. ïfe ben er mîj eehteT f»a TeSe vaa ba-wTist dat ik niet kom te staaa aan het nootd der sooialistische abeidlrs van Zaan-aam, maarjm hflÉ bftofi âfi» gfi&nb* meente. En in dab feewastaijn zal ik recht doen zonder a&azien des persoont en ik zal mij beijveren het- algemeen belang te dio-nea.; Ik voel behpeîte hieï dadelijk aan ioe te vowgea, dat ik een aadere opvatting heb van het begrip calgflinecn belang» dan het gros mijner bnrgerlijke ambtgenooten. Zij achten het algemeen belang reeds voldoen-de gediend, als de belangen der beeittende klasse allosaiae behoorlijk aijn veraorgd, terwijl d« arbeidersklasse met eea minimum wordt afgescheepfc. Van den eooiaal-damokratifiohtn buivg«-œaaster _ mag mea echter verwaehten, dat bij — binnen da grenzen der Rijkswetten, der gemeente-finaneiëa en zijner bevoegd-heden in ïamenwerkiag met den gemeen-fceraad zieh «al beijveren, om dôk voor de arbeidsrsklasse tot etand te brengen wat aij voor haar welaija en vooruitgaag behoeft.— 3S« wo« ifc nog eea vssa-g stseileB.waar-yaa ik wel roel, dat sij niet met een enkel ja oï neea kan worden beantwoord, maar die ik feooh niet achterwege wil latsn. De bargameesier is ook hoofd der policie en als Boodanig belast met de haadhaviag der openbare orde. la den regel zaî dat geen groote bezwaren opleverea. Maar adit gij heé niet mogelijk, dat zieh gevaliea kuo-B«n voordeea, weari» «en soei«Mildemokra-tisehn barsemeester komt te staaa voor de raoeilijke Keaae tassehen zija ambtsplicht en aijn beginsajen, b. v. bij een arbeids-konfiikiï— Ik heb ht geea heawaar tegec ook die vra&g te l>«an4woordea. Het is aataurlijk niet inogelijk om te sseggen, ho© men ia eea bepaald geval zal handeîen, zoolang mea dat geval niet ia aile bijzonderheden kent, Ma aï «r j* Lsi <ï!^«meaa, dît vmi te j eeggea : Wij, seoiaaldemokraten, eiaehsn steeds, dat de overheid zieh in den strijd tussehen arbeider3 en werkgever3 strifci on-partijdig a al houden. Wij eiscnen van de çvsrheid niet, dat srij haar raacht zal stel-len aan de zijde der arbeiders en zal rieh-ten tegep de patroons, doch wij dulden e-romain het omgekeerde., Ziehier de ge- dragslijn ook voor den soeiaaldemokrati-schpa burgemeester. Waar de openbare orde wordt verstoord, zal zij moeten worden hej-steld. Natnariijk, ook de aoeiaalderuokraat kan er niet naar verlangen, dat het vuisirecht weer in esre komt. En wij zijn er allen van overtnigd, dat da ekonomische strijd niet te winnen is «met de wâpenen der barbaren», Maar aan den anderen kant kan do so-ciaaldemokratische burgemeester er voor zorgea, dat de arbeiders niet worden uit-gedaagd en geprikkeld, b. v. door onnoo-dig machtsvertoon, door ruw policie-optre-deu of door beknotiing hunner rechten. Met takt, bezadigdheid, gezond verstand e» vooral met stipte eerbiediging vaa ieders wettèlijk recht, is hier veel t-e berei-kgn.'fen sloUe : denkt n Karnerlid te blijven ? (Kumuleoren). — Zoolang de kiezers mij willea afvaar-digen c» mijn nieuwe taak er niet onder lijdt, zal ik zeker in de Kamer blijven. En ik geloof wel, dat het gaan saî. Tôt daar de aatwoorden van gezel Ter Laan. Wij aehten zo volledig in overeenstem-miag met de belgische opvatting ea ook met de uitspraak onre-r national» en internationale congressen. Onze Coslendsche visschers naar Kongo ! Deze week deeldea we reeds œeda daé een Oostendsehe ftrawîer, Bameiiik da « Jaecme-lioe » O. 130, kapiteia Eis^eon-Arsène B Ion dé, meester Alfons Vap, ÎSduysen, binnen enkele da^en naar Kongo stsvenen sou, om daar de viascherij t© beoefenen. Daar wa nogal belang in deaa « nîjvor-heid » stellea ea het au eene niefc alledRag-sehe eaak befcreft, aamea wts eenige inlieh-tingen omirent dit bericht, en liehier wat we ait vei-tronwbare bron vernamen en kunaen mededeelea ; Eeresfc ea Tooral, hei is wel dat de c acqueliae » onder bevel van Arsène Blonde met de gansche bemanning naar Kongo vaart. De s Jaequelinc », welke aan de naazn-loose maatsehappij « Pêcherie à Yapeur », van Ooet^iHi^iocbehoorfc, is door eea an-der naamToos Vennootsehap voor den terrai jn van een jaar van voornoemde maatschappij gehuurd. Wat raen beoogt is in daa grond eea© stadiereis van 6 tôt 8 maanden, zoodat de reis dus 8 tôt 10 maanden zou duren, ge-zien twee maanden moeten bijgerekend worden voor heen en terug. Wànneer we zeggen studiereis, ia het wel verstaan dat zulics de visscherij aangaat, langs de kusten van Belgisch-Kongo te be-oefenen, namelijk op de boogfe van Borna en Banana. Men weet dat Borna 'de hoo£dplaa'*s ia van den Kongo-Staat, die aan ons arm BelgiS dit jaar niet min dan 26 millioen franken kost. Borna ligt aan den reehteroever van den Kongo aan een vlakke boohfc, tôt waar da grootete etoomachepon kannan komen. Het is do voornaamsta handelaplaats. Banana is de belangrijkste havenplaats van den Kongo-Sfcaat, en is gelegen op een klein scliiereiland tussehen den Atîantisehen Oeeaan en den Kongo. Ds bodem is, naar het sehijnt, nog steeds moe.rassig. Vôôt eanige jaren trok reeds eene groep onser visschers naar Kongo, met het doel de inboorlingen onze methodo van vi^.sehen in de_ Meren aaa fo loeren. Wanneer wij ons niet vergissea, waren dit vertakkingan | van het werk van de « Ibis », door wijîen Leopold II gesticht. Moe-ss kapitein Blonds ditmàal met zij ne bemanning lukken, zeker is hst dat talrijke trawlera naar Kongo zoaden worden gezon-dca.Wat kapiteia Blond» aangaat, dien wij persoonlijk kennen, willen wo terloops zeg-geu hij een der rare gecUphmeerde 1m-pii&ins is dis onze visscherij kent. Toen Blondé nog niet tea voile 20 jaar oad wa3_, had hij dit diploma bekomen, en deed hij als stuurrnan de grootste reizen. Wij kennen verschiilende anekdoten en avonturea uit de loopbaan zijner eerste berelhebbers-jaren en, voorwa-ar, het is niet de eerste de beste. Naaat een heldorcn geest bezit hij een onverschrokken moed, die hij reeds nieer-maals op prijs stelde om middea de aee bij stormweer ganach alleen medemenschen te redden. De * Jacqueline » doet op dit oogenblik eene reis van 13 dagen en wanneer zij dan binnénloopt, zal mea den trawler oenige. veranderingen doen onder^aan en totaal uitrustea voor de groote reis ea het verblijf in Kongo. Zoo zal men er oader meer de elektrieiteit aan breagen, er eea toestel tôt verkoeling ia plaatsen voor het bewsreo van dan visch en nog eea en ander meer, zooals kuischen, reservestukken aan boord breagen. De reis zal dan «par étapes s gedaan worden. In Banana o? Borna ia_ reeds sen £a-briekje gebouwd om dea viseh t# droogea, te souten, in te leggen, eaz. Op de visscherij zal men nisfc te werk ^gaan zooals men nu doet), - t is te «uïafea raîzejï van 15 tôt 23 da,- gen. Neen, raen zal dâgelijks aan v,-al gaan. zien of daar iets omtrcnt de visscherij kar Wanneer wij hooger «egden dat de b%- gfdaan wor'dên,' is een niet alledaagsch feit manaing reeds aangeworven i?, is zalks en meenden w« wel de moéite waard onzer niet heel en al juist, en slaa,t . dit slechts iezers daar iets over îae'de te deelen. op de bemanning nu aan boord, wcike eea Spijtig dat dis poging alleen een hand deel moet versterkt worden. Zoo denkt men vol finantiemannen zal ten goede komen er aan nog eea machinist, een stoker en er^onze visschers, die leven en familie vet misschien nog wel een paar man voor op geien om eene bete broods, daar verdea dek zelf aan te monsteren. niets aan hebben. Dat onze moedige maar zoo d^erlijk mis- Dàt is een produkt der kapitalistischt kende visschers naar Kongo trekken, om te samenleving. — . .J Sociaal Politiek Overzicht N6G BEN NIEUWE PAKEEMENTÂIKE GKOEP IN PRANKBIJK Een aantal afgevaardigden, behoorende tôt verschiilende groepen der linkerzijde zullen morgen eene vergaderiag houden om een parlementaire groep te vormen, be-staande uit afgevaardigden die niet tôt de fédération des gauches (Briandisten), noch tôt da radicala partij behoorea. Do groep stelt zioh ten doel werkïaam te zijn in net parlement en bij verkiezingen. Van een dertig afgevaardigden zijn reeds beloften tôt toetreding ontvangen. DE LE G Fît- EN VLOOT-UÏTGAVÊN EE- REIKEN BIJNA TWEE MILLIARDEN. — J)E BEL ASTIN G S WEÏTEN VAN MI-NISTEB OAILLAUX. In de Kamer geaft minister Oaillau* oe» uiteenzetting van den financieelen toestand. Hij toont aan dat sedert 1912 de uitgavsn in zoo snel tempo zijn gestegen, dat er. thans geen evenwicht meer beataat mat de inkoiusteii. Omtrent da aanhangige ont-werp-begrooting stelt de minister nieuwo fiscale msatregelen voor om het. déficit, bedragende 700 millioen, to verminderen. Bovendien kan men bij de begrooting voor 1914 rekenen op hefc overschot van 112 millioen der rekening yan 1912. Als men rekening maakt voor de uitga-ven voci' Marokko ea het eindcjjfcr van 1018 buiten baschouwing îaat, blijfet het de-ficiet op d« begrooting van 1814 tot'i'ëS millioen ts slinken. Voor dat bedrag stelt de regeering voor schatkistobligaties op kor-ten termijn uit te geven. Caillait s: schat de buitengewoue nitgavea, met name die van het ministerie van oor- ; log, op één milliard 410 millioen. Voor het militaire program zal men zijn toevlueht : moeten nemen tôt een leening, die in ge-deelte zal worden uitgegeven. Daar de uitgaven voor de vloot da r-a- i ming hebben overtroffen moet ook voor de meer uitgegeven gelden geleend worden. Caillaux schat de buitengewone uitgaven voor leger en vloot saman op 1 milliard 410 millioen, welk' bedrag zal worden gevonden door drie, vier of vijf leeningen met snelle aflossing, uitgegeven tussehen 1914 en 1915, naar gelang van de onmiddellijke of te voor-ziene behoeften. Om in de toekomst da begrootingen slui-tend te .maken, stelt Caillaux een kapitaal-belastiâg voor, die van 3915 af teh minsto 190 millioen per jaar zal opbrengen. Hij hoopt ô0 tôt 100 millioen te krijgen uit verhooging van beefcaande belastingen en verwacht uit de inkomstenbelasting tea minste 150 millioen per jaar. HiilTSHS«Uim DE INTERPELLAMES OVER ZABERN IN BE TWEEDE KAMER VAN ELZAS-LOTHABINGEN.De Tweede Kamer heeft heden de bespra-king der interpellaties over Zabern hervat. Woiff (vrijzinaig) protesteert tegen de aanvallea in de al-Duitsche pers op Elzas-Lotharingea. Hij herinnert aan de weder-reehtelijke handelingen der militaire, en zegfc, wijzende op t geding voor den krijgs-raad, dat het militarisme haar uiterstebest heeft gedaan om te verhinderen dat de bevolking genoegdoening heeft erlangd. Dan herinnert spieker aan de beleediging, de Pransche vlag aangedaan en vra-agt hoe het mogelijk is dat daarover met geen enkel woord is gerept. Muller (centrum) vindt de regeeringsver-klaring te sl'ap. De pers te Zabern heeft haar plicht gedaan. Men heeft een weloverwo-gen poging gedaan oui er een militair be-wiud in te stellen. Da regeering had Zich met baar zedelijk gezag aan de aijde der bevolking moeten scharen. Spr. eischt eer-biediging der grondwet van Elzas-Lotha-ringen.Shlumberger (Lotharinger) ver-klaarb dat de regeering, als zij niet ai'treedt, een smet werpt op haar eer. Donnevert (vrijzinnig) wijsb op de eensge-ziadheid, die onder aile groepen der Twee-de amer over de zaak-Zabera bestaat. Peirotes (socialist) valt do regeering^ hef-tig aan. Hefc militarisme t® Zabern heeft ge-tracht een oorlog te ontketenen. Het be-oogde onzen westelijken nabuur (Frank-rijk) te tarten. Wij hebben geen ho£ van cassatie, maar wij zullen een beroep doen op hefc volk dat in d© laatsta instantie zal oordeclen over de gebeartenissea en hst geding tegen de officierea. Nu de regeering kœii niet ia Etaatt» de b a-'/ volkiag tegen hefc militarisme te verde-digea, zijn de Elzas-Lothariagers op zici zen aangewezen. Spr. eindigt met den uit-roep : « levé Elzas-Lotharingen? » De tri-bunes herhalen diea roep. De (gisteren vermelde) motie wordt daar-op met algemeeno stemmea aangenomeo, (Luid bravo-geroep.) ER W0RBT NIET IN BEROEP GEGAAS VOOR DE ZAKEN VON REUTER ES VON FOSTNER. De bevoegde gerechtsheer heeft geeti ca& satie aaageteekead tegea de vrijspraak va* luitenant von Forstner door dea opperkrijgs^ raad. Ook ia het geding tegen kolonel voa Eea-ter is geen hooger beroep aangeteekend te* gen het vrijsprekend vouais van,den krijgs-raad. De reden daarvan zal wel zijn dat da nauwgezette instructie en het getuigenver< hoor hebben aanget-oond, dat de kolonel ts goeder trouw overtuigd was van het rechl der militaïren om in te grijpen. Het ia juist, dat in een dienstvoorshrift vaa 1899 over het gebruik hunner wapenen door militair en zinsneden uit de kaninelsorder vaa 1S20 te pas zijn gebracht. Tôt dusverre zija daaruit in de praktijk geen moeilijkhedeq voongekomeif. Nu echter door de gebeur-tenissen te Zabern twijfel is ontstaan, ol het voprsehrift van 1899 de bevoegdhedeuj der militaire en der bargerlijke overheid juist omsehrijft, heeft de Keizer een nad«« onderzoek yan dat voorsrîkriffc g^last. msLmfs i UOE DE WERKLIEDEN VERZESERuj ZIJN TEGEN ZIEKTE EN ONGEVAjâj LEN. — LIJDELIJKEN TEGENSTANffl DER ARBEIDERS, EN DWARSPRI3» VERIJ DER POLITIEHGNDEN. \ Uit een ofîieieel verslag door het miuisw tarie van Handel en Nijverheid bekend g»-j maakt, blijkt' dat de werkzaamheid vaa da| op 1 Januari van kracht geworden vrelts-j lijka ziekteverzekering nog slechts zeer be-» perkt is. Op 1 November was zij ingevoerd op 12.8 procent van de betrokken werk-, plaatsen, 3403 in aantal met 2.051.000 arbei-H ders. Wanneer de ongKvallenverzekering inj werking zal treden, is nog vo'.strekt filet ta bepalen. De organisatie van deze verzekan ring ligt geheel in handen van de patroonsj die in slechts 2 of 3 van de 12 distrikten d<j voorbereidiag zoo ver lieten komen dat d< wet het volgende jaar in toépassing ka-ï worden gebracht. Bij de arbeiders zelf st-uifc de invoering vaa de ziektewet op lijdelijkea tegeastaad. De ellendige loonen kunaen zelfs voor ver-sekering geen enkelen aftrek velen. En de-i zen aftrek wel het allerminst omdat heti weinigje oaderstenning volgens de wet tôt dusver veelal genoen werd als eea uitkee*j ring door de patroons krachtens een ge») woonterecht aan hun arbeiders in geval vaa) ziekte verstrelct. Typiseh voor de lïussiache toesta-ndea iaj verder de honding van de politie, die nui eenmaal iedere gemeenschappelijk optrederj van de arbeiders, ook wanneer ze plaatsi vindt om uitvoering te gèven aan wettelijk^ voorschriften, met onoverkomelijk wan-v trouwen gadeslaat. Zoo Werdeù voordrachJ tea over de wet bîjiia oyeral verbodeni vergaderingen tot "benoe.ming van kandida-j ten voor de verkiezing van gevolmachtigderf niet toegçlaten, zelfs werden arbeiders dis hun meening over ds ver/,ekering te kea-i nen ga%-cn en een vrijgevige opvatting vaa haar bêpalingeu cischtten. in de gevauge-] nis geworp®n ! ! De tallooze straffen tegea'' de arbeiderspers in de laatste ni;; an dea uit») gesprokèa — niet door de rechtbankei»! maar door de ambtenaren v;vn het uitvos-rend gezag — hebben grootendeels ketrok* lîipg op rte bespreking van de ziektevcrjse-keriag* In ééa woord: de regeering laat door de Doema een wet op de arbeidersver-'j zekering aannemen, înaar door haar politiaj de richtige uitvoering zooveel mogelijk be>-| leminerea. Bijzonder opmerkei'ijk i;i het gebeurde taii Warschau, waar de regeering eea door ar«j beiders ea patroons overeengekomea schik-j king eenvoudig vernietigdè. als te ganstig voor de arbeiders!! Zoo is ook vroegej^ herhaaidelijk voorgekornen dat eea of andere tegemoetkoming v&D'de werkgever»,' al of niet hefc resultaat van werkstaking, door de politie verboden werd, en zij zoo» doende een staldag tegen den wil van d« arbeiders ia het ieven riep of althans oa« noodig voortduren, tot groote schads diio!' wijls, vaa de patroons. J — » j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume