Vooruit: socialistisch dagblad

2157 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 08 Oktober. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 08 Dezember 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/d795718t4q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Or gaan de/4 Belgische Werkliedenpaptjf» — Verschjjnende a!k dagen. Orukster-U itgeef »ter Sam; Maatschappij H ET L1CHÎ ,bestuurder? P. DE VîSCH. Ledeberg-Qcnt . . REDACTIE . . ADMINISTRATES HOOGPOORT, 29, GENT " «■-- ABONNEMENTSPRIJS BELQIE Drle maandcn. ► . , , fr 3.2{ Zea maanden . , . , , fr, C f>< Een jaar. fr. 12.51 Men abonneert zich op aiie postbureelea DEN VREEMDE Oric maanden tdagelijk» verzonden). ..... fr. 6.79 30 iaar ■» N. 280 Prijs pet nommer : voor België 3 eentiemen, voot den /reemde 5 eentiemen Tetefoon f Réilactle 247 » Administrât!® 2845 K?eni?e"dafs 8 Qcioiiep 1814 TE VROEGTUDIQE P0GIN8EN Voor de tweede maal komen de Ver-eenigde Staten gepolst te wordea, over net nemen van het iniatief oin tôt het siuiten der vrede te komen. Het laatste voorstel gaat noch recht-streeksch, noch onrechtstreeksch jiit Duitschland. Het is de koning van Spanje, die, vol-gens inlichtingen uit Washington aan den président Wîlson gevraagd heeft om zijne pogingen bij de zijne te voegen, sm zoo mogelijk den oorlog te doen ein-digen.Alfons XIII zou zelfs Italie, Denemar-ken en Zwitserland gepolst hebben voor een gemeenschappeîijke werking. Anderzijds houdt de paus zich ook bezig om eene beweging ten gunste van den vrede uit te lokken. Men begrijpt geheel goed dien wensch van de onzijdige staten, alsook van we-ge het Vatikaàn, om een einde te stel-ien aan die afgrijselijke sîachting. Die wensch gaat uit van een alge-meen gevoel en beantwoordt zeker en ivast aan de verzuchting der onzijdige volkeren, die allen onrechtstreeksch on-der dien wreeden oorlog lijden. Maar het schijnt ons, dat het oogenblik niet gekomen is, om die vredelie-;vende verzuchtingen te zien gelukken. Deze oorlog is geheel zeker een oorlog yan likwideering. Hij moet beslissen over den triomf of over de verplettering van het militarisme met al zijne nadeelige gevolgen. De oorlog doen ophouden alvorens er Çén klare, onbetwistbare uitslag is, zou gelijk staan om een toestand van crisis, die ondragelijk geworden was voor aile volkeren tôt in het oneindige te laten voortduren. Het is overigens wel aldus dat de voorzitter der Vereenigde Staten van Amerika, M. Wilson, het verstaan heeft. De koning Alfons van Spanje bedan-kende, heeft hij zich voorbehouden eer-lang terug te komen op zijne vredelie-vende tusschenkomst. Wat het initiatief van den paus be-treft, het zou strekken om zijne werking uit te oefenen langs den kant van het hof van Oostenrijk. Het is zeker dat Oostenrijk onder den druk der openbare denkwijze en zich rekening gevende van de ineenstorting zijner militaire macht, meer zou te vin-den zijn voor vredesvoo.rstellen. Maar de corlogspartij die nog altijd beslist over het lot van het vorstendom der Habsburgers en die gehoorzaamt aan de inblazingen van Duitschland, zal aile pogingen aanwenden, om aile pogingen te gunste van den vrede te dwars-boomen.Anderzijds is Rusland formeel gebon-den door de overeenkomst van Londen, zoodanig dat de begoochelingen niet toe-gelaten zijn. De oorlog zal nog îang duren en men moet 7.1 ch de kategorieke verklaringen herinneren van de engelsche Staatslie-den van aile opiniën. Er kan geen kwestie van vrede zijn, alvorens het pruisisch militarisme ver-pletterd weze. « L'indépendance belga » Europeesche Oorlog le strijd rond âiitwerpen IN BELGIE Ile! lOiÉOrÉKlit van Antwsrpen (Oîîicieele mededeeling) Antwerpen; dirssdag avond: Be toestand van Antwerpen [s ernstig, Do feeveihebïser der versterkte stelling heeft gïstsren avond aan de burgemees-ters der gemeenten, begrepen in de ver» isterfUe omheining van Antwsrpen het voîgende schrîjven gestuurd : Ik heb de eer ter kennis te brengen van 'de bevolking, dat de beschieting der om-geving va?i Antwerpen en omstreken elk \eogenblik kan beginnert. Het is wel verstaan dat de bedreiging of de uitvoering der beschieting geen in-t'ioed sullen hebben op den weerstand 'der vesting, die tôt het laatste oogenblik zd volgehouden worden. Het Antwerpsch blad «La Métropole» doet een kraehtige, ernstige oproep aan de bur-gers om in geval van bombardement hun kalmte te bewaren en reeds nu verscheidene nuttige maatregelen te nemen. Het blad schrijft: «het voorbeeld va>n Reims, Pont-à-Mouton, Maubeuge, hebben bewezen dat zelfs de modernste obussen niets tegen de zekerheid van de inwoners kunnen doen, als dezen zich strikt aan de voîgende maatregelen houden : 1. Op het eerste vallen der bommen in de stad zich in de kelders begeven, welke men !nu reeda in orde moet maken en zooveel raogelijk nog met levensmiddelen voorzien. In uieuwcre huizen is de sterkste plaats van den kelder onder de corridor, welke goed is met matrassen te beleggen. 2. De luchtroosters der kelders te verstop-pen ruet matrassen of zakken met aarde. ... 3. Overal emmers vrater zetten om mogelijk een begin van brand te blusschen. ■i. De gaz-compteur afsluiten. 5. Een hamer en een sterke beitel ter aand leggen om als er een macr instuikt «en uitgang te kunnen hakken. Als men deze voorzorgen neemt kan men m aile zekerheid de bommen afwachten. 4c * * Uit onzen socialistischen konfrater Yolks-gazet:Eijuehoat, Binsdag roormiddag Waarschijnlijk ziende dat noch ons leger, noch onze bevolking zich door het lawaaie-rige vijandelijk geschut laten demoralisee-ren, hebben do Duitschers afgezien van hun schiet-mar-raa.k-taktiek. Dien indruk kregen \ve t-oen we heden morgend een toertje ondernamen langs den sector waar beide legers het meest slagvaardig tegen-over elkander staan. Op den rechtervleugel der gevechtsjposi-ties zwijgt de stem van het kanon. De vijand legt er zich nu meer op toe met zijn zwaar vestinggeschut slechts een of twee forten te beschieten, en onze soldaten rnct shrapnells uit de loopgraven te drijven. Maandag was het fort van Broechem het mikpunt van den vijand. De zware houwit-aers beukten er tegen aan. Wanneer die projektielen neerploffen zou men nooii zeg-gen dat ze meer treffen dan een aarde-hoop. Van de bezetting is geen enkel man te zien; allen zijn in het fort op den post hen aangewezen en verdedigen er koelbloe-dig ons bolwerk zonder dat noch toescho'u-wer of vijand het ziet. Alleen tusschen da vlagen vijandelijke hoawitsers heen, rijdt nu en dan eene ambulaneie naar het fort om er de gekwetsten af te lialen. Het fort hield maandag namiddag nog goed stand. Boven Duffel was de strijd maandag; warru. Onze jagers hebben er in de loopgraven de Duitschers erg bestookt. Op zeker oogenblik waren zij niet meer te houden; zij vielen den vijand met do bajonet aan en sloegen hem terug. Eenige vijandelijke schutters, die de roekeloosheid had-den begaan zich van hunne troepen te ver-wijderen en tôt aan de Nèthe te sluipen, waren op een ommezien door onze soldaten neergeveld. Dinsdag niorgen werd Duffel opnieuw ge-bombardeerd. Op onzen reehtervleugel, voornamelijk ttsschen Duffel en Waelhem, namen onze manschappen aldaar kloelcmoe-dig deel aan den strijd. En op heel de ge-vechtslinie wacht ons wakker leger den vijand met voile vertrouwen af. Soldaten van het Se linie die ons herken-nen, deelen ons terloops medo dat majoor Maheu, de kranige officier waarvan w'j over eenige dagen spraken, licht aan do bil gekwetst is. Een stond dachten zijne soldaten die hem verafgodden, dat ze hun-nen dapperen aanvoerder zouden verUezen, maar glimlachend zegde hij hun: — Ziet dat ge goed werk verricht, binnen aoh4 dag^n ben ik tenisr in w midden. Waar we ook gaan, zien ve onze jongéns opgewekt naar de loopgraehten gaan. Het nieuws der deelname van Lunne Engelsche broeders aan den strijd, zal daar wel voor iets bij zijn. Wij hebben betrekkelijk. weinig verliezen, gezien het uitgestrekt front van het ge-vecht. Ook onze Engelsche vrienden hebben reeds hun bloed voor onze zaak geof-ferd ; tusschen de gekwetsten, die naar de ambulancies worden vervoerd, bevonden zich eenige zonen van iiet ridderlijke Albion.£ ¥ Tusscben WasÉes en Lier ; De bladen melden : Hot. gevecht werd git-teren lieel den dag hardnekkig voortgezet op'de lijn der Nethe, vooral tusschen Waarloo.i en Lier. Het artilleriegevecht duu.rde onophoude-lijk en de belgische shragnells vielen dik in de vijandelijke lijnen. i Onze vastliggende ballon besfriiurde het schieten met grooto doeltreîîendheid, dank aan het helder weder. Onze luchtvliegers zettèn hun prachtigen dienst voort. Op zekera cogenblikken vlo-gen er vier te glijk boven de vijandelijke stellingen. Onze houwitserkanons riehten schrikke-lijke slachtingen aan in de vijandelijke loop-grachten.Onze d&ppere soldaten vochten met hel-denmoed. Hunne mitrailléuzen deden den Duitschers vreeselijkra verliezen onder-gaan.Deze slaagden er niet in do belgische lijf-nen te doorbreken De toestand blijft onbe-slist. iNochtans zijn wij op sommige plaataen wat vooruitgegaan. De vijand wendt klaarbîijkeîijk eene uiter-ste poging aan, maar allas duidt aan dat wij er zullen in glukken hunûe woedende aaoa-vallen af te slaan. Men is voortgegaan met ailes weaj ta breken wat het schietplein te Mortsel Icon belemmeren. Vele huizen werden door de genie geslecht. îfe' :éf ± Âam i© iletiife Eene episode, aan de boorden der iNethe voorgevallen : In den loop van eenen stoutmoedigen tegenaanval, maakten onze mannen, na de Duifc^hers te hebben teruggedreveh, eene voorwaartsche beweging op den zuideroever der rivier. De vijandelijke sterkte welke zij daar oj) dit punt ontmoetten, was zeor groot en dat verplichtte hun terug te trek-ken. Het is gedurende dit gevecht dat een gckwetste kaporaal door twee mannen, die overzwommen, aan den overkant der rivier werd gebracht. Een schoone trek van zelfopofferinj en moed ! Van weerskanten in de schermutseling, die volgde, waren vele dooden en gekwefe-sten.Van den kant van Lier was ailes gisteren nanoen betrekkelijk kaîrn. Wij houden weeral de Nethe. Te Contich is de toestand onveranderd. Het bombardement is dinsdag morgend niet liernomen. * * * DE TOESTAND Het meerendeel der forten der eerste lijn, al de forten van de tweede lijn en al de grootsche tusschemverken, uiigevoerd van bij 't begin van den oorlog, blijven nog allen onaangetast. De groote moeilijkheden welke de vijand ontmoette vùôr Waelhem, en de verliezen die liij heeft ondergaan, laten toe te voorzeggen dat de versterking een îangen weerstand kan bieden. Vlucbtilingen van âotwêipeu le ÛoslenÈ ONDER HEN Zim VSE-SOHEIDENE MINISTEES EN HET BXPLOMATXEK KOEPS. Oostende, 7 october : Drie mailbooten, beladen met vluchtelingen uit Antwerpen, zijn hier aangekomen. Belgische ministers en het diplomatisch korps k-vamen hier ook aan. Ziedaar esn nieuws dat heel wat in tegen-strijd is met de zege-bulletijns die steeds werden rondgestuurd. le verdedigsng van Antwerpsn In o,en officieuse, — niet officieele — nota wordt, over de verdediging van Antwerpen, het voîgende gezegd : De inwoners, aile geinak hebhend om hunne wonlng te verlaten, zoo zij het bombardement vreezen, is de militaire overheid vast beslist den tegenstand voort te zetten, ondanks het bombardement. Il É streek tusschen Dendermonde m Aalst (Onderstaande briefwisseling, van onzen correspondent, bereikte ons enkel gister, toen ons blad reeds ter pers was). Eene goed gerichte kanonnade. De Duissche labriek van Scheikundige voortbrengse-len te Sciioonaerde in brand. Dinsdag 6 October zal voor de bewoners van Wetteren, Schellebelle, Wichelen, Uyt-bergen en Berlaere een yreeeelijke dag geweest zijn. Van 's morgens vroeg gromden de kanon-nen der Belgen welke o^^esteld waren te Uytbergen en Berlaere. Het bombardement had voor bijzonder doel : het in brand schieten van het groot duitsch fabriek van scheikundige vortbrengselen, aan de statie van Sciioonaerde gelegen. De Duitschers welke te Schoonaerde hun geschut opgesteld hadden, antwoordden., Vier boomen vielen tegen de statie van Schellebelle, waarop het personeel ver-plicht was de vlucht te nemen. Het trein-verkeer tusschen Wetteren en Schellebelle werd daarop onderbroken. Tvyce bouipiea vielen tegeii de hoev« van boer Van De Velde op den Kouter te Wetteren, zonder schade aan te riehten. Om 10 1/2 ure steeg een reusa.chtige zwarte rookwolk op. Het was het fabriek van Schoonaerde die in brand stond. Volgens de verklaring van werklieden kan die brand tôt vier weken duren ! Een over-groote voorraad teer was voorhanden. Om 5 1/2 ure vermind&rde de rookkolom wat. Soldaten verzekerden ons dat zij zondag avond van uit het fabriek met mitrailléuzen beschoten v.raren. Er zouden hoopen Duitschers in het fabriek den na.cht tusschen maandag' en dinsdag] doorgebracht hebben. Onze lanciers hebben drie wielrijders der Duitschers verrast te Impe. Men schoot er naar zonder ze te treffen. Hierop vluohtten zij. Geheel den nacht van dinsdag op woens-dag heeft het kanonvuur voortgeduurd. Woensda.g morgend is het liernomen met voile kevigheid. Gelukkiglijk is er groote Engelsche versterking aangekomen. Onze jongens hebben moed en vertrouwen: het gevecht zal hevig zijn, J. M. ♦ 3$e $ De Duitschers schieten op kloosterzusters De inwoners van Wichelen werden door het bombardement verplicht de gemeente te verlaten. De zusters van St-Vincentius à Paulo hebben de zieken weggebracht uit het hos-pitaal. De moeder-overste werd, op het oogenblik dat zij het hospitaal met eene andere ' zuster verliet, door een stuk schrapnel aan het hoofd gekwetst en de andere zuster door een kogel in den arm. De twee slachtoffers werden naar het hospitaal van Gent overgebracht. Dinsdag morgend, is de gendarmerie van Herzele op eene patroelje van 5 uhlanen en een officier gebotst. Zij doodden den officier en kwetsten een soldaat, dis met den andere uhlaan kriijgsgevangen genomen werd. De gekwetste werd in het bezit gevonden van een groot aantal koepons van actiën der maatschappij «La Dendre» ! ! 1 * jfc & Te Wetteren De Duitschers, in den omtrek van Wetteren, ontmoeten een hardnekkigen weerstand (Van twee onzer ter plaats gezonden opstellers) Door het kanongebulder aangezet dat zich gister van vroeg in den morgend hooren liet, trokken wij dan ook naar Wetteren. Daar naderden immers de Duitschers steeds, pogende de Schelde te kunnen oversteken. Wij moeten zeggen dat het niet gemak- kelijk ging om ter plaats onzer bestemmin^ te kôass». i Te Wetteren, waar het kanongebuîereit de huizen deed daveren, stond de luttela bevolking die nog gebleven was en ver-' trekkens gereed, in groepjes den toestand te bespreken. Bijna aile woningen waren reeds geslo-ten.Vluchtelingen van Schellebelle, Chers-1 camp, enz., kwamen voorbij, en verzeker-,' . den dat de Duitschers in aanzienlijk getal te Lede waren, waar zij vele burgers dood-', sehoten of met bajonnetsteken afmaakten,■ Te Wanzele gebeurde hetzelfde. Wij reden nu voort, den spoorweg over,^ met het gedacht Cherscamp te naderen. j Tèrwijl het kanongebulder der Belgen steeds volhield, zwegen de Duitschers, wat het bewijs was dat zij zich tôt eene uit-barsring gereed maakten. Aan den Bosch-kant hoorden wij geweervuur en mitrailleu-i ze gerattel. Veel belangrijks gebeurde er, voor het oogenblik niet. In den terugtocht hoorden wij een gewel-' digen slag. Men berichtte ons dat Mellebrugi gesprongen was. Wij gingen zien en stelden vast dat er van de reeds half rotte brugf niets geheels meer was overgebleven. Het aantal ruiten der omliggende wonin* gen dat uitgeslagen werd, kan tellen. Aan het Arsenaal van Gentbrugge hoori den wij nogmaals een geweldigen knal. Hetf was dan 12 1/2 ure. De bewoners van den wijk kwamen verschrikt buiten geloopen oai te zien wat er gebeurde. Vermoedelijk wag dit eene andere brug die nu ook opgebla-zen werd door onze mannen der genie. j Wetteren totaal ontruimd j Gister avond is de besliste verwittiging gekomen aan de personen die nog in de ge-j me-ente gebleven waren. j a Vlucht spoedig, zegden de soldaten,-) want Wetteren zal gebombardeerd worden.» Hierop is de treurige stoet midden den slillen helderen avond en nacht begonnen.. Met pak en zak trokken de ongelukkigen op, verplicht have en erve te verlaten, oni naar den vreemde te trekken. In den nacht hoorden de vluchtelingen! het kanongebulder achter zich: het was' denkelijk het bombardement vac Wetteren i dat begonnen was. ; Te Quatrccnt, ' tv rwijl sommige vluchtei' lingen zich in eene herberg uitrustten,' kwam een Belgisch soldaat de menschen' verwittigen dat zij moesten heengaa.n, daaï de vijand de steenweg van Audenaarde in,, de richting van Wetteren opkwam. Daardoor moesten de ongelukkige dak-' loozen weer verder. ] Heden morgend kwamen zij dan ook irt! stoet te Gent. - j De Duitschers te Uytbergen ] Men verzekerde ons gister avond daft een 150-tal Duitschers er te Uytbergen in gelukt zijn over de Schelde te zwemmen. Van Gent naar Zels Barlaere-Schoonaerde (Van onzen bijzonderen medewerher) Vertrokken met do Engelsche ambulantie' die zich naar Zele begaf, onder de begelei-ding van een lid van het Belgisch iiood Kruis kwamen wij er dinsdag morgend rond 9 1/2 ure aan. De engelsche ambulantie, bestaat uit twee* arnbulantie-auto-fourgons met vier berrie® elk ; al ket noodige om de gekwetsten te ven plegen. Twee Engelsche dokters doen eï, dienst. De eene fourson bevat Dr. Hec-< tor Monroe van Londen,Lady Dorothy Erili ding, van idem en the iteverend C. Streat-^ field, van Oxford. De andere fourgon heei"l( Dr Wakefield, Mr Gurney, Madame Kna-i cher, Miss Chisholm. Die ambulaneie is bekostigdl door Lady ! Fulding welke zelf mederijdt en de gekwetsten verzorgt. Die engelschen zijn aardig aangestootenji de mannen met imperméables en windget-' ten en de vrouwen met broeken en hoogs getten. Zij bewijzen natuurlijk groote dien-sten en verdienen hulde en dank. Wij brachten een kort bezoek in het Ety-j lesche hospitaal, waar ongeveer 15 gekwet-l ste Belgische soldaten lagen, waaronder commandant A. Cartuyvels de Collard van het lste lanciers 4e escadron, met verbry-zeld dijbeen en 4 kogels in het lichaam. j In het klooster te Zele waren een twintig-'! tal mannen de soep aan 't bereiden. Men" deelt er dagelijksch 500 liters uit aan da' vluchtelingen en de Zeelscho arme bevol-'| king. Vier andere ldoosters, zegt Dr Poot' ons, doen evenveel en meer. De keukensl waren proper. # * j Wij trekken verder op naar Berlaere. On-'î derweg komen wij een erg gewond soldaad tegen (hij had een kogel door den rechter schouder gekregen). Op zijn linkerschou ier droeg hij zijn geweer; hij rookte nog zijn® pijp ! Hij bloedde nochtans overvloedig. Wij , namen zijn geweer aan en vergezelden hem i naar Zele, ter verpleging in het gasthuûs. * 4e Te Berlaere is het kanongeschut geweldi^J

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume