Vooruit: socialistisch dagblad

1988 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 07 Oktober. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 05 Dezember 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/xs5j962338/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

30 «as - N, 279 Prfjs per nummer : voor Balgiê 3 csntiemen, vooi den ïraemds 5 csntiemen Telefoon t Rsdacfie 247 - Adsîjiîîisiratie 2££4§> rasgaEaasaamfrfodœagsai^gaa^ Wsesîssksa 7 fieiobei* 1^14 Drak»ter-Ultf«e?»t«f 5affl:Maaî8ch#ppij HET LICHT , bestusrder ; p, DE VlSCtf. L«4eb«f£-Gent ,. REDACTIE .. ADM1NSSTRAT1E HOOGPOORT. 29. OENÎ VOORUIT Orgaan det* Belgkche Werkliedenpartij. — Verschjjti&nde aile dagen. ABQNNEMENTSPR1JJ BELGIE ' 1 Drîe maanden. . . , , fr. 3.25 Zea msanden « » . . . fr 6.50C Eenjaar. ...... fr. 12.5® Mea abenneert zicfc op a!!e pestbureelet DEN VREEMDE J •1 OHe maanden KUgclijk» ; . verionden). . » * » . In Voor de Duitsche Kultuur tn Mw» Wl"' , . . i |k hoiîd van 't hartverheffend werk. [ uoera» wat m an fs, wordl gosîachî, Hoera, wat vroaw îs, wordt verkraoht ! En al wat huis is, wordt verbrand Voor de kultuur van 't Duitsche latwf, Stuuri al wat jong Is naar z'n graff Ereekt a! wat oad en mooi 5s af. Ontzieî geen kerk, gcen hellig huis, j siaat a! wat staat, tôt puln en grula ; En tfoet uw werk met vaste hand Voor ds kultuur van 't Duitsche land* ! Ds weezen gàan met bsdelrcap I En sohooien om esn hongerhap. : Ceen hand, dïe tira?ik of spfjze deelt, ! Geen hasd, dlo weeke wangen streelt, : Geen vaderhand, gesn moederhand... Vocr de kultuur van 't Duitsche land. I Ds grijsaard zlet versuft In 't rond, I Wijl hlj geen cndsrdak meer vond. | Het oude hoofd hangt wHioos nser, Nu hscft hi) cok gcen doodsfeed meer, ! Kreveeren kunt gs 66k 5n het zand.» liVoor ds kuiiuur van "t Duitsche land. OlUl BllÇ?l9lllW Iivvil. gwvil N/a wfc*»' Gesn witte sluier voor 't gelaat, Geen bloesems om het blonde hoofe Ba vrijer is haar weggeroofd... Hun huisje dat is weggebrand... Voor de kultuur van 't Duitsche Im De ouds prîester zit op straat, De handen voor 't verstard gelact. Hij heeft geen kerk, geen aitaar m Maria îïgî sn aseh temeer. De hesllge hostie is verbraîsd... Voor de kuiîuur van 5t Duitsche Sa« Do beekenschat dar oude stad, Die al den trots van Viaandrem had, Die bron van 't hellig weten was, Een hoop van domme, zwaste asofc. De wstenschap rooest éàk verbrand Voor de kultuur van 't Duitsche fan De dooden, die men 's avonds vindt, Begraaft man : man naast grijs en k Zij sfexten, In den stiilen stond Voor d'eeuwighesd esn laat verbond. De dooden hsbbs' ook geen verstan^ Van de kultuur van 5t DuStsehe \m Wij waren Geweldenaars! ( Dat is van over lang gekend. Het so jtialisine was eenc leering van geweld. Wilt gij dat nader verklaardii ( Ehwel een socialist was een mcorde-piaar, 'ri cîief, !n brandstichter, :n vernie-ler, en al het schoone dat er daarbij nog Ibehoort ! [ Zoq werd het verteîd overal, in gc-|aarten, in koïfîêhuiz'ëiî, op de markt en i® de foore, het werd geleerd cp lagere K3 hoogere scholen, in katholieke ker-lea, in protestantsche tempels en in Hoodsche synagogen. | Een socialist was een geweldenaarj en men had wel te praten, goed te rede-téeren en vol vuur om zulks te weerleg-|gen, 't was al boter aan de galg gestre-[ken, al wat men kon bekomen was het [antwoord : « De advokaat is de phehti-|en waard, gij moogt medegaan met ge-:beel de bende. » : Zekerlijk partijgenooten waren die tinnelooze, kwaadaardige verwijten ge-tleten en verminderd met den tijd. 't Was omdat een halve etuw socialis-tische historié, de getuigenis aflegde Van rustelooze en reusachtige pogingen Dm den menschenstrijd té, «"erzachten, Da, uit te roeien, door de belangen over-sen te brengen, in plaats van ze strijdig te laten. Welnu dat ailes had tôt hîertoe de be-grippen over het socialisme geheel zeker gswijzigd en verbeterd. Maar wij waren er nog een geheel eind van verwijderd dat kwaad overwonnen en uitgeroeid te hebben. Er was een groot, overheerschend, s'iesomvattend feit noodig, om aan die valsche beschuldiging den genadeslag toe te brengen. Dit feit is er, 't is de Europeesche borlog die in gang is. 't Waren de socialisten niet die hem stookten, 't waren zij niet die hem wil-den of wenschten, noch openlijk, noch onderduimsch. Doen zij er aan mede, 't is gedwon-|en, zij nemen eene verdedigende hou-en geene aanvallende. Welnu tôt op heden is de daad van pich te verdedigen tegen een brutalen3 ongewettigden aanval nooit aanzien ge-V''orden als eene daad van geweld, maar pis een gewettigden tegenweer. En hebben onze duitsche partijge-jjooten eene fout van taktiek begaan, "et verleugende Duitschland za.1, — wij I Zl]n er zeker van — er de grootste schuld aan hebben. Wij zullen heri hooren, vooraîeer wij ''en den steen zullen werpen. 2js X )jf Een feit staat vast. De légers die nu ^genover elkander staan, zijn legers t 001' de burgergoevernementen ge-llfmd, gewild, gewapend, gedrild en in -larnas gejaagd. L jaarhjksche klimmende begrootin-[°e"; die voortdurend met milhoenen en (J«uarden klommen, werden gestemd 1 r0o'| "urgers, op aanvraag der vorsten 1' a Qer regeeringen die zij in de parîe-L steunden en dienden. Wet 30C'alisniç in blok, mag 'dus in jL -p gerustheidto'alle ver an t woordelij k- tieid m aeze verscnriKKenjKc uucaïug ran zich werpen» Het kapitalisme met al zij ne bijhoo-righeden : keizers, koningen en staats-lioofden, zijne parlementen en zijne di-plomaten, zijne kerken en zijne hooge-scholen, zijne banken en zijne justicie, °nz., die — en zij geheel alleen — dra-gen de schuld van ailes. Ehwel is er nu geen geweld geplcegd ? Wij vràgen het aan u Belgen, van Ceuven, Mechelen, Antwerpen, Dender- < monde, Aalst, Luik, Aerschoots enz., ;n nog enzoovoorts. Wij vragen het u aan jj, moeders, t'aders, broeders, zusters en familieleden die sedert weken een brief, een gerust-ïtellende tijding verwacht van uw kind, of broeder en die, gelijk zuster Anna, niets ziet komen? Is er geweld gepleegd? Wij vragen het xik aan U, geestelijke en wereldlijke susters en broeders van de hospitalen, sanatoriums, heelkundigç instituten en ambulanciën ?, Wij roepen U tôt getuigen, h'eeren dcktoors van aile natiën, die uwe kennis ?n uwe kunst ten dienste hebt gesteld van de gekwetsten?, Antwoordt gij, die nobit meendet graf » maker te moeten spelen en nu voor dit treurig werk werdt opgeroepen? Antwoordt gij ook, verkrachte vrou-wen, moeders die uwe kinders onder uwe oogen, tôt in uwe armen zaagt dooden ?: Zegt, is er geweld geplëegd, gij die het verslag hebt gelezen der wreedheden in België gepleegd, verslag opgemaakt niet door de socialisten, maar door offi-cieele personen die geen het minste be-lang hadden om te overdrijven? Wij bedriegen ons niet âls wij bewe-ren dat het antwoord op bovenstaande reeks van vragen, eenparig, zonder on-derscheid zal luiden : Ja, daar is geweld, wreed, ongewettigd geweld gepleegd, zonder een schijn van reden, 't geweld om 't geweld. 't Geweld onder aile vor-men : naast mannenmoord, kinder- en vrouwenmoord, naast simpelen diefstal, brutale plundering, om te eindigen met brandstichting, gepaard met vrouwen-verkrachtingen en bekroond met zuip-partijen.Oh, de kapitalistische wereld is tôt het hoogste punt geklommen. Deze barbaàrsche oorlog t.oont hem in al zijne schoonbeid, in al zijne glorie. Zijne verschillende godsdiensten, het wijdvermaard klodderspaan zîjner vader-landsliefde, zijne kunst en zijne weten-schappen, t— hebben die allen zoo juist niet getoond wat zij kunnen, zij hebben wonderwel getoond wat zij niet kunnen beîstten. Het is, Mijnheeren, uwe veroordeeling, zonder beroep, voor het tribunaal der beschaving. En, als 't u blieft, verslecht uwe zaak niet, door de socialisten nog het woord «geweldenaarss naar het hoofd te slingeren. Gij zoudt u bespot-telijk maken" en uwe verantwoordelijk-heid weegt alreeds zwaar genoeg, om ze niet te verergeren door ongepaste dwaas-hedeo*>s— ******>*■*&•*■ F. H..-..j. 1 Yerklaring ; ' '>. ' ^ •»—— -j'"1 ~ I ' I ! il . • ' fi : ' {■ < h ; ! - ï ! - ! i ' < / . , ! I ! )! . i t j; { f î Europeescheo 0orlog Q® strild rond Ântwerii&n pi oipniesnB loesiana ;(0£ficieele mededeellng)] Aatwerpeu, 5 ocfobetr, il 1/2 nr». — Een zeer gcweldig gcvccht ûeeft plaatg gehad op heel de îorttyn. De toestand blijft onrcranderâ, Er is tiinsdag namiddag geene oificieele mededeeling aan de pers gedaan.. GEOOTE KANOïTFCT, VERLOREN Men1 telegrafeert uit Oostends ai*ï ds « Times Eene batterij groote belegeringsks,nonnen der Duitschers, is, ten gevolge van het doen overstroomen van het landL in de nabijheid van Waelhem, verzwolgen. OHZ1Î SOLDATES ALS LEEUWE2Î Antwerpen, 5 oetober : De c Métropole s deelt het volgende meds; Wij zijn nog altijd onder den indrufe van den heldhaftigen weerstand van het bel-gische leger, dat heden een ononderbroken stormloop der bandieten van Attila II heeft onderstaau. Met groote moeit-e kwamen -wij langs B'ors-beek, lianst, Emblehem, op vijf honderd meters van het fort van Broechem. Wij zija op da baan van 't fort en bijgevolg onder het vijandelijk vuur. Het is voorvi'aar daar de plaats niet om reportage te doen. Gaan wij een weinig achteruifc. De ballen der artillerie vallen in over-vloed, maar allen v66r het fort, iu de gracht, v/aarvan het water in spiralen om-hoog spat. Gedurende twee uren woonden wij een tweegevecht der artillerie bij ; het was iets indrukwekkends, iets groots. Het fort van Broechem kan men met moeite onderscheiden, ter oorzake van den mist en den regenachtigen morgend, op eenigs honderde meters van ons observatie-punt. Men zou denken dat het verlaten is, indien de machtige stem z.'jner koepeis niet bevestigde dat het waakt. Eij tusschenpoo-zen spuwen de kanonnen liunne obussen in de vijandelijko lijn. Het fort houdfc goed stand. Te een nnr onderzoeken wij het bij middel onzer verre-kïjlcers. Geen letsel, niets ! Wij gaan vervolgens naar Contich, dat wij zonder ongevallen doortrekken en trek-ken over Waerloos, waar wij hait houden. Hier ook is het gevecht hevig. De ver-s.terking door frisseha troex en, heeft er bij-gedragen een meer aanvullend. uitzicht te geven ann het offensief onzer troepen. Het is 3 ure namiddag. Onze stellingen verden met de grootste hevigheid voet voor voefc verdedigd. Niet-tegenstaande éen wel gevoed en rap vuur, wijken onze soldaten gsen druim breed ; heb zijn aïs rotsen. Men gevoelt dat de aangegana striid hevig is, dat ons leger het gevoelfc en dat bet vecht met den wil om te overwinnen, dat duitsch eaijn te verpletteren hetwelk de vernietiging en den rouw in ons land heeffc gezaaid. Vertrekken wij naar Duffel : relfde rer-woede strijd. Op gansch onze lijnen vinden wij onze troepen kalm, maar beslist, de ontploffende seSrapnels begroetendo en laehende met het sleûht gericht kanonnvuur der Duitschers^ Eenjproep w gÉâraat Oeplsi Beroep op de jonge lieden ver-toevende in de versterkte stelling Antwerpen... '« In het belang der nationale verdedigjng is het volstrekt noodzakelijk dat ons leger yersterkt worde. s In deze omstandigheden doe ik eenen dringenden oproep op de vaderlandsliefdô van aile weerbare mannen, van 18 tôt 30 ja-ren oud op 31 december 1314, om dienst te nemen in het leger als vrijwilligers tôt het einde van den oorlog. » .Jongelieden, het. Vaderlaïid heeft u noo-dig ! » Beantwoordt dezen oproep. Stelt u niet bloot aan het gevaar dat de overweldiger u dwinge, ter miskenning van Becht en Wet, om dienst te nemen tegen uw Vadguland. » Bliift niet onwerkzaam gedurmde lange maanden. » De bela.nghebbenden, voorzien van een getuigschrift van zedelijkheid en goed ge-drag, mogen zich aangeven in de hleronder vermelde inrichtingen, waar zij aan een ge-neeskundig on3erzoek zullen worden on-derworpen.» De mannen dïé voor den dienst worden goedgekeurd, zullen zonder uitstel en zonder gevaar gezonden worden naar het niet bezette deel van het land om er geoefend ts worden. » De jongelieden aan wien het stoffelijk onmogelijk is voornoemde getuigschriften voor te leggen, kunnen aanvaard worden bij mondelingsche verklaring, die zal worden nagegaan zoodra de gelegenheid het toelaat. » De Fevelhebber der~versterking van Antwerpen ; Déguisé. » BE KOELBLOEDIGHEID DES ANTWERPENAARS Wij lezen in onzen socialistisché konfrater «Volksgazetï : De beste stemming heerschte gisteren in onze stad. Do hoop te overwinnen is niet alleen weergekeerd, maar velen beginnen reeds als zekerheid aan te geven, dat de Duitsehera nooit in Antwerpen zullen komen. Alhoewel er veel reden zijn die ons kunnen geruststellen en die roede voortee-kens kunnen zijn van een overwinning, kan er van den huidigen toestand alleen gezegd worden dat hij voor ons leger heel goed is. We deden gisteren een tocht door de stad en het is waarlijk hartversterkend met wat kpelbloedigheid de komenda gebeurtenissen afgewacht worden. En toch wordt het ge-< | vaar niet onderschat. De bevolking weet heel goed, dat, indien de Duitschers er' mochten in gelukken door te breken, hier in Antwerpen wel eeniga granaten zouden kuni nen terecht komen; maar zij rekenen op ons leger en de gordels forten die nog on-, aa.ngeroerd zijn. Vooral de langzame aanvallende beweging der Duitschers, betee* kent voor onze Sinjoren dat de vijand he(s niet goed aandurft en overtuigd moet zijn,' dat zijne wandeling naar Antwerpen een' onaangename varrassing kan worden. Daar^ bij komt nog de stellige zekerheid, dat sindï gisteren elken dag nieuwe versterkingen voor onze troepen aankomen. Daarom stelt de bevolking heb volste vertrouwen in da' verdedigers onzer vesting. j Maar als het nu toch moest gebeuren datj de vijand doorbrak, als onze hoop teleurg®*, steld werd en onze dappere soldaten moestenj wijken voor een overmachtigen vijand, wat dan gedaan, vragen we in vele volkswijken.; En overal is het antwoord. Dan wachten.; we nog heel kalm de komen de gebeurtenis-' sen af. De Luikenaars hebben dagen lang in hunne kelders gswoond; dat kunnen wiji ook. Onze onderaardache verblijfplaatsen zijn al in orde gebracht en daar hopen wi j te ontsnappen aan de vijandelijke kogelsi der indringers. Nu wordt een heele lijs^' voorzorgmaatregelen opgesomd, die reedi genomen zijn om naar de kelders te verhui4 zen. Beddegoed, eetwaren, licht, kleederen! tôt zelfs hamer en breekijzers zijn naar be^ neden gebracht, om in allerhaasb de veilig-st-e schuilplaats te kunnen opzoeken. Een roorende solidariteit wordt nu tœge^ past door de geburen, « Ou do veeten zijn; vergeten » on inwoners yan bovenverdiepin«| gen hebben gezamenlijk ingerichte kelderS) voor de uren des gevaars. Op verschillenda| plaatsen yerklai-en ons menschen dat zij'j Antwerpen nooit zullen verlaten, maar...| da,t zij geen. kelders hebben. Men vroeg ons,' of wij geen beroep konden doen op heb stadsbestuur of go&dwillige menschen, dia kelders ter hunjiar beschikking zouden steK. len bij een mogelijk bombardement. Wij voldoen gaarn© aan het verzoek dezer ' koelbloeclige lieden, dia trots ailes in da; stad zullen blijven en hopen wel dat er velej hulpbi-edenden hunna kelders ter beschikking zullen stellen. Als er ooit hulp moeb1 verleend worden, dan is het wel in deza kritieke dagen; nu moet aile verschil van standen en klassen wijken en door onder-.', linge hulpvaardigheilj alleen, is men in, staat aile panieken te vermijden. Dat da rijken, die groote nieuwe lmizen bewonen, en sterk gemetselde kelders hebben, de kel-' derlooze gezinaen verwittigen om in geval van nood bij hun çe.o yeilige, schuilplaats to' komen zoeken. % ' Het stad'sbestuu^'-^.elj kan hier een hulpf zame hand biedenj^' ' Zijn de meeste vhvroners kalm en beraderw dan toch vindt men hier en daar lieden di< bevangeô zijn met eep pijnlijke onrust, di« in niets gewettigdds. Zoo hoorden wo van vrouwen die nie< meer durven te bed gaan en aile nachteij waken. Wordt er een deur wat hard toego worpen, d'an hooren zij een kanonschot; i< er wat gera;mm,el op straat, dan zijn het d« mitrailleuzen en als het ongeluk wil dat in^ den nacht een patrouille der burgerwacht; passeert, dan zijn zeker de Duitschers in da. stad. _ Wat beklagenswaardige menschen ! Hoa; lijden zij aan vervolgingswaanzin ! Zou het helpen als wij hen zeggen dat de Duitschers nog vier uren van Antwerpen blijven; dati nog drie onzer vestinggordels onaangetasfe zijn; dat er bestendig versterking komt bij' ons leger en, ten slotte, wat wij nog niet' veronderstellen, dat, moesten de Duitschers er in gelukken in Antwerpen te komen, da bewoners wel zullen verwittigd worden 1 Zal dit hun gerust stellen? Zullen zij opnieu\»l hunne nachtrust durven nemen? We hopea het en rekenen er zelf op dat overal in onza volksbuurten do kranigste mannen en vrou* wen dezo ongelukkigen een riem onder hetf hart zullen steken. Buiten deze eenige uitzonderingen blijft de bevolking een waardige houding aa,nne-; men. Gerust kunnen wij zeggen : er koma. wat wil, voor groote panieken is in Anfr-i werpen niet te vreezen. io É ilnil lisiÉin1 Dsitaonla m Aalst De Duitschers hebben getracht de spoof^i wegbrug op het grondgebied Denderleeuif J te doen springen ; zij zijn er niet in gelukè.J Te St-Mai'ia-Lierde werd de overzetbr gedynamiteerd ; de exentriekes en spoor-wegkruisingea der statiën Idegem en Ninov* zyn vernield, alsook de tel*graaf- sa tela-: foontoestellen. in laatstgenoemde plaats. De hall der koopwaren van Ninove is totaal geplunderd ; al de balen u-erden openg». sneden, de kassen en koflers opengokapt f n ' de iuhoud medegenomen. De br&ndkast d®r statie heeft weerstaan. Bijna aile naehten brengt do buurttrar* Brussel-Ninove eenige honderden Duifc-1 schers van de hoofdstad aan; dezen trek*? ken op naar Aalst en verder, om hulp t*' brengen aan de kolom van het Duitsche

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume