Ihr Suchauftrag * hat 31557 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Oorlogspers

Filter

Thema

Belgisch dagblad

le Jaarsraug' ZONDAU ÎO eu MAANUAG 11 SBFXBMBEH 191é. JNo. 305, BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENIEN. Per 3 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Losse uummers: Voor Nederland 5 ceat voor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7436. Bestuurders: Dr. TERWÂGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du GASTILLON. V ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

LE BRUXELLOIS ABONNEMENTS ; 1 an 20 fr. 6 mois 12 fr. 3 mois 8 fr. 1 mois 3 fr> «Xonrna.1 Quotidien Indépendant Rédaction, Administration, Publicité : 45, RUE HENRI MA US. 45, BRUXELLES ANNONCES; Faits Divers ligne . . . , 2 fr. Nécrologie . , . , 1 fr. Petites annonces » . . . , 0.20 ■■■ ■ ■ ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jemo AtinéeN°rt30i 5 cents (lO Centimes) Mardi 3 mars I9« L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. «Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam, Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.Z. VOORBUHGWAL 234-240. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. f Charles ...

Het volk: christen werkmansblad

Yier-en-Twinligste Jaar.-R. 28!> ferfeSeast — Huisgezïa — Eipnto Mag, 6, en laaîiilaf, 7 Decemkr Î9U ... .. ' — • Aile briefwïsselingen vrachfc-trij te zenden aan Aug. Van îsoghem, uitgever voor de naaml. inaatech. « Drukkerij Het Volk it Jleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der Am. ...

Het volk: christen werkmansblad

Tior-ciî-Twi n! igstc Jaar, -N. 241 Ëoâsâisast — Hnlsoszia — EigsMeia Zoiidag, A October l!H4 Alla briefwisseîragen vraclifc-WTij te zcndon aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naarnL înaatscli. « Drukkerij Het Volk », Sleersteeg, ii° 10, Gent. Bureel van West-Vlaanderen s Gaston Bossuyt, Gildo der Aia-bachten, Kortrijlc Telefojx ...

De stem uit België

L'Echo de Belgique DE STEM UIT BELGIE Voor God enVâderland. Rédaction (Opstel) : 55 Russell Square, W.C Dieu et Patrie. Administration & Secrétariat : 69 Lombard Street, E.C. No. 6 VENDREDI (Vriidag) OCTOBRE 30, 1914. Price ld. Vanwege Zijne Hoogwaar-digheid Mgr. De Wachter. Waarschuwing aan de Belgen. In een vreemd onbekend maar in een zoo ...

Het Vlaamsche nieuws

Vrijdag 22 Jai&uart 1915. Berste Jaar g. Nr 9 JPriss ; 5 Ceotiemen door geheel België irrwii immbm&>*aafcwh—m—mijwt'iii» mmmmméfsa 11111—11 'aum' imhiihi iwiwmmmmmmmwi HET Vlaamsche Nieuws Het best ingelich! en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week IVOORNAAMSTE MEDEWERKERS ; Lode Baekelman», — ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

ENTRE NOUS Anciens élèves du Collège N. D. d'Anvers JUIN 1917 ONDER ONS Oud-leerlingen van het 0. L. V. College, Antwerpen JUNI 1917 Maria, Mater Gratis Tu nos ab hoste protege. IN MEMORIAM Den 7cn April 1917 overleed, te Hastings in Enge-land de E. P. ALOIS BERTELS, wel gekend door aile Antwerpenaars. Sinds lange jaren oefende hij in de ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselingen vrachfc-♦rij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naamL snaatsch. « Drukkerij Het Volk », Sieersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen » Gaston Bossuyt, Gilde dor A m. feachten, Kortrijk. Telkfoom 523 Bureel van Antwerpen, Bra-fcant en Limburg : Viktor Kuyl, Hinderbroederstraat, 24, Leuven HET ...

Seiten