Ihr Suchauftrag * hat 194 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Haarlem

Filter

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

ILLUSTRATIE JAN TOOROP'S GESCHILDERD PORTRET VAN MONSEIGNEUR A. J. CALLIER. 10 APRIL 1915 — 49e JAARGANG — No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

6 FEBRUARI 1915 — 49e JAARGANG — No. 18 ONZE NEDERLANDSCHE ONDERZEEëRS: (bij het artikel zie blz. 278). Boven de onderzeeboot 1 in de haven: men ziet deti onderzee'ér met de lanceerbuis vooraan boven water, in gewonen toestand is die onder water. Beneden links: de K I in de vaart boven het water. Voor de brug de telefoonboei. Rechts: luit. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

ILLUSTRATIE 10 OCTOBER 1914 — 49e JAARGANG — No. 1 FOTO'S VAN HET OORLOGSVELD IN BELGIë: De bovenste foto geeft een zeer intéressant kiekje uit den strijd der jongste dagen in Vlaanderen: Belgische soldaten, die bij de nadering der Duitschers in de baurt van Gent de boomen om.hq.kken. De onderste foto geeft weer een levendig ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

f— "^Ê^BÊBÊSÊ^ HOE ER IN DEN MODERNEN OORLOG WORDT GEVOCHTEN: F-en drietal sprekende kiekjes van het oorlogsterrein in Noord-Frankrijk, die op voortreffelijke wijze de gevechtswijze van den modernen oorlog illustreeren. In ons bijschrift „Bij de Platen", op bladzijde 437, spreken wij daarover nog uitvoeriger. De bovenste foto doet ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

BESTRIJDING DER WERKLOOSHEID. Werkloozen bij de Holland-Amerika-lijn worden te werk gesteld op speciaal daarvoor aangekochte terrei- III!! nen aan het Kralingscheveer bij Rotterdam. DE INSTALLATIE VAN DEN BURGEMEESTER VAN SON (N.-B.) Op rS April j.l. had te Son de plechtige installatie plaats van den nieuwen g burgemeester A. van de Ven. Hierboven ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

c> ME1 1014 — 48e JAÂRGANG ~ No. 31 MEIMAAND. Als de bloemen overal ontspruiten, als de jonge natuur in altijd-jonge, immers telkens-nieuwe schoonheid hare heerlijkheid toont, —■ als het blijde Paaschfeest ons gebracht heeît de herdenking van het groote verlossingswerk in één machtig Alleluja van blijden jubelzang, — dan wiidt ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE EEN GELUKSVOGELTJE is ongetwijfeld het dochtertje van den Engelschen sergeant Rebjohn te Colchester, die bi) den jongste, Zeppelin-aanval stil in haar bedje ongedeerd bleef doorslapen, terwijl bijna heel het huis werd vernield door een bom! Onze foto's geven boven den serveant bi] het bedje van zijn kind dat onbeschadigd ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

1 • UlTGAVE. N-V-DRUKK.LRU - • - X>E.3PARR.<SLSTAD • • • nA53AULAAN f£). H AARLELM • | ZESTIG JAREN PRIESTER. Het is al een aantal jaren geleden dat wij pastoor Van Grossel, die thans zijn zestigjarig Priesterfeest mag vieren, in zijn mooie dorp Hillegom bezochten. Het waren slechts weinige oogenblikken, maar in dien korten tijd ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

20 MAART 1915 — 49e JAARGANG — No. 24 DE CRISIS DOOR DEN OORLOG. De oorlog in het buitenland1 — Gode zij dank in het buitenland nog immer! — leidt in ons vaderland tôt allerlei nooit-verwac'nte en nooit-gedachte gevolgen. We spreken hier niet eens van de politieke gevolgen, die op een soort van algemeen compromis tusschen de partijen zijn ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

1 • UlTGAVE. N-V-DRUHK.LRIJ ••• .PE.»SPAftR.NE.5TflD---fiAôSAULAArt t£>. HflflRLLM • | DE STORM IN BRABANT. De storr.i die op 28 Augustus j.l. over ons land gekomen is, heeft vooral in Noord-Brabant en wel tusschen St. Oedenrode en \eghel zijn kuren op vreeselijke wijze bot gevierd. Hier is het niet gebleven tôt schoorsteenen ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

14 FEBRUARI 1914 — 48e JAARGANG 1914 — No. 19 INHOUDSOPGAVE: Platen: Mooie kiekjes van een bergspoorweg in Tyrol (5). Leuke winterkiekjes uit verschillende landen (3). De jongste stakingen in Z.-Afrika (3). Een typisch kiekje uit den Mexicaanschen burgeroorlog. Van Zierikzee naar Parijs (2). Een belangrijke uitvin-ding. Een allermerkwaardigst ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MR. W S. J. VAN WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, lid van de Eerste Kamer, commandeur in de Orde van den H. Gregorius den Qroote, kamerheer van Z. H. den Paus met kap en degen, ridder in de Orde van den Ned. Leeuw, een der meest bekende Amsterdamsche katholieken, viert heden (Zaterdag 21 Augustus) zijn 70sten verjaardag, te welker gelegenheid wij den ...

Seiten