Ihr Suchauftrag * hat 194 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Haarlem

Filter

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HHOHH LZZ^IXOŒ VWii^rtft['X'i)rr-;i! x * >. / ira n .ckVTricVri"<-)/w. i^QalvU 'jjçs* -OL^ack .u /gg */ x^ IfglIM l A.X^J, .on. xi,:-^xj: .rfc^ jû^Ô?J^^!ù^bt:. -Ai - rtioh. rirr n /W^ 1 '* Jl'NI 1014 — 48e JAARGANG — No. 36 DE PRIESTER-DICHTER WILLEM SMULDERS. Willem Sniulders. Van de Brabantsche ste-den schijnt Tilburg de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 1 • UlTGAVE- /S-V-DRUKKERIJ £>E-«SPfl AR.NE.5TAD • - • Hassaulaan ffl. HAARLELM-1 PRINS HENDREK ALS VLÏEGER. Z. K. H. Prtits Hendrik maakte Vrijdag 6 dezer bij zijrt besoek aan bet vîtegkarrtp Soesterberg eera vtacht van oageveer een half uur met den kapitein-vBeger van Hevst ats bestuurder boven hét vftegkamp ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE Prof, van Aken. Proîessor van Aken is een Noord-Brabanter van den westelijken kant. Hij vverd geboren te Terheij-den in 1876, en is de vierde uit een huisgezin van tien kinderen, waar-van er drie priester wer-den en een religieuse. Zijn humaniora volbracht hij snel en schitterend, aan het gymnasium Sint Nor-bertus te Heeswijk, zijn ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HAARLEM GRAAF CZERNIN, de bekende Oostenrijksche minister van Buitenlandsche Zaker., die den laatsten tijd veel van zich heeft doen spreken en veler sympathie heeft verworven door zijn ijveren voor den algemeenen vrede. Czernin is misschien de eenige onder de op den voorgrond tredende staatslieden van den tegenwoordigen iijd, die met diepen ernst ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE ■1S M A ART 1014 — 48e JAARGANG — No. 25 OVERSTROOMINGEN EN HOOG WATER LANGS ONZE GROOTE RIVIEREN. Overal in den lande klinkt de jobstijding: hoog waier, de dijken zijn in gevaar! Een dijkdoorbraak wordt al getneld. ait het land van Spijk en Lobith, aan de Duitsche grens.... Ai is het overal benauwd en ernstig, nu de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

Aan den Rand van den Afgrond. (Vervolg.) ( vervuig.j 1KWIJLS is," zeide Pierre, „meer dan men . I denkt, het onwaarschijnlijke de waarheid, of i omgekeerd, gelijk 'de dichter zegt: het ware k H M ' leven kan wel eens niet waarschijnlijk zijn, en 1.1 ' 'ie^ werkelijke leven overtreît al wat verdicht t 8 ^kpjxâ8z-k „Gij hebt het zelf ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

V 2sŒ ' I • OlTGAVE. N-V-PgUK.KLiiLU» »"i>E.3PAflg.NESTflD"-riA&5AOi-AAH f£>. HflflRLLM- | — DE HOOGEERW. HEER TH. J. A. BOSMAN, kanunnik van het Kathedraal kapittel van het bisdom van Haarlem, is bcnoemd tôt deken van Amsterdam. 14 JULI SISTE JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MONSEIGNEUR DR. H. J. TH. BROUWER, Vicaris-Generaal van Z. D. H. den Aartsbisschop van Utrecht, bij Zijn 40-jarig Priesterfeest voor de „Katholieke Illustratie" gekiekt. 28 AUGUSTUS 1915 — 49e JAARGANG — No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

PATER BERNARD VAN MEURS S. J., v°or de „Katholieke Illustratie" ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag in zijn kamer aan de Wijnhaven te Rotterdam gekiekt. (Foto Lutz.) 1 MEI 1915 — 49e JAARGANG — No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

2 M A ART 1918 2 M A ART 1918 2 M A ART 1918 2 M A ART 1918 2 M A ART 1918 2 M A ART 1918 2 M A ART ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MGR. M. P. J. MOLLMANN VICAR IS-C.EN ER A AL VAX H ET H AARI.EMSCH F. B1SÔOM, ONLANGS TOT PROTONOTARIUS AHOSTOL1CUS HKNOEMO. . : ; j 12 JANUARI 1918 52STK JAARGANG No ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE • HlTAAUF N-U-DRUKKERIJ DL5Pflfll^NLSTAD • • ■ MAôôaolaaM 4-9. HAARLELM • WEER EEN VLIEGMACHINE IN ZEELAND GELAND. Tusschen Schoondijke en Breskens is op 9 dezer een F.ngelsche vliegmachine, de tweedekker 2456, gedaald. Het vliegtuig werd bij de landing door de officieren in brand gestoken. Iwee der drie ...

Seiten