Ihr Suchauftrag * hat 194 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Haarlem

Filter

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

26 DECEMBER 1914 — 49e JAARGANG — — NÔTT HET HOOGSTE GOED. (KtKa 1 V tKH AAL.) jajuJWft-.xm-3.iM ET was op een donkeren, kouden December-avond-In een der donkerste hoeken van de schaars îv ia verlichte St. Willibrorduskerk, aan den buiten- tll H iCt ^ant der ^ > za* een dame van ongeveer M B ■ rV v'jf en dertig jaar in gebed ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HAARLEM GRAAF CZERNIN, de bekende Oostenrijksche minister van Buitenlandsche Zaker., die den laatsten tijd veel van zich heeft doen spreken en veler sympathie heeft verworven door zijn ijveren voor den algemeenen vrede. Czernin is misschien de eenige onder de op den voorgrond tredende staatslieden van den tegenwoordigen iijd, die met diepen ernst ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

i6 MAART 1918 52STE JAARGANG No. 24 1 — — : ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAVE. N-V-PgUKKLRM • • • .DEL«SPARR.NE.STAD• • • <HA55AULAArt f 9. HftflRLE-M • | DE ZOO UITSTEKEND GESLAAGDE LEGERDAG TE LEEUWARDEN: boven een zeer intéressante foto van de uitwerking der handgranaten. Zie ook de stalen helmen. In het midden de motortiets met mitrailleurs erop. Onder- aan de stafmuziek per rijwiel. Men ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

«—■ ITALIë TREKT TEN OORLOG: KIEKJES VAN HET GEMOBILISEERDE ITALIAANSCHE LEGER: Een lancier in velduitrusting; II. Bersaglieri in de Tyroler Alpen; III. Gardekurassiers op marsch naar de grenzen van Trente; /. Alpenjagers, de moedige bergbeklimmers, in Milaan, trekken op naar de grens; V. motorwielrijders te Rome gereed ont naar ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

6 FEBRUARI 1915 — 49e JAARGANG — No. 18 ONZE NEDERLANDSCHE ONDERZEEëRS: (bij het artikel zie blz. 278). Boven de onderzeeboot 1 in de haven: men ziet deti onderzee'ér met de lanceerbuis vooraan boven water, in gewonen toestand is die onder water. Beneden links: de K I in de vaart boven het water. Voor de brug de telefoonboei. Rechts: luit. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE H. M. DE KONINGIN BIJ DE GROOTE MILITAIRE SPORT-DEMONSTRATIE TE 'S-GRAVENHAGE : De militaire sportdemonslratie te 's-Gravenhage, dezer dagen ten bate van het Koninklijk Nationaal Steuncomité gehouden, is een groot succès geweest Zij ging gepaard met de terugkomst van de soldaten, die den flinken marsch naar Haarlem en terug hadden ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE • UlTGAVE. N-V'DRUK.KLRtJ ••• -DE.»SPARfeNL5TflD---MAô5A0LAAN f£). HAARLLM • | DE OPENING VAN DE VEREENIGDE ZITTING DER NIEUWGEKOZEN STATEN-GENERAAL H. M. de Koningin begeeft zich naar de Ridderzaal om de Zitting te openen. 7 JULI 51 ste JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

DE EERSTE ROOMSCHE STUDENTENDAG, <loor de Unie van R.-K. Studentenvereenigingen georganiseerd en op Zaterdag 17 Febrtiari met groot succès te Delft gehouden: boven links het ('nie bestuur: zittend de heeren dr. Barge, prof. Groenen, A. Siebers (Unie-président), prof, de Groot. Staande de heeren J. Wachter, prof. Aalberse, B. Ides, T. .v. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE • UlTGAVE. N'V'Drouk.LRU ••• .DE.»SPARR.NE.5TAD ••• HassaulaaH *+£>. HAflRLLM •] .V1AKIAF l t.JN 1IN UiL HLKiUOMAU. Zondag jl. heeft te 's-Bosch weder de plechtige ommegang plaats gehad ter eere der Zoete Lieve Vrôuw als Koningin des Yredes; rechts de plechtige ommegang zelve, door een zeer talrijke ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE " ■ ■ ■■ ■ i ri i — ir.i. ( w< mw , .rm n m m i m + <* m * ^ *, ,A <B 15 AUGUSTUS 1914 48e JAARGANG No. 45 1^. .„■ . -, " - -- : Z. D. H. MGR. HENRICUS VAN DE WETERING, Aarlsbisschop van Utrecht, die heden — onder zoo droevigc oinstandigheden — zijn veertigjarig priesterfeest herdenkt. (Foto C. J. L. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HET FEEST VAN HET H. HART IN DE H. LAND-STICHTING. Er is geen onder-werp waarvoor wij met meer graagte onze plaatsruimte beschik-baar stellen dan voor ailes wat betrekking heeft op en dienen kan ter bevordering van de devotie tôt het goddelijk Hartv.Jezus. Op weinig plaatsen wordt de feestdag van dat allerheiligst Hart - dat in zijn be-loften aan ...

Seiten