Belgians in Holland

Belgians in Holland

After the fall of Antwerp in late 1914, thousands of Belgian soldiers ended up in neutral Holland. Around thirteen thousand men were brought to Harderwijk. Another nineteen thousand ended up near the city of Amersfoort. There they spent the remainder of the war; first in improvised lodgings, later in well organised internment camps. Discover their experiences in this collection.


Want to know more about life in the internment camps? Read our blog: 'Belgische soldaten geïnterneerd in Nederland - Kamp Harderwijk'.


Letterenhuis's picture
Letterenhuis

Part of

De grote oorlog

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I gerste Jaargang N°. 22 Maanaag aa Fenruarï 1915 S Cents DE VLAAMSCHE STEM ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Een volk zal niet vergaan! Eendlrachî maakt machîi REDACTIEBUREELs PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — TELEFOON Ho. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschljnt ie Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzljden. Abonnementsprys bjj ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36' JAAR Zaterdag 7 ea Zoatfag 8 NovemBer 1914 F 257 DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bîipaelen te Genf nr 16 Keteïvest Seriiî m fis Burgerwacîitei. Ten einde aile misvevstand en verkeerde witieggingen te doen ophouden, betreffende fret pîakkaat, weik de heer burgemeester der stad heeft deen aanplakken, aangaande de ©nts'agcn ...

Vooruit: socialistisch dagblad

ao «aan* « . M." ai 2. Priis ner nummer : voor Belsrië 58 centiemen. voor den Vrsemde 5 centiemen Telefoon : iftedagti® "£41 - &dminîstir»a*itt 284ë Sînsdaci 1 Decomber 1i»14 Drukster-u itgcef ster &am: Maaîschappij 11 ET LICHT bestu tarder: P. DE VISCH. Lcdeberg-Oent . . redactie . . ADMINISTRATIVE HOOGPOORT, 29. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

3Î5 saaip .. N. 317 Prijs per nummer : voor België S ceutiemen, vooi den /reemde 5 centiemen ■iiiiwiiii iim iririii ni-|-inr i i ii i in il i i~it ni h mu 11—rt—TT~^rmîri «wv.- iiici m—n iimw TeSaîoon s Ra^ctie 247 - ^dminlstpatSe 2846 & Oecesïîfeeï» 1^14 Orukster-Uitgeetster am: Maatschappij HET L1CHT besluurder: p DE VISCH. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

t.„ n,tw^iammtatÊÊiaÊimÊlÊlÊlÊtammBâ 3ii 'aar — W. 33: MMKfeafcwMMÉMBMMMaMtMMuanMMftMMMteagw1' MIIII —*■ ■ aa.iBMiiTi^iMBUwJtJKt'aïaDBcna^www^M» »aawir^r-icaaa)rao!MB Pnis per nummer : vnor Belgia 3 centiemen, vooi den /reemiie 5 centiemen mrmw, 1 ttevr:'- —*r»-t,■fr+rTgTT'i i ■ \»wmas~snus ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

2 Januari 1915 Nr 1 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Kathoiiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8CHRIJVING8PRM8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

*/., rM lierste , aargang iv. i _ ■ —1 xrmanoag i r eor an j»io r~% K>^>riTe DE VLAAMSCHE STEM ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Een volk zal ni et ver g aan! F an ri ut air* hé REDACTIEBUREELi PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. -De Vlasmsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens Abonnementspry*3 by voornitbetaling : Voor Holland en ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I Eerste Jaargang N°. ÎO Woensdag ÎO Fettruari 1915 5 Cents DE VLAAMSCHE STEM ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Een volk zal met ver gaan! Eendracht maakt macht! REDACTIEBUREEL: PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschljnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

i«r«» Aaneenw"n32r. s cents (ÎO Centimes) «Jéiasai mars S©J15 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. «Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées su bureau de rédaction: N.Z. VOORBUHGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. ( ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

gerste jaargang flï°. 34 Zaterdag 6 Maart 1913 5 te s DE VLAAMSCHE STEM ALQEMBEN BELGISCH DAGBLAD Een voîk zal niet vergaan/ Eendracht maakt machtl REDACTIEBUREEL : PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. Abolir,ementsprijs by vooruitbetaling : ...

Het Vlaamsche land: Vlaamsch orgaan voor België en Nederland

Nummer 6. KONING ALBERT-NUMMER. 1ste Jaargana. - 3 April 1915. fflHH Jjfjjg^ voorBelgié enNederlarvd!^^^ï!Sasss==sï^^^^^ VTeeltblad onder Hoofdredaotie van 1>jt. JOZBP CRETS. ST R Redactie en Administratie : ORANJESTRAAT 4—6, Rotterdam, ^ __ ___ ABONNEMENTSPRIJS : , -I - ADVERTENTŒN : __ __ , , , . Y VOOr Vlaanderen! Per 3 maanden, franco ...

De legerbode

27 April 1915 ' Nmmer HIO 1 DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compag-aio, escadron of batterij ontvang-L tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Roemrijke Bladzijden De Eerste Ruiterij-OMsie en de 4* GeiwgÉ Brigade te Haelea '12 Oogst 1914) II y* ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

f aerste .Jaargang IV". 13s DInsdag !5 Juni 1915 g Cent DE VLAAMSCHE STEM ^ ALUEfUEEN — '! BEL.GISCH DAGBLAO •ÉENDKACHT MAAKT MAC HT ! REDACTIEBUREEL I XAUERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — TELEFOOH No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdairt elken dag des morgens on vier bladzijden. Abonnementspr\js bij vooruitbetaling : Voor ...

Belgisch dagblad

S*> ; j Pfvnruv. VRIJDAO 4 FEBRUARI 1910. No. ISO. ABONNEMENT J31Î. - Per 3 maandea voor Hollan.il f 2.50 franco per posfc. Loese jiummere : Voor Holland 5 cent Voor Buitenland Vit cent. Den. Haag. Prinsegrachfc 69, •Pfilof Adm. 7485. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADYEEÏENTIENr ...

De stem uit België

ËîjBelQte Bureel: 55, Russell Square, W.C. Van af 6 Maart : 21, RUSSELL SQUARE, W.C. Abonnement: is. 6d, voor drie maanden. Subscription : is, 6d, for three months. 2de Jaargang.—Nr. 24. VRIJDAG, MAART 3, 1916. voor Hëlland, i fl. ; voor Frankrijk,' : Price ld. ©e Belôiscbe Solfcaat op Cbdstus' Borst. (Zie : Bij onze Plaat, blz. ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien FranscLie en Mederlandsclie exemplaren. OORLOGSTIJD Schetsen en Indruken van het Front XVII t Twee geslagen uren ijverde de Drupneus aan *t opstel van zijn brief. 't Zweet glom op zijn ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

D&vdô ja&rgang - M y 049 TV •• i A «.1 * A f\4 * D# id-jjr a# 15 Fdbr^&ri 1911 ONS VADERLAND - sa. TK888»lÊïl£-«iWiriLE s*aig3k«ii'fei«îffe£»âij sata aa pabsîc ? s»sgst)^ ^s*ï» jpraisteHik a if» ma *ts« W«s SALAIS SiS*8TEJL t j- Si/SSiCSEÏLffeSeir, i'i» àêfflî-ïteSç a, UM-M&r RECHT DOOR VRI.J EN VRANK ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

WfdcTjaârgang « ï*r 654 ■ __IW. M I». " | ll II. !»■■»■■«»■»< Mît : g§. Waeosdag 21 Februari 1917 ONS VADERLAND TtSÈPtfcÊ-ai UYLE aeîBMfcw6iete»ei!»s(Sas-BK FftSHS {Seigi») y»»? Ft,»ssfc«»îM' î (Se b"ss® Wï«9 OML4SSI8 âPSTEL t 4. aAECIB.Ki.ftK6ilT. M»* »®rs»«, iïs CALIU1. RECHT DOOR, vRy fc ...