Jozef Simons. Writer, Soldier and Flemish Militant

Jozef Simons. Writer, Soldier and Flemish Militant

Shortly after the armistice, the First World War became a rich source of inspiration for artists and writers. One of the authors to write about the tough life at the front was Jozef Simons (1888-1948).


Blog: Jozef Simons. Writer, Soldier and Flemish Militant


Redactie's picture
Redactie

Part of

De grote oorlog

De Belgische standaard

p** ► B ' (0^6# ,-VA0S~«-t k'ST**iir;Z Woensdag 9 Mci i 917 llKii&V^ïSS V/» *«»(. T'iC i >»*'- - ^ -4 . > g, Mf 'à ■• .} ■, -.'» | *V- ' •■-* >V« • ' «"•*• «i»< ■■ ' ■ > * fjî ; sa .•>..■. IMtU " • j> BS* 3, * . ' - - |ttfc32 - Bttî^n '*•**-: ■ 1 «s* *jn» lr. ((*?« ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland . . . . f 2.— voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaargang, Nr 27 — Donderdag 2 Juli 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven en mededeelingen dienen ten laatste ...

De Belgische standaard

%h 3m&i — Bï98(655) I J.-9K • jeanK****** Dinsdap 8 Meï i9i7 âiiii&siïwisia | <»rw« «o V**r i: f.fasï-?.- _f| I m**-" j »f. 2«&8 r.5 • tttcekm P-P jj | SU* -s # vi | *«? * -'-fcïUo 'pl "i fjtjîjî y I »4iS3 ». i<?S 1 • «B)PU>iî">« g«s® HT I mes -■ "6 ï-« | '3 îa:a« ; h t ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

■7 gefSte JaargaH§ N°. lie Bonderdag 27 Mêl 1913 S Cents DE VLAAMSCHE STEM ^ A LGEMËEN -= ■ ^'?J jK^j> BEL.G1SCH OACBLAD " f "FTNSKACHT MAAKT OOACHT! =REDAC1 ^BUREEL : KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morge op vler bladzijden. Ahpnnementsprû's by ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

cgfgte uaargaiîg i%r&rï04' 2ràtërdag l5 Mëi 1915 S Cents •<^^wBk\ 'a^bkK^ ;*S?wTf^4 / ■-;{- ■ i/i^ m uJpj^'j ^■^NÎÉT"VERmÂn^^^ '<iétmftC HT, M AA KT PO A C HT ! REBflCTIEBUBEELs PALE1SSTRAAT 3), AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem vers::hijnt. te Amsterdam elken dag des morgens m vier bladzljden, ...

De Belgische standaard

4dc Jaar "-1 166 (i03^ Zondag 11 en Maa idaê 12 Oogst 1818 I; Abohnbmbnten / Voor Soldâtes i rat and x,35 fr. a eu and«a a,30 3 mitadon 3,75 ■ i' NtiHeUUUm in 't Und irassndfr. 1,75 1 a tccandeo 3,30 _ 3 msinden J,*5 ■mQM Bu t«n 't land ; 1 mt*nd £r. 3,50 3 m> anden 3,00 3 m: aadea 7,50 ( t I DE BELGICSCHE STANDAARD Opstel b en ...

De Belgische standaard

Itfliliftf&os ! ir? MMWi dittj £r. s>?& MSKi'-i lî-ÏS jifc&s5?y?s £•?? ttaJ £&(<$!£&%?!■ iu '{ l0»% '■ il»£»^ -'■ •■'% lAits-iM ::«• â-'ij «■'Usa 'tinmâ : B«fegtl if. a,8o BtStia* ^-CO §4? DE BELGISCHE STAHDAARD -^^rTrïïTÂC H T—*„ B /\/\K I A\ A C HT" ï" EL* • ...

De Belgische standaard

en- j; •en- E Abonhembnteh| —0— Veor Soldaten | nen i m**nd 1,25 fr. 1 ron- amauiden a,5e 1 het 3 mMaden 3,75 t. te —o— s^eri Niet Soldaten ^ aasî in 'l >«d I xmiandfr. 1,75 KlU- . amonden 3,50 ,ben 3 maanden 5,*5 s oh- _o— 3 ten Buiten'tland Cps. i maand fr. 3,50 reec 3 maanden 5,00 3 maanden 7,50 inrti y opstfli pj en j Beheer ^ ...

De Belgische standaard

2e Jaar Nr 29 (280) Vijf centiemen het nummer Zondag 13 en Maandag 14 Februari 1916 DE BELGISCHE STAnDAARD --rr^^^SllLl 6 A A R T MA£ -^1 S t ! c h 16 p =- 13 esTûu^deTT^^^^ Vaste Opstellers: M. E. Belpaire, L. Duykers, V. Van Gramberen, I JL 1 Cil 6 [ O n S iP 0 6 t 6 1° S P. Bertrand Van der Schelden. î> Van de Perre. Dr j, Van de ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

gerste Jaargang tV°, "° Vrijdaé ai Mei 1915 S Cent» VERCSP®*^: CHT.MAAKT MACHX! i ' ' !!=^^gg JL REDACTIEBUREEL : PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. Abonriementsprijs by vooruitbetaling: Voor Holland en België per jaar / 6.50 — per ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

trerste Jaargang toi Woensdag 13 Mei !9iS S Petits ^REOACTIEBMREEI. S PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. Dg VlaaiSscSe Stem verschijnt te Amsterdam elken. dag des morger op s'er bladzijden. Abonfiementsprjjs by vooruitbetaling : Voor Holland eu Belgiti jier jaar / (i.ôO — per kwartaal /1.75 — per maand / 0.75. Vocr ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

fW*e Ja^angivvia Kunuas la uium » r>io e» (cent ■^BÉBACTIEBUREEL ■ KAUERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — TELEFOON Ho. 9922 Noord. Pi Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens ip lier bladzijden. Abonnementsprus bu vooruitbetaling : Voor Hollana en BelgiS per jaar / 6.50 — per kwartaal / 1.75 — per maand / 0.75. Vocr ...

Overzicht der katholieke Nederlandsche pers

!HOOGSTUDENT| iVlaandschrift der j ! j katholieke vlaamsche Hoogstudenten ' i i | Opstelraad : Beheer : \ Rooden Hoed TE GENT Klein Turkije j j - CENT - - GENT. - S j Het ernstigste tijdschrift in zijn aard. j DE LELIE is het. eenig algemeen katholiek nederlandsch damestijdschrift. Ver-schijnt maandelijks, op groot for-maat en fraai papier, met ...

Averbode's weekblad

24 Mei 1914 1= MIJNHEER B.... —' 8 et wien waart gij daar gisteren op gang ? » Zoo vroeg mijn vriend Gustaaf, en ik ant-vvoordde hem : ~ <( ^et een ou<^e oud-jager, Mijnheer B.... Ziehier in 't kort zijn levensgeschiedenis : Na zijn diploma als ingenieur bekomen te hebhen, huwde hij de dochter van den bestuur-der eener fabriek te A.... en ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

> Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 grulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers md 10 centiemen. JH AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tarie! op aanvraag. Briefwisselaars gelieven telkens hun ...