Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

1037 0
10 October 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 10 October. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 19 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/736m04228w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 47 10 October 1915 brieven te zenden aan- de redactie van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-amanpsberg, (genl ) ALLERLEI vorige nummers van " " allerlei „ " zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers :: Lezinq voor het Christene Vlaatnsche volk WEESCiLAO, PHjs 5 centremei Eene Naaiîes Thans is alweer het verlof ten einde, en hebben onze kinderen weer hun vrij en openluchtig spel verlaten voor t. 1 i schrijfwerk en schoolransel. Mietje echter heeft die lange, lange vakantieweken niet uitsluitend aan spel en ver-maak gewijd, maar ook al eens een handje toegesteken aan moeder in 'thuiswerk, of eene oude les overzien... Liefst van al echter zat ze op de stille achternoenen in 't kamerken dat op de straat uitzag. Zij bemerkte daar de heele beweging der voorbij-gaande menschen en de log dommelende wagens ; ze zag er haar gezellinnetjes blijlus-tig in de koord dansen, maar niets van dat ailes kon het brave kind er toe bekoren ôôk op straat te loopen en de luidruchtige spelen harer ge-zellinnen te deelen. Zij achtte zich daar geluk-kig, in dat kamerken, omdat zij er in 't geheim een plan kon volvoeren dat zij zich reeds binst het schooljaar had gemaakt : Als 't vakantie is, dan zal ik vader... Maar sst ! 't Is een geheim en ik zou het daar zoo dwaas-weg verklappen. Alleen moeder weet er van ; zij is het immers die Mietje aile be-noodigdheden moet aanschaf-fen en daarenboven 't meisje waarschuwt als vader soms Iwaarschuwt als vader soms onverwachts van zijn werk terugkeert en het kamerken kon binnenrukken. Dan wordt ailes ras onder in het werkmandje verborgen en Miptip ypt 7Îrh nnsrhnlriicr aan het breien. Mietje, is 't goed alzoo ? — Ja, Treesje! Want het is eene « verrassing » voor vader... Komaan, de lezers en zelfs de lezeressen van « Allerlei » mogen het wel weten : zij zullen het aan Mietje's vader niet gaan vertellen. Ziet ge, weldra is het de feestdag van dien goeden, br^ven vader-lief, en tegen dien tijd moet Mietje hem een paar prachtige pantoffels gebor-duurd hebben ! Zij is gelukkisr op voor-hand, bij de gedachte aan de vreugde en de verrassing die zich zullen afteekenen op va-ders gelant. En daarom geeft ze er niets oni, dagelijks eeni-ge uren aan haar spel en vermaak te ontnemen. 't Kleine Treesje wil met haar wedijveren. Eens, toen het stout was, en huilde omdat het niet buiten mocht spelen, zei moeder : « Zie eens naar Mietje hoe braaf het is en hoe vlijtig ! » Dat was genoeg om bij het naaperig kind een verlangen te doen ontsteken dezelfde loftuiting over haar uit moe-ders mond te hooren, en het zit geerne naast Mietje in 't kleine kamerken, eenig snip-perwerk te verrichten. Ze zal een nieuw voorschootje voor hare pop maken ; daarvoor staat moeder Treesje geerne een ouden versleten zakdoek af, waar het meisje gretig in snijden en naaien kan. De pop is de maat geno-men, ligt nu in stille ver-wachting haar nieuw gewaad te verbeiden. Mietje heeft eene naald gedraad, en deze met honderd waarschuwingen haar zusje ter hand gesteld : Steek in uw vingeren niet !... Pas op voor uw oogen !... Miene, de kat, heeît uit het werkmandje den bol saaiette

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods