Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

553153 0
18 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 18 February. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 12 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zc7rn3237v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Derde jaargang Nr 14 Prijs 6 centiemen Gent 18 Pébruari 1917 hoofdredactie : vrou wensecreta ri a at MET MEDEWERK1NG VAN HET algem. secret aria at EN HET WERK^DEK volks bibliotheken "de straal,, ALLERLEI Weekblad voor ons Vlaamsche Voll beheer : peperstraat, 17. — <0> — abonnementen : per jaar : fr. 3,2Î zes maanden: » l,6t drij maanden: » 1,0C / INHOUD : Huldegroet aan Monseigneur Seghers. — Weet gij? — De Vrijden-ker. — Van Guido Gezelle — De Toonkunst. — H C. Andersen. — Het godsdienstig Vrouwenhart. — Voordrachten en Lessen. — Beste Lezers. — De Verloofden (24e Vervolg.) Huldegroet aan Monseigneur Seghers Daar op 5 dezer, (dag der benoeming van den nieuwen bisschop) het voorgaande blad reeds ter pers lag, zagen wij ons verplicht onze huldebewijzen tôt dit nummer te ver-schuiven.Maandag avond, 5 dezer, huppelden lichte klokketonen in zwierigen zwaai,' als balsem in deze nare tijden, over de gansche stad om met hun zilver geklangel door te dringen in de hut van den nederigsten werkman gelijk in 't paleis van den rijke, en hun hart met edele fierheid en onzeggelijk' geluk te vervuilen bij het vernemen der blijde mare : « Het bisdom mag eenen nieuwen Bisschop begroeten in den persoon van Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Monseigneur Seghers ! » Met den diepsten eerbied begroeten wij hem aïs een tôt nu toe ongekend voorbeeld van onmeetbare liefdadigheid, roerenden eenvoud en ongaëvenaarden zielenijver. Gansch de prkîsterlijice loopbaan van den verdienstelijken Man ken-schetst zich in deze enkele woorden : Hij was eene onuit-putbare liefdebron ! Mochte dit zoo edel hart, dat als ziedende olie langs aile kanten van liefde overstroomt en nu een zoo ruim arbeids-veld toegezegd is, de volheid zijner beminnelijke en onschat-bare gaven in de harten van zoovele duizenden, die er drin-gende behoefte aan hebben, uitstorten, dit is de vurigste wensch die wij vormen voor de loopbaan van den Eerbied-waardigen Bisschop en voor wiens vervulling dan ook een hartelijk gebed ten hemei stijgt. Duizendmaal verwelkomen wij in eerbiedige hoogachting onzen nieuwen Herder en roepen uit voile borst : LEVE MONSEIGNEUR SEGHERS ! * Wat wij nog niet mogen weten, Weten wij het eerst en 't best, Wat wij echter moeten weten, Weten wij het laatst en 't slechtst. Weet gij ! O weet gij menschen f weet gij diepbeproefde armen ! gij allen die gebukt gaat onder droefenis en smart, gij allen die nu lijdt en toch zoo gaarne lacht, weet gij dat lijden in zich draagt Gods genade, voor wie zeer sterk is en het moedig weet te dragen. Want zie, wij leefden kommerloos op deze aarde, elk vond zijn brood, genoot en lachte, elk was op zoek naar begeerlijkheid muziek en pracht, zoodat 't verbijsterd men-schenhart de heiligheid van 't leven licht vergat, en zijn God zelf door hem werd verwaarloosd of gesmaad. Maar nu ons leed is groot en gaat gepaard met duizend angsten, doch uit 't somber en pijnigende leed door den Heer ons overgezonden, zullen wij leeren dat 't leven niet enkel is eene jacht naar lust en pracht, maar ook een heilige zie-plicht. En, al bloeden wij nu uit vele wonden smartelijk en wreed, zijn heiligen Naam zullen wij toch niet smaden, want noodeloos wordt nooit het menschenhart vertrpJ^n, altoos wordt zielesmart verheerlijkt door Hem die het .s c verzond, om heil te maken van het door ons aanvaarde leed. Evenals het lichaam dat in weeën wordt geboren, zoo ook ontwaakt 't leven der ziel niet zonder pijn en smart. Zacht buigend ondergaat de bloem de stormvlaag en de huilende winden, om dan weêr schitterend en fier te pralen in zonneglans. De aarde ondergaat de snijding van den ploeg om tôt de weelde der vruchtbaarheid te komen. De plant ondergaat de donkere neerstortende wolk die haar groeikracht vergroot; En 't smartvolle leed waarmee wij heden beladen gaan, brengt ont tôt inkeer en toenadering tôt Hem de Almachtige Schepper van 't heelal. Want zooals 't zachte tikkelen van neerdroppend water, dat stilaan de harde steenrots uitholt, zoo zal 't neerbiggelen onzer tranen op ons gepijnigd hart, het ook uithollen als een diepen kelk die d'allerhoogste vreugde kan bevatten. Want zij die niet hebben geleden weten niet te doorgronden hoe groot Gods genade is. Onze ziel bevrijd van aile kortzichtigheid zal nu verheer-lijkt door d'ondergane smarttrillingen niet.enkel aanzien de mensch en 's menschen vermaak, maar ook zijn God die Al is en Altoos. Velen zien dan eerst goed, als hun ge iat bedekt is met een rouwsluier.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection