Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

892 0
19 September 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 19 September. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 21 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ht2g738t9g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 44 10 Sentftmher 1915 BRIEVEN TE ZENDE a AN DE REDACTIE va :: " ArxERLEi „ ANTW. STEENWEG, Gî st-ama.NDSBERG, (GENl ALLERLEI vorige nummers van " " allerlei „ " zijn te verkrijgen bij :: de Verkoopers :: Lezing voor het Ohristene Vlaamsche volk yurrif^r» c Een Kruis in 't Zwarte Woud In een verlaten dorpken, in het Zwarte Woud, wierd dien dag Wilhem, de verloofde van Martha, de arme schaapher-derin, die van iedereen gekend en bemind was, ter aarde besteld. Eerbiedig werden de eerste schuppen aarde over de doodkist geworpen : en dit holle gebommel van aardkluiten op de planken viel als mokerslagen op 't doodbedroefd hart van 't meisje. Rond den put zagen de lieden on-verschillig het snikken van magen en vrienden aan. Een laatsten oog-slag op de kist, die meer en meer onder de aarde verdween, — dan verliet iedereen het kerkhof. Dit wachtte de grafmaker, den voet op de spade geleund, gedul-dig af, om gerust zijn akëlige taak te voltrekken. Hij keek ook de diepte in, en op het helderwit der planken zag hij als een reusachtige bloedvlek, een tuil roode chrysan-themen. En de oude man, zoo ge-staald tegen dooden en weenen, kon zich niet meer weerhouden te schuddebollen : « Hij was zoo jong en zoo schoon... » Een stond lang stond hij pein-zend de doodskist te bestaren, de handen in de heupen. Dan, zich uit die nare gedachten losrukkend, nam hii ziin snade en de aardklui ten dokkerden weerom zwaar en log op de doodskist, en bedekten als tegenwille de chrysanthemen. Maar 's anderdaags lagen er frisch ontlokene op het versch grafheuveltje ; er hongen er om het kruis gestrengeld. En ze leken wel een treurige glimlach, die herfstbloemen in sluimer op die overblijfsels eener uitgebloeide lente. Wat was er gebeurd ? Over acht dagen was het kermis in 't dorp : dien dag ook waren Willem en Martha, den glans des geluks op 't gelaat, ter pastorij gaan aanbellen, en geheimzinnig fluisterde men heel de gemeente door : Wel-dra gaat de brave Willem trouwen met de blonde Martha. Edoch, de mensch wikt, God beschikt ! Niemand was eenige dagen nadien verwonderd, haar rroncpln in mtiwr rrolzl ûûH -f o TÎûn r\ a rrûl 111zlz irrt* \rc\r~\ ' C H Cl a rrc te voren, en men dacht dat het i schoon wit kleed, het bruidskleed, voor altijd in de oude eiken kas gesloten was, lijk haar verloofde in zijn nare doodskist. Die arme Willem ! Men had hem gevonden aan den voet van een eik, midden de afgevallen blade-ren die hij met zijn bloed had roodgekleurd, het hoofd op de snijdende zijde van zijne bijl : hij was dood ! * * * Sedert een jaar was Martha vol-ledig wees. Nu is het er droef en doodsch in haar hutteken, waar ze zoovele dagen in hoop, vrede en geluk sleet. Zij zingt niet meer : haar voortijds levenslustige oogen. verdoffen en sterven weg als een kwijnend vuur. De hut zelve is eene grafstede waar al de herin-neringen van haar dierbaren be-1 dolven zijn. Voôr de vensters staan eenige bloempotten : de laatste reseda's verbleeken in de eerste kouae van den herfst ; reeds lang zijn de nachtschoonen verdwenen ; maar hier de breede chrysanthemen trotsen den vroegen vorst ; het lijken dezelfde die wij om het kruis op 't kerkhof gestrengeld zagen. 't Is Willem nog die ze geplant heeft in de laatste lente, toen Martha's moeder nog leefde ; 't was op een zondag dat beide vrouwen over hem zaten te praten, wijl ze ginder ver de zonne zagen wegkwijnen. Willem was bij de twee vrouwen teruggekeerd en had

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods