Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

1451 0
23 January 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 23 January. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ks6j09xv8r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Tweede Jaargang Nr 10 Prijs 5 centiemen 23 Januari 1916 REDACTIE EN BEHEE VAN " Al.LERLEI PEPERSTRAAT, 17', — GENT — ALLERLEI DRUKKERTJ A. DE SCHEEMAECK ANTW. STEENWEG, ( ST-AMA.NPSBERG, (CE? Weekblad voor het Christen Vîaamsche Volk INHOUD : Huiselijke opvoeding. III. — Een vroolijke smid. — De Leer van Christus. IX. — De Muzikale Hakkelaar. — Voorziet U !... — Een wonderbaar boek. — Over Gezondsheidsleer. — Zij hebben geen tijd. — Vervulde plicht. — Een, twee, drie. — Een Godsgericht in Albanie (2e Vervolg). — Ditjes en Datjes. — Sociale Bedrijvigheid. Huiselijke Opvoeding m DE OUDERS EN DE OPVOEDING Zijn onderwijs en opvoeding onafscheidbaar, men besluite daaruft niet dat de ouders aan de onderwijzers de taak der opvoeding hunner kinderen mogen overlaten. Verre van daar ! Men bemerke dat de kinderen in 't algemeen de <Hjf eerste jaren van hun leven bijna uitsluitend in het huisgezin door-brengen. Gedurende de schooljaren zijn de kinderen 's mor-gens, 's middags, 's avonds, op zon- en feestdagen en op verlofdagen te huis. Zoo komt men op een tijdverloop van 20 jaar tôt 100.000 uren, de slaapuren afgerekend. Terwijl gedurende dit tijdverloop hoogstens 10.000 uren in de schoo! zijn doorgebracht. Daarenboven, in de hedendaagsche school met hare over-laste leerprogramma's, is men al te veel verplicht in het verstand van het kind eene reeks kennissen opeen te stapelen en de vorming van het hart op het achterplan te schuiven. De overlasting van het verstand is de oorzaak dat in de school geen rustig kalme karaktervorming kan gegeven worden. Jaren voor vorming van wil en deugd zijn daar niet meer. Bij 't eerste ontluiken van het verstand, wordt het overladen ; kunstmatig worden de hersenen uiteengezet, zooals bloemen in onnatuurlijke warmte tôt bloei worden aangedreven. De onbegrensde zucht naar weten geeft geen tijd meer om het kind in zijn gemoed te leeren binnentreden ; wat nochtans zoo noodzakelijk is om, door zelfkennis en zelfbeheersching die vastheid en die eenheid te bekomen die het karakter vormen. Daaruit blijkt hoe de ouders in dit beklagenswaardig tekort moeten voorzien, en hoe dringend het is, dat zij tôt die zware taak zoo goed mogelijk worden voorbereid. Boven de ontelbare stelsels van opvoedkunde blijft deze waarheid onwrikbaar vaststaan : de opvoeding van het kind is en moet vooral het werk van het huisgezin blijven. Wat men ook zeggr, wat men ook doe, de huiselijke haard zal altijd de eerste en de beste van al de bewaar- en lagere scholen blijven, en, Goddank, nooit zullen de stoutmoedigste pogingen der goddelooze dwingelanden erin gelukken deze door God ze!f ingestelde school te vernietigen. De vader en de moeder zijn niet alleenlijk geroepen om mee te werken aan het scheppingswerk dat steeds nieuwe schakels aan de lange reeks der geslachten voegt, maar zij hebben daarenboven de hoogere zending ontvangen om de wijsheid, de rechtvaardigheid, de godsvrucht, en ailes wat den mensch tôt zijne eeuwige bestemming helpt, in God te zoeken, om deze edele kennissen mede te deelen aan hen die zij tôt het leven geroepen hebben. Aan de ouders komt dit recht van opvoeding toe krachtens de natuur en het kan door den Staat niet overweldigd worden, zonder schending der ouderlijke macht. Zijdelings mag de Staat, wel is waar, medewerken om de opvoeding en het onderwijs van het kind aan de ouders door geschikte middelen gemakkelijk te maken. Maar, zich rechtstreeks in deze zaak mengen — zooals onze tegenstrevers zouden willen — zich de macht der ouders aanmatigen mag of kan hij niet zonder eene verkrachting van het ouderlijk rc^cht. Alhoewel vader en moeder de gemeenschappelijke zending der opvoeding hunner kinderen T^an God ontvangen hebben, toch is het de moeder vooral, die deze zware taak moet volbrengen ; di+ geldt meer dan elders in onze werkers-gezinnen waar de vader zijn kinderen slechts ziet bij het middagmaal en 's avonds en dikwijls nog min. Een uitstekende Fransche economist, Aug. Cechîn, in een studie over het huisgezin van den werkman, beschrijft aldus de inrichting van den huiselijken haard : « In het gezin van den werkman is de vrouw, de moeder, de overheerschende figuur, ailes hangt af van hare deugd en door haren invloed zal ailes zich naar haar voorbeeld vormen. De man werkt voor het huishouden ; de vrouw verzorgt en bestuurt het. De man wint, de vrouw spaart. De man spijzigt de kinderen, de vrouw alleen geeft hun de opvoeding. De man is het hoofd der familie ; de vrouw is de innige band die hen allen vereenigt. De man is de eer ervan, de vrouw de zegening. Groot is dus de verantwoordelijkheid der ouders, zwaar de rekenschap die zij eens aan den hemelschen Vader over hunne dierbare panden zullen moeten geven. Maar verheven

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods