Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

818 0
06 February 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 06 February. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7p8tb1201g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

N.r 12 6 Februari igi5 brieven te zenden a an de redactie van :: " alxerlei „ :: antw. steenw eg, 19, st-amandsberg, (gen'i) ALLERLEI vorige nu.vimers van :: " allerlei „ :: zijn te verkiigen bij :: de verkoopers :: Nieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 cenfiemen Weteiiswaardigheden >an den Oorlog Officieele Mededeelingen UI r DU1TSCHE BRON GENT, d'en 3 Februari (uitgeplakt) : In 't Westen, geene bijzondere gebeur tenissen behàlve eenige artillerie-gevech-ten.Op de Oost-Pruissiscfie grenzen mets nieuws. Ten Noorden van de Weichel bij Lipro en Sierpo gevechten met Russische rui-terij.TenZuiden van de Weichel doen onze aanvallen vorderingen. UIT FRANSCHE BRON PARUS, 31 Januari. (Reuter). Van den generalen staf: De Duitschers hebben een aantal ge-sneuvelden ten Noorden van Lombaertzij-de en bij La Eassée laten liggen. Uit Argonne wordt gemeld dat onze troepen zijn teruggetrokken op nieuwe stellingen, ongeveer 200 meter gelegen achter die, welke zij te voren bezet hiél-den. Om het terrein is verwoed gevocli-ten.In de buurt van Attert, Roye, Soissons en Reims hebben onze batterijen twee kanonnen van den vijand, verscheidene verdedigingswerken en een aantal mortie-ren vernield. De Duitschers ondemamen diie vruchte-looze aanvallen in het bosch van La Gru rie (in het Zuidelijk gedeelte van de Ar-gonnen ten Westen van Varennes. Allerlei Nieuws DE R1DDAG VOOR DEN V RE DE Op 7 Februari, in den namiddag, zal de Paus zich met zijn hof en het Collegie der Kardinalen naar Sint Pieter begeven, waar het H. Sakrament zal uitgesteld zijn. «■ ' v ■ ■ Y au * i Ër zuhen tiibu::en geplaatst worden voor de prelaten en de leden van het diploma-lisch korps. Al de fcerkelijke hoogwaardig-heidsbekleeders van Rome zullen de plechtigheid bijwonen. Na zangen en gebeden zal eene plech-tige processie binnen de basiliek rond-gaan.TERUG BERLIJN, 29 Januari. (Wollf). 2595 Bel-gisçhe burgerlijke gevangenen tegen wie geen [iroces voor een krijgsraad aanhangig is gemaakt mùgen naar hun woonplaat-sen terugkeeren. Zaterdag rond 1 ure m,ami.ddag, kwamen hier omirent 2000 mannen en ean 12-lal vronvven, uit aile standen der maatschap-] ij, in de statiën van Schaarbeëk en de Noordstatie loe. Al deze personen waren burgër]ijke gevangenen, sinds het begin van den oorlog 'aangehouden, in 't omlig-gende van Leuven, Dendermonde, Thie-nen Lokeren, Brussel enz. Die 't rneesl vermoeid en afgemat uitzagen, werden geherbergd in het vluchtelingshuis der Je-rtisalemstraat, vanwaar zij verder naar liunne woonplaatsen gezonden werden Het terugzien bij familie en kennissen was toch zO'O aandoenlijk. En of er te vertellen viel!... DE VLUCHTËLINGEN IN HOLLAND De Minister van Binnenlandsche zaken heeft bevolen dat aan de Belgische vluch-telingen. twee maal ter week vleesch zal gegeven worden; ook nu en dan eens spek. Natuurboter mag niet gebrnikl worden. De melk moet afgeroomd zijn. Nu en dan zal tabak gegeven worden. De vluchtelingen moeten het huishou-delijk werk verrichten, de lokalen zuiver LCIl ^ houden, het linnen wasschen en aile an-dere binnenwerk doon. Kleederen en schoeisel zullen enkel nog bij dringendo noodzakelijkheid bedeeld worden. NEEBGESCHOTEN Zes jongelingen van verschi.lende plaatsen, die naar Engeland wilden ver-trekken, trokken langs Ertvelde-Assenede, om de Jïollandsche grens te bereiken, zonder pasport. De patron illeerende Duitsche solda ten achtervoigden hen en vuurden naar de jongelingen. Een hunner, afkomstig van Ronse werd doodgeschcten. De vijf ande-ren zijn aangehouden. Nog een bricvensmokkelaar die aan het herhaald commando' « hait » niet voldeed, werd verleden Viijdag nacht aan de grens van Sas van Gent, wijk «de Valk» door een Duitsche scliildwacht neergeschoten. DE SLAG IN DE NOORDZEE Over den slag in de Noordzee wordt door de « Daily Telegraph » nog vermeldt dat, toen de bemanningen der schepen, die aan den zeeslag deelnamen, terugge-keerd waren, bleek dat met uitzondering van de « Metëor », er op geen van de lichte kruisers verliezen geleden zijn. De « Arethusa » gaf den « Blucher » met twee torpedo's den genadestoot. De Duitsche zeelieden schaarden zich op eene rij, namen de mutsen van het hoofd en îiepen toen het schip zonk: «Hoch!» DE BRUG VAN TERDONCK Na tien dagen werkens zijn de Duitschers er in gelukt de brug met een sleep-boot en touwen eens open en toe te draaien : het manœvreeren met de hand of den electriek is voor later.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods