Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

854 0
20 December 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 20 December. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 30 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/348gf0r07v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 5 20 December 1914 ALLERLEI Lezinqen voor het Kristene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centiemen Kerstdag Paus Benediktus XV deed, ter gelogenheid van het aanstaande Kerstfeest otfficieus de gedachte opperen dat de in oorlog zijnde mogendheden den 25e December een algemeenen wa-penstilstand van 24 uren zouden sluiten. Deze wapenstilstand op den dag dat de engelen des Heeren aan de aarde den vrede, den kristene vrede, kwamen aankon-digen zou alsdan ten minste niet ontheiligd worden door moord-daidigei gevechten, waarin broeders lelkander het leven be-nemen. Misschien oolc zouden dezen die den oorlog gebieden eindelijk de stemmen eens hooren dier duizenden slachto'f-fers welke om hunnentwille aan de liefde hunner echtgenoo-ten;, mloeders of farnilieleden vverden o-ntrukt, en dien dag zou misschien klinnen leiden tôt onderhandeling'en voor een duurzamen vrede, waarnaar allen zoozeer trachten. Helaas ! de goede inzichten van de H. Vader zijn niet kmi-nen 'ten uitvoer gebracht worden. Wi.j dienen dan onze ge-beden te verdubbelen opdat den Heere met den aanstaanden Kerstdag vredegedachten inboezemen zou, aan de gebieders van den huidigen oorlog, welke vooral aan ons duurbaar vader- land, den vorigen welstand zouden helpen terugschenken. * * * Edelmoedige harten kunnen moeilijk Kerstmis laten voorbij-gaan, zoinder eenig goed werk het Kindeken Jezus ter eere te verrichten. Overtalrijk zijn de gelegenheden die zich dit jaar bijzonder aanbieden Een ellende is er echter die met Kerstmis vooral dient gelenigd : « De verborgene nood ». Dat de edelmoedige har-teni dus., de arme z|oogemeende rijken opzoeken en ze opt niet kwetsende wijze bijstaan. De engelen zullen die onbe-kende weldaden Jezus aanbieden, die ze zal terugsturen met een bijzonderen vredekus die heil zal aanbrengen aan de wel-doeners.«Vrede aan de menschen van goeden wil op aarde». Wij zéggen: Rijke christenen, dezen hemelschen vrede zult gij smaken en Gods welwillendheid verdienen is 't dat gij een goed gebruik maakt van de fortuin u door de Voorzienigheid geschonken. Deze die weinig of niets van hunnen overvloed afstaan aan de behoeftigen, zijn monsters voor den hemelschen Weldoener. De aardsche goederen meer beminnen dan zijne zaligheid, zijn goudstukken tellen, hertellen, streelen en liefkoozen, terwijl de knechten en de honden de hongerige Lazarussen van de poort afweren, zijn eigen bloedverwanten verstooteri in huri bangen nood, dat is zich het lot vcorbereiden van den rijken vrek die vruchteloos eenen druppel water af-smeekte voor zijne dorstige tong. BIJ JESUS' KRIBBE Christene rijken, aanschouwt de koningen uit het Oosten jmet hunne giften: goud, wie'rook en mirre aan het kindeken Jezus geofferd. Teruggekeerd in hunne landen, verkonden zij hetgeen 'zij gehoord en gezien hadden, zij deelden hunne rijk-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods