Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

1097 0
10 January 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 10 January. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 21 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9p2w37q10s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 8 Tf> Tannari totc Aile briefwisseling vrachtvrij te zenden aan de Redactie « Allerlei » Sint-Amandsberg (Qent) ALLERLEI Aankondigingen : fr 0,50 per regel. — Doodsbe-richten volgens overeen-komst. Nieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centiemen Meteiiswaardigheden van den Oorlog Officieele Mededeelingen Berlijn, 5 Januari (Officieel). Ten Noorden van Arras hebben onze troepen 200 meter loopgraven bernees-terd en eenige krijgsgevangenen geraaakt. Tegenaanvallen van den vijand werden afgeweerd. In Argone hebben wij verschillige Fran-sche aanvallen afgeslagen. Een Franscbe aanval tusschen Steinbach te Uffholz werd door een bajonnettengevecht afgeweerd.In Oost Pruisen en in 't Noorden van Polen blijft de toestand onveranderd. Onze aanvallen ten Oosten van de Bzura tegen Kosslow-Biskupi en in 't Zuiden vorderen. In 't Noorden van Bolimow zijn onze troepen insgelijks vooruitge-gaan.Meer naar 't Zuiden tôt Pilica, even als op den rechteren oever van de Pilitza is niets veranderd. De toestand der we-genissen en het slecbte weder beletten onze bewegingen. Parijs 3'Januari (Officieele mededeeling van 15 ure.) De vijand is maar enkel werkdadig geweest langs de kantén van Zonnebeke waar hevig werd gebombardeerd. Van aan de Leie tôt Arras heerscbt eene volkomene kalmte. De vijand toont zich werkzaam in het distrikt Albert en Boye. Hevigë axtilleriegevechten hadden plaats ten VVesten en ten Oosten van Craonne. In het distrikt van Verdun en op de hoogten van-den Maas hebben artillerie-gevechten plaats gehad. Wij hebben een weinig veld gewonnen in het bosch Le Bouchet, ten Noord-Oosten van Troyon en in het woud Le Prêtre, ten Noord-V/esten van Pont-a-Moussôn. In 't jaJgemeen moet de verflauwing van onze aanvallende houding worden toe-geschreven aan de onophoudende regens, die iden grond doorweeken en zoo de verrichtingen bijna onmogelijk maken. Parijs, 4 Januari. Naar vol gens delaatste berichten is geen enkele wijziging te melden over heel het front. Het weder blijft zeer slecht. Parijs, 4 Januari (Beuter). De avondmededeeling van 4 Januari meldt : Zeer hevige gevechten blijven voort-duren in de omgeving van Cernay. Berlijn, 5 Januari (Korr. Norden). De correspondent te Bern van de « Cor-riere délia Sera had een onderhoud met den bondspresident Hoffmann, die on-langs het gerucht tegensprak van een ge-heime overeenkomst (tusschen Zwitserland en Oostenrijk-Hongarije. Hij wees er op dat de bloedverwantschap tusschen hooge Zwitsersche en Oostenrijksche officieren geen afdoende grond er voor is. Het Zwitsersche volk, verzekerde de président, heeft altijd zijn onzijdigheid en onaf-hankelijkheid als één beschouwd. Daar-voor heeft het in 1907 de hervorming van het leger aangenomen. Het land is ook nu bereid nieuwe lasten op zich te nemen, om het dificiet van 200 milioen te dek-ken en het Zwitsersche yolk zou als het noodig is niet opzien tegèn het brengen van nog veel zwaarder offers. Allerlei Nieiawstîjdingen Berlijn 4 Januari (Korr. Norden.) De laatste dagen zijn een enorm aa.n-tal drijvende mijnen aan de zuidkiist van Noorwegen geland of in de Noordzee drij-vende gezien. De in iChristiansund aangekomen stoom-boot « Golland » meldt, dat het ook acht mijnen bij Honsrief (Noorwegen) voor-bijkwam en de stoomboot « Sitona » pas-seerde 26 December zeven mijnen tusschen Hanstholmen en het vuurscliip. Het schijnt dat het gedeelte der Noordzee van de Hebriden naar Nederland, De-nemarken en Noorwegen sedert de Kerst-stormen vol losgeraakte mijnen is. Krijgsgevangenen Genève zal, meldt V. D., het centrale punt worden voor het terugzenden van zieke krijgsgevangenen. In den loop dezer maand wordt de eerste trein verwacht. Men bericht uit West-Hartlepool aan de «Daily Mail»: M. John Wilson,, lid van het Engelsch Parlement, schat op 40.000 het aantal leden van de Vereeniging der Mijnwerkei"s van Durhan, die zich bij het leger lieten inlijven, bij het uitbreken van den oorlog. De Bussen hebben tegen Przemyl een Oostenrijksch vliegtuig (tweevlak). neer-gehaald geladen met conserven bestemd voor de Oostenrijksche troepen. Een geredde der manschappen van den Engelschen kruiser « Formidable » ver-haalt : Vrijdag morgen, was de zee woelig. Opeens weerklonk eene wreede ontplof-fing. Bij stroomen kwam het water het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods