Belgisch dagblad

773 0
17 January 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 17 January. Belgisch dagblad. Seen on 28 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q52f76783b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3d© DONDERDAO 17 JANUARI 19tô. IVo. i(>4. ~v . ABONNEMKSÏEN, t per 8 maanden voor Nederland j| 2.60 franco per post. Loss© Ruminer». Voor Nederland 5 cent, hfoor Buitenland 7'/t cent. | Dea Haag, Prinsegracht 126. BELGISCH DAGBLAD <r *%, AD VERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30 j Réclamé# 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: Dixon Honte LloytU Avenne E 0. Parijs: 7 Avenue d'An tin 7. Verschijnend te 's-SravenlBage, eifeen wsrkdag te 12 ure vnirîiSag» BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. Een Waalsche banvloek. I In een kaberdoea ia het Haagja zftt eens te raad van Vlaanderen in Holland bijeen : ïené Declercq, Karel van den Oever en Léo foert met pernaissie. Zat schrijf ik ... Zijn die iktivisten sedert drie jaar oo'.t nuchtergewee3t? Foor den raad van drie atonden drie glazen candelaars. Twee waren met Schiedam gevuld Sa de derde liep over van honing, ik wil zeggen wan roongelen Advokaat. Die nectar was be-fcemd voor den eenigea dichter die Vlaanderen pji deze doakere dagen telt, Declercq. Hij Hegt het trouwens zelf. Die drie redders van Vlaanderen — stijl lioJawijk Simons van de wereldbibliotheek C- beraadslaagdea diep eruatig overdevraag L. de eenige aan de dagorda — la de hoofd-ïsdacteur van liefc B e 1 g i s c h D a g b 1 a d Jjog Vlaamschgezind ? Declercq en Meertmet jserui'.ssie meenden neen. Van den Oever was yan een tegenovergestelde meening. • Na laag en doratig gepraafc waarbij de |n' i«a 1 der glazen kandelaars vermenigvul-'il werd, stoad Léo — ego nominor Léo ~ ii-c it- en wandelde naar het refugium pec t.i i- n waarvoor de Nederlaadsche deftigheid j£. i 'evoegelijken naam lieeft ena!leendoo! etters wordt aanduid, beginletters var t orlen ontleend aan de taal van Oscar Wilde. .50 werd dra door Karel gevolgd. lient n zijnr Ciiristuskop, zooals de Residentie-bode heeft geschreven, strompelde Karel ea L)J achterna. Zijn ongekamde zwarte baard ling vol gelen Advocaat, die er als een net vac vermicelli en macaroni had over gespreid ;0.ii ja de drie wichelaars ... Hebbea zij zicl: àunnsn inhouden van lachen ? Zij dronken een gla3, Zij p een plas En lieten de zaak zooals zy was.,.. . 1 ) ; hoofdredacteur weet nog niet indien di< ' d. j pauzen — de geschiedenis is echt ! — itloa banvloek tegen hem hebben uitgegpro *ken. ( Die kleine historié viel me te binnen, toei '•ik i de ook al doodgedrukte „Iudépendanci î ' n" van 2 Januari las, dat mijn medewer V ea vriend, Louis Piérard, langs aktivisti «. .o Waalsche zijde in den ban was geslagen Arme Piérard! Wij laten hem zelf aan het woord. Hi jlcbrijft en vertelt immers voortreffelijk. f ,,'l'pen ik ongeveer twee maandea geledei Bit Redyland aanVwam had ik mija vrieru Paul Magnette ') «foocçesteld by mijne terug komst uit Italie een léziag te houdenvoord ,_\Va'en van Parijs. Magnette nam het aanboi Uan en stelde me zelfs een nader te bepale pag voor. Ik verneem nochtans hedendathe iomiteit der Union Walionne van Parijs, aa ($?ie mijn aanbod was overgemaakt, na ee îangdurige besprekiag, besloten heeft, het nie le aanvaarden, om aldus verzet aan te teekene legen... mijn tweetaligheid(!) —bilinguism i— en mijne medewerking aan een Vlaamsc jplad. ; „Bedoeld blad is het wBeIg!seh Dagblad *aa Den Haag, dat sedert een paar jaren ee areldtocht tegen het flamingantisch aktivism |t-n half aktivisme heeft gevoerd, diewatmee iloslraatig is dan de ongelukkige en ongepast Uezelsrijen van zekere Wallinganten, waarui iinzc vijanden — ik bedoel de moffen —hu froordeel hebben geput, zooals uit d.e uitspal (iiï.'ren van Borms en andere Clerken. | .1k ben zeer benieuwd de namea van he |o kennen die, zooals Beulemans zou zegge (laat oas tweetalig wezen) mij met dit „ostn cv--me" hebben geslagea. Laat ons wensche Ôat er onder die Walen geeae narnen zij dio van een raijl ver naar Ko rte mark oî Krî 3kau (in Polen) rieken. ,,Zekere lui zouden nog eiadigen te doe gMooven dat ons geliefd Wallonie, dat eilaa; flfcoo ver is, het land niét is van het fyn gi àiOfld verstmd, de meesterlijke ironie, ma: jbet gezegend land van hetgeen eea schrljvi eens noemde : „bêtise au front de taureau''. ,,Dit ailes zou alleen doen iaclien, en nii iate'ijk schijnen, indien, sedert drie en ha jaar VJamingen en Walen, niet te eamen i île loopgraven zich bevonden, om er gemeei «chappelijk hun bloed te storten, blootgestel âaa dezelfde gevarea, strydend tegen deazel fien barbaar die België is binnen gevallei . Alphonse Allais heeft echter gelijk: Las fn3 dit aan ons hart niet komen. Wannee r e naar Belgié eullen terugkeeren zullen z< ere sterrekijkers en geboren ruziemakej *ien dat de oorlog, dit tamelijk ercstig tuf jpehengevalletje, ook op nuttige wijze de dii igen in orde zal gebracht hebben. „N* eamen dezelfde folteriagen te hebbe fwrstaan, zullen Vlamingen en Walen zie spannen om elkander beter te begrijpen e kennen. „Zij zullen zien dat een sterk en eendracl |ic; Ilelgi ; een noodzakelijkheid is voor Europ *û voor Frankrijk dat wij in allereersteplaat fceminEen. Van nu tôt daar mag er slecht ééa ordewoord zijn voor elk verstandig menscl |lie het hoofd aan de Duitsche knoeierijen wi bieden : ailes verhinderen dat den vijaad ka brvoordeeligen. Zekere buiteasporigheden va » iiDganten en de aktivisti^che beweg)D; 1 v)ren daaitoe. i geestig teekent Louis Piérard, die Was vaa top tôt teeo, een Borain van Frame ffie , wat niet belet een geheele Belg on ee jïechtzinnig vriend der Vlamingen te zijt £vier taal, literatuur en kunst hij kent en be i^'ondert — redacteur aan het Waalsch fron blad „Eai c'est nico Frameries." ') Paul Magnette ia de zoon van den nlge lue°n bekeaden senator Magnette uit Luik. 1 Dora als een koe, zegt men in he Nieuews uit Belgie ANTWERPEN. PLOTSELINGE DOOD. — Zaterdagna middag, werd de wed. Maria Maclot, wonende Moretuslei 58, te Antwerpen, dood op haai bed uitgestrekt gevonden. In der haast wero een geneesheer bijgeroepen welke verklaard< dat de dood reeds twee of drie dagen inge treden was. Insgelijks werd M. Theodoor Holshout wonende Lange van Bloerstraat 49, op zijt kamer dood gevonden als gevolg van eer hartaderbreuk. DIEFSTALLEN. — Mevr. J. Koekelberg wonende Diepestiaat 43, te Antwerpen stelde vast dat verschillende stoffen uii liaar winkel vardwenen waren. — Dieven zijn in het onbewoond gemeu beld huis der Vlagstraat 76, gedrongen waarvan de bewoner, M. Speeck, nog in he' buitenland verblijft. Gezien de alwezigheic van dezen laatste, kan men niet vaststellei wat er gestolen werd. ST0UTM0EDIGHE1D. — De boodschappe; E. Cottin te Antwerpen werd aan de Mid denstatie gelast, twee koffers en een zak oj een tramrijtuig der lijn H, te brengen. Terwy hij de koffers ophaalde verbood de wattmai dtze te vervoeren en gelaste de koffers terug af te laden, Intusschen stelde mei yast dat onbekenden'de gelegenheid te baa hadden genomen om den zakteontvreemden BRABANT. , ,L'ALMANAOH DE BRUSEiLIJ0&" Men weet dat L'Alrrianacih de Gotha, cej DuiisolK} uitgave is, waarin voorkjtmt allei ici. ioliolitingen ©a stalintiekeû aver d« vei ?cI:illemïo sfe;tein der aarde «n d® naimei van de adrflijke geslachl-en. Het is gable kca lo.iii. door de atnnanak van 1914, da ûe ïniliiaire etn maritienie inliiolitiitigea iwlrei fende iJuilschland de waarheid niet wewg-J von. Wij vernemen dat de baketade Frai ga'ie joaimalislfc D'o Bionnetfoia als oonourrem \an die ,onbeitrouwbaTO uitgave heeft lat» verschi/ian : L'Almanaoh de .Bruxelles, di de pioirU'ettoa van Koning AJibert en vaa pw gidcnt Poincaré bovat. ) E BEURS ONDER DUITgCHE OONTRC 1 LE — E&ii vejrard0nmg van. den Duitsohe g ccv;.iineur:genera^d van België draagt d 1 oointrôle ovar de effectenbours Oip aan de v >3i; d^> •b.'unkca in Be • gî5: 'Ook 9 en wis?<*is koimit onttav rAfo. toezîoht. ftij1 i 1 bevoegd bijieenkoansten te veirbieden ea lu a paaldc pea-sionm of firma's van de des t nenii ng aan dein ibKurshatidel uit te sluiten 3 LE WIi'RKFIUIZEN ONDER DUITSCHB1 t HEER. — Langs het kanaai teschen ïluyi lbr;o:ok en Vor-tbavindt ziob een faibriek wat I de DuiLcfoeis prikk®ldraai vervaardigeu 6 lOriBevcer 500 werklieden wordaa er geb a zigd. Tusi&ohen lieit. plein van Elterbeek e i, het kerkhaf van Elsane is eein munitisf. briek opgerioht waa.r eenige handcrdein wed 3 lit.don aubeiden. In de wierkhuiaan zijin on e dergvoodsohe b'ergplaafeen gemaakt vcor lu r opbergen van de omèploiîjbare gtolfen en gr; . naten In de werkliuimi Pipe (be Bruissel wiord^ Q do militaire autos, bersteld. Het per soin s atr firnia Bovy is ook in die werkhuize Pipe aan 't wei'k gesteld. In de rue des. Faubourgs te Brussel a cok een hefsfellingswerkplaats waar 1C '* ■werklicden werken. Ook herséeilt men autc II in de hall van he«t Juibeipark, waar in vn Q .de.;Sijd jaaxlijks de tan'ioanstellirgei wrwde geboudetn. l>cv Sainlicbtzci&pfalbrieken te Vars,t w:>rdk! ° diojr de IXiitsctars bestuiuxd. Men vervaa digt er nojg altrjd zoeip» 'waarvooi: boter e vei al vette bestanddeelen gebruikt wocrdeti ;rr WE8T-VLAAN0EREM. 2) l E LE ZETTING VAN HEYST AAN ZE1 ît . \,'ij lezen in het Vaderland van Pari lf aangaan!& de bezetting in Heygt de valge n de Incdcdeelingen v«ratnekt do»r den he» i- Vicior D'unian, vain Blanlcemberghe: d De Duitscbeiis zijin dein 15 Octdber 1&1 C- le H&ysjf gefcomen; ziji waren met 17 (uhl i. rien), die van Brugige kwaanen; zij zijn dai ■t lloyst getrokken en liebben zich naar Kjnocl r en Weistoapeille gericàt. Die tewonera, d i* n>og in Heysjt geibleven waren, hadden zic s 3 > ij hunne nadering, opig!e!sjo.ten in hus i- -ue wioonstem. i- E:n agent van poiitie, de genaamden < M,whéé, en E. Vandierendonck, waren il a eemig© per|Q|nen die dfâize Moffen g inge li zien; zij zegdiein nieits en gingen hnn'ae a weg viooi't. Bon Zcindag nadieiii, kwamem zij in groi1 - gefal, allen Pruisein, zij verpliolitten de a burgomaesfcr hxun te vergezellen naar h< s f^lacLliuis ; z$ namen de statia in bezit, 0|i s tierzoiûhien al d© wagens. van den ijjzere<nwej , braken al de koiîfers. open die daar in d- 1 po| gebleven of niet veraoaiden waresa, n; a mon aile® er uit wat hum kotn dienen e a ginetl.on de rest op de straat; gelukkiglijlk d; i hdt gnootsfe gedeelt» van deze voorwerpe iiœb&hooaieinde aan Dnitsohers, die onve 1 vv'aciits eanige dagen voordiea de kust ve ■ laiton hadden. a s: rr- . = i, Wat is nu de conelusie van de Waalscl VJaamsche aktivistische cluyte? Dat Lou t Piérard door de Waalsche en Vlaamsel aktivisten en half-aktivisten wordt gebanvloel on dat het B e 1 g i s c h Dagblad die ee) deelt. Louis Piérard. «n het Belgisch D a f t blad volgen dus den rechten Belgischen we Nadien çijn zij naar Zoejbrugge terugge-itwikken. 'sA,niderettdaag& zijn zij teruggeko-| mon en viesiigden de îcdnnniaadatuuir in het I hôtel du Kwsaal. Da officieren gingen lo- geereai in het ha tel Léopold II. | Den 1 Novemibar, gaven zij aan de in-wotners op dan dijfc, ord'ers hun venblijfplaat-gen ibo veriaten, lmn slechts eenige men gevemde. D:acr dit b&vel moieisit de heer Mandiaux— Corcmans ook verbuizan ; hij! smiaakite opmer. kingen, werd gevangen ger otnen en eenige dagen nadien was hâj dood. D© Duitschers zegden dat hij zioh oipgehs ngen had. r A7 an d.ag tôt dalg werd het getal soldaten i groater ; zij na.m«n bezit van 't hôtel de l'Univers. Ma Campagne en de villas van ■ aan de Prir.oe Alibertstraat tôt aan de Prince • Baudouinsitraat. : Zij hegonnein weeken uj. te voeren in de i duinen naar Duintbergein op, waa. zijl ka-1 cirçijien plaatistein. Ben 1 Januari 1915 heb. ben zi,1 al de villas daein spiingen, allen naar » Dninbergen op, !e baginnen met 't hôtel Ger-! mania; daarna hebben ziji zo in brand ge-j siljeiken met geheel hunnen inlioud. [ Gedurendie dezen tijld ^specldc een mili-t tair muziek va.>r hot huis, van M, ite Bra en de Buiasohe offiederen waren verbe ugd [ bij het zioht van deaein brand. [; Zijn gestorven te Heyst onder andere: M. Léopold Delrins, M. en Mme Jules Boereboom, M. Louis Boereboom, M. Spyns van de Duin-straat, Mme Emilie Despiegelaere, hôtel de . Londres, Mme L'Haene de l'Hôtel Ma Cam-1 pagne, M. Demeur (in Duitschland), Mme - weduwe Joseph Baervoets, de schoonvader van M. Roosebecke, gepensionneerde brigadier van i de douanen waarvan men de erfgeaamen op- - zoekt, hij was geboortig van rond Roosbrugge. t M. Jan Verheye, van Zeebrugge, die Heyst - bewoonde M. Louis Stocks en zijn zuster, Mme r Louis Balvu, enz., enz. r Al de inwoners moeten werken voor des t Duitsch". Men heeft M. Capiau en M. Anciau a. van Blankenberghe zien werken aan de statie e van Zuyenkerke. M Garlos De Clercq brouwei *- en echepene, is verplicht geweest de strater van Blankenberghe gedurende verscheidene lu weken te kuischen. a Verscheidene bommeu zijn op het gasfabriek d van Blankenberghe ge 'allen en verscheiden« a malen waren er slachtoffers. l" BE /m^gTAND T! KORTRIJK. — He1 u VOllrteéft tgSens Ëet èerste jaàr'van de be 3 zettiag en thans nog veel te verduren gehad >• Aile dagen werden er nieuwe réglementer van de Duitsche overheid in de stad aange l> plakt. Des avonds om 9 uur (Duitsch uur i- moesten al de bewoners in huis zijn, op stra j- van gevang. Het is waar dat sommige kof tr fiehuizen de toelating hadden om tôt 1 ei i. 2 uur 'snackts open te blijven, om de drink î- lustige moffen-officieren te voldoen. Bijnf a iedpfen nacht werd men gewekt door he1 i- zingen en het tieren van dit soldatenvolkje c- Zekeren dag verplichtte men iedereen d( i- officieren en gegradeerden te groeten, doct it den volgeaden dag ging men zonder hoec ïr uit. De Duitsche overheid werd er woedenc op en liet de plakbrieven verwijderen. n Al de duiven werden opgevorderd en mei ïl sloot ze Op in de groote linnenaaagazijaea it n de Goevernementstraat. Voor iedere duif di< er bij een particulier gevonden werd, koi is deze veroordeeld worden om dood geschotei 0 te worden of tôt eenige andere zware straf f LUIK. n HET STROOVLECHTEN. — Het vlechtei van stroo is in de vallei van de Geer jsee n. toegenomen, dit tengevolge van het gebrel r- aan buitenlandschen invoer. In de laatsti a jaren was deze nijverheid bijna te niet ge i. gaan door de concurrentie van Zwitserlanc en Italie. Al de persoaen die vroeger het vlecbtei ^ vnn stroo gestaakt hadden, hebben dit than H weer hervat. In gansch de vallei van de Geer en zelf >r in de gemeenten Nederh'eim, Mail, Sluse Paifve, Wiliogao, Liers, Voroux, Villers Juprel e, Feshe-Slins, Hermée, Milmort ^ Oupeye, Houtain St. Siméon, Heure le Romain )r Haccourt, Lanekea en Fal' Meer, waar dezi nijverheid feitelijk uitgestorven was, hebbei thans mannen, vrouwen en kinderen weer di vak hervat, l" Deze stiel is eene goede broodwinning, al men nagaat dat eene goede vlechtster 25 to '• 30 frauk per week kan verdienen. e n . n Nieuwe Belgische Roode Kruiszegels *t In het Belgisch postkantoor te Baarli in Hertog zijn den 15en dezer nieuwe Belgisch ît Roode Kruiszegels uitgegeven, die wordei i- verkocht ten bate van het Roode Kruis. D ;; postzegels-worden afgestempeld door het Bel s- gisch postkantoor aldaar. \r Ten zeerete aanbevolen. n , n Voor onze geinterneerden. • ». „ Eens te meer dringen wij eerbiedig maa 1 krachtig bij onze regeering aan onze gein _ terneeiden in Holland voldoening te sohenkei ~ wanneer zij verhooging van soldij vrager Het leven is hier peperduur geworden. He is niet mogelijk met een dubbeltje daagsto ^ te komen. Ook verzoeken wij de regeerini die soldij te verhoogen en als het kan-4e vei dubbelen. Waarom worden ook de barakken niet ve! \ warmd? Zeldea is de winter zoo streng ge weest, een echte Hollandsohe winter. Legerberichten der Entente. Russisch ultimatum aan Roemenië. Aanslag op Lenin. — De romp-conferentie te Brest-LitowsK. ,Een boodschap der Engefsche arbeiders aan de Russen. — Zaak Caillaux. DE TOESTAND Militaire gebeurtenissen van belang zijn er niet. Het is voile wintertijd en dus betrekkelijke rust. " De bochewikis hebben een ultimatum gezonden op .termijn van 24 uur, waar-m gedreigd wordt met het verbreken der betrekkingen on militaire maa'.regelen in gëval R>emenië de geaxreeteerde Russi -&che ofiicieren en minderen niet loslaat. Bedoelde officieren en mindieiren hadden gepoogd de Roeimeenflche regeering om-ver te werpen. De Roemeensohe gezant was te Petroî girad gearrosterrd doch naderhand losge-laten.Ongiamkkig Roemenie? Het was Met genoeg dat het Rusland van den tsaar het verraalde, het Rus.and van Lenin wil het verdelgen en ltillend overleveren aai de autocraten van. Weenfiai en Berlijn. Lenvn roept thans een paar B(o,iand-sche soeia.listen bij zich op» andere aanslag en te berarnm: Tegen wie ? Tegen Lenin is een aanslag gepleegd geweest. Zijn giezel, ean Zwitser, werd gewond. In Spanje ig heit nog niet rustig. Bijl hét oproer te Malaga zi|n twiee per. genen gedood en verscheiden gewiomd. (Ongecorrigeerd J Ook documentatie. Met „Le Socialiste Belge" deelt „Vrij Bel gië" — louter parallélisme! — de door ont 1 in geenen deele benijde eer kopie te leverei aan de moffenpers van Duitschland en België, Den 11 December 1917 wijdde d( Rkelnisch J^eatfaliflohe Zeitung onder der titel: Van Cauwelaert und Huyamana be ratschlagen ûber die Belgische Verwal tungstrennung, een kolom aan hun geschrij: dat alleen water op den al-Duitscher molen scheen. „Teeken des tijds. Huyaman: en Van Cauwelaert zijn daarmede in werke-lijkheid op denzelfden bodem geraakt als de Viaamsche aktivisten", meent het panger manistisch orgaan van Krupp, die Bel gif niet wil loslaten. En het blad voegt er bij : „Deze merkwaar dii;e gedachtenwisseling is het gesprek vai den dag in de Hollandsehe pers." [ Het artikel van den heer Van Cauwelaer ^ tegen baron de Broqueville werd in extenst overgenomen door îet «Viaamsche Nieuws' van Borms, de „Gazet van Brussel" van D( C.ercq en „De Toorts" die eens de Broque ville beschuld'gde opzettelyk de Vlaamschi soldaten ten bate van de Fransche republiel te doen neerschieten 1 ! I i (Viaamsche Nieuws "van 14 December, D' ! Toorta van 15 December, De Gazet van Brus sel van 20 December 1917.) i Het jjV'aamsche Nieuws" van 7 Januar r drukte onder den titel : Twee stukken ui : „Vrij België" door Frans Van Cauwelaer! j twee kolommen van dit proza met de vol - geade inleiding : „0aze volksyertegenwoordi 1 ger van Antwerpen 'reedt op tegen he frankiljonsministerie van Havre en eischt i: i een ander stuk onmiddellijke vrede voor Bel s gië." Dit eindigt met de opmerking: „Onz lezers zien hoever Frans van Cauwelaer s reeds staat." • ,,'t Is in aile geval verheugend dat Fran i van Cauwelaart een klaarder inzicht krijgti i de toestapden en niet langer aile heil vei 3 wacht van een overwinning van de Entente. 1 Ten slotte bevatte de „Gazet van Brussel t van 9 Januari 1918 niet minder dan vie artikelen uit „Vrij België". Als hoofdartike 5 dient : Vlamingen en Walen onder de Wape b nen, met de inleiding : „In zijn nummer va 4 Januari breekt „Vrij België" nogmaals ee lans ten voordeele der indeeliûg van het Bel gische leger in Viaamsche en Waalsche reg menten. Wij drukken het artikel over." Hetzélfde amkel komt voor inhetVlaam 9che Nieuws van 15 Januar i, j.l. Verder: „het volgend ondeugend stukj< zooschreef het orgaan van R. Declercq, On groot ministerie", wordt ook op de le blads overgenomen. Op de tweede bladz. treffe we nog Het Vlaamsohe offer, oo uit „Vrij België" aan. : „Het Viaamsche Nieuws" van 12 Januai neemt ook over onder den titel „Vrij België en „Havere" dezelfde aanvallen van den het f Van Cauwelaert tegen het Belgisch ministerii De lezer ziet door die simpele opsommin ! waartoe het proza van BVfij België" dien Met een beetje verbeelding kan hij zelf b« t seffen hoe die artikels het moreel van onz B Belgische broeders moeten steunen j Leest men in Havere, vooral in het Burea .. de documentation en in de Informations belge: het Viaamsche Nieuws, De Toorts, de Gaz< i. v. Brussel, La Belgique en tutti quanti Men zou er aan twijfelen. Yaa het Westelijk front. Ket Engelsche iegerberichî LiONDEN, 16 Jan,. Reufcer, OEicieels Van het Briitsche front niet» van belang te meldm. Het Fransche legerberiohL PASIJSv 16 Jan. H.N^ draadloos. JSieis te vetrmeldm in don loop vaa den nacht, beihalve vrij levemdig, gesohutvuur in den, Elzas, tus8chcn de Thur en de Dollei'. Het aantal gevangenem dat de Firanechen g'isteron maakten bij hun aanval bij Ba-don-VilIei'S, bodra,agt meer dan 40, waarvan 1 oUicier. PARIJS, 16 Januari. Olïicieel ajvondc berioht. Maùige geechutwei'kzaaniheid op liet geheele front. In de atreek vaa t Ajeat en van St. Diô ia een vijandelijke over val op ééa der kleine Fransche pos-ten volkomen mdsiukfc. Vaa M Zuirieiîjk îronî. Hei lîaliaansche iegerbericht. ROME, 16 Jan. Stefani, OfPcieel: la de streek van den Monte Asolone onder-hielden gisteren in den loop van den,' ochtemd zware vuurconcenitratiea en hcr-haalde pogingen. van den vijand tôt hiel doen van tegenaanvallen felle gevechte-^verkzaajnheid aan de Italiaansche liniea, die in don vorigfân nacht voorspoedig) verbeterd waren. 'a Middags keerde de ■ normale toesitand terug 1 In het vak beoosten de hoogjvlakte vaa» 1 Asiago bij den top van den uitspringm,-dfin fronthioek van den Monte Ua|lorolo, 1 waren verkenmei-sgroepea aan bat werk 1 en branddon kaaonnea bij herhaling lo». Bi&ooeien Cape Sile ia een nieuwe te- ■ genaanval tegen onze atetflingen aifge-^ Moerd. 1 In dlen nacht van 14 op 15 dezer ea • in den loop van den dag van gisteretn heeft de vuurwisseling van het gesehut 1 zich tôt geheeî het kustgebied uitgebreid ; en is ze op hoog peil gebleyen. 1 Langs het gansche fi-ont aanmerkelijk.® bedrijvigheid in de lucht. Britsche vlie- ■ géra vei den dlrie vijandelijke toesteljten ia 1 de sti-eek van Varzola (.ten- Z.O. vaa Comegiiano), die onze haalden een vierda ' bij Arsio neer en Italiaansche aïweeirbat-. I terijen deden een vijîde bij Cirna Dolm» (ten- Z. va/n Ponte Priula) neertuimelen. i ROME, 16 Januari Stefani. Afdealki/ ) gen Yan een marineregimenî hebbein op, t 12 Januari aan den beneden-Piave em vei'kenning tegen' die Oase-Conmoldi, tej^ 3 noorden van ons bruggehoofd Cortellaz- - zoa gedaan Hoewel zij door een stort' vloed van infanterie- en mita'aSlleutrkogele i werden ontvangen, ging de ofdeeàin$ t koelbloedig vooruit en dreef de krach-i, tige vijandelijke afdeelingen op - de vlucht, welke in de Gase wareo - opgieslteld. Onze marinetroepen maaktrn t veel oorlogfS'rna.Ueiriaai buit, waar onder vela i wapenen en zafcken. met handgjranaten. ; Van list Macedoniscbô front. Het Fransche legerbencht 8 PARIJS, 16 Januari. Offieieel. Vrij 1 levendige gieschutwerkzaamiheid hier en daar in de bocht van de Tserna. Op het ( front der Serviëra zijn Bulgaaïsche pa- troeljea verdreven. ^ Op het overige front geen belarvgrijke I gebeurtenissen. : De striji ter zee. De beschieting van Yarmouth. 'LiONDEN, 16 Januari. Relater. Olfioi-eel: Bij de be»chieting van Yarmouth zijin vier personen giedood m. aoht get wond. In het geheel werden 50 granaten a afgevuurd. a Een ultimatum aan Roemenr . ^ De - Russi jche raad van volkseommis-sarissen heeft de Roemeeosche regeering » ean ultimatum gesteld, waarin de vnjla-" ting wordt gwroagd van de in hecht.e-r nis genomen officieren, ea mansctmppeo >• van het 194ste en 195s^e régiment; ver-1 ? der de bestraffing der militairej autor^^ i- ten, die de arrestaties ten uitvoer heb-' h ben gebracht en tem s'ot'e de noodige ' o waarborgen, dat zich dergielijke feôjtennjet zulten voordoeot. ■ II Het slot van het uttimatum luidt al-•i dus: Wanneer binnen 24 uur geen ant-14 woord zal zijn omtVangen op onze ei-? sehen, dan zal zulks beadliouwd worde»1 als de verbrèkina; d«r betrekkingen _m zulien wij de moast krachtig© niiiiwiïre

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods