Belgisch dagblad

2381 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 10 May. Belgisch dagblad. Seen on 19 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x05x63c70d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

v i -^AG- lO MBi mi@. JNo. 109. s ■ abonkementen. Per 3 m»aaden voor Nederland J 2.60 franco per post. Loseo gaaimers. Voor Kederland B cent. Çoor Buitenland 7*/j cent. V Den Haag, Prinsegracht 126. BELGISCH DAGBLAD iferschijneiad te 's-Qraveniiiage, elken «erkdag te 12 lire middag. "BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 UBE EN VAN 2 TOT 4 URE. f Vk AD VERTENTIEN. Van 1—6 regels I 1.60; elke regel meer f 0.30; Réclamé» 1—6 regela f 2.60; elke regel meer f 0.60. London : Dlxon Home Lloydl Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin. 7, ■ m.».». Hohenzollern alléén. Pet was lang geledeu si.nds W,olff den 'jpem dcr „dappere" Beieren had verkondigdv tôt die roem plots opnieuw bleek bïjj de b©-jtonniag van den Kemmelberg en ook bif Locre, waar de grond bezaaid was met do Igken der onderdanem vain.1 Koning' Lode-;yrjjk von. Wittelsbach. 1 Mijn vader, die in 1870 het slagveld van Sedan bezochfc en de1 roiofcènèe puiuen van Bnlan en Bazeilles zag, hoeft me meer dan 'eens verteld, h os het bloedig Maasdal al-teï bedckt was met Beiersche shakos. tte Beierein werden immers in 1870 voirai als kanonnènfutter gébruikt en den dwd irige^agd. En daar de Zudd-DuitacJiers van najjL;. " vcchlersbazen zijn, dede'n zij dit uit lust en beseften niet dat zij1 Hohenzollefti boven Wittelsbach verMeven opj den Kei-; zerlijken troon, dien Bismarck te Versailles liet plaatssii, De domme, Beiersche boereni en bierdrîn-kers hebben niets geleerd. In dezem ooriog hebben zij nagjedaan wat hunne vadmaa in 1.870—71 hebben vooïgfedaan. 1 Zij voeLd.en. zich zeer gestreeld W,c*lif|f te hooren verzekeren dat hun koninkrijikja van slechts li miltioen inwoners sterk, mans •genoeg was oui de Fngdswbeto, do Belgen do Franschan en de Italianen, alsmede de Russen al te zamen te verstoan. De baron von Munchauseta zou hier al zijii ja-gorslatijn bij verioren hobben. ► -De troepen van Pruisen, Idieio. militai-Kiii staat van 40 milMoen, waren oiok niet opgewassen tegen de „dappere Bdlet-ren". Dit oonstatieeren moefc de gealiieor-dea hebben getroost. " i Het was Bayern ueber ailes. Do Pruisisehe trompette», die den Beùer-sdien roem' verkondigden, moesten-echler al-lûèft dieneji om de boeren tuissfthen Don-an Bin Rijm to verscbalken. Het bleek immers, daili de hceren van het Keizerlijk hooldk'.vari.ier <sen kolosaal gebruik» van Beiersche troepen. maakfen juist ct&n de gevaarlijiksite pjUiiaiaeo. De Beiersehe boeren kwamen er achtar en zo dwonyea ''han Kcniing, het geivvezen enfant terrible, die cens, wanoeer hijl Kroon-pïias was, zoo groC de Praisen kon bij het mur zetten, nàar Frankrijfc te reizein om te zien hoe zijaa dappere landskiinclcrefii als kanonnenvleesch werden gebriiikt. W olf ï's • getrompet werd ^esitaakt en men hoorde en-fd ftga. yati l'ppero Hessen, dappere 3ile-1 îmnlamdcfs. in Beieren warejni de sàhïotflé-l^ko verlieaen aan mansehappien "wei , o>r-jaak, dat do liHitste siakinigien er door be>-invloed werden in révolutionnairen ^eesL en îa't de Vateiianidspartei van Von Tiirpiitz er hare matten mocht oprollen. Bovendien ibielden de Beiersehe boeren hun v>2fe(l en g'oed eten voor zkhzelf. Do Prais kon ersatz knauwen. Nu dat W olif wecral de Bedersîahe „dap-tterheid" g(eprezen heeft, zullen de wao-Iromvenda Beieren opnieinv hun Konin.gl Lode\vijk verplichten eens naar V.laanderen te giaan zien. Intusschen smeedt de D.uitsohe iniliUiLce parlij reeds piannen om op uiterat eâigeni, jôardigo w'ijze de bonidsvorsten te beloonen voar hetgeen zij verridhten jad majorem Boru&siaa gloriam. i De dire«teur_gfeneraal der Krupp Gesell-sobaft, Dr. HuggenbeTg — niet Mfflhlon hoorl — heeft dezer dagen te Essen gezegd, dait het zuiver lalgjemeen stemreclhît ihiet piartii. aularisme in Duitscbland zou doeai verdwdj. nen. Het is sehande, nieende die nîjver-heidBmagniaat, dat de bondsvorsiteû met hun hof en hun orag&ving ziooiveel aan hiunnie ondôrdanen kosten. Bovendien zijn de bonds-staten een hindernis voor de vrijia oaitvvikko-lin'g v,an de njjjverheid. B,eeds van np ai zouiden de spoonvegen gansch één moaten z^n. Beieren b^jvoo'rbeeld . zchu geen eig3n spoorwegen en posterqjien en dius zelfs geetni postée gels meer mogon bezifcten. Bismarck had in 1871 bij de stiohtingj van het D'uitscibe rijik, de bondssita;ten -en linnne dyinfljstien po'g geduld alleen om als te'gfennvidÉit te diiienen aan den Bijfcsdag, mocht deae liberaal of miSschien deanocratisah wor-den. De moor heeft zij'n plicfht gedaan, de moor ma'gl nu gaan. De Konhigem van Eeieren, S^ksen en Wurtemberg, de groat-herto'gfen van Baden, Hessen, Oldaniburg, Medklenburg1 en de mindere p'otentaatjesi, zullen gjoed doen hun vermogen na-a# dj-Bank of Fnglànd te stiu-en, zooals nog werd gedaan zelfs door Bruisen, die keizetr Wilbelm uiterst na stonden, zoo niet dat fc'ij dan aan den kroonschat van Hannoiver denken. » A Desnoods zullen Huggenberg en Helfferieh het Bolsjewikisme in de versdhiilende staait jes met behulp van de Zimmerwald-sodalis-ten in het levefn roepen, Zooals de Freie Ztg. tereciht scbajifit zijb de Sozial-Demokratie en de finanliiie-, pelitiek van Pruisen een wel is waar ongpljjjk broederpaar, doch zij hebben eigenlijk het Grocl-Pruisen van Bismarck voleindlgjd. Blijkt het niet eens te meer dait Biis-marek, Bleichroeder en Karl Marx naar hiet-Zelfde doel streetden : Groot DuitsChLand zon-4er particiularisme? zit Hohenzollern met dankbaarheid, bondstronW, w,apenbroedersebap en fa. milietrouw in! Herinnerem wij ons den strijd van den zieltog'enden Frederik II en zijln zoon.... Met de Muncheners hadden \V'$ vroeger (piret wegem Serenissimuis, omdat wijl meenden, diat hij maar goed was voor Oud Heidelbeirg, mflar S e 1"g n ja simu h ook vad on-stcliuldig bloed van Bel geai eta Franisobioin . Dat hij hèenga ! ICy zal niog .den mageren troost hebben in den Rooden Gotha te figureeren. La;ter: zullen de <gemediatjiiseerde prinsjes en jKnài-sesjes hoog^t vereeid zijn de dœhters of de zonien van Hahenzollem t© buwen," zooals we dit gezien hebben met den laatstea mannelijken telg van het Welfen-huSs van Hannover, di© in het Kominklijfc palcis te Laken zulke mooie orgliën iin-riehtte.Der xifschaffing der bondsstaten en de otnft-troning der bondspiotentaatjes bij! Gods g», nade zullen we nog bele\ren. Pereant 1 Léonce du Castillon. DE;fOESTAND^ >, De slag in Vlaanderen herbegint naaa-alloa sehyu. I>o Duitachcr». hebben. het op Ypcrcn gemunt. Deze puinenetai bèzit een, dubbel belang voor de gcallieerden. Zij is sedert October 1914 de bastion van het noordi l;.'i einde van hunne linie voor de vcrv'ediging van-Du'mkerken, Kalee en de andeve bavéns va-a het kanaal. Zij was bet toon ?l van hcihaaldB en vroeselijke ge-'vefibtcn waarin de Duitschers het spits 'niooslon. al'bijten. Gcoa grond is er in bet Wfltsten die z,oo gcdrenkt werd van En-gelsch bloed als de seclor van Ypereoi, maar nog veel meer Duitscb bloed is er \vergoten geweewt. Yper is ons, ]3elgen, lief, als een s(tik "\'an oas ,eig»n, om zijne gestchiedenis en zijne puinen. f Ilet verlics van "iper ssau dus de wan-kelende hoop van den vijand kuiinen ster-ken om z\iffb pogingen van doordlraak naar bet Kanaal voort to zetten. Gleneraal Foc'a zal beslissen over hetbe-boud van Yper. In hem is het veatrouwienl van aile bondgenxiten volledig. Hij heeft tôt nu (oo nog maar een zeer klein deel van zjja ret.crves gebruikL Dit, is eengoedi voorteeken. Indien hij oordeelt flat het ver-lies van Kemmelberg en de stellingen bij Voormezeele niet meer toelaten nog Yper te houden, zal Focli de ontruiiming detr stad bevelèn en wij zuHgn%er o^as bij ne-derleggen.In c.eval hij echter meeiît dat het bezit van Yper van leve-nsbelang is, dan zal hiî maatregelcn nemea om de stad te hoûdea ea Kemmelberg beroveren. Aaa Yper heeh(e,i wij vooral dit belang: âat de sect'or eai uitvalspoort is voor de ■ Keallieerden om België van de Duilschers te zuiveren. ^ i.i zijn echler nog zeer ver van een >ntruiming van Yperen. Zij zal zoo snel ïîiet gebeuren. Hoewel. een hepvatiing van het Duit-ieho oTfens'ef no>g niet heeft plaats ge -iad, wijzen berichten van aile zijden er °P> d'd I et binnenkort te waehten is. Op varerhillende puiiten, die aan het opper-^•;h,c©,- bondgenooten bekend zijn, ' zijn I lroepen en artillerie samengetrok -en Men jieemt algemeen aan, dat de I . vrij lange stille periode vei'oorzaakt wordt door het feit, dat de Dnitschers een mach-tigon aanval willen doen, gelijk op 21 Maart en 9 April. Het krijgsbedriif in Vlaanderen tusschen De Kleit en Voor-mezeele, ia Donderdag een zuiver plaat-selijke zaak goweest.. De vijand had het gemunt op het verbindingspunt van de Fransehe en Engelsche troepon. De Duit-schers werden teruggesilagen door een te-gpnaanval. Ilet is nog de vraag of bet krijgsbedrijf van gisteren niet een eerâte leeken geweest is op een punt, waar wel-dra ernstiger gevec.iten zullen plaats hebbenIVce Duitscho divisies poogden langs deji v\ver van Dickebasch o\ er de Vij verbeek te geraken, die aan den voet van Kemmelberg vloeit. Met zware verliezen werd de vijand teruggeslagen. nieuwo KaJU cm J-npjd Gcoirge ta vervaingiatt dror de old gang, zooals „Daily Mail" schi-ijft, 'is misiukt. As-qiiith Iioeft lieifc ondeirspit mcefcein dielvein. L'oyd Georg-q heieffc over zijiieii teigism-^rover gezegieviprcl Ta Berlijn laolit men grogn. Hé1!) ware te weneelien, diat dio j'vtrlçjn.etntaire ein persconljjke intrigue# iu En.gteil»iid «en einde naimerij di'air zij vain aard zijn de ggnsche zaak dier gieallieier-den te sebaden. ïloeînenic leerfc op liaro beurù wat lieit kosf) dien vreda mat Duifee'hlaimd ta elui-t«n. Hieit verliest de Do4roedisja eui bet bokfîin t BéBearabië niet. Bovendien wordt Rumenio cien Duitscho vaealstaat. Dit wetaa eene les ook voçr België, wat fom de Parijseho oorreispondent vau de .jMaueheisfcr Guardian" sohrijft, diat de Belg&scta regeering met de Roieimeen^ehe bekelnd ware met de aan Briamd geduaie voorsfcellen, çm meit Oostenrijk e(a Duitscbland in 1917 te oimlerhaiidcieui. Do Bel-gisehe regiefelring z<ou çr voor geweest zijn, dat Driamd naar ^ Zwîtsorlaind z/ju gegaaa zijn om tlaar baron v* . Daiuckem, die voof Duitgchlainidl ojibrad, te cmtmoietem. Dit ia verkeletrd gefzçgid. Een minister is niet die regleiering-. Do Beflgisichie) ragemng heeft ni-ôt willeln ing^au waib giravin de Merode en baïon Oopptca aan bedioeldiein, ministsr waTclri kosaien voorstieHem. Ovçirigieins aou dia BelgiSebiej regfc^ring den steuai, der Belge î niet bekoinén helib^ta. îTog aneer. Do Vlaamsch activisme te Zeist. Onze moedige en verkleefde medelweaker, Jef Prolo, sehrijft verder over de activiiB-tischo prop,a)ganida in het kamp te Zeist, waar- een Belg, zoo h$ zegt, er zidh toe leende den afgeitraften aalmoezenier Vaddieir-meulen, wien de Raad van Vlaanderen een kelk zal aanbieden, te verheerlijken. Onze medewerker maakte zijn landgenoot attent op heit onbehoorlijke van zijne hanldel-wijize en volgens onzen medewerker, weird hij door dien ophemelaar van Vandermeulen beda'ei'gd. Jef Prolo deed zijn plieht als soldaa-t en als Belg). Wij roepen de zeer ernstige aandaobt van de Nederlandsehe kampautoriteit op |de idreigementen van bedoelden Belg die zieh a:an activas,ische pr.paganda sor-uldig ma kfc, ondanks het formeel yerbod der Neder-landscbe regieering. Wij zijn zeker, dat, zoowel de bevelhebi-ber v,an het kamp als de Nederlandsohe , minister van oorlog de passende maa-tiegelen zullen nemen. Wij moeten voorzeker uiot kiuldon, dat, onder welken vorm ook, aictivistiscbe pToplaigaruda wordt gevoerd en intiimidatiie woudt gebruikt om onze Landgenooten af te scihrikken, (nJs izij hun pilicht wrllen doen, Vluchtoord Munspeet. Men sehrijft ons den 7 Mei 1918 : Geaehte Redactie. Met veel bel,ang lazen vrij heden uw artikel betreffende den toestand der Belgische get-internoeiden — doch helaasl van hiet lot der vluiciitelingjen uit het Vluchtoord Nun-spieet wordt nooit een woord gpre-pt en dio toest,and is veel erge>-II lemand die niet in s tant is zicii hier de noodige toespijis bij te kUnnen koepen, moet onvermijdeîijk verkwij.nen, licbamelij'ke lcwa-len en uitpiutting veropenbaren zieh op groote sdhaal. Wie z;al er dus eindelijk voor ons het w'oord voeren? - > Eene atdeeling vluchtelingen. Een ministerie voor Belgâsdbe vluchtelingen, zooials we dit Maaadag vroegon, is de a&Dsg&vj estôo. w<eg om ii'ou > 0^1 vluchtelingen te v-erboteren. Dat aile Belgen in Nederland zioh bij ons voegen om dit noodzakelijk ministerie te vra§(3n. (Red.). De bevoorrading van bezet België. Te Havre is de diiienst der bevoorrading, toegevoegd aan het miiinisterie van nationalen heropbouw, ingteteld. Do be-stuurdëf* er van is de heer Gregoir, Ant-werpsoh grootbandelaar. De zetel is te Ste. Adresse bij Havre. Deze dienst zal al de d'ocumenten ver-Zjamelen, die betrekkiing hebben op het belantgrijke vraagstuk van de blevoorra-dinig van bezet België. Hij zal in veor-band staan met de versohillende comité'^ v^n het „Rielief 'for BelglLum" en zal verdor, door bemiddefog vanyhet département van buitenlandsehe zaken, naar be. hoefte onderbandelen met de geallieerddem. Tôt nog toe bestond geen diensit» be-laist met het, verzamélen van de besclhei-den, die over verscihi'llende ministerieellei departementen verspreid waren, fir lîpmt niu een nog groiotere eènheid in de wor-1 kinig ten voordeele van de bevoorrading van de Beigisch© beVoiking. Bloemendag. Den 6den Mei was te New-York de bloemendag voor de koningLn der Belgen. Meer dan 1500 vrouwen ©n sahool-kindeien verkoehten een lialf millioen- ver-igeetmijnieten met de Belgiisiohe kleure(n, ten bâte van de Belgische kinderen. Men verwaebt de ontvangst van oen groot be-drag, . De beweging staat onder bescbermùiig van mevr. Wilson, de vrou'vv van den président. De verjaardag van het torpedeeren der Lusitania. Onze correspondent te Hiajvre maldt, dat er bij gelcgeiniiedxi van den verjaardag van bet torpieideerein dieir Lusitania., kransen en bloiemen zijn neiergalegd op bet giraf van metvroiw Depage, de vrouw van dr. De-page, den> cbirura die het hoofd ia van een aimhulamcie te La Panne. Beit graf van mevrouw Depîge worditi ateede door de lierve zerg| van koningin, Elisabeth dieir Bflgie(a in, orde gehouden. (ÎT. R. G t.). Belgen • van liefc binnien en liet buitem-laiid ^ftudien deirgelijke reg'eering, die met diein, vijand aou ondetrbaindeild belbben over den vreda eteinvoudig tôt aftreden hebben gedwôngen. Met de trouwloozie jatie bij uit-netnoind'beid onderbandelo men mot, wi\ mein niet bedirogen worden; dooh zet dieu strijd •, uiv'i't tet bij versliaigicn zij. vG©deelbe 1 ijlc niet aeoorrieserd.) Legerberichten der Entente. > Mislukte aanvallen der Duitschers bij Dickebuschvijver. Lloyd George triomfeert over Asquith- — Roemenië als vazalstaat van Duitschland. — De Duitschers te Rostof. —■ Keizer Karel's tweede brief. — Amerikaansche arbeiders-afvaardiging in Frankrijk. Het offensief aan het Westelijk front. Het Engelsche Segerbericht LONDEN, 8 Mei. R e u t e r . Officieel avondbericht j Vanochtend heeft de vijand een forschen plaatselijken aanval tegen de Fransehe en Britsebe troepen gedaam, die het vak tusschen la Clytte en Vormezee-le bezet bouden. In het centrum wist zijn aanval na zwaren strijd de eerste lipie der geallieerde etellingen op bepaalde punt en binnen te dringen. Op die plaalsen duurt de strijd voort. Op aile andere puntea werden de vijandelijke aanvallen afgeweerd. In een geslaagde plaatselijke beweging, schoven de Fransehe troepen van naebt hun linie bezuiden la Glytte vooruit. Ze namen vijanden gevangen. Van het overige Bi'itscbe front is niets van bizonder belang te meloeii'. LOMDEN, 9 Mei. R e u t e r. Officieel : Een geslaagde tegenaanval van Engelsche en Fransehe troepen in het vak van De Kleit-Vormezeede heeft gisteravond den vijand verdreven ja.it het deel vandefront-lijn der gealliieerden, waarin hij 'a och -tends voet had geleregen, en herstelde onze oorspronkelijlce stellingen. Wij hebben daarbij tal van gevangenen geinaalct. Vanochtend heeft de vijand opnieuw een aanval gedaan ten rvoorden van Kemimel, Hij slaagde er in onze linie op één punt eenigszins terug te aringen. De strijd duurt daar voort. Aan den aanval van UnKkAin twûA Dlli ffiP.hfl dîVl- si as deelgeonomen. Onze artillerie heeft hun zware verlie -zen toegebracht en ook in het infanterie -geveei.it, z^oowel tijdens hun aanval als tij-dens onzen tegenaanval, bebben zij erg gw'.eden. Gisteren is ook bij Buequoy een plaat-selijk gevecht geleverd, waarin wij 30 gevangenen hebben gemaakt. 's Naebts hebben wij nieuwe vorderin -gen gemaakt tusseuen de Somme en de Ancre Wij bebben onze nieuwe stellingen in dit vak verbeterd en tal van gevange -nen gemaakt. Bij Lens en Merris hebben wij vijandelijke aanvallen afgeslagen. Vannacht is de vijandelijke artillerie in het vak van Albert exg roerig geweest. LONDEN, 9 Mei. R e u t e r . Officieel avondbericht : Toen de gevechten in het vak De KIeit~Voormezeede vanochtend waren geëindigd, badden de Franseben en Engelschen hun stellingen op dit front çe-îieel hersteld. Na zijn reeds vermelde vuurvoorberei-ding heeft de vijand vanochtend vroeg 8 plaatselijke aanvallen nij Albert en 1 ou-zincourt gedaan. l 'ij Rouzinc-1 rt, werd de aanval door ons geweer en machinege -weervuur gebroken, voor uij onze s.lian-sen ha'd bereikt. Bij Albert zijn de L'iât-sebe troepen, na zware verliezen door ons vuur te hebben geleden, er in geslaa.gd in onze voorste stellingen op een front van ongeveer 150 il e ter voet t? kri'gen. Van het overi re llritseke front is niets te melden, behalve wederzi.dsche ai tiile-riebedrijvigbeid in versch'llende vakken. Het Fransehe le^erbericht. PAPvIJS, 8 Mei. (H. N. Draadlo>s). Groote bedrijvig|heid der wederzijdscbe artillerie g^durende den nacbt ten N. en Z. van de Avre. Verscheidene Duitsche aaiivalspogin-gen ten W. van Montdidier ©n in de streek van HangiaDd, Thermes en Grivesnes zijn mislukt De Franseben bebben gevangenfJn 'gemaakt. Niets to mclden van de rest van het front. PARIJS, 8 Mei. Officieel avondbericht4 Bedrijvigheid van bet geschut over en weer ten N. en ten Z. van de Avre zon-der dat de infanterie ingreep. Op de rest van het front was het een rustige dag. PARIJS, 9 Mei. Ha vas. Offic. mid-dagbericht. Ten noorden en ten zuiden van de Avre af en toe levendige bedrij -vlgheid van de artillerie. Een Duitsche patroelje, die trachtte in de Fransehe linies door te dringen in de streek van Chapelle St. Aignan, is teruggeslagen.Van het verdere front niets te vermel-den,PARIJS, 9 Mei. Ofiicieel avondbericht. Behalve aanmerkelijke bedrijviiirheid der artillerieën op het front Haiiles-Montdidier valt er niets te melden- Beschouwingen over den slag. De aanval, die de Duitschers WoensilaJI ten zuidein vain Yperen gedaan hebben nai een korte. voorbereiding door de artilLarie, had blfkbaar ten doel dè Fransch-Engelscbg! hechting le verbretoen en de Vlaamsch© heu. vels om te trekken, waairopi de vijand .aarzelt een frontaaTival tel doen en een weig ta; banen naar Poperin^he. Do Duitschers heb-hun doel gemist en werden ondanks her* ha^lae aanvallen tetruggeslagen over li-elfc grootst'C geaeelte van het front. Echter slaag. do hij er in op sommiga punten in det corstâ linies door te dringen. Maar tegenaanvallen^ onmiddellijlk ondernomen, waax van er sonv mige aan het eind van den dag nog voort. duurden, waren goeldl op v/eg ionzie lîni® weer geheel te hersiellen. Dw Echo de Paris is overtuigd, dat daj vijtarl 'snaohts vierjaagd is van de pimtenj waar hij zich had weten te nestelen. Do correspondent van Reuter btyi bet En!» ge.scho léger seinde gisfcaren: Den geheoleia| *lag van Wosnsdag heeft de vijland een aani» val givda.au. in de riebting van fc noordwes. tJrike bellingen van den Scberpenberg. Aan-yantelijk' kwamen zij vooruit on dooor voorii4 dureïid nieuwe tro^pea in den strijd te wer^-pen drongen de Duitschers ons terug naar, den wostelijken rand van het boscb op idlea' lram, waarvan zij op een oogenblik het groot^te gedeelte beza'.en. Wdj bezaten er nog enkele godieelten van en hielden stand in! Klein Vierstraat en la ter kwam ©r boricht in, dat de Fransehe geholpen haBlden ons volledig bezit van die plaats ts> herstellen. \ oor do zou onderging was er stilstand in bet gevecht gekomien, de Duitsobers haddiein zeeij zwaar gâeden en waren docdtlijfc varmœidl ïoeh badden zij! terrain van ceaige tactischfli beteekeins gewonnon, w ant lieit boscb ia or.getwijfedd ©sn stap in de riebting va^ het veot begi&erdies s .eunpa.rit do Sohorpieini. berg. Juist vôôr het don^or ward Idieiden wîj een telgenaanval in samenwerking met dai Franseben. Ik kan over deiaen strijd geem; bijizoniderheden gewn, maar wel zeggien Idat hij volkomen slaagde, De geallieerde troepeoi stormden, onder deîcking van ten hevig ga-scbutvuur vooruit «n oninaimen den vijland stulcji bi'i ibealj© heit terrein daj; hij met zoa zw/ire off'ers had veroverd. Toen de nacht viel badden wiji onze oorspronkelijkei liniflf naig'Cnoeg ov«ral horsteld; slechts een of twiee broijes waren noig in Duitsche handej& Jlcer naar het zuiden bij Morlancourt heblr ben de Australiërs hun linie veirbeterd. =S Cas net Znideluk front. Het itaiiaansch^ tegerbericht. S ROME, 7 LIei. (Stefan i.) Officieel. Ten westen vau <ia J.o..t Stable in de streek \an Adamello, in die n&oijheid v.n P'.ezzo in het Cliie.-adal eai bij i^ojso Caàna, op da Kooi-delijke bel . geu van uen Monte Altis-simo joegLoi w ij door macbinegeweer-vuur e'o doofliandg-ranaien, vijandelijke jtotrouilRs, die onze \ oorposten tr^clitten te naderen, op da vluebt, De vijandelijke artillerie voer-de wafc hindiervuur uit op oueo linie iu het Brenladal. ^ Onze baUertjen ricbtten gieconeentreienjl vnur Je6eu oprukkel de troepen in de streek van de Moulu Cismoae. Dritsoiio v.iogcrs seboten 3 vliegtuigen neer iu de btreek van Mottolivenza en wier-po'ît bommen op de wegeta acbter het vijan-delijlv fro t it !:cn As:ie i en de Brcna, ROME, 8 Mei (Stefani.) Officieelï Lange gtilicel bet front is de strijd wegena het onguiï tige weer tôt wisseling van ka. n?nvuur en patroelje-werkzaamheid be -pérkt g'eb;evep. ROME,i) Mei. (Stef.) Officieel. Hetajv tilliarievuur is af en toe levendiger geweest bij Asiago, rond den Mmteilo en in da s reek van d'en Tolcappite en Loliepetto, Pai'roeFe-ontmoetingeu op het plateau vaa Asiago, bij Pennar en langs de Piave. Het vli g,kamp van Motta Livenza is door Engelsche vlicgers gebombardeerd. Het Engelsche Segerbericht. LONDEN, 9 Mei. Reuter. In de af-, geloopen week hebben wij bij twee geslaagde * ovcrvallen enkele gevangenen ge--ma^;t.Bij beter ziebt wakkerde de vuurstrijd wat aan. Sedert het laalsto bericht bebben onz# vliegers 17 vijandelijke toestellen neerga-schoten, waarvan vers<4'ief.derie binnen oiv zo linies. Wij bebben geen toeetellem vet-«loror»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods