Belgisch dagblad

1387 0
23 October 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 23 October. Belgisch dagblad. Seen on 21 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mk6542k941/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

xste aaargang: ZATERDAO Q3 OCTOBER 191» No. 33 .sa/. IBa ABOpEIEKTEN. l'or 3 maandea voor Hollan^. f 2.50 franco per post Losse $nmmers: Voor Holîand 5 cent Voor Buitenland Vh cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-89, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Sestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTILLOÏ ADVERTENTIEJfî Van 1—5 regels f 1.50: elkf regel meer fO.SO; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixotf House Lloyda .venue E. 0. EEN VRIEND VAN BELGIË. Mijne oogen werden vochtig, toen ik „D< Oorlog in België" van prof essor Mr. A. A. H Struycken gansch had uitgelezen. De juridische wetenschap, de onverbidde iijke logica, de meesterlijke greep om bel ware van het valsche te scheiden en niel het minst de eerlijke moed van dien jurisl uit het land van Hugo de Groot, hebben d< Belgische zaak een onschatbaren diensl bewezen. Na betoogd te hebben, dat een zelfstandi^ volk als België niet k o n toestaan, wal Duitschland in Augustus 1914 vroeg, besluil professor Struycken, dat België winst zà behalen uit het offer, dat, het brengt vooi zijn levensbeginsel, al zal het op het eindc van den strijd aan de zijde der winnende oJ der verliezende partij staan. Met het Haagsche règlement in dehand veroordeelt hij de Duitsche oorlogsprac-tijken in België. Wat het franctireurs-wezen betreft, herinnert professor S., da1 geene misvatting mag heerschen over he1 geinvadeerd en het geoccupeerd gebied. „Zoôlang het gebied niet is bezet „geldt de regel, dat : „de bevolking, die bij .de nadering ,,van den vijand uit eigen beweging dt „ wapenen opneemt, om de invahende ,,troepen te bestrijden, zonder den tijd „te hebben zich te organiseeren, al; „oorlogvoerende wordt beschouwd, in-,,dien zij de wapenen openlijk voert er „indien zij de wetten en gebruiken var „den oorlog eerbiedigt." „In dat geval zijn dus de franc-tireurs „n i e t te beschouwen als misdadigers, „als oorlogsrebellen, volgens standrechl „te bestraffen, maar als soldaten dei ,,vijandelijke legers. Deze regel is me1 ,,algerneene stemmen op de beide Vredes-,,confeienties aanvaard, voegt prcf. S. „bii. In eene voetnota schrijft hij: „Men houde met een en ander rekening „voôr men op verguizende wijze spreekt „van de ,,gruweldaden" der arme Bel-„gische boeren, die, niemand iets mis-,,daan hebbende, ter verdediging van „çrf en land, naar de wapenen zouden ,,liebben gegTepcu op liunnc manier." Men weet, dat Duitsche juristen een beroep gedaan hadden op Hugo de Groot, om de schending van België's neutrahteit te billijken. Schrijver bevvijst dat het beroep ijdel is. Naar hedendaagsch volkenrecht kon Duitschland den doortocht zijner troepen door België n i.e t vorderen. Zijn betoog over den brief van Kardinaal Mercier bewijst eveneens, dat de primaat van België, in eenklank met het oorlogsrecht, met het positieve volkenrecht was, toen hij zijne beroemde woorden schreef: „Deze (Duitsche) macht is geen wettig „gezag; gij zijt derhalve haar in het „diepst van uw gemoed geen achting, „geen gehoorzaamheid verschuldigd. Het „eenig wettige gezag in België is dat „van onzen koning, onze regeering eu ,,onze vertegenwoordigers der natie." Treffend zijn prof. S. woorden over De tfelgische zaak en de Vlamingen: „Mogen zij (de zeer weinig anti-„Belgische flaminganten) niet sprek-,,ken namens het Vlaamsche volk, ,,vormen zij een kleine groep malcon-„tenten, die zelfs in deze tijden hur ,,wrok, dat de Vlaamsche beweging hur „vaderlandsloozen koers niet wilde volgeri ,,niet kunnen verbergen, dan zijn hunne : ,,woorden erger dan een vloek, dan zijn „ze landverraad, eene misdaad, „waaraan zij zullen worden herinnerd, „wanneer betere tijdçn voor België ,,zullen zijn aangebroken. „De Vlaming lioopt op hulp uit het „Noorden: een Duitscher heeft het hem ,,geleerd: ,,Die FlàmingeFrage kann ,,nur mit Holland richtig gelôst wer-„den." Nu, die Vlaming kan er zeker ,,van zijn, dat hij de Hollandsche „sympathiën niet zal vinden, hij, die, „als zijn land in nood is, in diepen nood, „niet beter weet te doen dan datzelfde „land te verguizen, zijne reden van be-„staan zelfs te ontkennen, en terwijl „zijne broeders vallen in den strijd „tegen den vijand, de wereld kond te „doen, dat van den vijand meer en beter „is te verwachten dan van de eigen ..nationale Regeering, die het volk ten : „strijde heeft gevoerd." Aan een meesterlijke ontleding onderwerpt ten slotte professor Struycken het Duitsche Witboek over den oorlog in België. Zelden hebben wij zoo een glashelder betoog over . een vraag gelezen. ! Men huivert bij het'lezen der regels, die , de schrijver aan Dinant besteedt, waar de bevolking werd „niergemàcht" in strijd ; van art. 4 van het Haagsche oorlogsregle-ment. Op dezelfde wijze doet hij te niet, wat het Witboek schrijft over Aerschot, Andenne en Leuven. Hoe breèkt hij de be-trouwbaarheid van de Duitsche en andere ; getuigen af. En met zeker humor besluit de jurist: Aan het humanitair beginsel van art. 50 van het Règlement achtte men zich blijkbaar niet gebonden, toen terrorisme, doodslag, en verwoesting op groote schaal van schuldigen en onschuldigen werd ge-bruikt — in onderstelling, .dat er schuldigen waren — en zulks om voor de toekomst af te schrikken In het bijzonder onderzoekt dan prof. S. de zaak te Aerschot, "die werd gereconstru-eerd te Berlijn door eene commissie, die n'och bij de gebeurtenissen tegenwoordig was, noch ook de getuigen zelven heeft gehoord. ■ùîeiiier nu île tuuUuaic vuu un zeer merK-waardig opstel: ,,Reeds meermalen is er op gewezen, „dat njen in dezen oorlog van Duitsche „zijde blijkbaar het inzicht en het „kritisch oordeel van de neutralen, die „men van het goed recht der Duitsche „zaak wil overtuigen, niet hoogacht. ,,Het Duitsche \vitboek is daarvan „opnieuw een voorbeeld. Wil men inder-„daad de neutralen er van overtuigen, ,,dat terecht met zoo grootte ge-,,strengheid tegen de burgerbevol-„king in België is opgetreden, dan ,,zal heel wat deugdelijker • bewijsma-„teriaal moeten worden voortgebracht „dan daarin is vervat. Men wil gaarne „over wat is gebeurd, van beide zijden „worden ingelicht, zijn oordeel niet „alleen bouwen op de Belgische, Fran-,,sche en Engelsche rapporten, waarin „licht overdrijvingen kunnen schuilen, „maar dat men dan ook van Duitsche „zijde kome met bewijsmateriaal, dat „den toets der kritiek kan doorstaan, „en inderdaad bewijst, wat men er mede ,,bewijzen wil, en niet veeleer het „tegendeel." Duitschland zal dit niet doen, zeggen wij, Belgen, omdat hare leus meer dan ooit is: „Macht gaat boven recht". IBe ieestaiisi. De troepen der Centrale mogendheden volge op het gebeelo Servlsche front den langzaai attrekkenden vijand. Aldus Wolff. LaDgzaai aftrekkend is een vinding. Feitelijk beteeker dit dat de Serviëis voet voor votfc hun grou verdedigen en dat de vijand ondervindt hoe veel mannen hem dien verbitterden tegei etand kost • Met opzet gewaagden we gisteren niet va het afsnyden van den spoorweg Uskuo-Salc niki en de bezetting van Eadovista door d Bulgaren. Met het meeste wantrouwen moete we vandaag weer tegen de Bulgaarsche zegt bmletijns handeien. We krijgen van Wolfi ee heele'tijst doipen en steden door de Bulgare genomen terwijl Zajecar en Pirot bestonn worden. Voor de derde maai komt men va Duitsche zyde voor den dag met het gevanger neinen van 2000 Serviërs die zouden gemaak zijn in den ouitrek van Kisseli. Vrania wa door de Bulgaren genomen, heette het Var daag vernemen we door een bericht aan d «Petit Parisien", gezonden uit Athene, da Vrania nog steeds in handen is der Serviërs De hevige strijd die hier aangebonden i gaat met verwoedheid voort. Tôt hiertoe be Zetten de Bulgaren slechts een deel van de spoorweg ten Noorden van de stad. Vv unneer men nagaat hoe langzaatn d Ceuiralen, wier troepen toch van andere ge haite zijn dan de Bulgaren, vorderen, da: mogen we wel de Bulgaarsche zegefanfar met een ongelôovig oor onthalen. Wij hoeve. daarorn het gevaar niet over het hoofd t sien ; vast staat dat het opdringen der Bul garea in den flank en in den rug der Serviër en dit op een breed front — deze in ee: zorgwekkende situatie brengt. v'ertrouwen wy op de schranderheid de "erbondenen om de kans naar hunnen kan te ' OPn keeren. Engeland onderhandelt met Griekenland en is bereid het of.er te breagen van Cyprus indien Griekenland handelt naar het verdrag met Servie gesloten. In onderdeelen kan het akkoord tusscben het Helleenscue volk en de ^ Verbondenen verscbillen, maar ten slotte zullen ,j ze het toch eens geraken. Dan is het de beurt van Bulgarije om in den pletmolen te geraken, zooals we reeds vroeger voorzagen. Op het Noord-Russische front waar legers van Hindenburg opdrongen naar bHvinsk en de laatste dagen vooral naar Riga, kunnen ze niet opschieten. Aan het Zuid-Russisch Iront kregen de Duitschers aan den Styv een ge-weldigen klap. De Russen dreven eene divisie van het leger van von Linsinger uit bare stellingen op de ^ viuchfc. Zij trok terug naar meer achterwaarts liggende verdedigingslijnen. Hoeveel krijgs-gevangenen en kanonnen in hunne handen vielen is nog niet gekend. Het Duitscbe communiqué zegt, dat groote Russische troepen-machten hier ip het veld staan Hierin uit zich de vrees voor meerdere nederiagen. Laten ^ we ook niet onopgemerkt voorbijgaan het intensiever offensief der Iialianen in Tyrol en Trentino. Zij zetten hunne successen voort en bezetten twee sterke stellingen Monte Melino en een Monte Sebole in het Suganadal en drongen de Oostenrijkers terug in het JTontebbanadal. Jt Is op al de fronten dat' de Verbondenen een sterken druk op hun vijanden uitoefenen. 3 Op het Westelijk iront deden de Duitschers in de streek van Reims op een front van 8 3 à 9 kilometers herbaalde aanvallen. Zij wèrden gedecimeerd door de mitrailleuze en kanonnen hunner vijanden. Een Fransch tegenoffensief 1 staat hier te wachten. r Liuks en Rechts. Ter herdenking van Fabre. Het huis dat de geleerde natuurkundige Fabie te Sérignan betrok en de „Harnas" waar hij zich op de observatie van ingecten toelegde, zullen door de zorgen van den maire van iSérignan bewaard worden. Hij kocht den eigendom van Fabre in 1913 . aan en is voor-nemens er het eigendoin der gemeente van te maken bij middel van inschrijving. De Staat zal in het bezit gesteld worden van het muséum waarvan juffrouw Aglaë Fabre, dochter van den entomologist, krachtens zekere overeenkomsteri, de eerste bewaarster is. Het werk van Kaap Ferrai. Het huis voorherstellenden van Kaap Ferrât en het sanatorium van de Col du Caire, die weldra zullen ingericlit worden voor onze gekwetsten of zieke soldaten in de oude eigendommen van Feopold II, dank zij het initiatief van M. en Mevr. Albert Rolin en met de hooge toestemming van Zijne Majes-teit Koning Albert, zullen weldra in staat zijn vierhonderd onzer dapperen te ontvangen. Het initiafief werd tôt een goed' einde ge-bracht door de hulp van edelmoedige be-schermheeren en dames en door de toewijding van M. Henri Simons die talrijke te koop-stellingen van bloemen en artistieke vergade-ringen organiseert voor dit menschlievend werk. Zoo bracht den verkoop van bloemen door hem te Wimbledon, Engeland, meer dan 1.000 frank op terwijl meer dan 2,250 frank den uitslag was van twee vergaderingen gehouden te Worcester en Richmond. Uit-stekende Engelsche, Fransche en Belgische artisten verleenden hun belanglooze mede-werking tôt dit doel. M Léon'Da Pauw. De sympatieke kabinets-overste van den Minister van Oorlog, die met onvermoeiden ijver de zaken van het département van Oorlog behartigt, te Havre, is door de Fransche regeering met het ridderschap van het Eere-legioen vereerd. Alleu die met M. de Pauw in aanraking kwamen, hebben zijn schranderheid en activi-teit kunnen hoogscbatten. Ziedaar eene onder-scheiding die niet beter kon toegekend worden. 0{jiun uvèi uc yicna Een Elzasser dig te Bazel als agent provocateur in de openbare lokalen de gesprek-ken der talrijke uitgeweken Elzassers afluis-terde om ze daarna de Duitsche autoriteiten mede te deelen, is door de Zwitsersche over-heid over de grens gezet. Een kampioen sneuveli in Champagne De ,.Central News" deelt volgénde doods-tijding mede: Een der sterren van den sportwereld, de kampioen-wielrij der Hourlier, die een der schitterendste sprinters was, werd ten gevolge van een vliegongeval in Champagne gedood. Een oorlogstentoonstelling. Het werk der artisten der liefdadige maat-schappij welke te Duik gevestigd is en onder de hooge bescherming staat van den Koning,, ontwerpt eene tentoonstelhng betrekking hebbende op den oorlog. Zij zal plaats grijpen te Duik zoodra ons grondgèbied bevrijdis. Zij zal al de documenten verzamelen die over. den oorlog handeien, en hare kunst-afdeeling zal al de schilderijen, waterverf-schilderijen, drukplaten en photografies groe-peeren in verband met den huidigen strijd. Zij is ook voornemens een spéciale gaan-derij in te richten met plàkkaten betrek hebbende op de aanwerving van het Engelsche leger in omloop gebracht in Engeland en de koloniën, ën die de grootsche inspan-ning aantoonen van Engeland om den indrin-ger af te straffen. Het werk der artisten richt van heden af een oproep tôt de Britsche autoriteiten om die tentoonstelhng voor te bereiden, waar beelden van al de Duitsche gruwelen zullen uitgestald worden. Voor aile inlichtingen wende men zich tôt de vertegenwoordigers van het Werk der Artisten te Donden, de heeren Edward Urwick en Havard. Osseniever voor de Duitschers. Indien men nog kon twijfelen aan het gebirek aan levensiniddelen in Duitschland, zcu het volgende feiit wel volstaan om er van oveiTtuigd te zijn: De Duiiitschexs koopen in Nedeilmd de ossenleveirs op, een deel van het vee, dat toi hiertoe niet of door de annsten onder de armen geëten wcid. Zij betalen 5 gulden pex stuk. Het contract loopt over één j^ur- Nog één jaar ossenlevear etenl Di'oevig vooruitzicht voox het Duitscïue volk. Draagbare prikkeldraadversperring. De Revu© Hebdomadaire van 16 Oct?-ber publioeert een aantal afbeeldingen, betrekking hebbende op. het groote Britscii-Fransche offensief in Champagne en Artois.Onder de verscliiUende foto's trekt er één de aandaeht, waar men Fransor.ie soùdaten ziet loopen met draagbare stukken prikkeldraadveirsperring, waarvan er slechts een aantal naast elkander op den grond behoeven te worden gezet om een pas genomen loopgraaf naar de zijide van den terugtrekkenden tegenstander reeds we-der in staat van tegen weer te brengeiti. Een andere foito brengt ean dei'gelijke veroverde loopgraaf, die met behulp van de draagbare prikkeld raadramen is be-«<îhermd, in beold. De houding van Roemenië. Telegrammen vak BofeKarest "b,erjc^:en, dat er eene groote diji^matische'vbedfîjviglieid heerscht in de Roem4ensèhei(j^âstad. De gezanten der Viervoudîgéi-"3ïm:ente hebben menigvuldige gesprekken met M. Bratiano, voorzitter van den ministerraad. De minister van Servië is door den koning ontvangen en heeft zich daarna bij den voorzitter van den ministerraad begeven. M.M. Take Jonescu en Filipesco, afgevaardigden der groepen, die eene tusschenkomst willen ten voordeele der Entente, hebbeij ook over den toestand met M. Bratiano gesproken. M. Carp, gewezen minister-president en leider der democra-tische behoudsgezinden, die bekend is om zijne Duitschgezindheid, is door den koning ontvangen. Een koninklijk besluit beveelt, dat aile soldaten, die op 1 November hun diensttijd eindigen, onder de wapens zullen gehouden worden. Betoogingen, die o* ommige plaatsen zeer geweldig geweest zijn, hebben o. a. te Boe-karest plaats gehad om de gewapende tusschenkomst ten voordeele der Entente te eischen. Een Belgische vliegenier te Marche. 13 Duitschers gedood en 8 gewond. Wij vernemen uit Luxemburg dat een vliegenier dien men als Belg beschouwt, verleden week boven Marcbo is verschenen. waar hij twee bomraen heeft gegooid. 21 Duitscbe soldaten werden getroffen. 13 hunner zijn gedood. De anderen zijn gevaarlijk gewond. Men ziet dat onze vliegeniers de Duitscbe verbindingslijnen achter het front bedreigen. Nieuw Belgisch ~ ~ ■Cr o *" 1 O ^ o lat a" X a M Vjt Het leger en de openbare meening hebben voldoening bekomen. Onze regeering heeft besloten het oorlogskruis te verleenen aan de dapperen. De Belgische leeuw zal het kruis versieren. Het werk van Kerstgeschenken voor de Belgische soMaten. In 's-Gravenhage is een Belgisch comité tôt stand gekomen met het doel Kerstgeschenken aan het Belgische leger te laten geworden. Dit comité zal vertakkingen in gansch Nederland ïtprichten om aldus zooveel Kerstgeschenken mogeiijk in te zamelein. Een warm • en hartelijk woord Tan den begiftiger of de begiftigsteir aan den uit-verkoren soldant, zal dit geschenk ver-gezellen, dat aldus dubbel welkom zal wezen. Zooveel mogeiijk zal er geijverd worden om niet te vergeten den nederigen soldant die, verstoken van familie en vrien-den, vooral de belangstelling verdient. Het vaderlandsch inzicht van dit werk van Kerstgeschenken is den gjmeensc'iap-pelijken band tusschen het Bielgiseh leger en de Belgische burgers, die in den vreemde veilig verblijven ver van de af-grijselijkheden des oorlogs, nog nauwer toe te halen. Men overwege eens da.t het Belgisch leger sedert ruim één jaar gescheiden leeft van ailes wat hem duurbaar is en verstoken blijft van elke mededeeling of voeling met het bezette vaderland.... Is dit niet treurig? Het comité is vast overtuigd dat geen enkel hier gevluch.te Belg, hij weze zelfs arm en ongelukkig, die eenige gelegen-heid zal verzuimen. Allen zonder uitzon-dering, zullen een bewijs va.n genegenheid en solidariteit voor het dapper leger willen geven hoe bescheiden het ook zij. Het is immers niet zoo zeer de gelde-lijke waarde van het geschenk, maar de vurig uitgesproken genegenheid en aan-wakkering die geluldcigen zullen maken. Alwie iets voelt voor de helden van den Yzer zal ongetwijfeld niet ten achter blijven om ze op Kerstmis te herden-ken.Dit werk verdient stellig dèn warmsten steun van aile menschen die een ideaal en een vaderland bezitten. Aan de burgers te toonen dat zij met hart en ziel zijn met de dapperen 1 Het kranig Zwitserland. Officieel wordt gemeld dat de bondsregee-ring door een door haar ingesteld onderzoek overtuigd is dat de aeroplaan die bommen heeft geworpen te Chaux de Fonds, waar vele Engelechen verblijven, een Duitscbe is. De Zwitsersche gezant heeft krachtig bij de regeering te Berlijn geprotesteerd, volle-dige voldoening en de bestraffiDg van den schuldigen vliegenier geëiscbt, alsmede scbadeloosstelling voor de persoonlijke en stolfeliike verliezen. BELGIË. Sntwerpen. Vliegenier le Aniwerpen. 0p 10 October hebben de vetrbondeïi vlieu geniers bommen te Hemixem. geworpen', Een der nieuwe scheepsbruggen op, d<( Schelde is door eene boni getroffen. Te Dendermonde en te Lokeren hebbea" zij ook bommen^ naar den spoorweg ge< worpen. Sruggen over de Schelde. Le Belgique verzekert dat de vijan3 zeven bruggen over de Schelde tussoheîii Gent en Antwerpen bouwt. Men koestert de hoop dat de verbonden vliegers die noodbruggen tijdig zullen' verniclem ûosf-yi^anderen Gent. De ,,1'elegraaf'' veraeemt de volgende b^J-zcnderheden over het geval van M. de Hemp-tinne, lid van eene der çuds-te Gentschel ' familie,s, door de Duitschers amgehouden. Het gerucht liep, dat hij zou gefusilleeid werden. Deze uiitspfaak is niet uitgevjerd, miarM. de Hemptinne is nog altijd gevangen. De Duitschers beschuldigen h§m een vctdacht pexsoon in zijn kasteel van S. Denijs gehuisd te hebben. Deze persooa bezat geen enkel papier. Natuutriijk hebben de Duitschers hieM eene verspiedingszaak in gc/ien l M.iajr nie-inand weet, hoe de zaak staat, ook niet ol ejj een hcogstaand persoon (m^en spieekt zelfs van den Paus), zijn invloed zou gebnuikt hebben om den gevangene voor den dood te vrijwaien. Het staat vast, dat wij op* nieuw te doen hebben met eene zaak, w&aiî-van de oerzaken geheimzinnig zijn en dait wij ze kunnen rangschikken onder den hoof-de, die zoo dikwijls door M. von Bissing gebruikt wordt en die hij namenlijk in zijne procbmaitie betitelt als ,,vijandelijke han-delingen in den rug van het legei". i JL/V y}^-^ » luuuiovuu 4- USI* du.rft eindelijik zich te laten kennen. De dr.o vertegenwcoidigers der redactie, speelballen, vua de Duitschers eu Mif.enkoppen vooi de Belgen zijn: J. de Boevé, A. ibiry en fl, Kimpe. In dezelfde vod verscliijnt een ailikel van Gustaaf Vormeeisch, betiteld: „De lee:gm-gen van Vlaanis vcor de Waalse dieven van de openbare ambten in het Vlaamse land", • Als plotertigheid is er niets betersl , Dood van Dom Maurus Lebeau. Wij ontvangen het bericht van het oveft lijden van Dom Maurus Lebeau, gemijLerdo abt der abdij van Dendermonde. De prachtvolle abdij werd door de bar-bar en het vorige jaar verbrand, op den, dag dat Dendermonde verwoest werd. Da Zeer Eerwaardige Priester, doodelijk in de ziel getroffen, vluchtte met een gedeelte zijner geestebroeders in de abdij vanSteen-brugge. Later ging hij zieli in de abdij van Kamsgate in Engeland vestigen; en eindelijk vond hij een schuilplaats te Ta-lacre Hall (North .Wales), in het gastvrije huis van Lady Mostin. Daar is het - dat hij ex g ziek werd en stierf. Lui le. Tooneel. Zondag heeft het MThéâdre de Fontaine, bleau" zijne deuren heropend. De zaal is veel aantrekkelijker dan té voren. De electrische verliohting heeft het gas ver-vangen en aile diensten zijn beter inge-diend. Een goed gevulde zaal wachtte naar het ophalen van het gordijin om het moeie stuk ,van Brieux, „La Robe Rouge" ten gehoore te krijgen. Het werk is goed vertokt geworden door Mw. Berthe—Andrée (Vanetta); M. Bodson (Mouzon); Bré-syF (Vagret); Franck (de voorzitter van het assisenhof). Daarna gaf men vDjnise", van Alexan-der Dumas. Winston teclill wil naar M Iront pan. . ~ Volgens de parlementaire opsteller van ua „Dail}' Chronicle" zou de heer Winston Churchill, die als kanselier van het hertogdom Lancaster deel uitmaakt van het kabinel Asquith, van zin zijn met zijn regiment naal het front te vertrekken. * i ■■■■■■ i ■ ■■ ■■■■' m» Il Volledig akkoord. De Agencia Italiana drukt een officieuse! nota, verklarende de oplossing van het bal* kanisch vraagstuk voortaan toevertrouwd ig aan de militaire bevelhebbers van het vier-voudig verbond. Het akkoord der mogendhet. den van dit verboaid is volmaakt. De Servische vraag is lonter tecihnisctt en enropeesch geworden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods