Belgisch dagblad

563 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 13 July. Belgisch dagblad. Seen on 18 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sq8qb9w698/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3dô Jaar^g y13 en, ZONPAG- 14 JtTLÏ 19Ï6, ïVo. 253.' > abonnement®». ■ Per 8 mianden voor Nederland f 2.50 franco per post. Lossa > nummers. Voor Nederland 5 cent. Toor Buitenland 7'/s cent. '' Den Haag, Prinsegraoht; 16. ^.Telefoon lied, en Admla. 7iôJ. BELGISCH DAGBLAD J. t AD VERTENTIEN. v- 1 ~ Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Heclame» 1 — 5 regels f 2.50; elke regel ': meer f 0,50. i London : Dixon Home Lloyd» Avenue E C. • Parija ; 7 Avenue d'Antin. 7 J VerscEaijneni! te 's-Scavenhage, elken «erkdag te !2 ure micfsSssg. BUREAUX 0PEB VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. Politieke snippers. OVER DEN RIJN. Auwxika's bijsla.nd zal, we hopen h ]M' gejaUitfwàé^ m; staaf stcillep. don, .vija |)vei aen Rijn te dringen «a dent viyd© iB.eiJijn 'c dik! •ereia. Zoo deinkt ©ir «ok & Uni over, een aanzienlijik lid van li^'C bi 'çfffli ai«cv;ïarcligdwi te iWasîujagtotf. T«rw hj; ae zoogen. verdodigingswslt aanibeval, V, ■Laaide lïij daà hct Annearikaanscihe fefe fjMiardoor in siaàt moet gesfeid -vrordela d f|jîii ; i jn voile krach t e)j étprktiéi t& o\ arschi pni en opgewa*,î©a zijn tegea allei bind< fïii-^n die bel zou kWaneTri. ontmoafcen. I •Airacrikaan ' is ongetwpeld ovfiïtuigd c ®iulfschland ©an Jeba behoeft opdat dei £1 fin de w&reld voor lainjg zou hers'iaid wi tien. De v<?iligl«eid vaa Bdgië verais-cht c tV linJcoroeveir niet mc-leF aain Pruiseo. z [foebehoor©». Bawndidtt zlijln de krijigsuitj jtaen der. g&associe.sa'dèiîi zoo ïeusachtig, < fit» vuislpainclen fcoodiig zijln. IWAnketf $lUttfictbjand de PJjn- en Scb i|itî.ionden met Duinikerke» on Boulogne .»>e 11, is het maar reaelik dat haar d iir.kiio&ver van d©a Rijn on mome» e» d< 'felioom als barrière gvbruikt zon wordi DE RUSSISCHE WARBOEL. \ Ajoa moet toeg^vjept dat de Frankfur liiel slocbt iifgeliclit c'g oveir Rusland. ] j3iiltsc.li blad ectoeef rceds 30 Juiii dat ioestand van de iieg|ete(ri,ng dar Bolsjetw in den laatste'a tijd »e©r Verglsc h t w ©n dat mm haïr© s n ol 1 o t ort i i Jverwachtte. De spatieering ia van de Frat fiuier. Enkole dalgien nadie(n weird Mjrba y'ca'tnoord, bi'afc de opstand te Mogkon 1( gevolgd dooir d© b^rcering in hieit gain&ci iaud. ItetaelM© blad bewiaai'diel dat de moo 6p graaf Mii<baoh gebeurde om don vm iran BirestLitowsR oinlgiediaain t& maken i ©m nieuw Ooslfroint te> malkietn. De Moermamtouat woirdt de 3>agjs vlan 0 gtounemiememttefâte e|a militaire aiofciio. En g sdie sch-epfsii zijia daia-r in groot aaatai as Igtekomeia. Eonige1 dui^eindela Eiigeil&chon z jq-v aan iana goz,>i. Di© Mj'gsmacht koi kc lerkt, te wordm door 10.000 Frart&ch, jea Serviërs, die door hun Slavisjcheia o< S] 10,11g nioï ne wergjtaadieia zijn in Riislan h®( ter wille viaiti S^rviéî-tn 'toit- oorlog, bjegaan. De Eatiemtei wil tussohieinSkoiiïein c Ruslana opniouw op de beoa te helpie jpip voajrwaa.rdie dafc Russisohe staatsliedi yaia naam d© voranuwooirdelijkheid etan,eir 3 jgecring op zloh n3moa. Diaairom mQjejmt nu Rcionski, l'ère"»!,je>nko^ Stadhowitz ais n bislor van bininenl'anidisiQhe zaken einJswols] fei gewozieia gozai\fc te Rairijs als: minist iViajii' to'udtojaiaœcihie zaSdeta. Diaz© iiefgie(eirii zou het va^dieSTOrdralg vain BueRt-Litows'k o gclttig vorklare(a. In dit gwal zon Diuitsc fond vierpliobt z,ijla, zrjla legier ira. Franicri :jtn*irkel^(k It© veirzw^kkioa, Als dia tassche komst der Entente ovieireieiakoiinstilg dif iivcTLseh viain Rmsîaind geibeuirt en Wilson ni Biegr langer telmt, staan groot» gobeurl inissen vooo: cb deur. Initussobetti heieift J p n besloten. zlrjja loger te werduibbeiletoi. t'ie zaJoein vain Rusland bane» zware «zorg|t ^ BeL'lijta. Het verlios van Mirbaoh wor--er pij;nlij:lc gevoeld, w,ajrït do vefhnoorde g pji.t was te Athene de gebieâmial dicta,to (tic de politiek van koaàag Konstantijln loi (V, de ,aciiir doir duilebooton beiwaakt^ e . gansolie Dniisobe soiointo^o b©stuuird Vlaamsch en vrij? i ' - Oji/o^ jcttigo vii'i^nd Hos^ lirait % g ie:goii;heid maa delà 11 Jidi je(ein paeifisot l&reaniado gosolinelvien., •' la dal stuk gteït hij bot Diuitsobe annopti nisine jgielijlc in©t wolk inupeirialiisime ook, di jpsiiîejï vijamd nuet oaxo vrioiviea. Dioiar ir pftrifljism® ,worden immiors; Enrgela'nd c 1 ''aukiiijlf bodoold. Ee doorluobti'ge scbrijivier van .,L'o Groo ^'Jg«p?aal" vortrouwt dan ook' aan l ot ve ,t»ulclig papior: v • willen g©en biruggeiioofd woadon va l'litscbland, maar oofc gfflan invloeclssfed 5raa l'iaofejjk o£ vaa Engeland. IVViij lao&te op bedaclit zijia, in b&t wenièjdvieirkjets zoovcci mofgelijlk de vaoïdefalein van ons feûographisc.ho ligging te bowairea." Ja andese v»-ooraoa g«ï©gd: Bedgië mioi neut.raal wordoa, opetastaan v^or c mooj'aienaai's ca bandi^tea die hâte bieWQ 'mg! veraiooraden, haro vorbranddie fct naiTje nijverheid r^neieinfen om aa de , !,1_l°g van België ',a grooLherto-gdiO'ia Luxera 'Hïg te maken. Teg'eia Duitsohland mogs B'111 economisch© laaiailipogeilion seaom'e ïin i0011' 06 in'geJ^&lde vreios van Fng l !'i Ei'ankrijk b'oLrjft, waarom l;«Sej£t' on? : 'iOgisohe j'OMige vrioad hoc go&d gehieete '11 mi katholioke strijklgonaot zich nrooi; j,nm ®elaim hoèft ge;we|ad om hnlp^tét b( |f d«a Franscb^n iavloedi w-if? j®pge vriend gewaag.t oak van h« jjL! ^ lûaAtael. T© akkoord,' maar waa mp-n i z'Jln niedodiTocteur Vaia Cai ,ï:L^ ^ ZB'-'v10'r algeonieie ; ^ , klMrteri 'bafcefâPein? ,lïieeat hîi dat de Vlaaansch tel Jlt volledig en anmiddieillijûc bij het hfei ' ïùJ, aen V1'^® wordt opgielost. m ^ akkoord, maar waarom rroe i t toddag van het VI. Be1^9ch^Torboa< •I iV 1 oa7A> v-n,-ut ee-i deir î.eh;,- ("V» o n,jn id 1 il'îc L- t. ,] •0 DOUX PAYS! Do correspondent ,vaa de Frainkfortetr in et, Moskon schildoït het luiLekkeilaiad, dat Deinin ad en' Trotzky met bunine swjotg van Rusland te hebben g^maakt. De bourgeoisie' i$ ontqigead >r. on |P|3in iijlos bei'ooM. hi hcl land hociischt ds niefs dan onrust on panieK. Popen, oudo •ijï officiel en, Jon!ge studentmûen verfcoopoo Jr- Iknan'tien .Jonge mode gairden1 in Engolscb© or oîficiersraanbels, sportpettea en dierp xcjtgiet-an snedou niia,!iiozenblo©zen varen door do g.tra. ■ij- item in zofvende auto's. E©n pud slocht reg-;r- gentaood Icost thaasi moex êan 400 rcebsâ. ■iiei Brooa is n©xg(emg meer fe ko op. Iljet brood dat at pypfârduur kost, is. ongeaietbaar. D© graaia-iât aatavoer uit het ibianonland naar Moskon r- is gtapgezét. E©n vegaterische maaltijd zon-tat ùer brood kiost 10 tôt 15 roebel. Eea raord ou soep kos,t jiiet mindgi' daja 10, ©en vklejscli-;a- gexechit 15o£20.rogbel- Smigrig papier ©n gel d Lat is ër daairenLogea in overvloud etn het jntaa-scbelijlk levea, isi nooit zoia gceftotop gewie^st. :a]. En de - Rusgen zuebien on viraigon: -Wiia 3e_ zal onze ibevrij'der zijln? lîadden .zij thans gU), hun wegigejaagden tsaarl In afwac-hting h©b>-,/e 'bein zij! bezoek van de choleira. mi DE DUITSCHE DEUGDZAAMHEID. in Rolland, voo,ral in de goesielij'k© werôM, zoo pTOidestaaxtsche> als roomseàe, heersoht de m©enin|g dat Duitschland het dieugdzaam-t . sic land dea" aard© is. D© Refeen e(a de y! Fijaolschea zija naituurlijjk doorslecbt. Do j acliviston van BeJgië, waaronder «en onbiei-Aend Aubwerpscb vvisselageat Sieiviereiynis, die ' onder den nâarai van Claudius Severug^ esn as zoo haieiij'k als bespotteljjk beekj© ovietr ^ Viaaindefrteai beeft uitgegetvie(n, waai'in ons \iaaimsab© ^olk als rot en boit wordt atge-schiidejd, zijn ©njgiefe In d© dooo" Dniischers ^ opigesteldie ,,Freie Zieiitung" van Beirn, teefcent ® A. Jordan, eea Daitisoher, oader den veel--zeggendieïi titel TfleiiiBcbkei und das dleldtsch© 11)6 VeœlLie&be^tiun ee(n trelfieind beeld van d© în Dluitecbe deugd. Ttigitscblce, dien de Diuiiitschi» g'eieieBJen; raoemein 'n aposfel en een profeet sou van d© D'uiteoh© national©. zaak, sobreef si- . needs in zijln b&kead w^irk „Di© PoliSk" boiefk n- 11, biadz. 425, dait sederdt 1860 het ni©,se)a-jn sfceken ç©a Duitsch® zadlet was geworden. nt De misdrijlvien uit btrutaliterât, die thans, zoo .vetibireid zijn, hebben s:©eds! taeljenomeia. vr. TieitS'Cifc© no©mt di© „Blutlaciketnei" een mer-d, schiikkelijiko epidemiej. Rci'iztedMe geldt ook ô« voor haL afcoibiiwid.ijlk: toienemiein van 'd© mis-m cu'ijlven 'togoa d© ©arbaarhieid. In 1882 teld© n, rraeai 9% veroordeoldeja o'p 100.000 Duit-sa sc.hei's ©n in 1910 re©ds 1173. In 1914 wetea •e- • a'e ,regeering op ©en aaïawas van kriminaliitiefit ïii caidctr de manu,c'a en vooiral onder d© kin-ii- deren. ci, Dir, Gustiav Agchaffenbuj.'g, professôr van ejr psycbialMe te K^ulen, sohrijft dat op 10.226 ig &traifbar© hamdelingyi tegieia het gtrafwieitboek, a- welke -de kinderten tabnrft er 8856 of 87 h- pdt .misdirijvien van notzucàt en ontuebt te-jk fgen kindeiyn vooirkoanien. En d© Duitsch© n- ai'ls ooncludeeirt dat de brataliteit, d© ruck-jjn) sicilosigtoeit ©n d© ontuebt gedurig oader de et opkomemd© gen/eiraLie aangi'oeii,e|n. ei- Daaremtieggn heibben de laatst© wedesjaren, au bewez^n dat de and©re besohaald© lairadien de îcriminaliiloit zagen verminderieitt. Duitsohland >a alieen w.ees op ©an gruwieilijlken groei van j|- misdirijiven. ^ De „Fi©ie Zeitung1" voiegt ©r bij dat vreje-r «eajlkp klarbten Over g©weîdpleging tegen j' weeriooz© vtronwea oa burgieirs door Dnitscbig froepen in de bezetto giejbiedm. Genoeg voar vapdaaig. Léonce du Castiflon.. i .. _ . ■ i . ae Ylaamscfae taalviagejn, zooals de v©r-aGaing van ons legetr? Heoft onz© joraig© \iri©nia. misschien inget-e- zion aat de da-uiven te groea zijln? Is bett iel uaaTom dat hij tôt den vrede zaï waohtea in pi. a ad s van ©en absoluut met riaderlijk© >- chain tajg'0 o£ sovjetpœitiek tegenaveir ons arm is îuoeoend laindjè te blijvien volgsn? Zoo ja, > dan zejggen we vol vaderlijlk© lieifdtei : „Er in is mecT Vireui'gdiei in dein b©mie(l voor den zoaaaar die zich Mfceert, dan voofr 99 r©ciht-îei vaai'aiigen die volhajden." r- — Grootkruis van het Eerelegioen n' lîaion de Broqiîevill©, gev^aen minisi©r-Jl voorzitteff ©n ministPr van State, werd door ,r ae Mge©ring van de Fransche Rieipu'bliek :e ver<>era m©', h©t Grootkruis van het Legioen van E-er. *" Het grootkruis ©n niet h©t krui3 vain kom-•e mandeur zooal de Haversch© corrr©sp1oind©n!t van die N. R. Gt. bad geseind. \ oor <1© Ia lezers di© het ni©t wehe)a is het grootkruis n of igjrooit lint d© hoogst© graad in eea natio-" liai© lidderorde. Dlan vtolgea d© kraizen van 111 Igiroocoifficief, commandeur, officàer ©n rid-a der. D© verkeerd© iolicMing vain d© Rott. bad 3" ©enjgievoefl van oatefcemming o£ twijlel on-101 aier d© Belgien verwelkil!, dat thians ge©n !ll! Tecuen m©e(r h©eft. !S . , , De Spaansche griep te * Brussel ? r. —— l. Wij lozen in ©en akËyistiacb biadi Zou; n. de g©h©ini(zinnjge Spaanseih© griep iliaren intocht ook in onze stajdi bebbett gedaan? lei In iedter geval neemt b©t " aantal influe^ r- zaïgevall^ji t© Brussel sedert ©enig© dageia ongewooni toe. D© ziekta d'raagt tôt dus» g ver «eu taimelijk oa'gevaarlrçjjc karakier,'Tmar I, h are mogeilrjke uitbreidirag baart nietteminl n onrust bij de piersonoa die over de opcti-ï iare u -adlu-id hebben te walctn. 14 JULI. iWç, YJ^aiingen, - bjerdenkein heden d©a ïiaicionaien feeatdag van Frankrijk. iWij herdeaken den ,14den Juji met gaascb ,ons liart. Wij bewioadoien bat zwaar bepiroefd doax p|ays de Fronde ©n het«edel Franscha volk, waarop d© oogaa der gansclie ineevo©lende| en maefevende wereld zijln geiicht. Nâct alleen buigen we diep door de militaire gaven van, de overwini: '.ars van de Marne» Verdun en lOompiègne, doch we zijn in bewondering voor de deugdemder burgerlijke bevolkiag,, baa.r moed en goed© luira, haar gelatenbeid, baar vftrtrouwen, uitlioudjngvSvermogen eji geloof in die ein-delijke beelissende zegepraal. Wij trouren met den vrouwien van Frankrijk, die hun geliefden man, vader of zoon bebben zien sneuvelen voor de grootie zaak van'het vaderland en do imensehheid en voelen het diepste medelijden met dewee-zen Voor de geteisterde bevolking van het Noorden onze diepste érbaraning. De geest van Frankrijk doorvlamt hare bondgenooten en zfit hen aan te strijden tôt d© al-duitscbe woestbeid vernietigd zal worden. Frankrijk verzinnebeeldt de Beschaving, zooals Dultscbland de Barbaarschbeid. België vergeei nooit dat Frankrijk den 2 Augustus baar zwaard toog om ons kleâne land te beschermen. iîelgië vergeet nooit dat de Frans-chen aan den Yser den st oom der Teutonen hielpen dtelpen. Belgia kan niet vergeten dat duizenden en duizenden .Fransehen huai bloed ver-goten in iVlaanderen's Velden. België vergeet nooit dat Frankrijk hare regieering in Normandie een daic bezorgde, bet Belgiisoh leger hielp herinrichten, de liel^isch© vluchteling,©n bijstond ©n bet nog even^edelmoed g doet, ondamks baar eigien le©d. België vergeet evenmin dat de Franscbe regeering allen vrede afwaitelt, wanneer hij niet voorziet.het volledig politiek, mi-litair, eeonoaniscb herstel van België met wa.arborgen tegen nieuw© o'vervalfen rn behoud van hare bezittingen in Afrika. De zon van 14 Juli bestr'aalt de gan -sche wereld met vrijiheid' en blijheid. » Dat ze eeuwig schittere tôt beil van de menschheid. Hulde aan het zwaarbieproefd© maar on-geëvenaarde Framkrijk i Hulde aan président Poincaré, dile met zooveal sebranderheid als taaibeid, Frank, rijlc leidt'met Clemenceau de ziel van' het ras, waarvan. Foch de ai® is. Hulde aan het Fran&che leger,*beldhaf-tiger dan de soldaten vain Napoléon en de Fraœche koningie'n. Hulde aan het Fransche volk, dat zoo waardig als mannelijk de hardete beproe-vingen weerstaat, zijn vijanden ten sipijt. Uit dezon smeltkroes der^teproefingen zal Frankrijk gelouterd en veredeld ta voorschijn komen als de licbtende zuil van de menschheid. Dit schrijft een Vlaming uit bet bart. Wat Duitschland ook poge te doen om de Vlamihgen tegien de Fransehen op ta zetten door Vlaamache bolwjewikis in ju-'daspien«ingen te betaien, het Vlaamsche volk heeift eeuwig© vriendschap- met Frank rijk gesloten. Vlamingen en Fransehen habben daarvoor sehouiler aan sciiouder hun bloed v ergotera. Aile misversfctnden van vroagjer zijn verd wenen. VoortaiVi zul-len Fransehen ©n Vlânûngen i!n wederzijd-schen ©erbied voor taal en aard, de tôe-koms-t te gemoet gaan en het bolwerk der beschaving blijven. Hoog levé Frankrijk !■ " Ge moet durven Op, verzoek va» het Vlaamsch Belgisclh Verbond heieft Abrabam Hans, rédacteur van de Vlissingschia Courant, in Déni Haa.g(- over den Slag der Gulden Spioien geparoreard en ©r tevens verklaard, dat gezagd Verbond t©g©n bat ,activisme is. Abraham Hans was bizonder gekwalifi-ceerd om over 11 Juli 1302 ta spreken. Is hij niet de zoon v,a» een Holland. schen domine©, die predikant werd te Ro©. selars en naderhand te Maria, Hoorebeke bij Oudcnaarda ? Van ouder tôt ou dar is Abraham Hol-lander..Maar ho© vindt men ©en V1 a a m s c li, B © 1 gis o h^ Veirbonid dat ee|n ba'lvdnj Hollander, ©en toevallig©n Belg uitnoodigt om ov©r 1302- t© spreken? Gebeurde dit misschien in zijn hoedanig'hedd van Groots Neerlandist ©n half-blo-ed? Abraham Hans mjsleidd© ©veneens zijln' publiek, -wannea» h|i be^eerd© dat het VI. B. V. t©g©n het activisme is. Neemt hij dan zijn publiek voor pluim4 ve©? Het program van het Vlaamscib Belgisclbi Verbond l>©vait o. m. d© bestnurlfyke schei^ ding van België len d© verdeeling vajnj h©t Belgiseh leger in Vlaamsdhe en 5VaaL sche ©enheden. Zijn landdag van Maart eiscbt va»1 Ida Bôlgisch© regaering onmiddellijke oplossing vaa die kwssties. Bovendien zoad va» CauweJaerfc, président van dat Verbond, ©e» mémorandum aan Engëland om dezes tu&, schenkomst af t^ smeeke». Als dit ge©n| activisme is..... De activist/en va»' de .Vlaamsche Post en d© Vlaamsciia Stem van 1915. gingen zoo ver ni©t. Als -d© vos d© p-assie preekt, boerkea» wach't tiw gànzèn * Legerberichten dsr Entente. {Y- ; I V, Hertling over België. De rijkskanselier verklaarde dat BeSgië een vuistpand voor -de vredesonderhandelingen is. Die thesis kan geen enkele Belg en gfen enkele bondgenoot aannemen. Beîgië moel imrners buiten kwestis staan en eerst worden ontruimd met waarborg van hersteï, schadevergoeding en onge-senondenheid in de toekomsi. In aile geval is de verkSaring een vuistsîag voor het activisme in BeSgië. — Fransch succès. DE TOESTAND In het Wesfcen zetten de Fransche , hqto.no pilaatselijk^ aanvallen mat succès voort. Dit was .opnieuw bet geval biji VilLers Cotteret, wiens boscb 'gezuivard wordt. Zii berover- Ù S 7o~ 20 go'*'-' ' Hertling heeft over België gezegd, dat het ,als vuistpand voor den vrede moet diie^ nen. Geen vuistpand: Omtruiming ©a herstel van België word't ^eëischt. Anders is geAU vrede mogelijk. In Albanië blijven d© 1 talianan opsc'luc-ten on moatje» de OiOstenrijkers wijkon. Vas fieî Westeiijk front Het Amerikaansche legerbericht. WASHINGTON, 11 Juli. .(Rente r.) Officieel.. Een aanvalspogiag van den vij-and in de Vogezefa mislukte. i V - Yijandeiijkè I Van het WesteiijR front. Het Duiische legerbericht. BERLIJN, 12 Juli. H N. ikaadloos. Wîeg-t e i ij k o or lo'g s t oone© 1. Faont kroon-p r i i; s R u p prech t. Die artillerie-aoli© veekl'e teg©n dm avond op e» nam gedu-renae den nacht toe. Itracihtilgo yuuraaa^ vaol'en op gevecb^stellingea op bet acli-■if-rtcrreiii. ïen Z.Wi. van Ypierain iein Bail-buil en ten N. van Albert werdan kraditigie^ aianvallen en harhaaldelijk vcrkenningsaîdee-lingen des vijanids afgeslagea. Front Duit sche Kroompring. lussch-an (?) en de Marra© blijft de bei-diijvigheid dar^Franscben l©v©md»g- Invoor-posfcenigevecliten biji het bosicb van Villeirs Coiileiets maakten w^j gevangeneia. Tien O. van Reims sloegen wij v©rk©niningsaanval-,en aes vijands af. Luitonant ~M©ok©l bei-naalde ' zijn 20e luchlovecwinining, Van bet gisiiaren vermolde Anneirikaansche eskader (vait naar Coblenz ' vloog, viel ok het 6e v.oigtuig, dat werd ne«rg©3chot©n, in onze banden. BERLIJN, 12 Juli. Officieel a*andibejrx'fot. Plaa.tselijk© gievecbten zuidwteisbelijk van Bailleul (BeDlia) en op die» wœl|e(lijken oever sa» de Avre. Van het Zuidelîjk front Het Oostenrijksche legerbericht. RViEFNM, 12 Juli. H.N. draadlooa. Wer-igjetD» belangrijlkte gelviacbte». jH©t Italiaiansohe ofifelnlsi^Ê. . in Albanië. BiSSEENEiN, 11 Juli. (H.N.) Naiar aanlei-ctinjg vata h©t Italiaanscne offeusief i» Al-ibaniô îselggien die militarir© critici, dat b©t niet zondieir me©r biejgrijlpielijk _ is, wat d© ItaLiaaaisch© le(gerlie(iding aanlefding geleft, itharas ©e» of£aasi©f op groiote cc-baaà op touw to zietten in) Albianië, welk ter-rein itacli Via» bijkomstige» aard is. D© diepte ma» de terreinwinst, die door d^ Italie imera werd -bohaald, bedraaigt oagevcn/r1 15 KIL Het Engeische legerbericht LÔNDEN, 12 Juli. (H.N. draadloos).-,, Vannuorgen hebben die Duitschers een aan» val -in de buurf van Bucquoy beproefd,^ wel.ee met verliezen voor hen is aîgoslaï' Afgezien van eeinge bedrijvigbeiu vaa bet vijandeliik geschut in den sector van. Hingies en op aradere punten, valt er vep. der niets te melden. Het Fransche teyerbericht. PARUS, 12 Juli. (H. N. draadloos). De Fxanschen bevesiLigden hun vorderi'ngen t^a,1 K. van Ghavigny en le» 0. van Faveiolles.] j5e Fransche tooepen iieizëttjejn, giàteravon<ii het dorp Longpont ©n de bcierderij Javagéd l'wee aanvallen !ea (Wi. va» },Iontdidi©r e® in Champagne leverd©a 15 g©vanigenie» op¥ Levendige b©drij,vigliieid deir artillerie op déili iiSnket' Maasoiever. PARUS, 12 Juli. Offkiieel avomdbextidbt^ De.Fransch© <iroap©a hebbe»' hje|denochtendiî een sçbittei"©nd©iv aanvai gedaan over eew front van vijf K.M. tusschen Cjastel ©n noo® ficlij'k van M,ailly-Raiaieval. Zij ber©iktte|tt af hun aoeîpunlea. Zij hobl^ea het dorp Castiev d© hoeve Ancbin ©a ©an aantal kra;ohtijâ! veisieikte steunpiunfcela . vemneesterd. Hulfi| ivoorui^giang bedraagt op sommige punit©» een diapie van twie© K.M. Zij hiefbben rne^f dan 500 gavarageixen gemaakt. • !an Is et ZuideTljk fronts,. ™ r Het Itaiiaansche isgerbericht- ROiîE, 12 Juli. S ce"ï. A g.) Officie^ Op sommige punien va»' het front niet zeaè; feraichtige ges chutwerkzaamlie id. In d© atr©e*1 va,r Coucalagki (Posina) en in de Vall Argil hebben onze paiiroeljeis tvvele klein© vijandeM lijkc pos'jen vernietigd ie» ©efnige gevangeneiïj g'cmaakt. Bij den Caiinone is ©e»' yijunddijk^' aah.valspolgiag met aaazienlijfce verliezeal voor don vijand mislukc, ■ ^ * In de raa|bijheid vain Fe]ir© w©|rd ©e» vijlaiirt ' de]ijk 'vlielgtuig ra,e©;rg©SQhotcn. ■ jGgerberichten.} ' Op het BaikaS'front. * Heî Bulgaarsche legerbericht, SOFIA, 10 -Juli (Bulg. Agi.). Op ver»; scheiden© glaatsèln, van bet ' Macedomsohè -3 front, ineonderheid bij Bitolia, in d© bocfrtj \-an d© Tsjerria en op de beicle Oieveirs val de Wardar is d© vuurwarkzaamheidi hier effl daar van tijd tôt tijd vrij bevigi g©we^sël Bij Altsjakmala en Matsjkovo befoben onze" vo'aruitgesoaoven êenhêden het yuur van vorkenraingstroepetti van den vijarad vea'strooidj; Bij den vijamd • greerte bedrijvigheid in M lucbi in bet daii vaia d© WardPr. ïan Is Tnrksche frontin Het Turksche legerbericht» K,0AtSTANTINOPEL, tll Juli. (Mill?.\ A,g.) Officieel. In d©n inaefat va» 9 op lÔy Juli lavendige pairoelje- an veirkonningswerk^ zr^ambeid in liet kustvak beoosten de spooiw ' lijn laings de kus;t. Vijaiadelijk© ' aJd©elinig©a, <j • waioien ni©t allée» op da vlucbt giedrevea! voor onze stiellinlgein, «rotch e©n oazieir ppfj •koeljcs overschroed de di?aadv©jrsperring|e!iî \an aan vijand, drong d© vijlandelijlke sielliiïi gen binnen e» ke©rd© mieti eaaigan buit tenig. Oosbelijk vian d© Jordaan naderd© eeni vaiq onz© verkenningsaffieelinge» aan b©ide z^. den van den weg Tehiimrim—J^Ticho eiejtj vdjiajidelijk bœuggehoofd. D© vyiarad, di© m©fl m een compafeinie cavalerie die» opmarscw weersiand bood, moest terugtriejkkie» e» 3(J oooden acbiiefriate». Het hoold dar com-' !-p.agnie wera geviangeia genomien. In Tripoli- Het Turksche Legerbericht. KONSTANTINOPEL, 12 Juli. (Mill^k TuPk»oh stafbericht.. — Omriugvi dpor on^ ti'oepen deed die vijand den 7©n Mei eefltf p.anvailspoging, dio met grôota verli&zen voqç bem Werd afgeslaigen. Den 18en Mei beeo on3 geschut d© mi'litoire .infit&liingen v«n <wo vijand te Hoans ewier vu tir geno.meai. la bel; vak Soaviara, bebben asiae troeiien ren êscadiron yijain'dpli.jk© teirt.tgg©'"^ dreven. .. '• .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods