Belgisch dagblad

1683 0
20 January 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 20 January. Belgisch dagblad. Seen on 30 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/d50ft8ff49/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

A© IJONDERDAO 20 JANUARI 1916. INo. ÎO/. ABONNBIENTEN. Per 3 maanden voor Holland i 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland 5 cent Foor Bnltenland 7'/s cent. DenHaag. Prinsegracht S». Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. -1 ADVERTENTIEN? Van 1—5 regels F 1.50; ellçij regel meer î 0.80; Beciaméi l*fi regels f 2.50; elke regôl toew f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E. O. VOOR DENKENDE MENSCHEN. Waarom zouden onze kinderen niet zelf doen wat ze zelf kunnen vcrrich -ten? Waarom moeten vader, moeder, of wie ook, steeds staan om hen den weg te yerclfenen... en het leven te verve-len ? Waarom houden wij er zoodanig aaû de opbruischende werkzaamheid on-zèr kleinen op verkeerde paden te lei-,dlen en hen tôt allerlei kwapoet&erijen aanleiding te geven ? lk weet niet of ge do heerlijko boe-ken van Jan Ligthart gelezen hebt. Hier in Nederland zijn zij overbekend, en in Ylaanderen dienden ze wel wàt meer ver-spreid te zijn, w»nt 't zijn ware schat-ten van ondervinding, ook voor de ouders. Wat ik er Ni hier wil uit vertel-len — omdat het juist van pas komt zal u 'dit des te beter doen beseffen, en u ook, wellicht, aanzetten om watna-der kennis te maken met een schrijver, Tviens werken ik in aile haiwlen wenseh. In het huis waar Ligthart zijn verlof-dagen doorbracht — ergens in de met inastbosschen bezaaide fleurige heide van Gelderland — was er een deugniet van een jongen die gedurig in 't oog moeeit gehouden worden. Lamp, noch petrool-kan, nolch uurwerk... niets -\vas veilig yoor hem, en dit ging zoo ver dat de inoeder — nu, ze toch een ,,sehoolmees-ter" in huis had — er zich tegen den schrijver erg over beklaagde en hem om goeden raad vroeg. Dat was nu juist zoo dom niet van d!ie vrouw. Dat gedu-yig verbieden zonder gevolg liep toch wat al te erg de spuigaten uit, en 'n schoolmeester is juist de man om daar weg mee te weten. Maâr hoe stond ze yerbaasd, toen Sigthart haçr aanriedl niets meer te verbieden. Niets meer Verbieden! Dat was om gansch het huis ©verhoop te zetten... alsof het ondier het yerbieden ook'niet o verhoop vloog! Toch bleef de raad: Niets meer verbieden, mapr wel iets gebiedlen. Daar die vrouw nu reeds zoo ver s tan' dflg geweest was een ,.schoolmeester'' om raad te vragen, zal het ons .niet ver-wonderen dat ze ook dien raad wilde opvolgen. En aanstonds we'rd de kleine kwapoets, een weinig onvriendelijk zelfsi, uitgenoodigd om 'k weet niet meer wat te Verrichten, wat hij aanstondb en met het meeste genoegen deed. Nauwelijka had tij zijn opgelegd'e taak verricht, of hij kwaan bij moeder terug om wat nieuwe bezigheid te vragen, <Jie hem, niet meer onvriendelijk thans, gegeven werd. Kort en goed, die kleuter van een voet of | twee '"hoog bewees weldra aan moed< zooveel kleine diensten... dat ze overg lukkig was den raad van een bevoeg man ingewonnen te hebben, en nog ove: gelukkiger, zoo'n schat van een jongt te bezitten. De schrijver voegt er niet bij, wfl: neer de kleine heel ijverig de leege mell flesschen naar den zolder vervoerdie, ho veel flesschen er onderweg gebroken we: den. Wellicht geen enkele, want die Gc dersche moeder was al te verstandig o de werkzaamheid van haren kleuter m breekwaar te beginnem Maar indien i een paar holderdebolder van den tra] gerold wai'en, zelfs indien de kleine zic moest bezeerd hebben aan de schervei meen ik toch — en ben ik vast verz kerd — dat ze er niet zou om gegeVc hebben. Want dat zijn de kleine ong< vallen die zich* voordoen bij 't streVe naar elk groot doel. Zie, ik wou dat ik het elken vadé: elke moeder kon to^roepen: Vertroet uw kinderen niet do or een overdrevêi en dus ongezonde liefde, verwen ze ni' in hun jeugd; maar leer ze werkeai va zoohaast ze op de eene of andere wijs in staat zijn u — al ware 't slecht; schijnbaax — te helpen. Gij verschaf heiî daardoor het grootste geluk: dat d< zelfwerkzaamheid, en leidt ze op tôt c voomaaimste hoedïuiigheid: de zelfhelj Een kind dat niet werklustig is, moi ziek zijn, want de werklust is iden mensc ingeboren. En indien ge die werklus niet bevoordeeligt, indien ge hem gee stof verschaft om zich uit te oefenei dan zal hij ongetwijfeldi tôt uitspattinge overslaan. . Ik vind niets zoo weerzinwekkend da de slaafsche bedliening van verwende kix deren door onverstandiige ouders. In hu blinde liefde W,illen zij hunne kleine® omgeven met al wat hun mogelijk ka verschaft worden, en zij zien niet in ho zij het karakter van de jeugd bedervex hoe zij haar onbekwaam maken oim o; eigen beenen te loopen. Maar van de , ."■nderen. kant is er niets zoo ianwmerlii dan het weinig inzicht d^t de ouders g< woonlijk in het kinderleven hebben Want met een beetje meer klaarzbhtig heid en kennis toegerust, zouden ze oi getwijfeld heel anders handelen dan z nu doen, onder den invloed van een boel vOoroordeelen die niet tegan on ilerzoek noch bespreking bestand zijn! EDWARD PEETERS. DE TOESTAND Nog den 16 diezer seinde men uit Briso-disi aan een Parijsch blad dat er nietr vaai was als zou Monténégro den vraie yragen, maar dat dit landje en zijn ko-ning tôt het uiterste zou>n vechten. Hoe verkeerd was men dus ingelicht! Eilaas! Monténégro heeft zich moieten over geven, bezwijkend onder de over -macht en tevergeefs wachtend op de hulp van die Italianen. De kroonprins Danilo, die eene duit-sche prinses van Meckelemburg heeft ge-huwd, zal wel tusschengekomen zijn om tôt onderwerping aan te dringen. Servie had! ook op Italie gerekesid doch moest het opgeven. Noch tans heeft zijne regeering geen vrede gewaagd, hoe-wel geen voet Servische gtrond nog na-tionaal is. De Serviërs schijnen ons des te groo- ter Do blikken richten zich thans voor-al op Saloniki, de vestign die geroepen wordt het IJperen van het O'osten te worden. Zooals we gisteren zegdien staan 250.000 vijandielijke soldaiten voor die stad. De Bulgaren vormen de reserve en zullen waarschijnlijk toezien welke wen-ding het avontuur neemt. Saloniki wordt echter langs Albanie bedreigdl door den Oostenrijksch-Hongaar-schen generaal Koevess die in Montene -?ro en in Albanie de handen vrij heeft. Het leger van generaal Sarrail ver-sierkt zich, gedukt en neemt aile voor-zorgsmaa/tregelen.Engelsche versterkingen ontschepen nog àagelijks te Saloniki en in de Kalkidike. De Turken rulcken op van het Oos-ten naar Orfana; de Centrales komen ?an Monastier en die Bulgaren staan aan le grens. De Turken erkennen dat zij in Perzië verscheidene mijlen voor de Ruseen uit Kaukasus hebben moeten wijken. , Aan de andere fronten niets bijzon -lers. Belgiscb legerbericht. lJ Januari. Over het gansche front van het Beigisch Jeger is verleden nacht het artiilerie-luel actief hernieuwd. iJo Belgische kanonnen zijn er in geslaagd p de verschillende plaatsen vijandelijke arbei-lers te veiïtrooien. Hunne beschieting is zeer loeltrelfend geweest, in het Zuid-Oosten van Hercbem op een konvooi op den steenweg 'an Yoeren naar D ksram^e i Kardinaal Mercier te Rottic Aan den paus heeft Kardinaal Mercie eerstens mondielings, tweedens schrifte lijk den toestand der kerk en der ka tholieke geestelijkheid in België verklaafr<] Toen de Kardinaal uit die werkkame: des pauzen trad, scheen hij zeer ont -roerd.De H. Yader heeft met de grootste aandacht de uitlegg.ingen van den Kar dinaal van Mechelen aanhoord1. Daarna yroeg hij nadiere irilichtingen over zekc re punten van het verslag o.m. de bai haarsche behandelingen waarvan de Bel gische geestelijken het slachtoffer wa ren. Herhaalde nualen heeft Benediktus X1 Zijne verwondering en v or o n t wa ar di gri n i laten blijken, botreîfende gevalilen die de pro-dfuitsche prelaten hem yerzwegei had'den. Thans weet men dat de Kardinaal nie uit eigen beweging naar Borne is ge gaan dioch wel op bevel van den paus die verlangdfe nadere bijzonderheden t< bekomen om uitspraak te kunnen doen Die uitspraak zal niet lang meer uit hlijven. Welken vorm zal zij aannemen ? Naar aile waarschijnlijkheid zal d» paus, gansch overtuigdi door de afgu menten van den Kardinaal, hem ,voor zijn vertrek uit Rome onderrichtingen geven betreffende die openbaaa'making van een herdierlijken brief, die de aarts bisschop na zijn aankomst in België, to de katholieken van België zal j'i,chten. Zoodoende zal de kardinaal hun ver trouwd maken - met de .gedachte en d< gevoelens van Benedictus XY over elfe hamtelwijze der Duitschers. Die herderlijke brief zaleen grooten weerklank in de katholieko wereld vin den. Men zegt dat een der gevolgen van d< reis der Kardlinaals zal wezen dat d* H. Stoel onpartijdiger en dus minder welwillendl de daden van Duitschland za oordeelen. Den dag voor zijne âudientie bij der Paus had Kardinaal Mercier het Bel -gisch seminarie niet verlaten. Hij hac er een langdurig onderhoud met Mgr. Heylep.. Den 16 dezer heeft de Kardfinaal eer onderhoud van een uur gehad met Kar dinaal Gasparri, Staatssecretaris. De Kardinaal van Mechelen, dde ©et paar weken te Rome zal yertoeven, tooni zich zeer gelukkig over het toegeneger en vertrouwendi onthaal yan wege den paus- Links en Rechts, Leening van 250 millioen. Onze correspondent uit Le Havre 'r sclirijft ons, dat de reis van den minis-3" ter .vai\, Financiën naar Amerika, aar de gekoesterde verwachtingen heeft be r" antwoord. Onldierhotidelingen zijn jian 11 gang om eene Belgische leening van 25C millioen frank in de Vereenigdie Stateii l~ | te sluiiajn. Die onderhandeîingen zijn | reeds zoo ver gevordlerd dat Duitschland ze niet kan doen mislukken. Aldus za: L." bewaaxheid worden het gezegde van een " hooggeplaatsten Belg die ons verklaar-' de dat i.eigië in Amerika zooveel geld kan krijgen als het wil. De condusie 1 van die leening zal wezen dat de Bel-gische zwarttillers zelven daardoor over-luigd zullen wezen, dat hun land niei verloren is, want men leent geen % mil-3" liard aan een verloren land, zelfs niet ^ uit medelijden noch uit menschlievendheid. Financiers kennen geen gevoel ai! s het za-n ken geldt. Zij leenen alleen millioenen aan solvabele individiuen en s ta ten. ; ' VVij kunnen hier bijvoegèn dat Belgie 3 i hier in Nederland, zonder groote rnoeite ^ I een zeer a&nzienlijke leening zou kunnen 3 ! aangaan. Een Nederlandsch konsorthmi n zal altijd gevonden worden om de noo-,0 dige kapitalen te waarborgen. • j Aldus is het oord'eel en het vertrou-x i wen der neutralen in België. En dan i zou men Belgen zelf ontmoeten, die zou-e den twijfelen. Harten omhoog! i Hij mag gerust zijn. h Iemand, die De Wandeleire teekent, ;t naar het lichtschip nabij Biankenberghe n en gehuisvest is postbus 482 alhier, is i, doodelijk ongerust. Enkele diensten van n de ministerieele départomenten — die natuui'lijk te Sainte Adresse, België, blij-q ven — verhuizen naar Parijs. Onder die l- d'ensten telt men d© openbare werken n van den flamingant, ministier Helleputte. Het spreekt van zelf, dat het lichtschip a De Wandeleire concludeert, dat België e aan Frankrijk is versls aPd en verkocht. i) De gansche postbus 432 weet zeker p niet dat het département van Koloniën a — behalve het kabinet des ministers — k sedert één jaar in Londen huist. Dit'is ; ook het geval voor eene afdeeling der Marine. Welnu, zijn onze Congo en ons Zeewezen daarom Engelsch geworden ? t. Yoorzeker niet, beiden worden des te e beter bestuurd, omdat Londen beter ge-legen is d®n Sainte Adresse. Daar men, om het evenwicht te bewaren, andere d'ensten haar Londèn niet wi'lde overbrengen, heeft men Parijs uitgeko-zen, een andere welingelichte centrum1 voor de diplomatie en in een land waar zich zooveel materiaal van onzen spoor-weg bevindt. En ' dit is eenvoudig, is 't ' niet ? Maar waarom toch wil een niet-Bel-gisch blad zich nog met den minder -waardigen Belgischen Staat bekommeren? Wat kan het zulke krant schelen of die Staat in Lapland is of in de maan, als hij toch niet meer waardig is te be-staan in de oogen van de Bismarcks uit de postbus 432 ? Of wenschen zij liever dat de Belgische ministeries op eenmaal worden overgebfacht naar... Berlijn ? De anti-Belgisch DuitscheToekomst. De Toiekomst van 15 dezer drukt ». een artikel „Van Vlaamselie zijde?" over . L'Ame Belge en den oorlog. Wij hebben het aandaehtig gelezen en - komen tôt de gevolgtrekkLng, dat het las-terstnk komt ofwel van een Brusselaar, j ofwel van het reptiJenbureau van herr r Wertheimer, président van den bespotte-lijken internationale.a persbond, te Brussel, x gesticht ondanlîs het verzet vua de cor-respondenten van drie groo'te Duitsche bla-, den. Wat er ook van zijj, de naamlooze leenw, die het stuk heeft geschreven, ra-' kelt opnieuw de legende der francs-tireurs en de historié van de vrouwen van • Herstal op, die kokend water over de uiblanen goten — wanneer niemand in dat diorp d'urfde rœren. Kardinaal Mercier, het edelste figuur van het bezette België, 3 wordt door den naamloozen sohrijlvelaar • bespot. Zijin bevv on deren sw a a r di ge herderlijke brief van Kerstdag 1914 is een „berucht stuk". Mercier is het die haat en wraakzuc'ht vervaarlijk heeft aange- - vu,urd. Mercier wosdt nog aangevallen, om-t dat '!hi| over onzen wettigen Koning deed preeken, en een lifdel\jk verzet tegen de be- ■ zettende macht, openlijke als bedekte ) haatstokerijj tegen al wat Duitsch i». In de kerken voert men huilèrig Eransch kerkmuziek eu sentimentieele viool en viot-loncellolos. De schrij(\*elaar geeft hier les- ■ sen van katholicisme en liturgie. Zou men niet zeggen 3at hier aan 't werk is > een onzer oude kennissen, Van Bergen, y uit Hoogstraten, de onde orgelist van St. Nikolaas, die thans aa.n het reptilfënbureau l van: JVertjheim er (na redacteur van De Gazet van Brussel te zijn geweest). is l gehecht, waar hjj ïn een Flonisken van vier ellen voor een frank", de Dultacjhle 1 plakhrieven vertaalt?. .[ Na Bloimioris — dien wijj uit de cir-culatie hebben doen, veidwijnen ss- Van i Bergen, de man der Lelie.J.' De Toekomst ziet er geene graten in. Aïs iemand in: dat bloedrood blad i op België sc'himpt — aan zooveel den ; regel —i dan is, bn wellkom voor de . Duitsohe Toeikomst, Na den oorlog zàl (het voile al die» adders in België ©en poist doen pakken. " DUITSCHLAND . IÂAR DEI AF&R01 Talrijke Nederlandsche arbeiders keeren terug. Van onzen bijzonderen coirre^pond'airt aan de oostgrens, '17 JnajuJajr^. De toestand van onzen pabuiur woïdt ' niiet beter. De llollandscho ajrji^idei'S jv<srk-Ziaam in de Diuiitsche gjrensplaatsen Giioi-na,u> Rheine, No'jhoi-n eirz. koimien hij hoo-i pen oves: de- grens ien w.ojrdisn meiestialll , ie Enschedô ondeirgebïiacht; vel'- toeven in de l'okalen waaK TOfl'eden jaar . de Belgische vluchtelingen wferden onder d.ik gebilacht. De oorzaik van diien uriittocht is dubbel: geen w e r k ej n g e e n e î e v e n s m i d d g 1 e. n. De smokkelhandel zelf wordt georganiseerd. De Reichsanzeiger melldt, dat van 14 J,anuiaai j.ï. de uiit het buitenland in-•gevoerde margarine uiiisluitend door hleit Cemlliaïaîll InkoopcoimÉité te BefrCijfh in dien hanidel mag worden gebïfacht. De smok-kelwiaaa1 rn/ag dus niet meei' doior d© paii-cu&ien worden opgekocbt, w,at door de igpensbewonclrs wetrd gledaan. De smokkelhandel ondergaat oveirigtelns aan de oosîgrens eeo^ siffleng^ censunr. De smokkeiiaaxs beleven Jaslige dagen. Duitsche déserteurs, îOok komen af en toe Duitsche déserteurs over de g:|ô|ns. Die£|e|,' dxge i was het een felldwiebel en den 16 is eça Elzasseij te Losser over de gitens ■ ge>-stopen, _ , Gebrek aan arbeid, De textielfatoiiek'ein d|e|r! grensplaats. n •wsèiiy ken nog aheen voo?.: een ki^in gedic^ïle en elke dag | vvoàdt het e^gr. Nood in Duitschland. De Berline r Tageblatt hangt een treurig tafereel op over den grooten nood in Duitschland: „In eene a-mspraak door den staàts-onder-secretari^ da1. Dternburg gedaan over d®n dringendlen nood in Duitseh-* land, verklaa^t hij dat het lijden zoo hoog gestegen is dat, in 't grootste be-lang der nationale 'verdiediging, er spoe-dig hulp moet opdagen. Sedert 1871 is, niettegenstaande de voor-uitgang, die op dit gebiéd in deze eeuw is gedaan, niet alleen het geboortecijfer verminderd ma/ar ook is de gezondheidi en het algetmeen welzijn ver&iecht. De dood verricht een verschrikkelijk werk onder die kinderen. De vereeniging van &'chaolganeel3heeren heeft beslaitigd dat een groot getal schoolkinderen te huis hebben moeten blijven ter oorzake van ziekten en van liehaamsivierzwak-king; die meeste dezer hebben dxingende geneeskundige zorgen noodig gehad en de ouders bemerkten het niet eens. De bijzonderste oorzaak van die tal rijke ziekten is het ongehoordl gebrek en de slechte huisvesting in de groote ste-den. VJoornaanelijk te Berlijn zijn die-werklieden en de mindere stand verplicht in huizen te wonen waar noch lucht noch licht kan binnendlringen. Vijt tôt zes personen moeten in eene kamer wo/ nen en slapen wel eens in 't zelf de bed. Da^ar de oorlog de gezondste en de sterkste personen heeft weggemaaid), is het groot noodig dat de overgeblevene zwakkeren beschermd worden. Nog te veel brood. • De Wfenér Zei'.ung bwat leen ministe-îieel tPeglecaeint waarbij elle1 hoeveiellieLd van verbjnipk vain melk en gemalen producten vooï fendeiij'ke gebnutken vernaiind^at wordt van 400 grammen op 300. De brooJ- en meelkaaHien mogen voce 14 dagœn niOt nieicr dan één kilogram nieel per hootd voor-zien, Zegge één kiïognam meel voce viaer tien dagen. Hoe kunnen de m^nschen dia.agmee toven, Oproeren in Duitschiand. Wij yernemen dat de Duitsche gendar-men die in 't bezette j^ebied van België verblijven, dringend naar hun heimat ge- . roepen zijn om de oproeren, die in som- ! mige steden uitgebroken zijn, met diewa-penen te versmachten. Yolgens zekere berichten zoudon de gendarmen het niet gemakkelijk gehad hebben, want zij hebben gebruik gemaakt van... mitrailleu-sen.♦ Wij denken niet, (Jrt die honger der Duitsche bevolking met lood kan gestild Worden. Beiastingen op de tabak. De Lokal Anfz e i g e r" weet te ver- ■ telle® : ,,Het blad van den tabaksbandel meldt dat d© gesprekken tusschen de regeering en de belanghebbende nijveraars reeds zoo ver gevordlerd zijn, dat kortelings eene beslissing zal genomen worden. De belasting op den tabak die dient tôt het maken van sigaren, zal zoo vermeerdierd wordesn dat de gewone beiastingen met 80 tôt ÎOO millioen zal vermeerderd worden.De belasting op dien tabak yoor siga-retten bestemd, zal minder zijn, maar zal wel met 20 % vermeerderd worden. Al deze beiastingen zullen binnenkort gestemd worden en met 1 April a.a?" in voege treûen. De Koning van ïonîenegro. E»n correspondent van Le Petit ParJ!» sien heeft nog onlangs met den ouden Koning van Monténégro gesproken. Ik vond hem terug zooals hij op de foto'a uit den Turkschen oorlog voorkomt : zwaar ed machtig bovenlijf, koite beenen, rond hoofd op breede schouders. Hij rëikte my de hand : — Wat hebt gij moed aldus gansch alleen in dit land van wilden te reizen. Hij sprak met majestatische langzaamhoidj» Hij zette zich neder en verzocht m\j plaats tè nemen aan zijn zijde. En hij ging voort : — Ondanks die wildheid is men er toch gastvrij. Dan verzooht de Koning mij van mijn op« onthoud te Skoetari te vertellen. Ik zegde hem wat ik ginds had gezien en legde nadruk op den vooruitgang, die uit de Montenegrijneche bezetting was ontstaan. — Het is waar, sprak h\j. Mijne soldaten hebben mijne gedachten be* grepen. Reeds had ik bij de eerste bezetting der stad bemerkt dat zij hun brood met d# uitgehongerde Turken braken. De mijnen zijn soms weerbarstig, doch zij zijn zoo edelmoedig als eenig ander soldaaî ter wereld. Hunne edelmoedigheid enhunng dapperheid bewonder ik. De koning had een sigaret opgestoken eq speelde verstrooid met den langen kwispel van zijn doos, een doos in zilver met goudeà letter. — Wat denkt u over Griekenland ? vioeg ik. En ik sprak over Venizelos. — Het is eeu groot geluk voor een koning een minister als Venizelos te hebben. Doch ik vergeet niet dat koning Konstant\jn koning is als ik. lk oordeel hem niet. Hij is mija broeder. Ailes wat hij doet is wel. Over Roemenië zegde hij : — Mijne dochter de prinses Xenia — dis de Montenegrijnsche politiek beheerscht heeft gisteren een ferief van mevrouw V.... ontvangen, die zeker is, dat Roemenië het krijgspad zal betreden. In dit geval zouden de Bulgaren het lastig hebben. Terwijl bij sprak, had ik al den tijd on» hem na te gaan. De oude koning droeg een oud natiocaal kostuum als zijne lijfwachten. Hoewel hij den vorigen dag zijn 75en ver* jaardag had gevierd, was zijn haar bijna nog niet grauw. In de schaduw van zijn dichtô en streuvelige wenkbrauwen, bleren de kleina zwaite oogen strak. De gebogen neus, dik en groot, was lichtjes rood. Hij had voila vette wangen, ronden kin, een dikke en bleeke huid. (Jiterst gemakkelijk sprak hij Pransch. — Ik heb goede hoop, sprak hij nog. Onze stellingen zijn voortreffelijk. Wij zullen het mogelijke doen. Maar, men heeft van Monténégro het on» mogelijke geëischt. ■■ i i i ——-* Interned Belgian Soldiers Fund. Wij lezen in L'Indépendance: De geïnterneerde Belgische soldaten iû Nedierland mogen geene pakken recht-streeks uit Engeland meer ontvangen en worden zelfs streng gestraft, in geyal zij zulke zendingen in ontvangst nemen. Deze maatregel is toe te schrijven aan het misbruik dat vele geïnterneerden/ge* maakt hebben. Betfjoelde soldaten mogen de noodigo hulp vragen aan een ooimiteit van, offi-cieren dat in 't kamp is ingericht en dat de toestemming geeft, na zich van den nood overtuigd te hebben. De Nederlandsche) overheid bezorgt aan de geïnterneerden : hemden, kousen en ondierbroeken. Ons comiteit doet van tijd toi ujcl eene zending van: sjerpem, on-dieiiijven, vareusen, plastrons, buikbanden, zakdoeken, hartMoeken, boefeen wollea handschoenen, wanten, sigai'etten, tabak, piipon, sisheermessen, zeep, aan een oen-traal comiteit in Den Haag gevestigd en bestuurd d;oor den heèr doktor Terwagne) die zich in verband stelt met de officie-ren van 't kamp en die het noodige aan lie geïnterneerden stuurt, wanneer dezel tiettn eene goedgekeurde aainvraag doeril gewordien. Men gelieve aan te merken d«t de toc-stand der vrouwen en kinderen van geïnterneerden, die hunnen man en hunnen pader in Holland zijn gaaai vervoegen, onze belangstelling verdient en het eeai0 plicht is voor ons hen ter hulp te komen. ,, Op onderstaand adtres mogen kleedmg-stukken, linnengoed en aile andlere be-ooodigdheden gestuurd wordeil.. Dank op] yoorhand aan de weld'oeueni's. De Dameu Elenor Wybord en Hylda Wintour, 20, Upper Bereley, street, Portman Square, London. Zeppelins boven Luik» «■■■■ » i>'. ^ Zondag om 11 ure 's morgens boerste Zeppelin boven Luik. 's Middags a'/i Qre werdea Ct twé« line gezien. » . 1 Beiden ylogin het wetten ta, Zouden de raids iuuur herbeginnen ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods