Belgisch dagblad

451 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 10 July. Belgisch dagblad. Seen on 28 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ff3kw58f2n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Sde Ja^rgang- WOENSDAG ÎO JULI 1918. iSo. sso; ■ abonnementen. Per 3 maanden voor Nederlaad §2.50 franco çer post. Losee ummers. Voor Nederlaad 5 cent, oor Baifcenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegrachfc 16. sTelefoon Red, en Admin. 7433. ÊÊ3tesaeœBE»ÉSBIÊBÊEÊÊnÊÊUtÊnRÊÊÊÊUÊt BELGSCH DAGBLAD AUVJfiRTENTIEN.; Van 1-5 regels f 1.50: «Mf regel meer f 0.30; ReolamS 1 1-5 regels f 2.50; elke re«dft meer f 0.50. London : Dixon Home Lioyd#' Avenue e C. * i " Parijs: 7 Are nue d'Antln. fj? tferschijnend te 's-Grawenhage, eiren werkdag te 12 ure miadag. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. MISLEIDING. v In liun ij ver en otn maair vôôr allés n«u-yi^al te blijven, las ton veel Hollandsche bilia-jtëfl vaak mis, vooral dour het opnemen van yeiisstemmien, wa,arnxee zij zelf vaak niet i.voord gaan, «in die, dooc heb niet tegéa-weistellen vain andeae, dikwylg een ongie-Veoschten indruk vestigen. r IZoç gaf „D© Nieuwe lieuvv", waaiin Siuib ♦in b r a zullro rake nalezin^eax over den jkriog schrijfc; in zijln no. valu 29-5 j.l. de ineersing weer van « Fransch officies hvelke?) die gezegd <zou heibbei;, dat de ii'oxi.lmenschen allcitx aan e-fiaar gelijk zou* tien zijn en geen haat tegenovai" aen vijland fcennea. De schreeuwers ©a de haalstokers feliten volgens dien officier alleea ia de 6i«;en. Zcker, ik geloof gaarne dat de soldaten ftan 't front, maar niet zij alleen, als meer iuau genoeg hebben vain dea ooalog, maar bat daaa'om de Franschle poldatçax de hua ibeschietende „Bocheo" als broedeirs beimin-Dejn,^ wil ©r bij jiïidj niet ia. ; Neutrale lezears glikken zulke berichten pis koek, en daarorn zijn zi$ misleidend. \ Figer is het ecliter met de opinamè van ge.u . uiltieksel uit do activisj-ische Gaa. v. jBruss.el, waarin Havere wordt geteekend als bon burcht der Vlaa,msclihatex-B, eiii als eern pnitmÇe-filiiaal, waar Entente-belangen met J3ûj§isçhe menise.lxe.iiievens en Ammkaa.nschïï jtloliars bediend worden. , D:ât oit door de Du^ts-cliers toegelalea en patuurlijk gesteuii'ie blad, alleea belang misft bij het s i a i te n van eeii vxede m^jt MofMk'ai, is zœr b>egïijip:eMj!k ; do D'uitscliers veirlangen nieit beter dan op zulk een vooirdee^gia wijzie ae kracbte'n van h an tegenstanidiers; te ver-la,mmen.Maar aie Gaz. v. Brussel verlolkt niet de moeniiig van het wrÈedr geslageia Belgisphe^ volk, dat geem. ander verlanigê;a heeft dan zoo spoedig mogelijk van zijln moordenaars vorlosl te worden, en daamm isi zulk een perssliem misleidend oor de Hollandac-he îezti-s. Keen, ik geloof niet diat lieit 't doel is vaJi Md© Nieuwe Eeuw" orn zija, lezers mal op^ejt vorkeerdei meejnin'jian in gieben, maar als heit dat niet wil, moest het tegen,-ovet zulke stemme'n ook 'die zettem v:swi andéfsdenjkelnderrea van lien di© in 't bozetbe Belgio niet spreken mogon,. Dian eetrst kuu-nen îieulrale lezars zuivej over gedacbten ■\wi andeien leei'en d-enbep. Waar zooals het nu „de îsTieuwe Eeuw" àeied en herhaaldelijlk ook andea» blad'eîi aoen, wofndit het 'Hollaudseh publiek ver-kecira ingelichi? mcestal met dit g&volg dat de stemming t^geixovor de CiemtraLem mildeX cia .tegenoveir do Entente onguns-tigeir wordt. Bat door zulke misleidinig. de toestand voo>r Nederland zc-lf niet TOrbeterd WQTdt, scliijnei; die bladeit maar niet in tei. willan zietn. J. 1. VAN DER WEIJ. 7 Prof. Gustaaf Verriest. f L a Ka'tion Bel g© van 30 Juni meîdt dj teraarde bestolling te SainU C'ioud bij1 Parijs van Dt, Gustaaf Verriest, oud.f rofessor. van de Leuvenscb© hoogen Bcbool, overleden in den oud&r loai van 76 jaar. De a/gestorvene >vas 1842 t© Deeilijk bij' Korlrijk geboi'c-n, als z-oon van deii ko&ler. ! - Ilij w as de joiigste brocxler van wijilen advocaat Ad. Verriest en notaris Verriest en van den. bakenden Vlaamsclueai spreker, pas. toor Hugo Verriest, die twea jeux' ouder is dan zijn broedôr. K,a sebitterende sludiën vestigi® hij zicîi als arls te Wervik, ttaar bij een groe^, ten naam wrwierf, Na sludiën in Duitscb-tand werd hij leeraar te Leuven bcnoemid, [inwendige pathologie). Hij was e?n baan. breker op dit gebied. Hij vormde dan ook flinik'e artaen, zoo^ ils o. m. Div Lauwers, dan beroemdem, ieejnneester van Kortrijik enz. Verriest was sen mieester. Woard en pen gebruikte hiji >ta de wetenschap te beoefenen. Gustaaf Verriest, die ook te Bonn ge. jtudeerd had, was met œn Diiilscbe vroaw jehuwd. Hij dweepte miat Duitschiand, met le muziek van Wagner en met Goethe. Sij was een onzer meest onderwezan en beschaafde Vlaamsche' gcleeiden. De schiending van Beîgië door een land lat liij vergoodde, en waar hij verbleef toen Herve en Visé in de vlammen opL ^ingen, was v&or don ouden geleerde een iiokerslag, waarvan hij zich naoit hier-îteld beeft. De brand van Lcuvea was Mil nieuwe \lijmende wonde. Hij verliel België om als zoovelen een schuilpldats in Nederlaiid te' zoeken. 1k onlinoette hem bij toeva] pp| het spoor^ poi;ron te Broda. Hij lierkende me niet meer. Zijne rijzige giestal-te was geboigen. Zijne dnders zoo heldere donkere' oogenl seteacn verglaasd' achter den bril. De geilaehten \varen elders. Het fijue gelaat ivaa ingevallen en als van' was. De witte haren hinge'n slordig onder den hood en mea zegd-e 'mij, dat liij naar Engeland vei'trok, Ble îïiân, waarmede ik zoo menig gè-noeg'lijk^ uurtjeiN l>ij| Jules Lagae, den becldhouwer, dien hij zoo flink heeft aain* gemoedigd, doorbi 'Cht, was een ruïne. Het verwondert me zelfe dat die ge-voelsiiuensçih die ranigcn zoolang heeft kiœ-nen overleven. B«at had liij - den Duitsclier gezwcren..... /■ooals zijn begaafde broçders was Gus-tauf artistiek aangelegd. Hij hield dOi van muziek, poëzie, kunst, letteren en wijfibe-! geerte) die hij zélf beoefeiïde. Wj was een universeel mensch, zooals teii tijide van de Renaissance! en eemj' langenaam causeur. t'uido Gezelle, zija oud.professox-, die n''i ,1*aiîî stc,e'ds de beste betrekkingenj nclerhield, verklaarde mij meer cieix eens »tcld* ^0m V°r ^>ovca Hugo Gezelle plaçât te zeggen: ,Hngo is @een aichïcr, maar Gustaaf is het wel. Hffl „ onz» grootsle dicihiteir." Gezelle hield ''^lijkheid en was spaarzaamj met lolwoerden. po biidragen die prof. G. Verriest in het Jscbrift laanderen, van Van Dis, '-' s liet plaatsen o. m. betreffende de hV'i' f inderdaad van degelij'k- a,' W^^eobeid en dichterlijk gevoel. is arts was zijn reputatie zeer «roott. lipLwîe 3®. dokter van de gnjote kathoi. ^ famiiiën van België, o. m. van wîL ipin ^aal Ga°as;)^. oud-minister-presii A.rjric5^ ll0c>z> enz. Hiji was lid vaa de m»™ Geniee®kunde van Berlijln, re'r ^ président wexd. Hij, zat ook roôf congx-esaeo, vm gemeeskunde ia 'L!?011^ eon Vlaamach Natuui. --'ic\skandig contre». ; A4 s Vlaming schreef hij Vlaamsch, als zijn broeders, Hugo en Adolf, de gesmiju dige, rijke. edele en zangerige t.aal van Wesl-Vlaanderen. Als Vlaamscihgezinde, die den diabter Albert Rodeniach de oogen sloat, beiAinde hij F rankrijk en de La. tijnsohe cultnur. Hij sehreef en sprak een mooie Fraixs&he taal. Jules Lagae maakte van benx een zeer treffend borstbeeld. Gustaaf Verriest was een geioovig ka. tholiek, maar zeer breed en zeer vex--draagzaam voor aixdersdeaïkenidan, s#er -on. athankelijk, een echte Vlaming van het Zuiden. Een goed mensch, eein braaf mant zom. dler vlek noch blaam, een knapipe ge-loerde, ean door en door loyale Belg is heengegaan. Zijn xxaam en zijn faam zul-len lang voortleven. Aan zijn zoon, prof. G. Verriest. zijna scàoonzonen prof. Dupriez en Galopin, alsmed'3 aan de familia Verriest ons op. rechte deelneming. ' i a { * Van Cauwelaert's mémorandum. Het Vaderland van den Haag scihrijft, aait het mémorandum slechts van weinig betetkenis is. Het heeft meteD" van een popu-lair propaiganda-arSkel daax van een staa.ts. sfuk. Het Neaierlandsch blad besluit: „Geeax enkele eigenlijk politiek© gedachte bavai dit mémorandum; een poging om het veiband aan te toonen tussehen de Belgische taalkwestie en de algemeien© Belgische poli-tifcîk is er met in te vinden; argumentai als, aait Vlaamderen- meer dan tWallonië aan Luifschlana is blootgesteld —» verbazingwek-ktiruue militaire aardrijkskunde des H&eren Van Gauweiaeirt — en dat Engeland, door ae Vlaamsàhe beweging te gteun©n metei-eil zijn invloea in Nederland zal uitbreidea, waaa' nxen loch zoo verzot is op Vla.am-sche litteiatuur, zullen te Loncen zieikieir wel niet lieel veel indruk maken." E e 1 o o r t s, het piangermamstisch week-blaa schrijift, dat de heer Van Cauwelaert zien toi ae Engolsche regeoring luecft ge^ wema om haar te smeckea zich het lot van Viaarioeren aan te tr&kken. Het wej&blad oxxifct ,,activistiscbe uiitlatinigen", zoo diet schjijfl, van ait betoog en eindigt met dém kroet: Bravo, Van Cauwelaert! Aan hetOostenrijksche hof- Aan Die Tija werd uit Wleenea geschrer ven ovier ae onceaigheid aan he'„ hof, waar-ovetr de eers'.ia ministers van Oostemrijk-Hon-giarîje nxeenaen te moeten spreken. Het is. waar, schrijft de correspondent, dat de Kei-zerin haxtelijk den vrecle verlangt en daa<r-voor is opigekomen. Maar lasfcerlijik is het gerucht, als zou door ha^ir invloed een kraçhtig offensief van Oos.-temijksche zijde tgigen Italie zijln tegengehou-oen en als zou haair de aohuld trefrea van einikele (sic) tegenslagen, w©lke naaien zijn Igevolgd. Nog lasterlijiker is het, haar eer f'S viouw te mengen in de keizerlijke gtaat-kunat en het keizerlijk Hftis. De keizerin zelf heeft niet weemig g^le* aen onder do aant^giingem, welke haar op het ziekbecl hebbian geworpiein. De lasteir was te pijnMjlker, aaar hiji zelfs de huwelijks-trouw a an tais t te, terwjjl eein, niet bestaanaiet coxrespenaentie, welke eie(a uitlatinjg der k^i-ze,rin over den vx'edo zou inliouden, ean aàleieerste aauieiding der verwijderiag tu§-sclien keizer en keizazjrini zou zijngewiaei^t." jDaarover zal meer licht moeteia schynen. Als pastoor en koster kijven.... In de Duiische. Toe'komgt van Den Ha.aig', zonder -woordspelingj heeft Zij'ne Ex-cellentic Acliillq.s Brijs, kanselier van. Vliaan-deren zoo hij1 zez'git, (aan 40.000 fr/s-jaars) zijiné plannen bekend genxaakt. Léo Picard, gewezea hcofdredacteur van xie door ds. Démêla Nieuwenhui^ Nvegaard gestichte V1 a a m s e h e P o s t, h:;eff. ver-guaning gevraagd en bekomem in ^e'.zelfch Cflitsche weekîblad Z.E. te Woord te ,staan. Sien zal zien dat beide auiguien het niet ecus meer zijxx. Zelfs meeai. de radactie van E'e ïoekomst dat de heer Picard bekestrd zou zijn fot het paS'âvisme. De. verworpeliiiig, dâe jeugdig is, zal er nog anîare te zien en te hooren krrfgen. Zija g ©val heriiiaert den flifcgepeisten en weggeworpen ciir.oem. v La al ons enkel te ocrkonde drukken wat ae gewez©n Vlaamsche Poster in de 'iOe-lcomst gchrijft: „IIel gevaar van de Jong-Vlaamsche poli-tkk zit voirons mij! daarin, dat do Vlaamsche gtaat, dien zij voor ideaal hcef, als w&r-keiijko zelfs'jandige staal. niet leefoaar is ^n in de huidige oms'jandiigheden sle&hts kan gcoacht worden als eeix polit-oke fictlie, w;iar-v«ii de werkelijke 1 A;,eglcenis. êen aniaesatie dooa' Duiisclxlapd zou zijn. „Een bepaald en duid3lijk an.twoord daarop worat door. dt»x heer Brijs xxiet gegaven; ia het hecde interview ontwijkt- hij do kwestio -Oer Vlaamsch-Duitsche yerhouaingen. Toch spreekt h'ij1 blijkl)aar met het dee dat meox-vocrloopig in Hollaixd nog blijive moanen, dat die Vlaamsche staat ziiixar idealen ook uit eigen kraoht zoa kunixan beStaan. Daar-too gebruikt hij de volgende argurnem'en: „1) de Vlaamsche gtaat zal een eigein le|ger hebben, „2) àlleen aan wien de eed van ge'^ouw-hexd aan den nieuwen sitaat af.egt/ zal het staatsbui'gerschap worden to.jgekend, „3) tiegen wie zieh ixiet oauerwei-pen wil kan de staat „door weiigieving ingxij!p,3in'', „-i) de staat zal de bojren gelèidelijlk in het bezit doen komen vaa den grornd eix aaa ae wcx'lieden alle:lei gxooje vuoid..e'.en be-- z'o-gen, „5) het beschikbare Vlaamsche kapitaal 2 al g«uatioxialiseerd woi'den." Liaaiop voigaix de opmerkingen van Léo Picard : ) het Vlaamsche gendarmer et je, dat dr Borms hoo-pt te, kunnen inrichtan en dat van Brijs dan weidschen litel ki'ijgt yan „\ la.3ftnsch loger", *îs slechis bes"ta.anb'aair wanneer er voldoent-e D'iii'.sche troiepein ter pj.aaise blijven om die msireciiaussee ta veir-aedigen,„2) de Vlaamsche staat zou dus eeix kaste-sta.ai worden met, laat ons zeggen, 50.000 staats.-bui'gcx's — ik ben zeer op'imist in aen geesl van Brijs — en 4 OjO.OOO i e'oten (net al otf niet partij^anger zijla van een Waamschon staat heeft natuur.ijk niets te maken met het al of niet meuestrijder zijn in de Viaamschi'j b-oweging), „3) daarwp zou d:ia weer met économisehe •en sociale uiaa'ro^, ten geantvvootrd worden: emigratie van kapitaal, siit n van fabnie-ken etc., „4j niets is prettiger daix t.. Jer e x wat moois te geven: maar wie zal (Lt eiaien? En hoe zal Vlaàndoren's budget e gaaa uit-zien, wanaeer nxen in dit laind zoade.- grond-sioffen en met g^oote Leioelte aaox import de massa van het volk op panom et circenses gaal onthalen? „5) wat is aat voor een beschikbiar vlaamsch Icapitaal? De , franskiljons zullen hunne kapi'.aien zeker niet aan Brijs et Cie. ter bes-chikkLnig stellen. Wil ri en hen oat-eigenen? Men kijke daa œrst eensi naar Rusxaxxa. Of xneent B.ijs de kapitalen der Lannmgan'jein? Maar wat is daa.ove!* beters te zeggen dan dit woo.d van Brus^eisctxe jongens en meiskL>axs : ,,'t is bijkans nikst?" „Aigenxecne cpmerkixxg : eeii weinig ziels-veibeftende diseurs e v. a rlijl.J ma^rweastU zoo goed, er in uu oordeel tegenover mij rekening mede le houdan, ck.t elka openi-bs,re discussie met Jong-Vlamingen loch tôt onviiichtbaarheid geaoemd is, zoolang die Heeren. niet ook hun esuterische, hun edçefa-aijke programma, willen doen k&nnea, zpolang zij voor het publiek. steeds bajive.i pxaten over autonomie, onafhankelijkheid e'c., ter-wijl hun hooyste ideaal toch is: als D'uii-sche amfatenaireai en met behulp "vaa Duit-sclie legermacht het Vlaamsche volk ie kun-ntin schoolm.eesteren. ,,'Op die du'bbelzinoxigheid ech'.er, op die pcuilieke' leugen vain ean kleiin maar door intriges — die met de DuiLtsche bianen--Isnasche poiiliek verbanid houdan — tijùe-lijk over de macht beschikkend groepje acti-visten ,daar moet steads opnieuw eu met naaiuk op gewezan worden." 1 at L. Picard alleen niet staat om den kanselier van Vlaanderen niet te. voJgeni bletk ook uit de Gaz. v. Brus sel van 2j Juni. {)indanks de Diuiisohe oansuur mocht het blad, waarvan R. Declercq slechts. de îîo'mneele hoofdx'edacleur is, betreffende de poli tek van den „libe£raal" Brijls, of beter van zijln inblazezi' Domiela: „Het komt ons voor dat de persooinlijke vrijiheid in het Viaanderen van moigen ei^ zal ingeikrom-pien zijn, als de heer Brijlsî ziijn zim îsxijtgit." Laat ons dan maar lie ver Belg blijven mel al de vrijheden die de Bellgische grond-wet verzekert. • , ( Belgen, sfeunt het werk Home voor Ooriogsweezen Oude Weg 78b Den Haag* Legerberichten der Entente. Burgeroorlo^ in Moskou. Het volk beîegert de Sovjet in het Kremlin. — De antl<J Bolsjewikische beWeging in het binnenland.— De Sovjets^ * regeering tegen de Entente. — Finland's onzijdigheid- —^ Chineesche troepen in Siberië- Aan Von Kûtilmann is ontslag gegeven. — Von Hintze, een pangermanist,zoù( hem opvolgen. — De neutrale staten mogen zich van' al-Duitsche zijde aan oorlog verwachten. — Nieuwe suc% cessen der Franschen bij Antheuil aan de Matz (550] Duitsche gevangenen) en in Albanie (1300 Oostenrijkschel àevangenen). — Mislukte Duitsche aanvallen bij Château*] Thierry. • , DE TOESTAND Twee hoi>gst belangrijke feiten zijn aan te stippen: de conlrarevolutie in Iiusland en htt gedwongen ontslag vaax Von Kiihl-xnann.Wat het eerste betreft, dient gezegd, dat de BolSjCwiki oï beter 13ochtewiki, op hiuxx-11e laatste beenen loopen. Werd hier niet geschxeven: jten rijk van dwang en duurt niet lang ? In Sijerië,is het Lochewisme zoo zwak dat, indien hare lijfwacht niet uit Magyaarseh'e en Duitsche bewapende krijgsgevangenen bestond, de opruiming er reeds lang zou gebeurd zijn. 4UOO Magyareax schijnen er de kern van de Boaaewikisehe maclxt te wezen. Be-gri^pt men nu de razernij der Slowaikeax om hurxi.e Magj aarsche \ erdrukkers te be-vechten ï Begrypt' men nu waarojn de '1 Sjochen met razernij de Duitschers, hunne doousvijanden te lrjve gaan ? In luô'land zelf is de bewegnxg tegen Lenin én ï'rotzlty voor d&zen haehalij^; gie-worcteu. Men ieze verder die gebeuxteais-sex. in Rusland. Arxestaties van arbeiders-leiders hebben in het heilig Moskou een Of s,land verwea, waarvan de gevolgien aeea" zwaar kunaen zijn. Êen deel der roode garde zou zich zelfs bij de tegenrevolutie hebben aangeslotan. liet s^hijnt zelis dat de toestaxxd voor Leidn en 'i"rotz,ky te Moskou zeer kritiek is. Voeg, daarbij dat het bi'onenland tegen de bochewiki opstaat. De Duitschers beve-îen. de contx'arevotutie in het bloed te smo-ren, doch de vraag is : zijn de bochewi -kis nog nxachtig genceg onx dit te doen ? Veie Mensjewiki of tegienstamlers van de Bochewi i zijn in hechtenis gienomen. L>e vex'bittea-ing tegen de Sojetregeering is daardoor aanzienlijk gastegen. De crisis is des te scherp.ar daar Duiischland door aile iniudelen Rusland aan zxch 'poogt te ke-tenen.Die Alduitsehe politiek staat oo'k wel in verband met het gedwongen ontslag van dan Duitschien staatsiSecretaris voor buiten-landscixe za en, Licaari von. Kuklmann. Vroor de militaire, junikers en alduitsehe pa.t.j heeft ''e man van Brest-Lïitowsk en van lioekarest het loodje moeten leggen. De moor lxee.t zijn plicht gedaan, d'e moor mag gaan. Zijne alco.e historié in het losse xioememë, die een zeer deugdzame hoi.ge.. 1 anie zeer kwalijk heeft gjenomen,, is nie de oorzaa,; van z,in vai, -wd liet m,is-lu • .'en van zijn vredesoffensief t'genover de Westersche macaten, die zi.p spal hebben deorz-en. K h axann is vea-brand. liij kan niet meer dienen. a v i. r cijû, a-ucre, die, wannecr hij ook mis u,'kt, op zyi te. r zal vervangen vveraeir. Voa ijintze zou da mosate kanseu a ibben ia de ^Vi.heliUi .traasi te k mea. Di tnarin'0-officitr is i u'i^lio uOSir zijixe intrigea ûi Mexico, Chin» on INcorvegau. ïe Stook-aolm ](eiidy liij as <nzielit'.; ar o"kestmee8-ter het Iîusgisth cono.ït. A s ai-Diiitacher zal lui de voexi.ag va . Voa Tirp'uâ zijn L'an wee de neutreicu ! Wee Nedcrand, witsarlaa.d en o . fc,iax:dii a\iîcho ainden. Met een pang^ermar-ist a, n lut haafd dieir Duits do buiteiiilar.dei'i o zakco naderen wîj • et l.Kitde bcl.r '{ van den <cr!«g : Ailes of nieis. Jusju'au tout! z:gt Luitsehland. Meax weet ^tenmingte met de p .ngermanisteii wat zij wii.en. Met KuhLmainn wi-t men het niet. Liever ondubbe zin ige toesfcmJeni. De meest p;o-Duitsche Ni£idierl*ind;'che bladeu; i itjn h:in-ne oflrust. Zij heb'o ai geeax ongieiijli. Wede.laial let op uw saeck. D iisc" 1 ind zal tliaos eaa rolitieik van waai'noop vo. en na de misiuk-kiag van d© duifc' ooiooriog en de foteur-stellingen in Ruslaûd en dis neUerbég vau Oo&tenrijk, veagroot door den kingeir. ïh«ns komein 'de Amcri a.nen E&ix mil-lioen jonge, kraehbige, diappisre boste Axne-kaiainsehe troepein is in 1 rankrijk kunnen aninkonien, zondier dat Hindeinib rg- en Lu-deindorff een beeliseing kondei.x leredken. Sppun.emdi0 gefoexxrb^inissen gaam wev tegemoet. Het door den Raad van Vlaaudeiren afge-smeeikt Duitsch j.rote'ktoraait «ver Vlaande-ran s bondi, in verlteiad met iatrigeg tegen KiihlûiaaiJi. In Frainkrijk hei>ben die Franschen een nieirw succès i>ij\ Antheail ten Z. van de Mafcz, tu&sehen de Oise en Monitdidieir be-haaildL Aldus hebben zij de barrière die Parijs befieiieamt, nog wat siteviger gemaakt. lu Albanie hebben de Italianén en Train-setox event ena de Ûœteiarylcera een neder-'.an® tosgcbraeht '• . - j Vaa liet Westelijk front ; ~~ "à* ;%gOOT©SOS£R'/ jl N . [\Rubiscourt J\. / lUNoycfn ■ yYn MM$â -i A# Est r- e e \ -s? osnis/x R o s 10 ■ to™* i Het Fransche ieyerbericht. PARUS, 9 Juli. (.H.N., draadlooevV Tusschen Montdidier en de Oise voerdenl de Franschexx vannxorgen om half vier een] plaatselijke onderneming uit ten W. v^nj Anteùil. Op een front van bijna 4 R.idJ droixgeix de Fransche troepen, gesteunal door tanks, de vyaii4gl.yke lii# bfnnea ei® îxameax de boerûèry Pone jennfojbperderâ|| ôes Lt>ges, zij vordeideiî* op sonimige punt.' ten l&L'O M. |, Eexx vijiuulelijike tegcixaanval op d% boerdexij des Loges werd afgeslagen. Df Franschen behielden hun winst. Het aan* tal gevangenen, voor zoover thans geteld| bedraagt 450, waaronder 14 oKicieren. Ten Z. van de Aisne werd de artillerie*^ etrijd gedurende den nacht ^levendig, voortc' gezet bij de boerderij van 'Ghavigny. De Franschen inaakten op dit punt nieu?-we vorderingen en rnaaktm 20 gevange-; nen, waaronder één officier. Bedrij|vighei{| der wederziidsche artillerie ten "V2. entenjf, N. van Château Thierry, vooral bij heu»j vel 204. Fransche patroeljes hebben ge-i vauxgemen binncing»bracht in Chaniroagneyl in den èector des Marquises en bij Souainiil Niets te melden van het r>verige gedeelta'i van het front. PARUS, 9 Juli. Officieel avondbericli^çi' Bezuiden do Aisne( is een tegenaanval de® Duitschers op dè stellingen, djo de ,Franschea in de sitraek van de h osv é van C havigny]] hebbeix vermessterd, in het vuux- der Frana schen mislukt. Het aantal gevangenen, diJ de Fransciuen tijdens dexx aanval van hie'dieM ochlend beweâten Anthe^xil hebben; gennaaka bedraagt 530 man. Bovendien hebbfe-ix zijeera dertigtal maolxinegeweren bidtgenxaakt. ■ 3 Het Engelsche iegerhericht. LONDEN, 9 Juli. (Router). Haig. Lon»; densche troepen voerden een welgeslaagd# tad uit in de afgeloopen nacht ten N. van| Atr<-cht en„maakten daarby eenige gevan-J genen. Fan het zuitieTyK front. - Het Itaiiaansche iegerberieht. R0MJ?, 9 Juli. (S t e f. A g.). Officâee5k Langs het geheele front de gewone geschuW en patroeljewerkzaanxheid., Een vijlandeiijke aanval bij den Cornon (Sasso KossoJ werd volkomen afgesiagien Van liet MacatoHiscbe front Het Fransche Ieyerbericht.- PARUS, 9 Juli. (Officieei). De Bulgaarschlel infanterie en*' ariitllerie hebben eeiûj vr^ levendige bedrijlvigihieiid geioond, in hiet bi< zonder ixx de boent v.an de Tsjerna, waafl vijf stormgroepen hebben gepoogd de Fraii* scae liuies bjnnen te dnngetn, doch eem(. volkomen écinec hebben geledien en ems tig|6(, ver.; a hebben opgeloopen. In Al&anii. Het Fransche ieyerbericht. PARUS, 9 Juli. Officieei. In de streel| tusschen de Devoli en de Tonxorica heb-' ben de Franschen hxin suocee voltooid; door den geheelen bergkaon van Bofixia t^ * vermeesteren, tusschen Cafabecit en Malign' jarperit. liet aantal op de Bxxlgareu ge 4 maakte gevaxxgenen bedraagt 1-30 man. ; Tex* linkerzijde van de Franschen beb* ben de Italiaansrlie troepen, die met heri aamouwer*•"en, de lioogten. van Gavadevria vermioastord en op den linkeroever van d4 Toraorica vorderingen gemaakt^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods