Belgisch dagblad

1974 0
06 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 06 November. Belgisch dagblad. Seen on 30 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ff3kw58f1b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3€lf> •-» fs.3»r§Ç£a«Sr. I>IT\S3L>^.<a 6 ViiiiVXJtSiiiJtC IW*. I^o. 45, • abosnementen. 1 Per 3 maanden voor Nederland I 2.50 franco per post. Lossa nummers. Voor Nederland. 5 cent, ▼oor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Pied, en Admin. 74.33. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Grawenhage, elken werkdag fe 82 tire middag. X BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 UfiE EN VAN 2 TOT 4 URE. — <%" AD VEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elk« regel, meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: Dixon ïïousc Lloyda Avenue B C. - Pariis: 7 Avenue d'Antin 7. BELGIË EN DE VREDE. (fNORUKKEN VAN EEN NEUTRALE). xxxx. . l In .Tuli vain dit jaar. toen de DSuiiti çoho rijkskanselier von Beithniann Hollweg ; jjram. zijn zaiieil gedrongan werd, w,as die , ^erwachling al'gepiieeln dat de Beieirsoba frïinister-presidenit, graaf von H->rtling, hem. ..vervangen zou. In die Beiersch© Stiaats^ 'bourant w.as toen nameiijk j u,Lst ©ain arti. kel verschenep, waarin werd varklaard>, dat de Bieierschel regeering aocoord ging 'taat den in Oostenrijk voiarg^stanen vred© door verge'ijk en zondejr annexa.tie. La-, .ter v/erd t'egeingesprokan dat dit artikeli van de hand van von HjeTtling was, doch iieit bleefc nielttemin juist, dat e©n yoorstander is van ©en vrelde doer min. ''mietijte schikking, welkei door de geai* lieeirdan, zejker van de oindovenviimiing^ verworpeln wordt. Hertling, di© dêstijds mjeionde wiçgsnsi zifn lieogen oud©rdom bet amtbt van rijkskan-selier niet t© mogen aanvaardan, heeft zulks nu tôch gedaan ©n thans is Diuitsch., land, na de kortstondig© ©n beidroevend© bestuiirspericd© van Michaëlis, met oen mieuwejn kanselier verrijkt., wien.... gaen langen ambfcstijd zal zija besehoreii. Al-thans het Berliner ïageilatt zegt dit nu ïe©ds, doch verklaart dat. hat reedis v©r-beugd zou weizen, indien de rijkskanse., lier tan minst© gsjdurend© den oorlog ge. handhaafd blijven zal. Hoa gunstig bat oogenscbijnlijk ook moge wazen dat dei nieuwe Buitscha rijks. kaaseliar een legensta,nder is van clke annexat ia en ovie|rwaidiging . van vreeimd gabiad, zoo kan tôch e«jnig wiintrouwen daarom'trant van da zijid© dey geallieer-jden wjed gereiehtvaardigd zijn. Immers, ner-gens dan juist in Beierein zijn de rniee. iningen ov©r de elventaeeTe voorwaarden, waaïoaader de vredei moet worden geisle. ten, meeir ^rdeeld en dit wel in hoo£d, z&âk ten opzichte van B «1 g i ë. Mein to-innert zic^i hoîa in Beieiren voortdurenid voor het vasthouden van Antwerp;ein, door do Bnitscheirs, is gepMt eu no g geejn jatar geladen heiaft fconing Lodewijik op leen congres der Duitsehe kanalisatie-^rr leieaiigingein ta Tdiinchen oip de noodza-« foïijkheid gawlepen, dat Duitsch,liand zâicûh. Wan de Rijnmondiug esen uitweg varschaft.. Bez\* Rfllnmonding bevindt zich in N |et derland en 's konings woord©n do|s|!j den dus rachtstreieiks op een annieixiîitie van Nedeçlaindsch grandgabietl. Laler is înadruldcelijfc verklaard, dat de koning niin-mer op eiein inba-eiuk der Ne'darlandsch© lOnzijdigheid had gezinspieiedd, dach het is bezwaarlijk can zija woordan ande1^ op te vattem dan al's eiefn aansporing tôt ov-erWeldiging, Bij deza teglglnstrijdigheid van faiieln is hel. ook voor da Bel'gein zaak can op hun hoedel le zijn. Wij hsbben irniœiers geziein hoe in Buitschland de, lust tot a-nnexeie»e(n telikeins ^vaer naar boven îcomt, wannaeir er (eien militaire overwinning is behaaid. ïoen bet vreidesoffensiet in Rus-Tand wias mislukt en den Duitschers op het westelijk froint rieigelmatig Engalsche ©n Fransch© klapipan wiearden toegabraobt, . was de. .ainneetatieifoelgeerte benede(n peil1 gedaald. Boch onmididellijk na den geu , slaagden overval op Riga ©n ctel ver-mcast©ring deir i0ostzee.eilàhden verhieiven zich opnieuw da slaninneiti, ditmaaJi am' to pleifein voor beit foeho-ud van bat ,,'bsyr^d©" Riga ©n voor dei annéxaitia van ©en sirocilc der Russiscïréj OostzeeJkuBit. En thang, nu do: groote si a g aan d® Isonzo voortoopig in het voordeial delr cenlralein is basliat, nu stijgt dei lereelt Haïr „waarborgen" ©n ,,vergoecîing" me* deronî luid© op. Het verder verloep van den oorlog aai moeMon beslissen of al deze Mlitîiir© voorde<el©n d©r centrale mcgendiiedea niât vceîaer haar ondergang habben vertraagd, dan wel latgew'end. Boch zij loone.n tbans reeds één groot tait duidëlijk am, n.I. dat bet annexatie-denJ^beeid in Biuitsch-land nog gsenszins voor. gœd is lOpgeL gevan eu dat gelcn der t,ha.«3 tijdalijifc onder Duitsche hjarscihappij levende klei-Iul- siaîen ' van zijn to©kom-st zieikei1 is. De Belg©n zullen dan ook stcliig besef. fan, dat, ook» ai1 nadert d© bevrijiding -van hun vadeirland met rass© schrelden, de onalhankel'ijfcheid daanran nog nieft tan voile is verzekerd, zoolang Buitschl.uid Hiet opcnlijfc de vietrklaring aQegt da.t het België gebc©l en volkomen in zijn ou den vomi hersMlen zal. Ook ,al waien alleji, de Doiitscbers z,el£ ©venae;ns, dat België nimmer door DuitscHand zal kunnen woe. Mon behouden, zao zal toch daor leilken Belg daaronatrant voile z>eiiverbcid w'oiden veriangd. -aar verluidt zal de nieuw© rijkskaru sonar weldra in de|n rijksdag ecn v©ikla-ring al lpggan over da builonl uidsçbe po-lilick. Misschien dat hij da.tgcne over België zal! zfeggein, wiat Bethmajiii Hollwelg en Michaëlis sle^d» lâfigstvallig l:.st>ben vermedem. Zegt Hartling het eveamin. dan zullan de légers der 'geallieorcien bciii (iaarboe mo©t©n dwingetn. LEORINO. Baron de BroquevliSe. Baron de Broqueviilo zal' 18 dezer ter gelegenheid van "s konings naajndag ©an grooto rede lioudem ta Parijs en j'a^r;n da vraag&tukken behandeleai, die Belg'ië _ ûit nijverheids-. handels-, zeflelijk en POlit'ek oogpunt rakeii. Nieuws uit Belgie BRABÂNT. YOOR DE LEUVENSCHE UNIVER-d'ITEIT. — Voor de heroprichtingj van la htbliotbaek van d© Leuvenscho Hoo-^etacbool zal ook bet Muséum. Plantijn-Woretus te Antwerpen het zijne bijdra-jen. Uit zijnj verzarneling" van ûubbelen pan ordonnantiëni en ©dicten, die in vroe-zere eeuweii, op de persan van Plaiitijn worden gedrukt, zullen 2174 stuks aan| de iîiienwe LeuvensChe Hoog|eschoo|I-bi -bliotheek worden ge&chonken. DE VLAAMSCHE LEEUW. — Te Brussel verschijnt thans ook een gekeim blad „De Vlaamsche Leeuw", zelfde formaat als „La Libre" Belgiuqe. Nr. 16 bevat de volgende woorden : In dezen tijd van rouw en beproeving scha-ren wij ons, Vlamingen, zonder voorwaarden, samea met onze Belgische driekleur en dealen met bon denzelfden nood en dezelfde geva-ren. Wij zijn overtuigd dat, wanneer de eind-zegepraal zal bebaald zijn, wij aamen ook de zelfde rechten zullen deelen. Men leest ook deze verzen: Belgiê's bodem dult geen vreemden, Dnldt geen vreemden dan in 't graf (De Leeuwenstandaard) Wee hem den onbezonnen, die valsch en [vol verraad Den Vlaamschen Leeuw komt streelen en [trouwelooa bem slaat. Dan krijgt Renegatus De Clercq het op zijn donder. Zoo worden de verzen berdrukt die deze deerlijke Vlaming gewijd beeft aan Koning Albert en Koningin Elisabeth, die bij .thans wil onttronen. 1s zijne plaats niet te Gheel? STRAFPEN. — Door de Duitsche over-heid in België werden de volgende personen gestraft : Wwe Beullens, Perk, 1,500 mark, Petrua Tordeurs, Halle, 4,000 mark, Wwe Peypens, id., 2,000 mark, Oskar Eeckboudt, Halle-Elbeek, 2,000 mark, Jozef Wauters, Halle-Elbeek, 2,000 mark, Jozef Wauters, Halle-Schelsingen, 3,C00 mark, Petrus Smeets, Haiîe-Elbeek, 2,000 mark, Viktor Vansnik, Halle, 2,000 mark, Wwe Maillard, Halle-Wol-vendries, 3,000 mark, Frans Dedobbeler, Halle-Esschenbeek, 6j000 mark, Jozef Denayer, id., 4,000 mark, Wwe Platsant, Halle-Brêedhout, 5,000 mark, Fx. Tambuyser, id., 2,000 mark, Jakob Demol, Halle, 1,000 mark, J. B. Huy-ghens, Halle Breedhout, 0,000 mark, Lucien Godart, id., 1,000 mark. Prosper Oostens, Steenokkerzeel, 1,000 mark, Jozef Coosemans, id., 1,000 mark, Johannes Blookmana, id., 1,000 mark, Willem Jacebs, id., 1,000 mark, Willem Bondridder, Galmaarden, 500 mark, Edward Papa, Steenokkerzeel, 3,000 mark, Jozef Vertongen, Meise, 1,000 mark, Wwe Leemans, id., 1,000 mark, Hendrik van Hum-beek, id., 2,000 mark, Johannes Peremana, id., 2.000 mark, Gebroedera Verbesselt, id., 200 mark, Wwe Asbroeck, id., 1,000 mark, Frans Roelants, id., 200 mark, Albrechta-Roelants, id., 600 mark, Jozef Van Hemelryck, id., 2,000 mark, Kinderen Van Humbeek, id., 2,000 mark. DE VERWARMING DER SCHOLEN. — De kweatie van de verwarming der scholen is verre van opgelost. Men moet zich dan ook cen dezer dagen verwachten aan het naar huia sturen der schooljeugd der bewaar-, lagere en iniddelbare scholen te Brussel. Reeda heeft het Koninklijk Atheneum van Brussel zijn deuren totnader bericht gesloten. Dinsdagmorgen om 11 uur zijn de leerlingen van deze belangrijke onderwijsinrichtingnaar I huia gezonden, waarbij hun medegedeeld is geworden, dat zij zich niet moeten aanbieden, tenzij zij er toe uitgenoodigd worden. Het meerendeel der stedelijke beroepscholen zullen eveneens hunne deuren sluiten. DE NORMAALSCHOOL VAN THIENEN. — Men meldt, dat de Normaalachool van Thienen door den Staat ia overgenomen. De leergangen zullen er in 't vervolg uitsluitend in 't Vlaamach gegeven worden. Dit is weeral een wederrechtelijke maat-regel van den Rnad van Vlaanderen. VAN ELLENDE GESTORVEN. — In de Huisgezinstr. te Brussel woonde in een ka-mer van de derde verdieping een grijsaard van 85 jaar, J. K.. genaamd. Woensdagmor-gen heeft men hem leyenlooa gevonden op den vloer van zijn kamer. De arme man is door verzwakking als gevolg van de vele ontberingen omgekomen. DE KOLENKWESTIE. — Te Brussel hebben eenige ondernemende mannen de best gekende kolenhandelaars der plaats er toe overgehaald zich tot een machtig organisme te groepeeren, dat de kolen zal leveren voor de zeatien gemeenten van Groot Brussel; dat is gedaan met het inzicht de koude en de ontberingen, waaronder het volk ver-leden winter te lijden had, te voorkomen. Het 'winstbejag is in zooverre uitgesloten, dat de toetreders slechts een wensch geuit hebben : werk aan bun personeel te kunnen geyen en den schandaligen woekerhandel te doen op-bouden.OOST-VLAÂNOEREM. DE DUITSCHE UNIVERSITEIT. — Ter geiegenhedd van d©n gedenMdg van liât handeïdjarig best aan. der Gieintsche univer-sitoit, deeldej de gouverneuj: van België ireede, dat elein bedrag van Lr. 4.000.000 voor dezsg inrichting van 0nd©rwijs LetschiJ^-ba xr aws gestieîd. Het is wel1 gemaîcktelijik riemen t® snif-den uit andeitoans iba©>'. \ WEST-VLAÂHDEREN. - SLACHTOFFERS VAN HET DUITSCHE AFWEEEGESCHUT. — Op 6 September had te Bruggei een ontzet-tend draima plaats. In de Onze Lieve Vrouwekerk stonden zestien, lijkkijsteai. De stad had deze begrafenis bij piak-br.ief aangekondigd en onder d© nameni der doodetn, gez«eit ,,p](0t6eli!ng| gasflioil-ven".De Duiltechere lietan die plakkaten aftrekken- Men had moeten zetten ,,ge-dood door Engelaclie' bomman". Maar d© burgerij beweert en blijlt hardaiekkigi be-weren, dat we] burgiers omgekomen zijii door da granaten van 't Duitsche af -waergeschut.Da lijketn waren gevonden onder puin in de Biezen, de Gietery, d© Clarastraat en aan bet fort Lapin en bijoongebracht in het Sint Jansbe&pitaal. Hondisrden bur/ giers gingen er ontroerd naar zien. De bissehop deed dan lijkdienat en een, groote inettidgte volgde de zestien dooden naar het kerkhof, waar d© kisten m een gemeenschappelijk graf neergelatem, werden.LIMBURG. Een monster. Onze liaz©rs zulliein zich herkaneren dat leaikielb wieiken geleden ©eln honderdtal îuatian bal© Belgan uit hat distrikt Jlaaseifc door d© Duitschers werdein aangahouden. VVy1 ontvangen diarover bijzonderhedan die ga. tuigen van de pervers iteit v,in den vij'-and en da kreatnrein die hij gebruifct. Zekeren dag bood zich bij twee juCfroux-wen van een dorpjel bij Maaseik ©an joinge dain© iaan om haar de gastvrijteid ta vragen. Zij, b©w!aarde d© dochter van eien no taris uit AntWerpiein te zijn en al's vluchtelinge1 ffioieiten ronddwalen. Niets 'kan haar hait raadptegend ©n ver-gatend Na.poI©om's stelregel, dat men in oorlcgstijd zijn buurman mœt 'Wantrorowlen, namen beide juffroTOlan de vreemdelingja in haar hais op, t©vred©n in het a£. gslegan dorpj© ©en daim© met beschaatde manieren en vain goieiden sland t& irunnen her-bargen. Weldra was dei Antwerpsche vlucih-telinga d© vetrtrouwalinge van bar© wel-doansters geworden. Zij werd de introdu. céo bij da gœde burgerfamilieën der streek en door iedereeti vert.ro,uwd. Hieft Uvl-O'fc urùji wL© Itkiûlf kingen had met onze soldaWn aan het front, Vliac'ntelingan in Nedieirland ©n met Bel-gan die ov«r den draad wil den geraken. B© Belg is te wetinig aclitcrdochtig en praat zoo gfaag over geheimen. Na een anderhalvel maand de gastvrif-beid bij de juffrouwen te 0. te hebben genoten verdwean di© vrouw. Enkel© da. gan nadien werdeln burgeineesters. wethou^. ders, notarissen, iadvocaten, gemeanteisaone-tarissen, ontvangars ©n ook v^to damep., waaronder beide julïrouiwein, in heohteinis genomen ©n naar Hassedt gevoerd. Die vermeenda no'tarisdochter uit Antwerpen was aan spionne in Duitsclwn dienst. België en de Ver. Staten. Minister de Broqueville zet op bel oogenblik met den mmister van nijiver-heid een aîvaardiging naar de Verae-nige.© Staten op touw met het doeil de middelan na ta gaan, waarmee na deai oorlog in Belgia een varoeteiring in ce methoden en uitrusting op het gebied dei nijverheCd kan wo,ruen îngevoerd voor eeai' anœiddeTijk herstol van bet land en ten einde d© industrie lot nieuw lever te wakkein. Dajace, hoogleetraar aan dt universiteit van Luik„ wordt daarvan dt leider. N. R. C. Eenige bijzonderheden omtrent den Belgischen raie van 27 October. Van een ooggetuige. In den loop van bovenbedoelden raii maakten d© Belgisch© troepen voor he eerste maal van stikgassen gebruik. l)i gaskannen werden vôôr Dixmuiden cp gefi'teld, op eenige meters afstand van w Duitsche Unies. De Belgische artillerie haili geen voorbereidingsgeechuti kiumen uitoefenen, door de dichta nabjjheid vai de vijandelijike stellingan. Zij inoi-^t ?icl beperken tot een gordjjnvuur dat op uit&tekende wijze galegd werd tijdens d< operatie. Infanteristen en pioniers diron gan de Duitsche loopgraaf binnen ©i begonnen deze stelselmatig op ta ruiman niettegen&taande het hevig geweervuu: van dan vijand op een afstand vaiii 4< meters en een liandgranaatg©vacht. Oj hat oogenbbk van den aanval slotan d vijandelijko mitrailleurs zich in humni schuilholen op. Het behulp van zwar, kettingen die ©r de opandng onunogelijk van "maakten, was de aeuri gesloten-. Di deur, aangevapleai niet haiidigranaten stortte weldra inean. De twee mitrail leurs werd en. gevangen genonuan ©n htui gieschut buit gemaakt. De Duitscb© in fanter'sten die een geweldigi vuur onder hieldten van u-it d© „Adrinopel loopgraaf werden gedood of kriigggevangericn ge maakt. De Belgische pioniers liaten daar na\ ©en îbopgraafmoilier in d© lucbtvlie gen, alsook do gébetonneerde sehuil plaatsen,. Zes «ru twmtig onzer ntannen k&erden met zestien kri|gsgevanganen ei o"n machinCR-.we.er van bun. fcîr'.i i&ros Bijzondere telegrammen. BELGISCH LEGER.BEIlICHT. ^lAVRE, G November. De nacht van den 3sin op den 4en Novamber was gefcanmjerkt door ©en bevig artiliferiegeviecht, waarbij de vijiamd gebr,uik heeft gemaakt van gashou-denda pirojectielen. Bij1 D/ixmuidm is met granatei, gevoehten. ■G©diurend© dan 'teu No veinber hebben onze batlerijen da bij Beerst, Keyem en Eessen gejegen geschutsleMingen «in verdedigingswerken van den vijand g©-ituim^in tijd mat haar vernielend vuur be-stookt. vijand heeft daaa-ep geantwoord dooir ec-ia hevige beschieting van. verscbillende punten vajii louaze loopgravenlinia en varbin-dingswHgen. 'Onze vliagers hi-b-bein giedurende deze da?©n groot© bedrijvigheid giato.onjd. ^.d-judant Dta Meulemeester heeft zijn zesde toe stel naar beneden geschaten. In den nachl van den 4en op den 5©n November heibban hevige airtilleriegevechtien over • het gelieélé front plaats gehad bij Dixmuiden. Verken-ningen ten Nooiden ein ten. Zui'den v.aa Dix muiden op den 'Oost©lijken oever van d' Yser heb-ben oins inliohtingen verschaft cwn tient den toestand bij den vijiand. Ten Ziuider vain Dixmuidan hebiben oinz© verioannings-H'iosten ean geveeht met haindigranaten ge leverd t©gen de bezetting van vijandôlijkt loiopgiaven. Vandaag is de geschutsirijd ten gevoiliga van den mist minder hevig. .TO hiebban oins tegen de vijandelijike battarijier bij Beerst en Eessen- en ojp de warken vin \ Djixrraiden en tWiouman geric'nt vuur sitel-' sieSinalig onderhoiuden. De vijand necix liât vooaiaâ bij Dixmiuiden krachtig bèantwoard. VERKLARING VAN VENIZELOS. LYON, 6 November. Vcnizelos, de voorzitter van den Qfîe'kscheH -minister-raad, heeft op zijn doorreis over Parija en Londan te Nice vertoefd. Aan een daar verschijnend blad haest hij het volgende verxiaard omtrent zijn indrukkea " nopans d© gebeurtenissen in Italie. Miim indrukken zijn zeer guii-tig. Duitschland heeft zijn doelj niet bereikt. Ik wil nu niet spreken over den militairea toestand, waarmee ik niet volledig op de hoogte ben, roa-ar ik kom van Rome e« heb daaij kunnen vast-stelleo, dat het Duitsch-Oostenrijksehe of-I fensief, wal verre van de verwarringi te. j weeg te brengen, waarop de vijaml hrd [ gerekend, de geestdrift en de vaderlands-' I liefde tôt haar hoogste punt heeft doea stiigen an de nat'onia;le eenheid nog hech-ter beeft gtemaaiit. Ik heb ook het genoe-, geia genad de treinen met Fransche treé-■ .pen te zien ©a ben getuige geweest van : de bewiond'ea'enswaardige geestdriît 'waar-; miee uwe wakkera strijders zich naar het t Italiaansche front begeven. Het zijn in-l derdaad schitterende so'daien. Legerberichten der Sealliesrflen. Oe strijd iis itaiië. De Centralen zijn over de Tagîsamento. — De Halianen verschansen zich achter de Piava. — Fransche troeperi in Italie- — Geschutvuur in Vlaanderen. DE TOESTAND Wolff meldt dat d© Centrallan dan door. tocht aan de 'lagliamento hebben gefor-ceerd, -hoewel de rivier zear gewassan is. De Oenralen hebben dus ontzaggelijke moeilijikheidian moeten overwiinnan. De Italianen verloretn hier (XXX) ge-vaaagenen en kauomven. Het is te hop en dat de Franschen die te> plaatse konnan, het ziillon vol-houdan aa.n piave, zoo niet zal de Adiga de linie moeten wortW. Die lihie zou beteekeneai de beonaestaring van de steden Venetië, Vicanze Bassanoi, Padua en TrevisO', d.i. het verlies van gansob Venetië. v Z jo ver is het gelukkig -nog niet: hoewel bet Dolomitoniront ook aan het wan-kelen is gekotnen. Hoe kan het anders ? Snelle maatregielen dierrejn geinoinen. Geen oogenblik getaimd. Men bespare onsvoori-al va® redevoering. Daden ! da-den ! Weeral zija de Duitschers en Oostenrijkers de bondgenooten1 voor geweest die een groot offensief voor den winter beoogden — ook in Oosten-rijk. De Duitsche spionage heeft vartalc-kingm tot in de hoofdstaven der gealli-eerde staven. | Men voorspelt middm November ean grooten veldslag in den omtrak van Ve-rona—Vicanza.' In Ruisland verwacht men zich aan'een staatsaanslag. In het westen houdt het | heftig artilleriavuur aan. Vaa bet WeslelUk front. ' Het Engelsche legerbericht. 1 LONBEN, 5 November (Reuter), Officieal:' » Nadar© bizonderheden .aangaande den over. val1, gistermiddag door troepen uit Londiein in d© buurt van Gavre'll© uitg^voerd, toonen aan, dat ze 14 gevangan©n benevans vier i machinegaweien en twee schinsmortierm hebbien meagebracht. Bovandien sineuveldein er ©an bo'eil vijanden,- het aantal sohat mm op honderd. Ail© schuilholen, die in dit gabiad w©rdea overvallan, zijn vernield oi l in brand gestokan. D© vetrliezen der Engel. t schen zijn heel lidht. 5 Sisteravond hepit ©an afdeeling vijainde. ■ lijko loopgrav©n ten N.'O. v,an Loes oveir-î rompeld. Ze nain ©nkieile vijanden gavangan an doodd© nog eti'jedijke Duitschers. Onze verliezen warein oc/k ditmaal gering. u In de buurt van Hollebake en Reafel zijin i vijandeliiik© vei'ketnningsafdaelingen vannacht door het vuuir ve(r;strooid. LONBEN, 5 November. (Reupejr). Officieel avondbericht : Op het sllagfront heibbtein d© 1 Britten vannacht hun postenlini© ten Z.W. > van Poelcapelle ie|en beetje' vooruitgascho-c van. Bewestiein Beceiaieire is ©en vijianidëlijkje ' bomaanvai op ee|n onz©r posten gekeerd. ' Het vijandelijk geschut is tegén d©n sac-3 tor van ans front pal1 banoorden de spoorn 3 lijin Yperen.Roess©laere, geducht in touw ge-3 weest. Onze (aigen artillerie bieef ©veneetna werkzaam. ï iGisteman was ©r wieigens den dikketn mist > niet Veal1 mogelij'kheid onu t© vliegen, tenzij aiain d© kust. In dit vak w©rd go©d artilleriei werk gadàan. Ook werdefn foto's genomei.n. Een Buiîsch vliegtuig is in e«.n luchtgeveiclht goveld. Geem der onze wordt varmist. ( Het Fransche legerbericht. PARIJS, 5 November. ' >• ?r). Officieeî avondbericht : Tamelijk ! ~e vuuirwisseu ling in de stneek van C . Yijandelijkiq ovetfsrallen l©n N..VV. va.n L i.vaux ©n in de a Yogezen bij Saint Dié zij.i met verliezen . voor den vijand afgesl'agon. Va/î liât Oostelîjk front. Het Russischa legerberisht. PETROGRAD, 5 November. (P. T. A). Officieeî1: Op het Noordelijk Iront goweec^ vuur, dat in da richtiiig van Bùnaburg helvw gai' was, eveiaal's in dei streek fceiwesbe^ hat meer van Siieinten, waar dè vijand zodj nu on dan ee,n kra&htig ge&cbutvuurO'pendej Rocmeens'che front: Gev,raervuur en werï% zaamlicid van verkenningsèlcinenien. PETROGRAD, 5 Nov. (.P.T.A.) C0n^ muniqué van 4 dezar. Aan. de noorder-,; westar- an noordwestelijke franten van| Roemenië gewaervuur - tussehein verkein - ; ningsa^deelingm. In de streek vaui Dwinsk ten noorden van Ivotchava hebben -wij verbroedering vasigesteld. In de richting van Buze© bij het dorp Kjondjeni hebben vijandclijke afdeeling an, die proclamaties be zich had-den gietracnt onze loopgraven te naderen,; maar zij Verden door gcweervuur ver< jaagd. K a u k a s u s f r o n t. Niets belang - , rijks. Baltische Zee; g.eene ve,ran-der'ng.- Op het Zuidwastelijli front in de ricli-ting van Kaminet, Zbichu hebben onza vlieg'tuigéa op 2 dezer op het kasteell \ Polzy acht poed bommen ge-svorpen, waar. door brand veroorzaakt werd. In da' streek van het dorp Salsmud t.?) 20 -j werst tan zuidwestfen van Voletschyski! heaît een Duifcsch vliagtuig, in de onmoge-lijkheidi vai-keerend zich te oriënteeren, moeten landen achter onze stellingen. D© vlieger, een onderofficier werd gevangea gieno^man. Het Roemeensclie legerberieh!. ^ JASSY, 3 November. (Vertraagd. Roefiiï. Cr. Hooldkw).. Officieeî: Tusschen Dnjaster ©n Zwarl© Z©a geschutvuiur en patrouille* ge^chtan in het bizonder bij Muncalul. ïaa lie! Ziiidelljk front. Heî Italiaansche legerbericht. ^ROME, 5 Nov. (Slglanij. 0■fficieel,: Eia| vijand, die erin is geslaagd, .bij dje^j Monta Pinzano eenigei ©e.nhed©n naar den rechtieroewetr van de Tagliamento t© daen ovarstieken, vtejmieerdèrdc zijn druk tegebi den linicervleugejl onzer stolling. I'aliaansche vliegtuigsn eji luoht&chep-an; hebben in den nacht di-e| ,aan den 4dien! dezer voorafging en in den dag van| gisteren met best gevolg vijandclijke troepen in de -bekkieins van Gaporeto enj ToIuBe-in alsirjede langs d-^a linsoroeveU van de Tagliamento gebombardeerd. Deaj derdi'èn oveidag Ineibiben onze vliegers ben halva de tweei toestellan, dio gisbereln1 worden aajigeteakend, dria vijandelijike toe^ stellen gevieild. E©n viel ©r in den offl^ tiek van CaMonazze len twe.© in de la. gun© van Grade. In Oost-lfrika. Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 5 November (Reuter)- O !-£ i c i © e 1 bericht van het mdnâsterie vai^ oorlog : In het Westelijjk gabied zijn zwaklca Duitsche dalckingsiafdeelijngen door het gejzamenlijk optroderi van- lïrit-ische en Belgische ltolonnes Oostwaarta gedreven. In bet dal van d© Loekeledi , ziijn onz© troepen met d© vijande'lijkc hoofdmacht tusschen Naliiwa ?il/l mijl ten Z.W. van Nyangao en Loekeledi in:1 voeling. De Belgische kolonno uit da richting van K^lwa heeft Liwalo bereikt./

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods