Belgisch dagblad

1898 0
21 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 21 November. Belgisch dagblad. Seen on 30 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9z9086436f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Iste Jaarg-aiigf ZOlVDAG SI en MAANDAG 33 NOVEMBER 1915 IVo. 53 ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per posfc. Losse Bummers: Vooï Holland 5 cent Voor Buitenland ïVs cent. Den Haag. Prinsegraclit 39, Telef. Iled. Adm. 7433. BELGISGH DAG8LAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH: HERBIET. Hoofdredacteur L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEN: Vau 1—5 regels f 1.50; elkè regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E. 0. AAN DE ANTWERPENAREN. Duitschers zijn van nu af be-kommerd. om te weten, wanneer na cLen oorlog, een duitsclie colonie zicli opnieuw te Antwerpen zal kunnen vestigen. Die tijding werd ons gebraclit do or een vriend idt de handelsstad. 9 Vooreerst, is dit eene bekentenis der Barbaren, die van nu af weten, dat zij eens* met ; >~\o klikken en klakken «iURBe nationale haven zullen inoeten verlaten. Dus is het overmoed en beslag, wanneer de koerantiers van den Eijn en de Spree schrijven: „Wij houden België en we laten ket nooit meer los." Waar zijn nu de Schinderhan-nessen, die, den dag waarop zij Iran ne verbintenissen sckonden en de plecktig bezworen verdragen, stuksckeurdèn, dorsten roepen in de stations van Frankfort a/Main en van Keulen of Berlijn : „Aan ons moet België zijn met zijne 30 milliards !" Dezelfde daad van baanstrooperij en lafkeid, die drie groote van top tôt teen gewapende volken onder- nomen hebben tegen ket arm klein Servie, zal eveneens in ket zand verloopen ondanks de voorbedacht-keid en de verzoï'gde toebereid-selen. , Jn de. vraag, die onze vriend uit Antwerpen vernam, steekt er nog meer ! De kerels die misbruik gemaâkt hebben van onze gast-vrijkeid om de eerlooze roi van verspieder en verrader te spelen, wanhopen dus niet zekeren dag bij ons Iran aîscliuwelijke roi te kernemen. Voor Antwerpen zal ket eene zaak van zedelijke netkeid, waar-digkeid en patriottischen plicht zijn hait te roepen. De beulen van ons volk zullen zich niet meer vertoonen noch te Antwerpen, nock te Leuven, noch te Aarschot, noch te Dinant. De dag, waarop het vaderland zal worden bevrijd, zullen de Sin-joren hunne stem laten hooren. En dan zullen de Dutsen reeds de gaten uit zijn om nooit meer terug te komen. De toestand. Wat kelden zijn de Serviëxs! Hoewel zij overrompeld en in het nauw worden gedreven do-or een vijand die drie lot vier-maal sterker is dan hun leger en over em ontzagge'ij' s artillerie bcschikt, bijdcn zij een wunnopigen tegenstauJ tegen do Keizeriijken en de BuAgaren di>3 in sneeuw en ijs moeten vechten. Elke genomen stel-]iog kost den vijand reusachtigo veriiezcû. De Oostenrijikers lijden ve:schù .kelijk kou-de en hongc-r. Lie moeilijkheden verbirideion echtar met dat in het Zuidëù de Serviërs steeds wijiken. De l.aaîste telegrammeu luiùen dat zij, wel is waar den Baboenapas en Pi> lep hebben opgegeven, doch stand geno ir.cn hebben voor Monai&tir waar zij de •hudp der Franschen en . Engelschen ver-w.actolen. Monaetir is ontrurmd. De vïcem-do consuls zijn cok vertrokken. Een Iti-liaansch bericht mel'dt dit de Bulgaax-sche voorhoede de sîad is binnengerukt, doch dit is niet mogelijk. Op het front Van Katchanik is de toestand steeds critiek. Diie bulgairsche di-visies en 200 kanonnen zijn uit Uskub langs Çaboena. en "Krustevô opgerukt cm Prilep te bezetten. le Veles' is een Turksch regiment ge-zien. Naar Siroemitza zijn 23 duitsche batterijen ge.stuurd. Men vecht 5 giaden onder vriespunt en in d«e sneeuw die de bergen bedekt. De slag brj Veles, in het zuideti van de stad, was zeer geweldig. De Bulgaren, die artillerie te kort hadden, dedea aan-v.allen met de bajunet. Zij werden door de Fianschen over de khnk gejaagd en door de 75ers weggemaaid. De Frunsehea rakken naar Stioem.tza. op. De Franschen zijn te weioig talrifk om het Scrvis-ch leger ter huip te komen. Koning Peter stiijdt midden zijne sol-dalen met eea geweer in de vuist, bcreid oin voor zijn land te sterven. De Franschen en Engelschen beschikken Bteeds over te weinig troepen om met kansen van welslagen vooruit te rukken. De keizer zou zich nu naar Konstan-tinopel begeven en er ook zijn zwager, ïino van Griekenland, ontmoeten. Servie kan echter xiiet gered worden^ ovenmin als voor ©en jaax geleden, ons .eigen vaderland. Dit verklaarde nog eergister Bonar Law il de Engelsche Kamer. Men heeft een te meer een kostbaren tiji verloren. De diplomatie der Entente was hier nogmaals voor hare taak niet opgewassen. Adn het Weslen g eene verandering. In het Zuiden leden de Italianen gro<oLe^ verliezen, doch zij zetten humien boven-' ïnenschelijken strijd in het gebergte voort. Gôrz is plat geschoten en moet vallen. Eens do Izonso overschreden, kunnen d© Italianen eene machtige diversie met h©t flog op de Balkan verwekken. In Rusland zijn aile Duitsche aan-vallen afgeslagen. Rond Tsjartorisk zijn de Russen naar de rechteroevar van de Styr overgekomen. De Grieksche sfinx heeft zich nog niet Vïitgelaten. Zal Denys Cochin, d© Fran-sclie minister zicli niet in de doeken laten Jeggen door d© sproekwoordeiijke Griekschen list? In palabers verliest men tijd. Actie, actic en nog acti© is het eenigo wat in het oosten wordt vereisc.ht. — Aan onze Lezers. Wij vestigen ditmaal de bizondere aan-dafht oÉzer lezers op de verschillendo en belangrijke berichten uit het bezette vaderland, nameiilijk op de rubriek ,,Links en R e c h t s" van dit mim-nicr en op andere verspreide stukken. Onze lezers mogen overtuigd zijn dafc wij in hetrouwbare bronnen van inlich-tingen kunnen putten. Wij zullen binnenkort in België zelf over een uitstekende inlichlingsdienst beschikken, om aldus allerlei betrouwbaar nieuws uit het bezette land te kunnen bekend maken en zoodoende eene altijd eventueele vervreemding tusschen de Bel-gen van binnen en buiten te vermijden — want zulk misverstand zou een nationale ramp kunnen worden. Binnenkort zullen onze internationale berichten namelijk uit Engeland, Duitsch-land en Frankrijk merkelijk aangevuld worden. «Over ons dapper leger zullen wij ook direkt kunnen ingelicht wezen. In Le Havre en te Londen hebben wij reeds een particulieren correspondent. Aldus zal het Belgiseh Dag-b 1 a d meer en meer verspreide Belgen kunnen informeeren. Meer dan twee maanden bestaan wij nu. Wij meenen bewezen te hebben dat wij voor geen Belgiseh' blad moeten ori-derdoen en het vertrouwen van aile rechtgeaarde Belgen genieten. Wij zijn overtuigd, dat wij verder en ver-der zullen binnendringen en gelezen worden, overal waar men Nederlandsch ken-nende Belgen ontmoet. Ongetwijfeld zal elke oprechte patriot dit blad van een-dracht lezen en verspreiden. De Bel^ische Heldhafti^heid. De menseben beeten mirakel de verschijnmg van eene verborgen w^rkelijkheid. Het is het scbielijk gevaar dat de individuen en de vol-keren beter doet kennen. Hoeveel ontdek-kingen beeit deze oorlog ons niet laten doen onder ben die ons omringen en zelfs onder hen die diebter nog bij ons staan ? Watharten van helden en wilde dieren ! • Het is de diepe ziel die zich veropenbaart, en geene nieuwe ziel.... De beldhaftigheid der Belgen van heden is dezelfde als die der Vlamingen van Kort-ryk. De mannen van dien grQnd hebben nooit gevreesd hunne machtige naburen, de koningen van Frankrijk of Spanje te tarten, al waren zij dan ook beurtelings helden en slachtoffers : Artevelde en Egmont. Romain Rolland. -m De Provinciale Raden. Deze week zijn de Provinciale Raden door Yon Bissing Mjeengeroepen om de nienwe belasting goed te keuren en naar middelen uit te zien, om hem te betalen. " Von Bissing heeft beslisf, dat de verga-dering Diet langer dan twee uren mag duren. De etemming is geldig zelfs als wanneer er maar twee leden zouden aanwezig zijn. Zoo verstaan do Duitschers de grondwet-teliike vjiiheden der Belgen. Link^ëii Keclits, Belgische leening in Amerika. De heeren Aloïs vaa de Vyvere, minister van finantien en Henry Carton de Wiart,minis-ter van justitie, zullen zich naar de Ver. Staten begeven, om er namens de Belgische Regeering over een aanzienlijke leeuing te onderhandelen. Mevr. Em. Vandervelde. Mevrouvv Ein. Vandervelde, ecbtgeioote van den Belgischen staatsuiinister, is uen 20 dezer ingescheept voor de Vereenigde Staten, waar zij eene nieuwe rondieis zal doen om geldelijken steun voor de Belgen te bekomen. Eene gift van 6 millioen. De internationale viijmetselarij heeit eene soin van zes millioen fiank aan België ge-schonken om de Belgische krijgsgevangenen in Duitschland ter hulp te komen. Toen door eene onbescheidenbeid dit aanzienlijk cijfer te Brussel bekend werd, toonde men zich sceptisch, wat verstaanbaar is, doch de gift was in kliukende speciën ontvangen. Zij moet eerst en vooral dienen om het lot der armsten en ongelukkigen te verzachten, te beginnen met de gevangenen die ouderloos of geene familie meer hebben. De heer Levêque houdt zieb met het bebeer d'er gelden bezig. Hier weze aangestipt dat geen veischil van godsdienst noch politieke partij de verdeeling van die millioenen mag beïnvloeden. Het Kamerlid Pépin. Den 11 November îieelt bet „ Belgiseh Dag-blad" het eerst de ariestatie van het Belgiseh social istisch Kamerlid Pépin en diens zoon gemeld. Inlichtingen uit eene andere vertrouwbare bron geput bevestigen onselnkkiglijk die tijding. Ook de heer bastien, oud seuator en collega in de Kamer van zijn partijgenoot Pépin, werd gearresteerd doch kon zijne vrij-beid terug veiwervsn, na de Duitschers van zijne onscbuld te hebben overtuigd. De heeren Pépin woiden verdacht dehand te hebben in de zoogezet.de spionagezaak van (Juesraes, die het leven gekost heeft aan Josef Delsaux, Jules Legay en ook aan Karel Simonet. , Wij hopen echter dat de volksvertegenwoor-diger van Bergen en zijn zoon weldra op vrije voeten zal worden gesteld. In België is het leven onuitstaanbaar. De Secretaric van den Koning. Wij vernemen met bet grootste genoegen, dat de heer Ingenbleeck, de zoo seurandere als verkleefde secretaris van den Koning en de Koningin, die eindelijk rust bad moeten nemen na den reuzenaroeid sedeit het begin van den oorlog, gelukkig hersteld is en zijn dienst bij H.H. M.M. heeft hernomen, Dit goed nieuws zal zijne talnjke vnenden har-telijk verheugen. Wie weet of zijne ongesteldheid de oorzaak niet is van de vermeende ziekte deskonings, waatvan een Nederlandsch blad het eerst ge-sproken beeft. Duitsche willekeur. Een staaltje onder hondeidduizend van de willekeur is het geval van onzen Nederland-schen confrèie, den heer B. H. Kemper, die tôt een gevangenisstraf van 1 maand op het fort Chartreuse te Luik ondergaat. Thans is die straf voor onbepaalden tijd verlengd. In België zou de Drukpersbond zich dadelijk liet lot van dien dagbladscbrijver aantrekken en niet rusten tôt bij op vrije voeten gelàten zou zijn. Bes;aat in Nederland ook geen Journa-listenkring? Waarom . . . doch het zijn onze zaken met om neutraal te spreken. Burgemeester Max. Ten stelligste kunnen wij thans tegenspreken het destijds veispreid gerucht dat de beld-haftige burgemeester van Brussel naar Frank-toit aan Mein zou overgebracht zijn. Adolf Max bevindt zich in goede gezondheid, maar niet in blijde stemming steeds te Glatz. Dit bfijkt uit een brief dien een zijner Brusselscbe vrienden van hem ontving pas een paar weken geleden. * Opzienbarende refutatie. Katdinaal Mercier, aartsbisschop van Mechelen en Mgr. Héylen, bisschop van Namen, hebben eene refutatie val? het be-rucht Duitsch witboek geschreven. Daarin werd België beschuldigd francs-tireurs te hebben geleverd, waaroncier priesteis. Het Duitsche Centrum heeft dien hatelijken laster nog voor eenige dagen in het Katboliek blad „De Tijd" herbaald. Nog andere aanzienlijke Belgen hebben beide bisschoppen gedocu-menteerd.Von Bissing en miss Cavell. Heeft Von Bissing den moord op miss Cavell goedgekeurd ? Uit de gezegden en verklaringen van beproefde Belgische patriot-ten mogen wij ter waarheidswille uitmaken dat de landvoogd de „eiecutie" van de edele ziekenverpleegster heeft afgekeurd. Hij zegde dat het eene afschuwelijke daad en een grove politieke fout was, die Duitschland veel zou kosten. Generaal Saubèrzweig alleen is de man die miss Cavell heeft doen ombreugen. In deze zaak was hij de ondergeschikte van den gouverneur-generaal, do beul waartegen zijn overste niets kon uitrichten om de doodstraf te verhinderen. De ambtenaars der Civile Verwaltung te Brussel keurden eveneens de executie af. De tusschenkomst van dat bestuur heeft evenmin geholpen. Sauberzweig moest het lijk dier vrouw hebben en hij heeft zonder dralen, de doodstraf doen uitvoeren. De jakhals was alleen voldaan toen de edele vrouw niet meer was. Voor wid nog blind is De Belgischer Kurier, Brusseler Tages-zeitung drukt likkebaardend over die van Havere 'on René de Clerc^. De officier en miss Caveil. Ik wensch te beschikken over de peu van een Alfred de Vigny, om te be-schrijven de tragedie van den Duitsciien officier, die de Engelsche nurse, miss Edith Cavell, heeft afgemaakt. Dit geval zou de dichter van Grandeur et Servi-tu de militaires ongetwijfeld hebben verlokt.. Die officier, waarvan we nog altijd den naam niet kennen, was te Schaarbeek, de groote voorstad van Brussel, irsge-kwartierd.In vojlen nacht werd hij ijlings opge-beld, hij die misschien van zijne jong© vrouw en zijn baby in Duitschland drjom-de. Nicht raisonnieron, doch blind gehoor-zaam is in het Duitsche leger een sta-len wet, wier overtreding in oorlogstijd, als de menseh toeh voor zoo luttel telt, een Duitsciien soldaat het leven kost. De officier wist niet waarom hij in het holle van den nacht naar de Nationale- Schietbaan moest loopen. Dit moest hij ook niet weten, hij e©n radertje in het monsterachtig machien van het Prui-sisch milita-irisme. Daar aangekomen weri hem beteekend, dat hij het peleton zou conunandeeren dat de executie eener zwakke vrouw zau volvoeren. Misschien had de jeugdige lui tenant den dood op meer dan een slagveld yoior zich zien spoken. Niettemin schrok hij voor het bevel. Hij was echter te ge. dwee, ©en gemekanis&erde zoon van zijn land, om eene opwelling van opstand te voelen. Misschien herinnerde zich die officier aan do Brusselsche ambulances waar de ter dood veroordeeld© zoo liefderijk en zoo bekwaam en ervaren de Duitsche gewonden, zijne broeders, wi© weet hem zelf, had verpleegd. Hij dacht een naren droom te droomen, terwifl de jonge vrouw, als een schim, naar hem zag toowankelen. En ailes danste voor zijne oogen. De hleeke ma r tel ar esse zeeg eensklaps in bezwijining neder als een korenschaof 'op het oogstveld. Het peleton van feldgrauen stand daar sprakeloos, somber, misschien diep geschokt en inwendig vervloekend de Duitsche tucht die hen dit beulenwerk oplei. Het was' vier ure 's morgens en, men zegt, dat in do verte, ©en haan kraaide. Xoen voeldo de officier al zijn bloed in zijn lijf .vergaan. Door zijn beneveld brein schoot eene g©dachte van menseho-lijkheid. Die bezwijmde vrouwe zou niet lijden als hij haar een revolverkogel door de slapen joeg. En de officier meonde een menschelijke daad te volbrengen door een vrouw de eeuwigheid te doei\ ingiaa, zonder pijn en zonder smart, alsof zij sliep. Hij vuurde, doch zijne liand sidderde en hij sloot de oogen om niet te zien. Toen hij naar zijn kwartier terugkeerde was hij bleek, zoo bleek aïs het gelaat der zo©te doode. En toen men" hem naar de reden /an zijne bleekheid vroeg, stamelde hij met gensters van krankzinnigheid in de oogen: — Ik ben ziek, ziek van hetgeen ik deed. Ik heb eene vrouw moeten execu-teeren, voegde hij er aarzelend bij. 1k deed het zelf uit ©en menschelijk gevoel, O'mdat mijn peletofi haar wellicht niet op den slag zou gedood hebben. Had ik geweigerd te commandetr^n, een ander deed het in mijne plaats en de onge. lukkige sti'erf toch. Het is verschrikkelijK. 1 Het is om krankzinnig te vvurden. Drie dagen iaug bleef de officier op zijne kamer opgesbten. Hij weigerJe eten en drinken. Den vierden dag kwam hij weer te voorschijn. Hij was een gebroken mari, die mcunpelde en hermompelde: — Ik handelde als mensch en mijn naam is onteerd. Toen is hij vertrokken. De wroeglng zweepte hem voort naar het slagveld waar een «indero kogel hem misschien de ruste zal schenken. Die rust zou een rebel reeds hebben gevonden na de volbrachten menschelijken plicht, namelijk na geweigerd te hebben een zwak, zacht, zoet en fceer wezen neer t© do-en schieten ©en 'daad van opstand van 't edelste van den mensch tegen een bar-baarsch bevel. Den Haag, 20 Nov. 1915. De vrienden van België. Ter gelegenheid van 's Konings naam dag heeft de lord-meier van Londen, als voorzitter van het Nationaal komiteit van hulp aan de Belgen, aan zijn medeburgers een oproep ge-daan opdat dezen hem drie millioen six pence-stukken overhandigen, Deze som,^ verklaarde hij, hebben wij noodig om 3 millioen Belgen gedurende één dag te steunen. Groot-Brittanië en haar koloniën hebben spoedig en giootmoedig aan dezen oproep voldaan. Overal verkoopen vrijwillige ventsters Belgische vlaggotjes en medaljons van onzen Koning, waarvoor zij six-pence voor elk vragen. De Canadeesche regeering heeft 125,000 frank gevonden, Nieuw-Zaeland 25,010, Nieuw-Q/>hotland ook 25,000, BELGIË. !f est-lf Eaa fii d e i*e n« Het schrikbewind. Men verw.icht weer. nieuwo executiea in België. Er hebben tal van aanhoudingen plaats gehad. In sommig© gevallen gaan, de Duitschers zonderling te werk, oan dei iiienschen tôt sproken te dwingen. Het is wel met de pijnbank, die is ingie-voerd, maar het uitliongeri ngssysteem, dat men toepast, herinnert toch aan vinx-geie! rechfc.pleging. Zoo zit er te Bruggge een viouw gevangen, beschuldigd, naar msiî zegt, v.an briefvervofia' of sp-ionnage, ouï haar tôt spreken te nopen, onfchouit meiU haai' voedsol. Zij krijgt afleéa water. Brabaiit. De liefdadige werken. Ilet kleednngswerk voor do weezen on» zer sold'aten en de kinderen der ver-minkten, dat Anspachlaan 118 gevestigd is, brengt hare Kerstuitdeeling van klee-deren in gereedheid'. Tegenwoordig worden 1600 meisjesrok-ken, 1600 jongenscostuums en 3000 stukken waschgoedi vervaardigd. liet bestuur van het werk kan op 't oogenblik 2.600 kinderen kleeden; Het aantal in aanmerking komende kinderen bedraagt 6000. De soep. De soep wordt gemaakt in de Iiooidket^ ken van het Slachthuis. Vroeger werden et 58,000 rantsoenen uitgedeeld, terwijl et verleden week slechts 54,284 rantsoeuea uitgeschept werden. Wat, ondànks deze vermindering, de soep nog kost kan men opmaken uit het volgende lijstje, dat opgeeft wat er vool de soep gebruikt werd van 18 tôt 24 Octo-ber:5,570 kg. versch vleesch, 418 kg. bevrorea vleesch, 1,320 kg. gezouten spek, 126 kg. vet, 47,250 kg. aardappelen, 17,060 kg. rijst, 1,215 kg. maïsmeel, 2,700 kg. a juin, 2,045 bussels parei, 834 bussels selder, 2,150 kg. andijf, 944 kg. kervel, 400 kg. latuw, 189 kg. pompoen, 200 kg. spinazie, 950 kg. wortelen, 500 groene koolen, 1,850 kg. zout en 10 kg. peper! Als men nu weet dat, om dat ailes klaar te krijgen, er 23,331 kubieke meters gas verbruikt werden, dan zal meu zeker zonder moeite kunnen aannemen dat de soep die week 77,600 frank heeft gekost. Voor de kleinen. y . N t De 19 vereenigingen voor de beschemiing van kinderen van het eerste levensjaar, deden een uitdeeling van luierinanden en uitzetten voor de kinderen beneden de -2 jaar. Meer dan 2000 stellen kleederen waren gereed gemaakt Iedere uitzet bevat 26 stukken. Dat ailes werd in werkplaatsen vervaardigd, — daar er slechts nieuw goed zal • uitgedeeld worden, — welke opge-richt werden om arbeidsters zonder werk te ondersteunen. ' Vakonderwijs. In de laatste zitting van den Gemeenteraai werd een nieuwe schepene aangesteld in vervanging van M. Marbotin, overleden. Het is ; M. Decraene die genoemd werd met 13 stemmen, tegen 9 aan M. Foucart; de nieuwe schepene nam dadelijk zijn ambt waar. Na deze aanstelling werd eene leening gestemd van 50.000 fr., aan te gaan bij ^ 't Gemeentekrediet, en het maken van vier klassen bij de beroeps- en huishoudschool werd aangenomen. Gemeenteraad van Ten Noey. ^ Tijdens de laatste zitting werden zonde* bespreking de volgende punten aangenomen: een bijgevoegd krediet van 200 frank voor den gezondheidsdienst ; het nieuwe budget der lagere kostelooze gemeente-scholen, opgemaakt in overeehkomst met het toepassen der nieuwe wet; een nieuwe leening van 50.000 frank voor het betalen der gemeentebedienden en werklieden, en twee bijgevoegde kredieten aan 't budget voor 1915. Âmfwergsetii Het „Etappengebîet" ontruimd ? le Antwerpen zijn hondierden gezinneit uit Roesselaere en oimstreken aangiekoniC!1-, die op bevel van de Duiitschcrs, hun wo ningen hadden moeten ontruimen en de sitreek verlaten. Zoo goed en kwaud mo-'geiijk zijn ze door d© zorgen vin het Antwerpsche stidsbestuur onder dak ge-bracht. Men gelooft, dat de Duitschers gansch het gebied onmiddellijk achter huu front in Vk&nderen doen ontruimen. Artikel 1244. De rechtbanken van Antwerpen hadden in verschillende zaken vonnissen uitgesproken. waarbij schuldenaars werden gemachtigd om slechts drie maanden na den oorlog te bctâlcn De Rechtbank van Koophandel te Brussel lieeft beslist dat volgens den zin van art. j 1244 van het Burgerlijk Wetboek, zulkfi "»Hssing niet wetteliik isl

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods