Belgisch dagblad

371 0
08 October 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 08 October. Belgisch dagblad. Seen on 22 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dv1cj88h91/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

4de Jaargang- DIN»4PAa S OCTOBER IOTB, ISTo. SOI JLBONNEMENTBN. Per 8 maanden voor Naderland 12.60 franco per post. Losse nammers. Voor NederlmdS cent. T00r Buitenland 7l/i cent. Den Haag, Prinsegrachfc 16. felefoon Eed. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD tferschijnend te 's-Gravenfiiage, elken oerkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAH 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. adyertenïibn. Van 1-5 regels f 1.—; ell:f regel meer f 0.15; Eeolarr, 1-6 regela f 2.-; elke re meer f 0.30. London : Dixon Heu»e Llo Avenue E 0. - Parijs: 7 Avenue d'Antin jelefoon lied, en Admin. J3787. JEïet naderend einde, (INDRUKKEN VAN EEN NEUTRALE.) LKX yet een razende stnelheM volgen dfô get- ■ rtenissen elkaar op ieai het fhijnt glejen i-rmoed meer om thans vlan bot naJanencfe .'«de van den weraldoorlog te ypreken.. Met duizelingwekkçnd© vaart roUen dw rentrai® niogendheden laings bot hollend vlak van (la ncderlaag naar bemedien en be,t ziet er majar uit alsol haar vaa,rt niet meer te stram-tren is. Ovcrtuigde .aanhangers der einteiate en ook Ho neutralen, die vurig hopen h-jj diè ovieP-wlnnmg van h et reeht, b.ebhen nimmer ga-twijfeld oï ééns zal de dag kouien. waarapi de slrifdcrs voor de vrijbeèd zullen M.jeJMiej-pcn En toch, nu die d.ag. zich in hat ver-Bthrêt beginit te vertoonian, au iacht°n gija koimist nog onverwachto l iST-og gèen hali jaar aeledon stonid Duiftscblanjd immers ôjp hat fioogtepunt van zijin macht De Britsche en fxansche legers weirdem teruggiaiwwpea, die (Marne werd overscihrediein, de Engels/. htv kust flreigde te zuUen komian in. hét b&ierik v,ain het vèrdragend Duitsche gescbut. In. lxiet pastem. w,aren zoo juist tiwea vreda^veirulfagett teslùteo. die op ontstell'end© wij'zs aantoon-fotmdeii, welke opv.a;btding er te B rbyn van j»en ^democratischen" vrecfô giejkoesteïd werd. Eensklaps zijin de rollein omgekotrd op jeen wijze, die zelfs die grootstlei opitimist le hamden ineen slaan doet. Da geallieierde legers sohrijden vain overwimning toc aver>-Hfinning. de Duitsche axa^htsuitbroid ing iia.ir iet Oosten is voor goed gp&iiiikt, de Duitsdie-fetaatsiinriohting staat op loisse scihiwrai en jiel bondgenootschap der œntralen liangt als Jos zand aain elkaalr. Dit is lie*; lesullaat Van Duitsehland's oorlogvoering, die wonr Jtet Germaansche impierialismie zoo gunstig Itverd dngezet^... In allerijl he-ïEt Kie'izer &V|iJ-jhflm zioh «p zijln manier demooratisicJi geL toond dioor zija regeering to hervorjm&a en er mamnen jm oip: te meanen, die waarlijjk daor het volk afgevaardigd zij'n. To;h is tle liervorminig geemiszins volledig en kon dia IKeiizer zich luet re©ht ndet Iatein onln.^in\-en jojn zelf den rijlkskainseliiar te banoetwan en 2elf een regaoriing siaimlcjn te etellen die SPclis^a,ar een nationale ragaeiring is, doeh |Ddiet volgens de zuiver démocratise lie miet-thode gelijtk deze in de 'Wlasters'ahe lainden jnwrdt tœgepas't, tôt stand is gekoniea. ' Hue dit ook zi|, de nieuwe regiîari'ig. O'Ok ^1 is ze uit .,Ersatz"-democratisclie gnuKidi-Bt&Iien opgebouwd, mioet het Dultîche rijc gen vrede brengan, di© niât al te înulkend voor het Duitsche prestige is. De inachtli^h-bers te Beriijn ziian dat de isans oen hun voiornaamste doel, de impeirialistische h^r-BCbîippi}, te bereilcan voo<r goad vurketo» is. nu de ïurkon uit Palestina m Meiopuita-mic zijta. verdreven ein Bulgarie uit hat iw-boiid gatrediati is. Da wag uaar h# 'OosKin is Duitechland vo'or goad afgesnaden ea| jais zoodamig haeft h^t Duiischa rijk dus. |als impierialistiische magendhaid afge'laaa^ Bulgarije heeft liet zdnkende schip. v«.rlal0i\ Turkije schijnt hetzelfde van pian, jan op sfeun vain Oostenrglk-Hongarije valt nau-tv^ — . XIIX, lijikjs mleer te hopeh. iWiaarvoor ijoaden diiz landen daJa ook aog langer str^dan ? Toc zeker niiet voor het bethoud der hinjieiubur( linia o£ de Siegfriedstiellingan 1 Eh Duitscbiatnd zeif? iWiaaroml ziouj hc hog duiziandenj imiannieû opofferen mu t pogen den opimjajrseh der gealfeorian' t vertrageli en den dag der vargaldiaji a£ * weQden. welke tach eanm|aal kiJnie!» moat JVlaarom' z,ou het, nu zijln groote plan tien i het lOostem op eeta fiaseo zijn u.'tgeloopai elken mjateir grand ia' Frankrij(k;; m Blaigi gaan verdedigen, terwjjjl het watet dat ht deze gebdedien toch laten ontnurafejm moet Is h«t dus te vetwionderen, diat de rAgHariing; verklaring van den nieUvven rijks'kanaeiiei prins MaX van Badem. in tal van punte een ciapitulàtie ia. De kounianda dage)n zulle leeren pf de gaa,lliiaa(rdieia dieze capitulati voldoelnde (achten of dat zij a en voltoma overgiave jKiata. Duifechland eisahan op,. d daor hen gesteide voai*waardlea. Toch valt niât te ontkeninen. ^at w^j' ld;e goeden wieig opgaan en dat die gealliecade thans van hun succès aekar kunnen z^js SBSie had dezen zomiar gedlacht dat Duitsef l;and de vredesveadxagim iln het Oosten w gaan herzien, dat het een tege/moieit'somicn in zake Elzas-Lothatingen zou wi.ien doea nadat Kiihlmanin troisch zqln .,nooit" doc de wereld had geislingard, en dat Bdljji volkomen en met schadevergoeding zouwici den afgestaan. tWIij wiisben allen. dat he een s zou geschiiedan, doeh de vraag waa wianineer? Het is immera n,og haal k.oxt git ledeh dat de afgatreden kans^lLef He/tlin miet veal pathos bew]aerdei dat BfeigLë ze, schuld aan zijn lot is gelweestt tn than mlaakt de nieuwe kanselier ee(n. zwanikinj die neutxale taaschouwers duizal«a doeiî De ^Duitsche Centrum-.afgievaardigd'ei JÊr; berger heeft in zijta jongsfce bo-vk over de volkenbond eveneens Karkandigd dat het «a ,,zedeli)!ke" plicht voor Duitsohland ja ht anrecht, aan België bagaan, te yrîa'iuuel -en zooveel sniogelijîk goed te m'ak'ein. D; wtaren treffende wooirdiefni, al mioaa't heî vi& bazing w«kken ze uit den moud van Erzba; ger te hooren, (fie heei in den laanvan va» den ooirlog het fel&t en het onitclh vaardigst tegen Bel^ë ui/tgevarem is. Dccn %7|aaroun OIE Véimepm v«i leden? Liaten wâj| thans' d© capituiaÉie va de centrale mogandbedœ, al is z^J nog ni* ten voile, met vreugda bagrœiten, omda,t z de inleiding vormit toit hei einde van de wereldstrijd. De kamende wakan zuileo via wereldhistorisehe beteeikiejnds zijh. pïWdaît (e zal worden afgerekend mlat da s+atem^ wiï g©wefceni door het uiitlokfcen van dan volkcir moord ont.aaglijk ils beizwaard. Met de sohending va,n België is d strijd vieir jaren geiedian bagonnen; nrtst liie h.e(rs tel van B'eigiô zal hi| eindi#'». fi sainien wtalliaht met de afstraffing van hex db haar hebben gepleegdt. LEORINO. ÛETOEiTAHD ■ 1 " " Het beurdinanoeuvi'e van priris Max von Bail en heeft niât lang de blatejnde sch«,peni tiidsleid. Zondag vas te Seheveningen de mark tôt 36 gAs.egen. Twoa uren nadiem ,was hij t)t 31.50 gedaald. Comanentaria overbodig. Dit is een harde les voor het liehtgeloo-vig publiek in de neutrale landen, Belgen inbegrapan, die denken dat de vrede van Max von Baden voor de deur staat. On lor den indruk van de voorstellen aan Wilson -wiei'den de gekste verwaohlingen gekoestard. Balgischa familiën hebben hun valies gerced gemaakt alsof die Duitsche logers raeds uit België en Noord- Frankryk gelrevcn waien. Niât te haastig. En niet be opliniist. Er zullen nog felle slagen val -1er vooraleer de vijand aan den Rijn staat. Zoolang hij dien afotanid heeft aigalegtl kan er zelîs gieen spraalt zijn van vrede. De Beigiseho za>enmaainen, die naar het aan-ûsmau van de Duitsch® voorsiteMen aanstu-ren ter Avilie van de bedides affaires, kun-a<iii eea kruis maken. Het ,vaa te voorzien dat' de Fransche z&lfs de socialistischia — Britsche en ^iraorikaansche pers zich tegien -dit hcAa-renbedrog zouden kanten. Z o o 1 a n g aohenïollerii en "■absburg regeeren, kan er 8 ee a weraldvrede z ij n. ^olan® Duitschland enX>o&-.llf i.i k-H o n g a r ij e m e t Turlije " ° « niet o n v o o r yr a ai r d e | ij K ^erg'even als Bul&arije, kan geen, vrapenÈti(lstaiid seslo-t en worden, Dit moeten wij zeggen en herzeggien. intusschea moeîlen de Belge®, die er - b&9t °nder aile volkeren uit den striid va,i t'omcn geduld oefienen en veitroimen hebben. •i moeten het voorbeeld geven " van y™te 611 zellbeheerschiiig,. ,3aoctm waardig zijn van het' léger " Sonmg Albert. z-.® correspondent uit Zwitserlaud * f j 0118> dat een vf are g e e 91-'it voor de Belgen aldaar heôrscht die f;)larJen van I'uitf>ch.-Zwitsarla.ad nroZR° Vui!sch g«zind waren, zijn thaï* J- e 1 e i s c h seworden. dank aan de jongste Belgische overwinning in Vlaai deren. Laat onfl, vludhtelingen, die Sjjunipathii niet verzwakken. lntusschen wordt de bres in de Hux dinglime verbreed. De Eaigelschen e Frao&cben behaalden voordeelen ten N.C vaa St. Quentin, en vatten vasten voet aa de Oostzijde van het kanaal en tever komien zij aan de Suippe en de Arnc hunne voordeelen uitbreiden eif de Dai schers verplichten op de Brunnhilde-lini af te tiegen. De Amerikanen oehaakk ook successen aan de Maas. In Oostenrijk îs de toestand revolutioi nair. Men meldt onlusten uit Weenen. Be meuw kabinet wordt verwacht. Als staa t je van de verbittering halen we den tek aan van een uitval van den Poolsche sociahst Daszynski in het Oostenrijksch huis van afgevaardigden. „Met het Pruisische militarisme moet oo de oude Oostenrijksche bureaucratie e het Magyaarsche federalisme naar de kelder. JJezelfde toestand als voor de wajienstilstand met Bulgarije den doorsla gai, heerscht ook in Oostenrijk. Het : tijd, dat men het voorbeeld van Bulgarjj ook in Oostenrijk volgt. In welken zin : Berlgn onze bondgenoot? Het is niet oi ze bondgenoot, het is uw bondgenoot (d Duitschers in Oostenrijk), uw handlangt ter onderdrukking van de volken. Omirent de Poolsche kwestie zei hy o.a Met een jnogendheid, die tegen aile vo ken is, willen en zullen we niet ov€ het lot van ons volk onderhandelen. D Du'thchers regeeren in Polen precies eer der aïs de tsaar te Warschau deed. D< zeilde aanbrengers, die voor de Russ sche Ochrana te Warschau aan den sla zqn geweest, werken nu voor de Dui' sche politie te Warschau." Met dergelijk Duitschlaad valt er ait te onderhandelen. fOngecorrigeerd). De activisten in Holland. ..Oinzie Zelfstapdigbeidi" scbrijlt : Latein de Belgpa hier te larda -we! wete® dat Neiderland gjas'tvrijlheid haaCt varlaeii «aa d« loyale lowd'ewdamemi van Koning. Ar bert, imjaar niiet aan de HA.LVE of I1EFJJ laiidyorraders, t doja owior den iiixa.m vai acftivisteU bezig zîjin comf.loitUin tésrr.« dan tegien dan Belgistshiein, staat. De Frietche beweging. i VU, _ Ifet In 1908 opgeriohi» cihris'M^k gazalsicbapi beôft een paar voiortfleiffe!^ ieidara in dien voorzltter da?. Huismains en dem schrijivor ds. I dr. Kflmnfcea. Ik leerda baidan pexaioonl^lï 1 kieOftan. op hat Friescb in Auguatua j.l. D® eerste. v^in aala flink^ Uracbtiga ger 1 atalte terugboudend a^s aan Fria door-1 gisant is. bescihikt over een krachtig stem)-1 geluid en kan op en>a raka m'anier dig waar-fcid zaggan. Zi|n taal is gespiard air forscb ook toi zflln «tijl v,eun. scbrijv©n. Ondar 'anoeir aidhfeef MJ du bat la^tste jaar twioa bno-eburetf ,,Lytea Impeiialisbein" (1), waarin by Êel de Groot-Nedertainidieirs hakelt. dia tôt in AfWka: toa bet Kaderlamdisdi willen ber vordaran, imaai' in hum eigetn iani niats! doiein oon het Frifâsch in eara te houdteln. en „Bline Simàon" (Blinde Simson) met wieon 1 hiij het Friascb vergalijkt. dat allean nog 1 iïi)aar g&ad is om in z^jla verval tôt vern.iaak 1 te dienen ,aan ean op ganot beilusto manigte. ■ mlaar zelf geen reohten meieir baetft. , Da tweede. dr. OTtamUaes1, .is bafend lais hjstoricus en ,als zoodanig een, dar ^v^rigsta 1 leden van bet reed» e(e(rdler genoernete Friesch 1 Ganiootscbap Hij sebreef .,It Fry.ik RavaLl" dat geen scbeits is van beit idntwaken deïj Fiùesolie betwiegin^ maar van de ILrv jr-miing in Friesland. Hiji is te vains opa beller 1 van ,,Yn ù» eige<n taal" (In onze ecgien taal). h©t t?!veeaniaand;ed^j|kscb tçjdsclhrift diea-voraaniging.Het cbristel^k gezalscbap atrijdt niet vooi da Friescbe, taal ami d© taal ailean. maar ' vooral om z& te verbeffem lot taal van de kerk om daaidoor des t» bâter tôt hat Bec inoed des volts te kuninen spreken gjii ld|e godsdienst te dienen. De venepiniging miaU er dan ook weak van om den Bij'bal en da paatoan iin het Friesch over te bfangl&n dat voor ©en groot doeèral gieslaagd is. In Viar-band hiermee kan ik er op wij'ziaa dat reieids veial \Toeger de evangetlian van," Marcus en Matbeus in bat Friesch zijn overgebraebt. Dr. JWumkei&t die ook veirschillen/la brochures schreef, preekkte al mie|eirmalen in het Friasch çn vervaardigdie met A. da Vriiefi een beknopt Ned crlanidsah-Friescb woorden-boiek. dat deaer dagen gereiejd kwam. In 1915 kwjaim er een nieuw gelaid iin de Friescbe beweiging door die op.ricbting van do „Jongfryske Mienstop'", waarvan D. Kalina. die oprichtar 5^4= Hiji genoot vjal bij val vain talrijke SKc&ten, anoerwijzafâ en andier ren. die imeiamlm dat da tôt dan to© ge-vœrde actie veial te zwak was en het verval der Friescbe taal niet kon tegenlioudien. Zij wenschon de Friescbe taal beschouwd te zien als een cultuurt(aal an w|ear ïngevoard in de Friescbe Staten, reohtszalen en kierkan als offiicieele taal en in de scbolen als liejer-vafc. Hun leuze was en is nog: ,,Frieskand voor de Friezen." De vereeniging tracbt alie imtalle(citue(ele Friozen oader haar Yaao. bijMem to br««ng€Ù| eti leiding te gewn aan die ^ebaale Frietche beweging, waarvan de conservatieven w«;i-nâg gediend zijln. Ondlanks dat heeft zij-al velen der besfcan voor zieb giwonnepi toa wordt flirnik gesiteund door over «San goiede beurs besohikkandie Leidien. Zij ver-deelt haar leden in tw)ae groepien; siteunendle en werkende ledrn. In de laatsbe irro&p worden de leden benaeimd «n kunnan van een bijdrage vrijgesteld worden. Sympbatie met h©t doel deed imlijl besluiiten om e| .n jenoeming als lid der laatsbe afdeeling aan te avuien, De vereeniging geeft ie(em goed verzorgi maandblad ,,Frisia" uit, onder leioing van, D. Ivaima en mej. S. Kloiosterman. ee» goede scbrijfetxix, die in Den Haag haar var-blijtf beeft. Verder ean ^Pompeiblêdrige" (wa-terlelie-sierie. De wlaterlelie komt voor op de oud-Friescbe vla,g. Diagonale witte en blauwle banen. Op de drie witte banan zeven roode bladen, die herinnaren aan de zeven gouwen, waarin Fnesla.od' ver-dieeld wlas), waarvan de bedoeliag is om daarin doorloopamd in brochurevorm een. befaald onderTOip als een afgerond gec beel te geven. Over de vereeniging, Waarvan P, Sipma, leer,aar aan de H. B. S. ta Hneok vetor-zitter is, en haar doel, schrijven wij ial(er misschien meer uitvoarig. LWiat geen enkele' Frias oodt veii'vVa -htto. gesebiedde in 1917. toen door mijia poginV ge®. het „Roomlsk Frysb Boun" tôt stand kwam, en waardaor, naar mijn meening, de Friescbe bewteging werd geaûdnpletaard. Zeker e;en tiiantal jaren laiig was bat mijn idaaal geweast zulk een Bond te1 zien verrij'zen en anaermalen traenta ik daai"voor bij anderen een actiie te veirwieikken. onjdait ik niiji z«l£ daiarvoor minder gesohi'kt ach'.e. Een eerste directe poging diaad ik in 1911. Mijin stem vond weerklaink, om echter spo> dig te versterven. Met latare poigingen gingi het evenzoo. Intusscben wierd bot ba-staan bekend van twea katholieka Fnieiscbtei diehters, de gebr. Job. en G. Rypma, idie beiden zeer letanvoudig tev'en On da kunst beoefenen in een deff kleinste dorpjeo valu Ffiesland- (Al spoedig wjajs ik miet ban in htiief-; wlisseling en polsta ik de earsty ovier de mogel^kheid tôt het oprichtem van eaa katbo-lieken bond. ZijJn meening daarover was beslist ontkenjnand. eian piaar uitg^:zondjardl voelde geen enkeliet- katholidke, Fries ieta Voor zijii t,a,albewegLng. Daardoar ontmoedigd, zag ik een jaaj lang van myjn, pjannen af. maar, hield inL tus&clieu de zaak wlarm. In b&t begim vainl 1917,- toen, ik hoop had in dat iaar 110g naar Gentl terug te keecen, ton iik niet langer wlaetrs'.and biet'eii) aan den wenfecli om mijn ideaal \ rviud tei /Lcn vo,>r xriijin terugkeer naar België. Legerberichten der Entente. { De voorstellen der Centralen afgewezen* De pers der geassocieerde landen veroordeelt dit boerenbedrog- Paniek in Oostenrijk-Hongarije en Duitschland. Fransche en Britsche vorderingen bij St. Quentin en Reim& Laon in brand. De Serviers heroveren hun iand. Van liet Westelijk front Balgitch waekoverzieht. HAVRE, 7i Oct. De aanval door de Bel. gen op den 28sten Septeonber ontketend, tusseben Dixmuiden en Ypiaren, en op den nacbtervleugel, gesteund door de Brittan, heeît gelaid tôt de vermieestering van de maohtige stellingien, die de vijand geduren-de viar jaar had goorganiseerd en vearvol-maakt. Daartoe behoorden hat bosch van Houtbulst, dat onze troepen op den eerstetni dag van den aanval in een stormaanval 'hebben genomen, gasteund door onze artillerie, die versterkt was met Fransche en Britsche batterijen. Nieitegenstaando den rogan, het slechte terrein en den bardnak-kigen tegenstaœl van den vijand op ver-schillende pûnten, hebban onze mfantarii-ten dadeJijk een vooruitgang van 6 K.Mt gemaakt Dixmuiden, Stadenbarg, Pasacben daela, Moorslede zijn dan 29sten gevallen. Ten apijt van kracbtige taganaanvaiLen, kwamen voor u itg&scho v en Belgische afdae lingion tôt 3 K.M. van Roaselaare en zij bereikteni den weg Roaselaiare—Meetnen. Den volganden dag hebban wij Zarren, 0.-Nieuwkerke eu Amersvelde genomen. Dé Fransche troepan namen Staden en trok-ken op naar Hooglede. Een Belgische pa. troa'je is een' oogenblik in Roeselaare geweest.Tôt nu toa haaft hei Belgische legier 5900 minderan an 100 offleieran gevangen geno-mea. De bult aan materiaal bedraagt: 250 kanonnftn en 4(00 machinifi^ewiereax on 10C scbansmiortiaren. De Fra,nscbe, Engelsche en Belgische vliegere hebben, in niet gerrnge mate, toi deae successen bijgiedragen. Het Amerikaansche legerbericht. WASHINGTON, 6 Oct. (R e u t e r.) Offi-cieel: Wij zijn eenigszins opgeschoten tusschen de Maas en net bosch van So-gons .Meer naar het westen zijn hardnek--•iige miànteriegevechten geleverd ej overai is de vuuxstrijd in kracht toege-nomen.PARIJS, 7 Oct. Offici'eel: De Amerikaansche troepen hebben dien vijand uit Chatei gejaaga en na zijn vertwgïeld ver-zet te hebben gebroken, de beheerschen-de hoogten ten W. van de Aire genomen. Het Fransche ieyerbericht. PARIJS, 6 Oct. (H a vas.) Officiee] avondbericht: Ten noorden van St. Quentin duurde de slag den heelen dag voort, Wij namen Remaucourt en de Tilly-Êoeve en verscheidene versterkte bosschen Mercourt en Sequehart. De vijand bood venv^eden tegenstand, maar kon der vvortgang van onze-troepen niet stuitan, Wjq veroverden voet voor voet terrein er namen etteljjke honderden gevangenen, Ten N. van Reims bereikten wij df Suppe op tal van punten. De Duitsche achterhoeden op den zuidelijken oever bo-den hevig tegenstand en deden herhaal-dplrjk tegenaanvallen. Wg dreven hen mel blo<:uige verhezen terug. Wij houden df zuideirjke buitenwijken van Aquilcourt ei het dorp Bertricourt bezet. Ten Noorden van de Suippe forceer-den wq den overtocht ten 0. van Oranvilk en vermeesterden het kerkhof van Pont-Givart (ten Noorden van het tort Bri-mont).Ik retende op bet Friescbe karaktar. «îa1 geneigd is om sympbatiën verscb den te houden, trok de stouito sehoianan, iaan w zette mijn vriend Joh. Rypma voor llekeuzit mede mijin oproep ta onderteiefenen of bit alleen imijn wiag te latiein gaan. vA.ls bal niet .ainders kan, dlan moet bat maar"'. sobres h^. in.aar zijn verw'acbting was mmiem. Met Pasehen ging de oproep da wtoreld1 il eu weinig dageoi latec was ik in bat be zit vian een 15-tal bijjvalsbetuigingen, waar1 onder enkelen van iviooraanstaanida Friezen Niet veel, imlaar genoeg om door te zieitfen* Onmiddellgk daaxop lieten wij ©en pmopa giamdageschriftje verscbijlmen en wonnen led wieer een 15-taJl niiauwe voor s tandems b^ SVlç vormden een woorloopig b^tuur. ont wierpen staiuban, enz., slaagden er in e(en eere-bestuur te benoie(m(ein, en ontvinsen de BlaiDctie iop pins wlerk van1 Z, D. H. den Ajartsbissobop van Utrecbt. Op 26 Augustus wierd de Bond te Leien-wlaxdein défini tief geisticliit met 70 leden. die thans bat aanital vah 300 hebben bei^ikt Over het resultaat van m^fn p>gen had ik duis niât te klagan. J, J. VAN DER SWEIJ. (1) Kleine im,peria listen. • Nifet minder hevig werd gevochten in de streek van Bazancourt en Boult a/. Suippe, waarbij wij de buitenwijken vaa deze plaatsen bereikten. Wij rukten op, Bethaniville tegenover een hevig artillerie- en machinegeweervuur en wonnen terrain, ook ten Noorden van St. Clementl a/d. Arnes. Onze troepen in die streek trotfeerden onvervaard een zeer zwarea tegenaanval. Onze artillerie vuurde recht- ' strce/.s op den vtjand en maaide de vij-delijke bataljons neer. De vijand was ge-dwongen in wanorde terug te trekken. Bij de gevechten van heden werd de vrijmakmg van Reims voltooid. " PARIJS, 7 Oct. (H. N. draadloos.) Ten N. van St. Quentin ging het gevecht in den ioop van den nachfc met verhoogdo nevigheid voort. De vijand heeft vel3 po-daan om de Franschen uit de door hen verkiegen stellingen te werpen. De vij-andeîiike aanvallen zijn afgesfagen, be-halvo bij de Tillvhoeve, waar de vijand er 111 slaagde geringe terreinwinst te be-haien. Het gevecht duurt voôrt. Op het Suippefront blijven de puitschers nard-neiangen. tegenstand bieden en doen allea • om ner oprukken der Franschen îanga den noorcfelijken oever van de Suippe tegen te houden. De strijd is bijzonder hevig geweest bij Bertricourt, Meer naar het 0. hebben de Fransche troepen Si Masin&s veroverd. Op hun rechtervleu-gel zijn zij Hauvine ten N. van de Arnes oinnengedrongen. PaRIJS, 7 October, Qfîicieel avondbe-. ncht: In (de,streek ten N.0. van St. Quentin hebben verschiliende plaatselqka krflg&verrichtingen, door de Franscha troepen in den loop van den middag. ondernomen om hun front te verbeteren, uitetekende resultaten opgeleverd. Hei aautai gevangenen in het laatste etmaal gemaakt, bedraagt meer dan 700. Op het front van de Suippe en d® Arns& hebben def Duitschers hun tegenstand met laten versiappen. Aan de Arnea hebben de Duitschers in een verwoedea tegenaanval het dorp St. Etienne voor een oogenblik hernomen, hetwelk da Franschen kort daarna schitterend op-. nienw veroverden, waarbij ze een hon-. aerdtal gevangenen maakten. Veraer naar het W. bemachtigden d® Franschen na een verbitterd gevecht eea schansstelsel, dat het gebied -pal bezuiden, lsies aan de Suippe verdedigde en be-reik;en met de wapenen in de vuistt den' ; rand van St. Etienne aan de Suippe. De Frânsche detachementen hebben 1 zach op twee plaatsen een weg over dg rivier geùaand in de buurt yan Aumenan-: coui't--le-petit. I Eindelijk vermeesterden de Franschen op den linkeroever Berry-au-Bac. Het Engelsche legerbericht. * LONDEN, 7 October. (Reuter.l Offi-cieel: Wij hebben onze linie op hei front Noordwestelijk van de Scarpe vier mijlen " na,ar voren gebracht en Biachet St. Vaaal 1 en Oppy met meer dan 100 gevangenen 1 vermeesterd. Na de verovaring van Fr«snoy. LO^NDEN, 6 October. (Reuter.) Door ■ de vermeestering van Fresnoy, waarvan ■ Haigs bericht van 6 October melding ■ heeft gemaakt, bevindt de vqand zich op het front van 100 mijl, van Dixmuiden tôt de Oise, achter de linie, vanwaar hij den 21en Maart zqn aanval heeft ingezet, 1 Tan bet Maeedonisclie front. Het Servische legerbericht. > . LONDEN, 6 Oct. (R e u t e r.> Offictael, . Na de varmeesitaringi van Vramfla. hebben d« Servions de acbtervolgingi van den vijan^ voortgezet, waarbij zij 1500 gevangenen! helbben gemaakt en 12 kanonnen en 30 ma-; , chinageweran hebben vermeesterd. în Albanie. Het Itaikâssehs iegerberieh?. ROME, ô Oct. (Stefani.) OfficieelJ Niettegenataande het slechte weer en hei ongunstige terrem trekken onze troepen 1 verder op în de richting van Elbassan.) Zg hebben Lindas bereikt. v PARIJS, 6 Oct. (H a vas.) .OfficieeU blijven in Albanie, oprukken. De ber^ viëi» hebben Dibra bezet. Zie vervolg Tweede Pagina* )

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods