Belgisch dagblad

1384 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 06 July. Belgisch dagblad. Seen on 05 March 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/th8bg2jd49/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

le Jaarsfausf DONDERIXAG^ 6 JULI 1010. TMo. S54S» ABONNBMENTEN. Per 8 œaandea voor Hollai ( 2.B0 franco per post. Lo» aummers: Voor Holland 5 cei Toor Buitenland 7'/i cent. Den Haag. Prinsegracht S Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD 5 Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L, DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. - ADVERTENTIENf Vaa 1—5 regels i 1.60: elk$ regel meer f 0.30; Reclames 1—6 regels f 2.50; elie regel taeer f 0.5Q. B London : Dixon House Lloydî Avenue E C. GEWENSCHTE STRAFFEN. Men verdiept zich oixi. de passende straffen te yinden voor de ontaarde landge-nooten die zich bezondigen aan woorden en werken tegen het vaderland. De beste straf, die men die aîvalligen Zou kunnen opleggen is» meenen wij, hun te berooven vau de hoedanigheid van Belgischen ourger. Door liun verraad, hun geknoei, hun-ne desertie of hun -achter blijven, o£ hun handel met den vijand in oorlogstijd, hebben die aterlingen zich zelf , ipso facto, buiten de Belgische gemeenschap ge-jatelcT.2/ijn zij niet te kort gebleyen aan hunne elementairste phchten? Wanneer in een g-cslacht een lid zijne familie verloochent, vader, moeder, broe-der en zuster wil dooden of tôt den be-delzak brengen, samenspant met den doodsvijand van zijn huis, om het te ver-nçderen, te verarmen, te vernielen of ten verderve te brengen, erkent geen enkel bloedverwant nog dit familielid. Kan het dus anders in de graote Belgische familie ? Onverminderd de recliterlijke straffen, die de Belgische maatschappij kan opleggen en doen uitvoeren tegen onwaar-dige burgers, zou de grotte straf nog zijn lien vervailen te verklajen van aile rechten die zij, als Belg, bezitten. Behoudens die afzetting zou de eeuwi-ge verbanning tegen die valsche Belgen dienen uitgesproken te worden als g e-v o e 1 i g e sanctie van' het verlies van dit lurgerrecht. Langenooten meenen misschien dat wij te menschelijk zijn voor misdadigers die den kogel verdienen en in aile geval door den krijgsraad moeten worden ge-oordeeld.Heeft men echter nagedacht wat het ver-lies van het benijdenswaardig, (bur gerrecht beteekent? Wat de verbanning van die minderwaardigen na zich sleept ? De gestraften zouden zelfs geen paria iraen in hun eigen land, doch hun naairf 1—i-. ' ■ •• ... den waar zij hunne oneer zouden gaan yerbergen. Alieen in Duitschland of in Oostenrijk, in Turltije of in Bulgarije' zouden zij misschien aangenomen worden. Nochtans twijfelen wij dat die landen, yoor wie zij hun eigen vaderland hebben verraden of benadeeld, hun de naturalisatie zouden verleenen. Aldue zouden die outla-vvs in de we-reld blijven rondzwerven, erger dan As-haverus, erger dan Kaïn die zijn broe-der vermoordde, omdat zij hun eigen moeder, België, aan den yijand hebben overgeieverd. Alies wat die geschandvlekten in België bezitten: goederen, betrekkingen, handel, nijverheid, broodgewin, familie zouden zij moeten verlaten. Ailes wat hun toebehoort, zou opgeruimd werden, op-dat er niets meer van hen zou overblij-ven dan de herinnering van een bevlek-ten naam. Bovendien eischt de publieke opinie yan België van nu af dat de regeering naar middelen zou uitzien om terug te komen op naturalisation van gewezen on- , derdanen van de landen, die met ' ons in oorlog zijn. Wie van hen niet recht in zijn schoenen ging moet onme-dedogend voor eeuwig ûit de Belgische maatschappij geworpen worden. In zeke- ; re groote steden dringt de stalen bessem I zich vooral op. Het volk zal de groote ' Paaschreiniging eischen en, nog het eerst, ! de snoode ondankbaren, die liet hoogst op ' de maatschappelijke ladder staan, buiten keeren. Geene genade! Geen mededogen! Niemand mag aan de gerechte straf vah landverraad onder al zijnê' vormen ontsnappen. Van geslacht -tôt geslaclit moeten de voorbeeldige straffen herdacht worden. En tôt blijvende schande dient een zwarte lijst bewaard, de fISfet der ont-eerden en geschandvlekten nevens de gouden lijst onzer helden; de zwarte liist imrmm-U — J - ' DE TÛfcSTftllD • Geleidelijk en met succès wordt het Britsch-Fransch offensief aan de Somme voortgezet. Yooral rond Peronne, Es-trées, waar 500 Duitschers werden ge-vangen, Beïïoy-en-Santerre, de bosschen tusschen Aséevillers en Barleux. zijn in Franscho handen. Bellay en Barleux li'g-gen 5 tôt 8 kilometers Z.Z.W. van Pé-ronne. Zoo naderen de Franschen het knoopount van de spoorwegen Peronne naar Chaubres-Roye en naar Noyons en La Fère. Bezuiden Roy es schijnen de Franschen eveneens eene poging in te spannen om langs daar de Duitsche lijn door te breken en ze aldus tôt St. Quen-tin-Soissons op te rollen. De Engelschen vechten als leeuwen bij La Boisselle, die hun is. Men moet zich goed inprenten, dat de Duitsche verdedigingswerken al-daar, alsook te Fricourt, ontzaglijk zijn. De Duitschers beginnen zekere punten van hun front te verzwakken. Aile gar-nizoenen van België zijn te wapen ge-roepen en vertrokken naar het front. Dus worden aile reserves opgetrommeld. Lo Duitsche verliezen zijn aanzienlijk. Alieen aan gevangenen verloren zij meex flan l A A A A - ' eestreden v Tordt steeds hardnekki! den rir, n vierde maal verovei aan Thiaumonl d«n bestrekea CVrXenlï ven echter m de j no men batterij nesteft 1 ^ dô g' Aan het oostelijk front hebben de Ru' Ben nieuwe suecessen bpbatw aan de beneden Lipa,- aan de' Stochod bi3 Lipa waar zij 1000 man kri-g^ Vangen namen, bi] Issakof, bi« KoiomP în ' hnZi| \et dr- Potok Tsiarn^ en honderden knjgsgevangenen en vif kanonnen. Ten N.O.' van Baranowitsj, waar i Cngeveer 3000 Duitschers gevangen n tten' benevens kanonnen en machines Weren. 6 Italianen volmaakten in het Po: nadal en bij Asiago hunne vroegere suc-cessen. Op den Karst, bij Monttalcone namen zij nieuwe versterkingen en 400 j gevangenen. ' _ i Ook in Armenië, bij Baiboert, hebben de Russen een mooi succès behaald, ter-wijl in Oost-Afrika de Duitschers meer | en meer weggedrongen worden. — | NIEUWE QVtRWINNING DER BELGEN IN AFRîKA. Een officieel, telegrafisch rapport van gene-raal Tombeur, hetwelk te Havre uit Oost-Afrika is ontvangen, meldt, dat de Belgische troepen aldaar den opmarsch over het geheele front hebben voortgezetj en daarbij de terug-tiekkende Duitsche troepen dicht op de hielen zaten. Aan dea Kogerastroom stuitte de bri-gade-Molitor slechts op geringen tegenstand. Nadat zij de rivier was overgetrokken, zette zij haar opmaisch in drie colonn^ naar bet Oosten voort en bezette op 26 .J uni Biaramulo. Den volgenden dag viehnvooruitgeschoven afdeelingen een dagmarsch ten Oosten van Biaramulo een vijandelijke afdeeling in de flank aan, die uit de streek van Keindehuma ten Zuidwes.en van Bukobe kwam. De L>uit-schers werden verslagen en trokken zich terug. In de streek van het Tanganika-meer wei-gerden de Duitschers den strijd te aanvaarden, toen zij zicb bedrei^d zagen door afdeeliagen der brigade-Olsen en gaven hun stelling bij Ribeco op, die op 16 Juni door de Belgen bezet werd. De achtervolging wordt voort-gezet.Biaramulo, dat op sommige kaarten ook als Mjaru Wungo vertiield staat, is een ge-wichtig kruispunt van straatwegen^ in de streek ten Zuidwesten van het Victoria-meer. Keindehuma ligt op den rechteroever der Kagera. DE BETEEKENIS VAN K0L0MEA. De Daily Telegraph ontvangt een tele-gram uït St. Petersburg, gedagteekend van Zondag: Door de vermeestering van Kolomea heeft generaal Letsjitski zich m het hezit gesteld van een belangrijlken tak der zij-waartsche vcrbindingen van den vijand. De spoorweglijnen loopen van Boedapest over de Karpathen naar Kolomea en Le.m-l berg, vanwaar zij aansluiting hadden met - de spoorwegen achter het Duitsche iront ! door een lijn tusschen Sokoel en Wladi- - mir Wolynski en een tweede tusschen - Kowel en BaranoW"itsji. Door deze scha-.- kels had de vijand een bijna rechtstreek- sche verbinding van Riga tôt aan de i- Roemeensche grens. De Russen moeten s nog ,10 mijlen verder oprukken, alvorens , zij deze verbinding volkomen hebben^ ver-!- broken. Er is namelijk een tweede tak, a die van Delatyn recht naar het Nooruen n loopt naar Stanislawof, na de Karpathen :r te hebben doorsneden, en wélke een sclier-pe 'Oostelijike bocht naar Kolomea ver-ij mijdt. Is deze tak bereikt, zooals binner i- enkele dagen zeker schijnt te zullen ge-e_ beuren, dan zal de vijand geen spoor-verbinding tusschen Hongarije en Galieii 'i-J ten Oosten van. Lemberg meer bezitten # Links en Redits. \ Onze Russische bondgenooten De Russische minister van Finarioiën er de chef van den staf van het Kèizer-Jajls.o leger hebben, vergezeld van de af-gevaardigden van de verbonden na'ties, de gewestelijike munitiefabrieken in den ointrek van Le Havre bezocht. Koek van denzelfden deeg. De N. C. meldt : De Vlaamsche organisaties in België hernemen hun bewegmgsvrijheid, wat be treft de actie voor de Vlaamsche be langen. Nu weer heeft het Vl'aamsch Verbond van Antwerpen vergaderd, op 18 Juni, en met algemeene stemmen de-[ zelfde motie ten gunste van R. De Clercq en Jacob a&ngenomen, als indçrtijd hel Algemeen Nederlandsch Verbond van Antwerpen heelt gedaan. Bovendien werd het volgende besluit genomen ten gunste van de Vl'amingen in î\Too rd-Frankrijk : ,,Het Vlaamsch Verbond van Antwerpen, door de onreehtmatigo taalverdruk-king waaronder in Fransch Vlaanderen de Vlamihgen gaan gebukt verontwaar-digd en verontrust, drukt den wensch uit dat, nu deze wereldstrijd ook om het levensrecht der kleine volkeren wordt gestrtden, voorgoed aan die verdruk -king een einde zal worden gemaakt en in de toekomst de kultureele ontwikke-ling van Fransch-Vlaanderen, ook door de staatsmacht, in haar geheel zal worden v er zeker d." Het Haagsche blad voegt er niet bij, dat het Vlaamsch Verbond van Antwerpen gesticht werd door Tone Jacob, die zich zelf aldus heiligverklaart. Kan het gekker ? Wat de gestemde motie, betreffende Noord-Frankriik, aangaat, de Duitsche kapitein Wille, schrijver van een bro-chuur over dit gewest, zal wel de touw-tjes vastgehouden hebben... Hoe de tofestanden kunnen veranderen. V --J.. sJbo.'Jic zou het kunnen den vrede zijn, opgelegd door de Bondgenooten. Juist daarom laat de Duitsche regeering vrije baan om dit tliema te bespre-ken in de pers en in -den Rijksdag. Men zal werkelijk wel aannemen, dat zij sterk gènoeg gewapend is tegen al deze uitla-tingen, indien zij deze vredesbespiegelin-gen nadeelig achtte voor de Duitsche be- langen. . Juist daarom moedigt zij bij de neu-tralen ajle gedachtenbeweging en initia-tief der leidende elementen aan met het doel zoo rap mogelijk een einde te stillen aan de vijandelijkheden. Duitschland is dus bereid ons den vrede toe te staan. Gisteren heeft het den oorlog gewild en ontketend; heden snakt het naar den vrede. Wachten kan ons niet schaden. De Duitschers moeten aân den lijve voelen dat de wereld nog niet rijp is voor hunne dwingelandij en overheersching. Dat is het werk voor morgen. — SIEiîSeUEPPElI. De zon bestaat. Wie zal 't ontkennen? Al is het, door winternevels besluierd, Dat ze in den langen winterslaap luiert: En 't goud niet langer is te herkennen, — De zou bestaat, al is ze gesluierd. Maar als er die sluier overhing, En doodende bleekzucht het blozen bevmg K!wam toch weer de lente met tranen vat: vreugd, En wees de zon op haar eigen jeugd Tôt haar eigen zaal'ge verwondermg MARTIN PERMYS. De Belgen in de mun tiefabrieken in Frankrijk. Wij ontvingen een onderstaand schrijve: uit Frankrijk. Daaruit blijkt hoe ijverig d Belgen deelnemen aan deft aanmaak va munitie. Talrijk zijn ze die al hunne krachte wiiden aan de bevrijding van het vaderlanc R.... den 22-6-'16 Beste Vriend, Ik bevind mij nu in de stad.... d ongeveer tachtig duizend zielen telt. Het eene zeer voorname industrieele streek wa; zich op 't oogenblik v ij f d u i z e n d Be gen bevinden die meestal afkomstig zij van Chatelet, Bouffioulx-Arsimont. All( werken met veel moed en volharding in ç arsenalen voor den aanmaak van minutie. Het is bijna ongelooflijk de groote hoeve( heid munitiën die aldaar gemaakt word Dank aan de goede mrichting en het ve standig bestuur is men er in gelukt de aa maak zoo hoog te doen stijgen dat er a 11 dagen meer dan honderd ^ gons van 15 ton elk uit de f brieken gevoerd worden. 1 nu vergroot men nog de fabrieken op ee uitgestrektheid v a ri 25 h-e c t a r e n. Die streek is ook een centrum v gastvrijheid ; het klimaat is er zeer zac voornaamlijk in den winter. Er is een pa dat met veel smaak beplant is, en waar m . prachtige palmboomen in voile lucht aantr i alsook „kurkeiken" van eeû meter d . meter. De Ifolkerenkrijg. Oe slag de Scbiessïi©* •» Oe Franschesi vooi* Pcronne> • O4all©0 Huifsche krSjysgewaaige^en, De Britfen Ssefaouden La EoisseiSe. — He vijancl heroverl Tiisisaïment bij Verdun woor eie 4e maal. — Russie se?lie ©we^wïsuBîâBig te ^^paBîSïafâtsji en iaij Kolomea. — l^aliaaBtsciiesuccessesi op e&en ICarsf en bi] Asiago.—. Be Eelgen ves^slaan aie ûuàiscfaer-s in Afrika. Een nacht in de loopgraven bij Pervyse. (Van onzen oorlogscorrespondent E. P.) II. ^ 't Is maanlicht, verraderlijk maanlicht. En toch maar voorwaarts! Maar hoe den vijand naderen zonder zich noodeloos bloot te stellen? Slechts zeven honderd meters scheiden ons van de Duitsche linies en de yijand heeft een verwoed bombardement ingezet. Een omweg makend bereiken we de boyaux die naar de eerste Belgische linies, leiden. In eenderij gaan we nu langs de diepe donkere groeve, struikelend over ge-ledigde conserve-doozen — en mag ik het zeggen? hier en daar uitschuivend op een stuk weggeworpen brood dat onze soldaten in overvloed en nog wel wit ontvangen. Hoe lang duurt zoo een tocht va* een paar honderd meters ! En hoe aardig doet het wanneer zoo nu en dan, een vijandelijke projectief plots met een ,,zwoei!" in de malsche aarde ploft! Eindelijk zijn we in de eerste linie aangekomen. Hier zullen we den nacht, een nacht van intens bombardement doorbrengen. Een lange rij barakkementen, beschermd door een hoogen aarden voorwal en daar binnen een diepe in de aarde gedolven groeve, ziedaar de loopgraaf. Om hunne voetm uitgehouwen, in vorm van alcove, waar eene dikke strooilaag of eene brits hen toe-laat, bij aflossing, eenige uren rust tegenieten. De loopgraaf zelf is een geweer hoog en van schietgaten voorzien. Het zicht geeft op een watervlakte : dat is de \ zer. En daar-achter ligt de vijand. Slechts vier honderd meters scheiden ons van elkaar. Vreemd doet het eerste maal aan te weten dat men met de Duitschers, met den overrompelaar en tiran van zijn v°lk borst tegen borst staat ! In de loopgraven. In de Belgische loopgi&ven is» ieder op ziine post. De geweren liggen op vinkenslag door de schie.tgaten, de schutters zittén neergehurkt met elkaar te vezelen, gereed om op het eerste signaal van onraad op te springen. Onraad wordt verhoed door de mannen der voorposten. Die zijn tôt aan den oever der inundatie geslopen; waar ei-landjes te midden van den grooten plas liggen, hebben ze zelfs de vermetelheid zoo-ver gedreven tôt in granaatkuilen te dringen die vlak voor den vijand in de aarde geslagen zijn. En daar bespieden ze de vijandelijke bewegingen en geven het alarmschot zoodra de vijand opduikt om aan te vallen. Bombardement. Het bombardement dat' eerst dicht bij Nieuwpoort woedde, heeft nu zijn _ hoogte-kracht bereikt bij Pervyse. Als duivels de: helle vuren de Duitsche batterij en naar onze stellingen toe. Men ziet de vlagen van pro iectielen niet aanlcomen; alieen hoortmei 1 het schot daarginder verre in de duisterni: waar Tervaete moet liggen.' Dan vliegen ds aranaten over den Yzer, zingend een kristal helder lied als gleden — o, ironie 1 — feeen vingeren over de toetsen van een vleugel ' klavier. En als een feërie ligt dan schuldeloo de"waterspiegel. Onder den kus der maan ei de streeling van het nachtwindeken dartele: de zilveren golfjes nu en dan goud-dooi streept door de lichtkogels die dan vijand i I de lucht jaagt om het terrein te verkenner e langs waar de Belgen hem kunnen overvaller II En in breeden zwier slingeren de Belgisch î1 batterijen over ons hoofd hunne vlagen nas l> de stellingen daar ginder voor,ons. Dofi ontploffingen daar, soms gepaard met ee scherp gekraak van planken der loopgravei e en daarna splinters die in den ronde nee is storten. Aan onze zijde zwoeiende ontplo ir fingen, nooit op dezelfde plaats, zondi 1- -methode in den bhnde geworpen. n Zoo gaat het urenlang als m het land d n stormen. In de loopgraven zwijgt men < le is ieder op het ,,qui vive." Maa.r de actn il. teit van den vijand bepaalt zich tôt e< i- artillerie-duel.- De granaten trommelen < ,t. onze hersenen en minuten schijnen ala r- -uren. Toen ik mijn radio-uurwerk raa n- pleegde, een uurwerk dat in de duisteri . e de wiizers en uuxcijfers automatisch v< a- licht, en te Parijs voor 10 frank verkrijgba a- is, was ik als met verstomming geslagen. în dacht in de loopgraaf een meuschenlev ne doorgebracht te hebben en 't was nog nn pas 1 uur in den morgen. an' Nog lang lachte de zilvere maan met m ht verwondering, trachtten de zilveren golt rii van den Yzer mij te wiegen met îllusie en brulden de kanonnen mij aan vooraleer eft dageraad mij herinnerde dat, na de na< ia- van den oorlog, ook komt het morgenelo der victorie. De reusachtige taak der geallieerden. De oorlogscorrespondenten in het En;« gelsche lioofdkwartier melden, dat de bel-zwaren, aan de taak der geallieerden verbonden, te verklaren zijn door dea' aard der Duitsche stellingen, die, ruw. : gesproken,, uit drie deelen bestaan: ten, eerste uit een doolhof Van loopgraveiï, ten tweede en ten derde uit rijen veld •' Werken en dorpen, die weer door loop-1 _graven met elkaar Verbonden zijn. Omi deze dorpen te bereiken, die in ware vegh tingen herscliapen zijn, met diepe kelderâ en schuilholen, die met elkaar in yerbin? ding zijn gebr.acht, moesten de aanvallersj vier rijen loopgraven veroVeren, bestret ken door machinegeweren, die tôt op hef oogenblik van den aanyal op geheimzin-nige wijze verborgen blijven. Dan brengt de oorlog nog dit nieuw«( Verschijnsel, dat men, terwijl vroeger dài yeroverde loopgraven bijna dadelijk t<# gen den vijand konden worden gebruikt door de borstweringen aan den andererf kant van de aardgeul over te brengen, thans geheel nieuwe loopgraven moet. aanleggen, daar de onde met den grond gelijk zijn gemaakt. Terwijl dit gebeurt, maken de troepen; zoolang gebruik van de granaatkuilen. Dit werk is wel het zwaarste, daar dat vijandelijke artillerie on al , de,™ llllJ™gewuuuéu zuvjr noog xs geweesi . als thans. Een medische post meldde, dat vier vijfden zijner gewonden lichte kwet- suren hadden. Dit is geen toeval, maar, het resultaat van een conséquente, gron- dig uitgewerkte, methodisclie gedragslijn,( die door de geallieerden wordt _ gevolgd. Maar ondanks de yolmaaktheid der ar-tillei'ievoorbereiding ontkwamen sommige brokstukken der prikkeldraadversperring toch nog als door een wonder aan de algemeene Verweosting, en daar werden dan ook de meeste verliezen door den aanvaller geleden. De Duitschers rekenen nog steeds het meest op hun mitrailleurs yoor de yer-dediging. Dezen verschenen op een ge?, heimzinnige manier uit de schuilholen, soms 40 voet diep, en werden met de grootste dapperheid bediend. Het is reeds thans zeer duidelijk, dat het groote offensief, hetwelk thans aan, den gang is, een kwestie yan langzamç en vinnig betwiste vorderingen zal zijn. De verwoesting yan een machtig, fijn< jnazig net van verdedigingswerken, di« krioelen van ontelbare kanonnen yan al-lerlei type zal een zaak van verscheide* ne dagen heVige beschieting moeten zijn. Frankrijk's koloniaie troepea. Een correspondent van de „Daily Fx-: press" bcschrijft aldus de Fransche kolo.-i ■ niale troepen: _ i In een van deze dorpjes lien ik eett s kolonel van het regiment Spahis ontmoet, : de prachtigste éh dapperste figxiur die - ooit in een roman, fcelfs die van Ouida, - voorkwam. HiJ heeft zijne ondergeschikten) - werkelijk lief en zij koesteren voor hem 3 eene hartstochtelijke bewondering. i „Zoud't u mijn dappere jongens eens i willen ^ien?" vroeg hi] glimlachend. ,,Komt - u mee, dan zult u zien hoe , zicfi i op de manier die hun het meest hjkt, l, vermaken." L l. ,WiJ wandelden langs de dorpsstraat, gin-? e gen een tuin in en kwamen vervolgens r in èen kelder, waar de zonderlmgste groepi e Oosterlingen bijeen was, die ik nog ooit n eezien heb. . i In het halfduister van den kelder, die r- zeer ruim was, zaten een paar honderd f- man gehurkt om een paar dansers heeii, ;r die onder begeleiding van een guitaar-vormig instrument en een doffe met ne ;r hand geslagen trom een vreemde, eento- :n nige dans uitvoerden. i- Er waren daar Moren, Turco s, man- :n nen uit Tunistan, Algerijnen, Mahcmneezcn, >p M'zabieten en andere rassen bijeen, ancn as gekleed in Mfde boernœs, met talbamen d- op het hoofd gêbonden met veelkleur^e ds chéchias, witte linnen Lr°ckerln<i^";ul,n ; >r- door breede sjerpen werden opgehouden> ar en op iederen tulband pr#te. een Fran- en "'En leSjl ^e ' beide mannen dansten, ar zongen de anderen een wild lied. Het was een gezicht dat een vrecmdo ijn ontroering wekte, maar ik kan n^n ^ jes drukken moeilijk beschnjven, vooral met en de vurige toespraak van een Moor, di« de ons™ het Fransch aansprak en çns, ■ht do geallieerden, als broeders opnep, ota rén Frankrijk te helpen overwinnen ett de haren te verpletteren."'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods