Belgisch dagblad

1035 0
22 December 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 22 December. Belgisch dagblad. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2804x5584h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Iste Jaarofaug WOENSDAG 33 DECEMBER 1915 —— ■■ ———.—rar——»——B——gow^W———WWB*——■**—w— JVo. 84 ABONNEMENT EN, !Per 3 maanden voor Holland ' i 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland 5 cent ïoor Buitenland 7'/s cent. Den Haag. Prinsegraclit 39. Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERB1ET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. * « ADVERTENTIÈN: Vaa 1—5 regels f 1.60: elif regel meer i 0.80 ; Eed ameà 1—5 regela f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E. C. MODUS VIVENDI. Wanneer man en vrouw op gespannen. voet Wat het Belg sch Dagblad betreft leven en beider huwelijk een Oestendig krakeel het behoort tôt geen enkelen groep. Het is alleen geworden îs, gebeurt het dat verkleefde huis- in eenklank met de groote massa Vlamingem Vrienden, die eene scheiding duchten, met die achter den prikkeldraad moeten zwijgen, een modus vivendi voor den dag kemen. om niet aïs de heer Allons Sevecs veroor-Onder voorwendsel dat de Viamingen, vooral deeld te worden, doch wij verklaien e^ns en de Viamingen die thacs in het gastvrije Ne- voor a'tijd dat wij het handvolle je Vlaaro-derland verblijven, verdeeld zijn, lezen wij s c h e S t e m m e r s en Posters als de dat Hollandsche vrienden der Vlaamscbo zaak vijarden van België .beschouweo, als manoen dergelijk verge^yk voorsteilen. die de Viaamsehe zaak gansch ten onder Het trof ons dat die voorsteilen op het- zouden heipen tôt voordeel van Duitschland's zelfde tijdstip gedaan worden door Het poiitiek van annexaue had men hen laten be-Vaderlaud en DeResidentiebode gaan. Bijgevoig kan geen eukel trouwe Belg alhier, en ook door den NieuwenAin- e« overtugde Viaming do miuste voeling met sterdammer, drie grondig verschillende die afvalligen en aposiaten hebben, ver van organen der Nederlandsche pers. Wij stippen met hen rechtstreeks of onreohtalreeks samen alleen dit verschijnsel aan, zonder voorloopig te werken. Hier geldt het iminers : „Wie niet te concludeeren, met ons is, is tegen ons." Wij twijfelen niet het minst aan de oprechte Hoe kan de heer L. Simons dien ijdelen jnzichten van die „eerlijke makelaars", doch droom van verzoeniag koesteren als hij zelf meenen dat zij hunne moeite en hun tijd ver- erkent dat de Viaamsehe Stemmen samengaan "liezen. met zekere pro-Daitsche elementen; als zijn Als wij onbewimpeld er dereden van mogen oordeel bevesiigd is door Het Vaderland zeggen, dan willen wij hun verklaren, dat de van 's Gravenhage (No. 352j dat de volgende Belgen, zoo mm als de Hollanders, eene regelen schrijft, die wij, Belgen, in onzen geest vreemde imnenging, zeiis van hunne beste zullen prenten : „Duitschland's Belgi- buren en vrienden, moeilijk kunnen lijden. sche poiitiek klopt ook met de Het gaat hier immers enkel en alleen om begunstiging van de Viaamsehe eene nationale Belgiscbe vraag, die slecuts seheurings- en scheidingsb e w e- door Belgen kan en zal opgelost worden gingen door de Daitsche pers." zonder tusschenkomst van buiten anders. Dezelfde courant had reeds in haar 2e Zulks schijnen onze goede vrienden uithet avondblad van 15 December j.l. geschieven oog te verliezen, anders zouden zij zich niec „Het kan dan ook geene ver- aanspannen om er.n chimera na te jagen of wondering baren dat het sebei- water en vuur te willen vereenignn. dingsdenkbeeld, in welken vorm Sedert des dag, waarop de v.^and van ons dan ook, het krachtigst gepro- vaderland het vodje papier en zijne hand- pageerd wordt in een blad als teekening versebeurde, hebben aile loyale^ de „Vlaamsche Post", dat in België Belgen hunne peisoonlijke en politieke, sociale, verschijnt onder de goedkeuring economiscbe, kerkelijke en taaltwisten voor- en niet baiten den invloed van Joopig op den zo;der geborgen. het (Duitsche) gouvernement, en in Enkel en alleen bezield door de gedacbte 1 sterk D aitsoh gezic da „V ; aain- de recbtvaardige zaak van België te doen sche Stem" die te lande wordt zegevieren en ons land vau vreemde smetten uitgegeven." gansch te zuiveren, hebben aile Belgen, zonier Welk Nederlander met gezond verstaud onderscheid, hun K-oning en hunne wettige en kieschheid zal er dan nog aan denken een • regeering goed en bloed toegezegd. Ook modus vivendi te scheppen tusschen Btr jden of lijden zij, zonder andere neven- „sterk Duitschgezinde"' elementen- en door en bedoeliog, tôt het einde toe. door loyale 4 0U0 000 Vbimingea, waarvan wij Hunne leus : „Eendracht maakt macht" is de onwiikbare verknochiheid zien bevestigd- niet meer een loutere wapenspreuk, maar wel door dagelijksche daadzaken, door ontbering «eu tastoare werkelijktieid, omdat de beviijding en gebrek, door het heilig bloed der Vlaam- des vadenands zonder eendracht een mytbus is. sche zonen aan den Yzer? Kjachtens die heilige eeridracht kunnen, Tusschen hen, die België willen verdeelen jaoch mogen de loyale Viamingen dulden —• ten bate van den keizer en wij, gaapt een voor de deugdelijkheid vau bunne zaak zelve— met te overbruggen afgrond vol onschuldig dat over taalgeschilien worde getwist in een bloed. Moest de Duitsche vijand morgen op vreemd land, zoolang België onder den bak ééumaal al onze Viaamsehe wenschen ver- van de duitsche tyrannen ligt. vullen, zijne geschenken zouden wij met ver- De heer L Simons beijvert zich vooral om ontwaardiging van ons afstooten. Dit is het het modus vivenui aan te prijzen in een uit- antwoord op de Vlaamschgezinde poiitiek voerig artikel van den Nieuwen Groene van Berlijn. (18 December). Hj geeit zich danig veel Hoe luttel denken de Viamingen thans.aan moeite om de ver.-cbiileude Viamingen bij de taalgeschilien 1 eikander te brengen. Hij onderseheidt onder Voor hen is de Duitscher, die Visé of hen, zeer willekeurig, het is waar, drie groepen : Dendermocde platbrandde, de alge.tieene de oagemaskerde duitecbgezinden van de vijand. V 1 a a. m s c u e Post, de gemaskerden van Dinant is hun zoo lief geworden als Leuven, de Viaamsehe Stem en den groep van door de gruweien van den ooilog, door het V r ij Belgi.ë. eendrachtig vergoten bloed op het slagveld, Ziebier wat de heer L. Simons schrijft: door betzelfde onnoemelyk lijden van 7,OUO,000 wToch staan, na de laafete uiteenzettingen Belgen binnen en buiten het land. ook van mx\ Erans v. C'auwelaert in V r ij De heiiige wapenstiistand onder aile Belgen, Beigië deze „loyalisten" niet zoo ver meer af die deze oorlog tôt broeders beelt gemaakt, van den middengroep dac — indien geen zal slecbts eindigen aïs de laatste Duitscher bijkoms'tige overwegingen omtrent de oppor- België's grond zal hebben verlaten. tuuiteit van geheel deze efrijdbeweging op in het belang van de Viaamsehe zaak zelve, dit oogenblik, en het samengaan der Vlaam- in het belang van de Nederlandsche taal in eche Stemmen met zekere pro- België, in het belang van de goede betrek- Duitscbe elementen in ons land hier kingen tusschen Nederland en België, ook na tegenwerkten — een goede verstandhouding den oorlog, dien wj zullen winnen, wij marte- op den duur beboeft uit te blijven." , laars van het recht en van de eer — smeeken Voorzeker zal het achtbaar Kamerlid voor wij dringend onze Hollandsche vrienden ons Antwerpen zelf den heer L. Simocs terecht- niet meer over taalgeschilien te spreken. wijzen en doen inzien dat hij zich bedriegt Verdere bemoeiing van vreemden kan onze van a tôt z. aaak niets anders dan sebaden. Italie uetat tiare voorzorgeB Belglseh leyerliericM. tegen Duitsche aaislagei. Hevig kanongebulder op gansch het Belgi- sche front. TT-. Ons geschut beelt de voorloopige verdedi- (r^sclip* rwwZ à'Ai (le En" gingswerken der duitsche stelling te Vicogne h g Italie verwittigd heeft, vercield en belet nieuwe werken m't noorden ï frïl ln -8 mt AmerikaanSohe havens van Dikmuiden te beginnen. vertrokken om m Italie aanslae™ je Piegen voornamelijk op Italiaa.nschc , ûandelsschepen. „ _ _ - » —g I)o S e c M o zegt, dat dit nieuws in «S " ■ sticS. Staat u™®' de 8ePJeegde hrand- » on hA? fP schip van NaPels, dat w. . , f „ OP net punt stond iiaar de Eeeï'vche Zee Wie ZlCtl van nu ai VOOl' 8 maan- v*ren, en op de elapelpiaatsen te tefua , M , K , , Het blad vraiat ^,'1 , f den op ons blad abonneert, ont- van t vraagt eene cSUerige bewakmg 1 ' fabiîekon Plaatsen' wapen" 011 vangt het „Belgiscli Dagblad" tôt — Nieuwjaar 1916 kosteloos. Links en Redits. Tegen den Duiischen handel. Afgevaardigden van de Engelsche lian-delskamer te Parijs hebben eene bijeen-komst met het comité van denFranschen Senaat gehad, om te onderzoeken hod de economischen hulpmiddelen na den oorlog zullen ingerichU worden. De voor-zitter der Britsche haiidelskamcr drong energisch aan op een handelsoorlog, tegen Duitschland na den oorlog, maar nog tijdens den oorlog. De behandelde kwesties waren: de inrichting van het krediet, het vervoer, de voortbrengst en den aarbeid, alsmede eene overeenkomst tusschen de geallieerden, om de har.dels-concurrentie van den vijand na den oorlog te bekampen. De brevetten moeten met zorg bestudeerd worden, omdat zij thans de Duitschers toelaten er geen acht op te geven. Oe pastoor van Sompuîs. Het 5e Fransch gruwelrapport spreekt uitvoerig over priester Oaden, pastoor van Sompuis, die doodgebeuld "\verd door de Duitschers. Bij den pastoor hadden zij, een brief van zijn broer, oud-officier, gevonden, waarin deze niet met malsch-heid over den vijand sprak. Dit was vol-doende om den pastoor, die 73 jaar oud was, gevangen te nemen met zijne oude meid en twee parQchianen. Twee nach-ten gaf men hem geen eten. Onderwege hagelde het op hem van slagen met de geweerkolf. Daar de ouderling niet meer voort kon, stak men hem op een been-houwerskar. Te Suippes werd hij ge-schud en ondervraagd en bleef den gan-schen nacht buiten in den regen. Te Vouziers waren soldaten en officieren opzetteiijk gekomen om den ouden pastoor te mishandelen. Zij spuwden hem in het gelaat ; sloegen hem met hunne rijzwepen, wierpen hem omhoog om hem op den grond te laten vallen en brach-ten hein met de hakken hunner rijlaar-zen en met de sporen stompen en ste-ken toe op de armen, de dijen en de borst. De arme ouderling ademde bijua niet meer. 's Anderendaags stierf de mar-telaai' in een gasthuis te Sedan. De junkers naar do maan. De nieuwe Almanach de Gotha bewijst dat gedurende eerste 10 maanden van dit jaar werden gedood: 186 Duitsche gra-ven, 456 baronnen, 592 leden van ouden-en 552 van jongen adel. ' Onder de gesneuvelden telt men 6 gra-ven van Stinkenstein, en evenveel van Dohna. De familien Dalwigk en Wangenheim verloren elk 9 baronnen. Onder de oude geslachten verloor deze von Wedel 16 leden, waaronder twee graven. De tal-rijke familie Biilow, verloor elî leden. Na die verliezen worden de Junkera achter het front gestuurd, b.v. te Brus-sel waar zij zich kostelijk amuseeren, ofwel langs de grens, waar zij op aller-lei wild, mogen jagen, de roksnippen in-begrepen. Intusschen mogen de zonen hunner pachters of de proletariërs zich voor die heeren laten doodschieten. De eerhersteil ng der pijp. Geestig spreekt Le Temps over de eerherstelling der pijp, die men vôôr den oorlog niet in een deftig gezelschap noch op straat in eene even deitige stad mocht rooken. Dank aan de ,,poilus" is de pijp zelf deftig, élégant, chic, fashionable. De pijp, die gedoogd. wordt is de Engelsche pijp, de korte pijp met blonden tabak. Men mag haar rooken in aanwezigheid van dames, maar wie het pijpje rookt, moet in de loopgraven geweest zijn. En bierr-in Holland, kenden wij maar de loopgraven van Zorgvliet. Hier zal men dus de ijdele, hooghartige, en verwaan-de sigaar blijven rooken, ten ware ieder-een de eenvoudige, een beetje ruwe en intime pijp verkoos. Voorzeggingen. Aldus luidt de voorzegging van Johann Wallich : „In de laatste tijden der we-reld zal het Duitsche rijk verscheurd worden door de wanorders en de twis-ten De oorlog zal het vernietigen. Vijf koningen zullen tegen den koning van den Zwarten Adelaar zich vereenigen, om hem te vernie!en, hem en de Evange-lische leer. Een ander adelaar zal den oorlog beeindigen. Daarna zullen do zwaarden in ploegscharen worden ver-anderd en çîe wereldvrede zal voor altijd zijne welddden over de aarde versprei-den. ,,Wat Willem II gerust stelt is dat Nikolaas Drabitius in Lux in Tenebris meldt, dat de Oostenrijksche monarchie in puin zal vallen en dat hare staten Brandenburg te goed zullen komen, dat uit Duitschland de afgoden zal verja-gen." Daarom heeft Eitel—Fritz, de 2e zoon des keizers, waarvan men zoo wei-oig hoort -spreken, Magyaarsch geleerd. De Belgen te Dieppe. Het belgische garnizoen te Dieppe telle 900 man. Die mannen zijn thans naar Honfleur vertrokken. Zij worden vervan-gen in de kazerne Duquesne door hun-19 makkers die reeds den veldllocht heb->en mediegemaakt en herstellend zijn in lo belgische dépôts. Dieppe wordt een nstructiekamp vooir oude militairen. "Ma-ior Siron, een Bruggeling, kommandeert e Dieppe. DE TOESTAND Toen Kitchener Griekenland bezocht, be-zichtigde hij meteen de stellingen der bondgenooten op Gallipoli. Van toen af had de Engelsche veldheer besloten, die; , barre, streek gedeeltelijk te doen ontmi-men. ^ De Dardanellen was het niet mogelijk ^ te forceeren. De natuur en de zware " kanonnen en ook wel de strijdlust den -Turken zouden die doorbraak verhinde-" * ren. Yeel volk hebben de Engelschen aldaar gelaten, meest allen Australiërs, ■ en de uitslag heeft de verwachtingen niet beantwoord. Thans zijn de Engel- i scho troepen te Sulva en in de Anzac- j streek zonder verliezen weggenomen. De Turken gewagen van eén hevig ge-vecht bij Seddul Bahr, dat waarschijn- !; lijk gediend heeft om den aftocht der Britsche hoofdmacht te maskeeren. De teruggetroklcen troepen zijn waar- j schijnlijk naar Saloniki gezonden. ^ Die mislukking is te wijten eerstens . aan een gémis aan organisatie en voor-bereiding. Tweedens hebben de bondge- fi nooten den weg door de Dardanellen niet " meer noodig, vermits- Saloniki voor hen eene basis is en zij langs die haven en vervolgens door het binnenland kunnen oprukken. Waarschijnlijk zullen de bondgenooten een zoogezegd gorclijn van h troepen op het schiereiland laten, om er 1 de Turken in bedwang te houden. 1 Do concentratie der geallieerden te Saloniki schijnt de Centralen bijster niet ( te bevallen. Die haven, welke zoolang s door Oostenrijk is begeerd, wordt thans ] flink versterkt. Aile gevaar or in zee c gedreven te worden, is thans geweken. De conferentien te Kales en te Parijs, J: heLben een volmaakt samengaan tus - s schen Engelsche en Fransche loger in het Oosten mogelijk gemaakt. Koning v Koistantijn zal, kost wat het kost, neu- j traal blijven. Het moet afrekenen met de levendige sympathieen van zijn volk, 'j dat beslist aan de zijde der geallieerden staat. ^ Saloniki zal voor de Duitschers steeds een bedreiging wezen. De Centralen beschikken althans over p voldoenrle lesermacht. om den voM-toclit in den Balkan te beeindigen, hoe-wel zij pressie op Griekenland uitoefe- j; nen. Aan de grens van Epirus is reeds . een. botsieg tusschen Bulgaren en Grie-ken gebeurd. Men weet hoe beide volke-ren elkander haten. j; In Perzië zijn de opération der Rus-sen succesvol. 5 Aan het Zuidelijk front artilleriege - ® vechten. _ , Sensatieberichten worden door zekerei ^ Hollandsche en Engelsche bladen, de we-reld ingezonden, over gebeurtenissen in het Westen. Dinsdagnamiddag liep het > gerucht in Den Haag, dat men te Vlis- ^ singen al (!) de klokken van de kerken in Vlaanderen hoorde luiden, alsof elke tong een Carolus of een klokke Roe-land bevatte. En dadelijk waren er zwartkijkers, die wisten te besluiten dat de Duitschers bij Yperen waren door-gebroken. Dat men het zwaar geschut v tôt Scheveningen gehoord heeft, is waar. i Calma ! Calma ! zegt de Spanjaard. Rond Yperen wordt over en weer heftig d ge&choten en de Engelschen hebben de u Duitschers bij Hallude een nederlaag toe- s gebracht. t1 M liscl areliMt over oiSb i ûBiwûist aai oei Yzer. ' k Te 's-Gravenbage heeft de heer Hubert 1 Hoste, uit Brugge, gesproken over de s oude bouwkunst aan den Yzer, die zich J1 zoo prachtig aan de oevers van dit we- b reldberoemd rivierken ontwikkelde. e Do Yzerstreek behùorde vroeger tôt het n biisdom Yperen. t De heer Hoste' heeft veel moeite ge- o had met het verkrijgen van zijn foto's z en verdere documenten, immers de Prui- e sische overweldiger belet, dat zij over e de grens komen. ;< Zeer vole gebouwen zijn in de genoem- v de streek opgetrokken van zandsteensoor- ii ten,, die daar inheemsch zijn of uit Noord- j, Fia.nkrijk werden gehaald. n In de 14de eeuw kreeg de baksteen- bouw de overhand, die later weer voor v eenigen tijd door natuiu-steen werd terug- ,j gedrongen. 0 Was in den aanvang de bouwstij'l groo^ tendeels Fransch, al dan niet via Door- nik in Vlaanderen gekomen, langzamer- , hand accentueerde zieh meer en meer f de zuiver Viaamsehe bouworde en dui- j delijk toont de heer Hoste dit uit de vele mooie voorbeelden van den bouw vau kerken, torens, hallen. Helaas koinden van zeer veel prachtige ^ bouwwerken alleen nog maar eea paar puiinhoopen oi in het geheel niets ver- ^ toond worden. .. Vaak moest de redenaar zeggen, dat bij Oip verzoek van degenen, welke hem de foto's hadden verschaft, niet mocht zeg-gen, van w^lk^ bouww,6Tken dciar de freurige overblijfselen zaïg. r Hij eindigde met eenige gevoelvolle c woorden, gewijd aan de toakomst van zijn 2 land. Vlaanderen zal later — zoo ver- a wacht de heer Hoste — eemigszins anders zijn, maar niet mander schoon, niet î mitnder Vlaams<\h <i.an vn.orheen. ' ïntploffiny van een Zeppelin bij Namen. Voigens mededeelingen van Fransch^ daden, die wij onder voorbehoud overt*-îemcn, zouden reizigers, die uit Brus* iel vertrokken en te Roosendaal onlangs iangebomen_ zij'n, verklaard hebben., da{ ;en Zeppelin ve rie den Woensdag, nahi| femen, door ontploffing vernield is ezj lat al de inzittenden gedood z^n. De ontploffing is door een defect aasj [en motor veroorzaakt. Het luchlschip ging in de richting vaiï rperen en liad eene groote hoeveelheicl lommen aan hoord. Drie boeren die in de nabijheid de)6 •laats waar het ongeluk gebeurde, w&rk-i aam waren, werden aangehouden en zon-< 1er uitleg naai* Duitschland vervoerd. , De Duitschers dachten daardoor de v'c£< talen van het vemieide luchtschip. tej oorkomen. [ lorlogstaxe van 6,000,000 Iranit te Antwerpeo. De heer Cools, Schepene v.an éeft de geaneienteïfliadsaittsng v(a,n 15i lecember den fiinancieelpn toestand der initweïpen blo.oitgelegd. t j „A,gn de sLa,d. Anicwerpen en de gememni* sn, des Gmhemjiig, werd doog; de D.uit» ehe O'verheid in Wovember 1914, eene po$« >gs&DhaiW?ng voor het lajnd, terugggebir|iC)h,li p 15 màlliioen. , Dit bedrag weid yppK geaamenlijke reke-limg, door do stad Antwerpen a*n de Duit-i cho leigc,rkas beî,a|iid. Om dàe betaliag te) unnen doen, ontleende de stad Antwerpen* oi'giens ovexeenkpmsten v,an 28 Wovembesq 914 eai 15 Mwt 1915, de noo.od'igô geiden^, pn eene groep biaiikhuàzen, koopllseden et* ij'zoïideren, die met de natioiniate Uank, wel-» ratlend en belangiooe, huinne medewei'king ?n bàjte vjain het a.jgeme^n verleienden. D© verviâJkiag deer vooi'loopdge geldschicr :nng weid bepflyld op 15 Decembeir 1915 erï r werd hetomen dit vooe dden da,tam de ooùcge betes'tkigen vooe de lesrugijetolinigj ouden gebeven worden, of eene definitieve jening œiîgcge'vehj om beéoeld bedflag tej elcken. Verder is do stad, oan te vooi'zien in den; ooétoestand uit dien oorfog gebojeD, de| ehoeften van liflire lijdende bevolking en de) ntstentejiâs Vi'in de gewono hulpmiddelea^ r de noodzakelijk geweest, de yolgendat îeningen ,aian te gaan : (oriogsschaititànig fis. 15,000,000 •ociété Génériale de Belgi que. Brinqque d'Anvers „ 14,500,000 'erscheulene 1? 1,400,000 lu,iitengeiwone hiujpanididelen, (waaiiin begrepen een Jiich-. tiing op de porlefeuâi'Ie van wiaiande detr stad) „ 18,300,000, frs. 49,200.000 Ddit ontzagjijike bediriag zal nieinand vec-/omiemi, ,ais men naguia.t dat buiten de aor-jgsseh-i/ttiiig van 15 miillioen, buitea het nuerhoud der Duitsche bezettioig d.at meenj lan 7 miliiioen bedioeg, buiten de vesgoe-iing, ons Ojpgeiegd wegens schiade aian Duii-che hui'geiis, (vooirvahen van begin Augus-us 1914, ongeveer frs. 2 miillioen) ©r nog ajiziienlijke schadeposieu door den oorlog jyri ontstaan Uioer het gémis aan inkomsteni 3t het ha-venbedrijf en andere oorzaken, Bchtstneeks aan den oodog le wijten. Het budget v,aji 1915 geeit reeds een t*er ont Aan v.iiii 18 miillioen, en het tekoirt voefi 916 z.al miiimlèr bediwgen. In die omr Landigheden mag men met zekerheid aan.' emen, «Lait het bedrajg, door de stid uiit bui-mgewone inkomsten te dekken, en aan dea oi'iog te wij jeu, tôt het einde van teeko-lend jaar, niet mindeir zal hodir.agen dan; :s. 65.000.000. N.Uuuiiijk rekenen wij en p dan, deze gioote iast niet .alleen op de stad il blijven drukken, dat schadeloo'sstellinig u terugbetaliiig zal verkregen worden vooij en aanz,ienlijk bedrag. Maar intusscheatijd > het niet mogelijk steeds inst leeningen, oort te gaan, zonder nieuiwe ronneti van ikomsten te scheppen, welke de oorlogslas-îii zul'len heipen dragen, en de,t basas voir-îen van een geeonsolideerde leauing. Het coliege is, na ^orgvuldig onderzoek an den toestand, tôt het besluit gekomen, .it eene aunuïteit van 6 000.000 fr. in die ms'.andigheden onontbeerlijk is. De omlitggende gemeenten, die de oorlogs-chaitiijng en de uilgaiven voor oodeirhoiud deïj roepen mede te diraigiem hebben, zullen éven-ens voor de noodzakelijkheiid staa.il nienwa asten te scheppen: de Inteircommu;uale Çom," aissie houét zich met dit vraagstuk onltedig. Wij vragen u heden een prindieps-besluil n id;e vaatetelling van het bednig van 000.000. De heifing zal een algemeen karakter hieh-en en aan aile bel a stiingischuldigan zal hun andeel worden gevxaagd. Onze tijdelijik af* (•ezdge medebuigeis zullen natuuriijk bij ta xageii hebben zooals de tegenwoordige. Dît tude moeildjke tijden, welke wij beleven, som-niige belastingschuldigen tijd zullen vragen en ocwioigstaks te voldoen, as natuuriijk en al onder zekere voorwa-îrden tœgestaan! k'ordën. Het vooasleî fot het helfen von dien „ootr-ogslmks" weri aangenomen met algem-aerie ;'cm men

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods