Belgisch dagblad

2023 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 24 March. Belgisch dagblad. Seen on 20 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/np1wd3r00q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

2dû Jaarg'ang1. ZÀTERDAG ^4 31AART *017. j>O. ie^î# w ABOSSIÏX STES, Per 3 maaaiBH voor Nederland ! 2.50 fran«e psa' post. Losse punmers, Voor Ks»derlaud5 cent, roor Bnitenland 7*/a cent. Den nnag, Pr&isegracht 89 ^Alfifoo en Aflmin. 7iRH BELGISCH DAGBLAD ¥ei*sch»jjtiemi te 's-Qravenhage, eiken wsrkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT Î2 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.5Ô: elk* regel " meer f 0.30 ; Réclamés 1—5 regels f 2.50: elko retrel meer f 0.50. London : Dixon House Eloydj Avenue E C. Parija : 7 Avenue d'Antin 7, Van Petroorad naar Berlijn en Weenen. Vite 'ffle&en zdndcr tôt trana tOâ ontrocfti te zijn, het vorhaat \ra d® Russiselie omwen.lcliag? Zooaîg Gust; fy# Hem'1 i» L'a Victoire xogd< ijs het ont va* vreugde dol te wordea ;Als in «cjh soort heiligeu roe iiebèen v>ijl «efecn dag do zoo lavcndig ki zoo Mr£uaa6s«be telcgramimcn van de ^©rresponderrt van dm limes te P'eirograi Walonderi, telegrammeiï die rcgelmatig 'door D < !.* é 1« g r a a J! werden pverga flruki., Zo»d<j® het; misschien te denke heeft dit: coahiato»' hladzijden gaschravei 3ie we /iiDeû berlezen met dezelfda o{ 'getogenhcid afa deze van Micheleit g .Caxlylie oaitoat do Fransche levolnti* Welke oemwod eu welke a dol liggen In dio gebeartenissen, welke met ®e« Vonderbaajî sanaentreffen, deze van 1781 Whalen. De aaiisp^aïA van Rodzianko, presidtai tan do, Oonma, aan'de 'keizerlij'ke lijfwaoh Pr«olira,j€iiskij is schoon aJs de î>esta re-jdj&voeringetf vaa Vergniaud. Hoevele roe ilende EijzoïWterheden schijnwi ontleenc ftan de î-Offlas van Dostojewski, Tolsto: £>f Gorki, aaa de literatuur die ons ge le»rd lieeffc Rtrsland le bcminnen. Heeft mm «le geschiedeuis gelezen' vau i'io handolaaas van Betrograd, dio hunne tvinkcls voor êe menigle openden, zeggend: ./rroed» biiwteo. Hedert trakteer ik u toi >ei« van èe zegevieronde revolutie, Hier ip bJKwd en thea. Komt on eet »i driwkt". En de hongerige moojifcs ffaclittçik geàuMig leekwijs aan de deiir ran dio pafeietisGhe kruideniers in a£-yachlinft va» fel te nemen aan dit heilig ivondmaal <!«• revolutie. En dan de ge-«hiedenis v,-m die oudo politieke ver-•ordeeîdejj, dio gokomen wareu uit de ge-^angenis vs» Petms ou Paidus of van (chiusselbujjg aa er twinlîg jaren. opgje-lo'ten to zij(B goweest, iWit als sihaeuw, met langen baanl en ange Itarea^verschenen 4jf aïs doorhich-ige schiimm®. Hct ontrocri ons dat liet onder 'li^n reet van Leve Frailkrijfel en bij e kîapkt-n dst Marseillaise was, dat de re-olutio urfejai in menige plaats en dat a scidatén vas Roe-sskv of Broesitaf den lemve)! steifeTOrni bijtraden. Meer dan raakrjr ' •». 17W (le «wsr van en vrgNW, die de gausehe wereld ooidrong os «ie tirannen als renzen met otaarden voeten omver merp, voort zija reldoendefl invloed to laten gevoelein. iBexiçht aam de onverbeterlqko zicli opt-wepeiido Fraoschhatet's. Gustave îtervé sohrijtt nog: jWat kaaksèag voor de blatende pacxfis-6ii, die ons aanzetten ean kreupelen. vre-lie te sîaifen, Het zrjn blinderi die niet Ihagrij-iea dat sedert de 30 maamloa deze oorlog tene revo!l'.tia is, die noodlottig de Ras-lisclie nati» aaoest verlossen, zooals onze rietorie fateai de Dnitsohe natie moet be-rrijden; bl»dea die niet ziesn, dat wij n tranen os in bloed, het ter wereld bien-;en van de T«ieenigde Staten van Europa jgwonen." - Professai Masaryk, de sympatluefee tioofdihan m de Tsjèciiisehe bewegmg lie naar I><Hkden. is gevluoht, vvaar lij len goectett strijd. voert tegen Oosfcennji en DuitP.çMfljed, beeft in die stad eei belegram va» yijn. vriond, Ainlitocitrof, • dei achitterentte» Hussischen journalist ontvan gen. Die âms is hooîdrêdaotenr van he ivienw blad Roeskaja Volia, Kort voo de l'évolutif» was hij naar Sibérie gedepoi teerd op kewd van den walgelijfcen Protc popoiî, ee* end-libeiaal die ais minis 1er een wiesde reactioimair werd. ..Het ood régime, zegde Amiiteatrof i >jjjn tolegra» aan Masaryk is voor goe verdwenén. Wy hebbenN het land van al] Uro-Duitsehd invloedon gezuiverd. Ik b« overi^igd dat do Tsjeohische zaak ook z zegevieren, waat Oostenrij'k. zal beslist ve nield woi-den." ' Zal de rerolutie eindigen met Weenen < Eerlijn te bereikeu om er de autocrat van HabsWs en Hohemzollern te do< verd»v.ijneaT Di! is às vraag die op aile lipp< gweeit. W» meenen dat wij niet moet* hopen dit aoo ras te zten gebeuren. 1 revolutionao* storm, voor de centrale i Wn, nioemm. wij, sloohts in den wei-vi wind van 4e militaire nederlaag ontstas Dit zal gêbearen wanneer de Itraci Waarvàn de vorblindie aanlbidders z geewest ziefc tegen hen zal keeren, c het D-uitsctfO en hat Oostenrijiksche vi zulLon begisnewi te twijlfelen aan het seh, heilig karaktec van hunne keizers. ■' i In afwasbtiag was liet allergrappii jjedurondo ©soi go dagen de Duitsche kr< t®i to lo»w». Den oersten dag, wann* die iijdinge* nit Petrograd nog verwE Onze gevangenen in Duitsche karnpe Binne*k<wrfc zal het Bel g. iech D< b 1 a d oem awthentiek veralttg omtr< ' het lijdea em de onmensahelijke behaii ling vaa Beigen en bondgonooton In I ;:;'!f-ch kawp naededeelew. ni waren, begonnie» de bladou yaâi Koule n Ess©n, Borlijte en andere plaatgeu te j i- belen. Zij gelooldon dai eene xovoiut -> verwokt was door hoi verlangen naar oc (. onmididellfken vreafe, De moffenbjaden z. s gen reeds dat Ruslaud Prankxjrk verli « aJsook Engeland, België, Italie " en Se a vië, w;aaraan het bescherming ve^schn i digd is, 's Andierendaags inoo-sfc .inen ee andert'ii toon aanslaajn. Wanneer m© - wist dat een invloedi-ijiksie mannen va, ai de zegiepralende revolutionoaire bewegin •» Miljookof was. De honding der Sozic f Demokraten van Duitschland was een de s, zonderlingste. Het was imamers uit met hc '• beroemd argument waardoor Scheidemanj t e. a. hunne houding poogden te rechl ï raardigan, hun varraad ta verschoonen ) alsook hun absolut© toewijlding aan den wi des keizers: t ,/Duitschland • st^ldt tegen het Tsarisme t Duitschland is het libéralisme en Rus land is de reactie." Scheidemann begreej dat zijine houding voortaan belaclselijfc was. Hij haastte zich in V or w art s éea artikel te schiijven, Avaarin hij aan zrp vriond, den lijkskanselier zegde :„Het ii tij'd to handelën. Gij hebt Pruisexi her vormingen na den oorlog beloold. Onze i vijanden zullen zeggen dat wij het laat ste autocratisch- land van Europa zijln, Geene beloften meer. Wif vragen daden. Handel. Het is viPC mdnuten voor midder. nachtl" i&cheddemami's artikel werd overigena ontliaald op uitbarstingeai van woede in do gansche pangerffiaansche, conservar tieve fcri Jeathoi io-ke pers. Wâj heb<ben o.m ee-n artikel gelezeri in de Kôlnisehê V olkszeitung, waarin gezegd werd, dat niets zou voranderd worden aan de grondvesten van de Pruisische monarchie. Jets dat belangrijikev was, waren dé pogingen van de liberale en socialistische bladen, te toginnen met Vorwârts om Rusland den onmiddeliijlken vrede voor te stellen. Wat kon het den mannen van Vorwârts scheî^t, dat het Tsarisme omgetuimeld en dat een nieuwe we^ ixsld geboren was? ZrJ hopen en wachten dat uit die vreeselijlken schôk een n&le ont.staat, di© het inipcrialistisch on j Duitschland voor de kastyding ! de togenrevolûtie uitgelokt door ne nox-I sischo pacifische elementen, schiiderachtig de Defaitisten genoemd (d© aanhangers der nederlaag) Miljoeàofs en Rodziankos I regeering zou Icunncai doon vallen. Laat I ons hopen, dat de Sozial-Demokraten van Duitschland te vroeg zullen geroepen heb-ben. Laat ons hopen dat de rusle wel-dra in Rusland zal hersteld zijiri; dat Kerensky en zijne vrienden ailes zullen doen om zoo noo-dig de aanbrengors en provocateurs te ontniaskeren, welke hct oud regime overal zal tusschen de bee-nen gooien. Tegenover do houding vaD. Lciiinc, so--cialist van Zimmewald en „defaitiste" j komt deze van een socialist als PleJtha-1 nof£, den ouden theoreticus van het ' I Marxisme. , I Deze woet, dat om gansch te zege f I vieren, de nieuwe gedachten in Rusland ; I eene nederlaag van het riji van den pin t helm behoeven. Stellen wij hier nog de i ondubtoelzinnigo verklaring van prins Pe - ter Kropotkie tegen deze van Lçaine t don beroemden anarchistische schrijver, t* r Londen. _ Gij ziet me, sprak _ hij, gansfih oç - i getogon door de overwinning, die na vijl u tig jaroti strijl het warlf heeft bekroonç j die zich toegewijtd hebfoen aan de vri; u | making van het l'ussische volk. d I Vooi*taan nloet Rusland al zijne kracl e I ten geven aan de vrijmaking van ziji n I grond, Ilôt moet zich voor altijl ontmake î.1 I van den Duitschen invloed on een vi r- I en onafhankeli|ik Polen herstellen. Doc I de eendracht in het leger heerscht z; *n de Russische natie in dezen oorlog zeg ie pralen. Ik hoop dat het voorts de Dui ai schers zal Vrijmakcn van het juk vs Hohe-nzollern. ;n j Anderzijlds heeft de zoon van Xolsic «i J die thans lezingen houdt in -de Veieeni >o ! de Staten- rerklaard te geloov*en, dat h ijS- j résultant van het omverwerpen van < ïi- I Russische regeering en de troonaftredii n. j van den tsaar, den meer zege.vierendi t, I oorlog is, door een liberalo regeering z gn dogn voortzetten. Lat I Laat ons wenschea dat'die voorspelli )lk j gen van mannen met overal beroern ier en volksgelieide namen, weldra door gebeurtenissen zullen bovestigd worden, »st £ LOUIS PIERARD. X& \ IBoiriolxt. n Onze abonnente^ en lezers, die zouden "• klagen hebben, over de onregelmatige laattijdige bestelling van het blad, wor verzocht zich onmiddellijk te wenden tôt t „ administratie, Prinsegracht, 39, -Den H; . Doer de papierschaarschte zien wij verplicht ons wekelijksch 2e blad te 11 de- uiivallen. Men wcet dat aUe bladen een Kedorland maatregelen tôt inkrimpdng 1 bon wnomen. Links en JRechts. 1 Vrij België en de activlsten. i, Y r ij B o 1 g i e UeeTt hedeti op d< à- 7 W84'e Oeachuldigingiea vao de N f e u M .a Kotterdamsqb® Courant et n het Nieuws van den Dag om i- trent zijne toenadermg tôt de aotivister it met echeldwoorden en veirdacbtaïa'kingen r- geantwoord, roaaiL.,. op ona adres Dii !|- heeten wij rond dan pot draaien Wi; n atellen nog eoiiB eenvoudig do vraag| • m Keuren de heeren Oauwelaeirfc en, Hoste n, zondier omwegeai het drijvon van aile g aotivisten af ? Bfoemiezlng uii heifijnenfae-schaafd „Vrij Beigie." j Onze geachte conirater pronkt gxaag met fatsoenlijkheïd, bascâiaafd'ho-'.ili, d'^îtig,-heid en andare deu.gden. Monet en onze hoofdredaicteur hadden opzettelijk hunne witte glacéhandechoenen en dito das aangeirokken, om beleefd aan 1 de hearen Cteuwelaert en den junior Hosto t te vragen de actiyisten een, vierkan, dit is rechtuit op zijn Vlaamsch, to vorloo-L chenen. Aldus konden zij een oinde stel-t len aan den twijfel en aan de verwîir _ , ring ondor de Belgan in Hoilland. Het antwoord is een les van wejgema-, nierdheid in het nr. van 23 dezer aan het adres van hc^gergpnoeonde Vlaam -acte publio^ten, Mijn lieve gravin wil u aanteekeiien? Politiake volksophitser3 die hitaen (sic-) — Provocacem-s. — Zij zijn het die do verzoening ouet he' activisme 3n do hand werken. —- ,,Indien wij echter voor hen beter beiuald werk hadden, zouden zij ook dit laateto verrïchten. Voor het bouquet: „arme pummels t" Onze hoofdredacteur wordt in het bij-zonder oegii'tigd met stijlbloempjes als ,.polit.de ophitser ' en „politiek aanbren-ger._ Na deze liefdeverkiaring blijft er ons nieta anders over dan ons arm zieltje Gode aan te bevelen. Maarfc Ls een gevaarlijke maajid voor sonmige imenschen. In \ rij België schijnt men aan zwaarmoedigheid, overprikkeling en aan gai te lijden. Een vt ondelijke raad aan J onze holtelijke laadgenaoten : Neemt 's ; morgens en 's ;"~Tonds in lauw water '* ' * " r||->..w. r>v>n r>Oaii( U£ TOE8TAHD Vooroej.'st een herstel van een erratum in het Reuter. elegram van 22 M'aart, uit Parijs waarin stond: De Duitscliers de-den in den loop van den dag hevige aan va lien en verdreven de Franschen van den O. oever van het St. Quentin-lcanaal." Men leze gepoogd te vérdrijven. Daarin zijn zij niet geLsaagd en onze dappere bondgenooten zijn ten Oosten van dit lcanaal blijven opschieten De commentaria van dit vasch geble. ksn „verdrijsren" in de toestind vallen dus weg, lioewel we niets mioeten ver-anderen aan de meening dat lichte troe-pen van de voorhoele aan het kanaal van St. Quentin in den strijd zijn ge-wickeld. Een later berieht spreekt inder-, daad van Fransche jagers. Nogmaals is . dus gebleken: de waarheid vau» he li_a-liaanseh spreekwoord. Traditore tradit-i tore. De terug-tocht der .Duitschers heeft niet ofxgehouden, zooa.ls*' men • misschien zou kunnen denken. De vijand worde meor en meer teruggedrongen verder dan Hin_ i- denburg het heeft gewenscht en voor-z'ien.L_ Niet alleen zijn Fransche patroeljes tôt il in de voorgeiborchten van Saint Quentin n binnongedrongea, doch de Franschen joe-iî ten ook, vorderingan ten Noorden van >r gen de Duitschers u'.t Artemps tot Grand d Sara-acourt. Over de Ailette, een zijrt-3- viertje van de Oise, zijn Fransche af-t- deelingea opnieuw getrokken. Zij maaak n tea ook vorderingen ten Noorden var Soissons , , ï, De Engelsche patrouilles waren slaagt g- op de iinie Eiei-viïlers, Beaumetolcz- et Cambrai en Beaurnins. De Engelschcn le behiedden hunne stellingen in de gansch» ig atreek tusschen Atrecht en Kameriik. On sni ze bondg,enooten zijn om Croisilles ©j al Eeourt gevorderd. Wat de Duitschers in die rampzalige ge n- westen verricht hebben is nog erger als i® de gruwelen en schadidadan in Augustus de September 1914. 1 , In ePrzië en Maoedome hiyCt het goe< gaan voor ons. , ,L .. De Fransche marine heeft een gjevoeli! verlies ondergaan door het iorpadeecen vai het slagschip Danton. revolutie op veilig spoor volgt tan geldei Als een nieuw bewijls dat de Russisch de erkenning der voorloopige regeering doo de Vereenigde Staten, Groot-Britannië, Franl te Brijk en Italie. „ ,yt Overigens -heeft geheel Rusland, Finlant ien Kaukasus, Turkestan en Siberië hun voll d- insfcemaning met het nieuwe regearstels* Las" betuigd. Als de nieuwe regeering de verkij ms zingsagitatie over enkele maanden uitstel .ten zal zjj aldus stonkelsteenen uit den w^ vqh gai^n ^b- D© deelneming van Amerika aan: o© log is nu nakend. BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. J HIT NEER-CHIETEN VAN W ZEPPpLIN h 89 i PARUS, 34 Jfaart. De Figaro heolt den f opperîje.velhebto doen weien, dat het blad een som van 5000 francs ontvangen h ad : om die ter hand te stellen aan de kanon-nieig die hadden deeîgenomem aan de ver-nieling van den Zèpjpeliin, dia te Comtprigne is neergeschoten. Gêneraal Nivelle heeft daarop aan het 3>lad bericht, da.t deze gom v«ideeld kan worden tusschen twee secties afweerkanonnen. . ^ olgens een bericht uit het hoofdkwar-tier is de Zeppelin onder de volgendo omstandigheden neergeschoten. Het lucht-schip kwam van Beauvais en ging in de richting van d'Eatrees St. Denis. Het werd onder vuur genomen door de sec-Me der autokanonnen no. 2 (luitenant Soubiron). Na eenige schoten werd de ballon ontredderd, waarschijalijk doordat de machinerie geraakt was. "* De ballon heeft twee bommen geworpieai op de sectie die voortging met vuren. Ver-volgens is liijl afgedreven, daar men hem niet meer regoeren kon ©n de motor werkte, in de richting van Compiègne .Hijl werd onder vuur genomen door de halve vaste post no. 45 (luitenant Gulibert) ein na eonige schoten in brand geschoten door een bom op een hoogte van 3500 meter. DE LAATSTE REDE VAN DjBN RIJKS.KAK-SELIER,PARIJS, 2i Maart. De kanselier heeft in aen Itijksdag eene jre<de uitgesproken, .waar-^ ! van het agentschap ,Wol££ een résiuné hejeft io|vergecieind, dat aan dôz« .rede niet hare-• ware gedaante geeft. De rijkskanselier heefi niet ontkend met welke groote moedijkhedea de Duitsche organisai de laatsta dagen te worgtelen heeft. Dit Wijkt wel uit de vol-gende karakteristieke zinsnedo: Wij moc-ten zonder gentimentaliteit zijn, zoowol snaot; onze vijanden al§ voor ions z>elf. Het is hard dat ik ,h.et zeg, maar ik ben hat niet die hard is, het is het tijdperk dat meedoogen* loog is. Wij moeten dus hard zijn over oiuj zelf. Daar gind^ aan het front worden hon< derdduizenden menschenlevens ofgeofferd-Onze ijroeder^ sterven met vrougdp, onze chefg die een liart in de borst hebben zendeo,1 toch liuime troepen in den dood wamiOer het noodig is. ' ; Er moeten offers gebracht worden; îk. weet wel dat er rceds. vele aan ons volk opgelegd zijn ik weet dat de stil-stand van de middelmatig groote en de kleine nijverheid noodlottig is geweest voor een groot aantal levons. Ik weet dat ve-1 len voor allijd uit het evemwicht gebrachi zijn. Ik weet dat het niet alleen gaaf om een schade voor parlTculieran, maai? om een kwaad dat ons geheele social^ en econoniische leven heeft aangetast. Deze ornstige woorden hebben een diew [ pen indruk op de vergadaring gemaakt. Legerberichten der Geallieerden. vaa iiet westeiîjk front. Het Fransche legerbericht. * P Ait IJS, 23 Maart. Ten Noorden van St. Simon hebl>an de Duitisoh&rs gis ter au, tegen heb eind© van den dag, een iiavigen aan-vai uitgevoerd ap de Fransche vooriiitge -schoven stellingen va® het diorp Artemps. Aauvaiuki lijk eeu \ve<ifc% tieruggf||rr>.agen weipëh. Tusscnen oe tw""» —•—■ -do arfcilleriesitrijd vry levemdigi Ten Zidden van de Oise zijn nieuwe Fîiaïastohe afdaelin-gen l'Ariette overgiatirokkenw In deze streek af'wisselcnd kûinonvuur. Ten noorden van Soissons liebben de Franschen nieuwe vorderingen giaiistakfc. Het J wordt bevastigd dat de aanvallen der I>uit> schers op het front Vrign,y--Chivre« bui-tenigewaon hevig zij a geweest. Op een en-kel puni) - zefcben de Duiteehea-s een heel re-s'iment in. Twee Fransche compagmeën welke eon oogenblik van de hoiofdmacht der Fransche brœpen afgescheidon waien, alaagden cr in na een liardnekkig geveoht zich te bevrijden en zelts gevamgenen te makoH. Do Duitsche vcrliezen in den loop van deze vruchfceloOzo pogingen, /ijn zeer hoog'. Vwscliillende Duitsche. aanvaUenten neordwesten van Rheims, bij Maison de Champagne, in het hosch van Avocourten in de streek van St. Mihiel, mislukten onder het Fransche vuur.- In don loop van gisteren, weid een jooht-albatros neergehaald binnen de Fransche Unies in de streek van Yezelise. Hot torpedeeren van de Danton. PARIJS, 23 Maart. (Reuter.) Off. Ilet oorlogsschip Danton is op h9 Maa,rt_door een duikboot in de Middellandsche Zoe gotorpodeerd en zonk ip 30 m,inuten. Er zijln 806 mannen gered en 296 verdron-ken.Het Engelsche Segerbericht. LONDEN, '23 Maart. (Reuter.) Off, lu • het gebied van den Engelschen opmarsch 1 hebben gevechten van eenige hevigheic tusschen Engelsche patrouilles en Duit » scha troepenafdeel ngen plaats gehad oj een aantal punten langs da algemeeneli nie Etraeillers—Beaumetz les Cambrai— } Beaurains. .. Duitsche tegenaanvallen bij Aizecour 1 le Bas, Beaumetz en Vraucourt zijn te "u^eireven. Dn Engelsche stellingen bie ven° gahandhaafd en nieuwe gevangenej 1 werden genomen. De troepen kwamen verder vooruit w ^ EcouiJ. an Croiselles. . ïan hefliôstêlljk froat. Het Russische legerbericht. I ' LONDEN, 23 Maart. (Reuter.) De Ac r miraiiteit ontvangt draadloos het volgei de Russische legerbericht: In de ml ting van Lida heroverden de Rrassen door tegenaanvallen de gisteren verlore loopgiraven. . k_ ■ De Russen verdreven de Centrale tro^ pen uit het station van Vfldeni en ee L halte bij Braila. r. De Russen ver;oegen de lnrlcen u btellingen bij Chawarra en bezetten AU r. toad bij Kerina na eea veldslag van ] uven. i Het Balkaa-strijiltoojieel Het Russische Legerbericht. PETROGRAD, 23 Maart. Officieel. In dit richting van Focsanx ontwiklcelen de CW traie troepien grototo artillerie- en .vlieger. werkzaamheid. '/ III dd lûclitijag viwi Uiïw-u» m ■ i» m ' ' ». - .* ■» » * "î- ^ Vfl.n op Galatzi fan ie Tarkscïe fronten- Het Russische legerbericht. PETROGRAD, 23 Maart. (Pet. Tel Ag.). Officieel. Kaukasusîront. In des, naclit van 21 Maart drong een Russisch* verkennersafdeeling zonder vuur in de Turlv8che loopgraven bij Tatwana, aaa den Z.W. oever van het Wammeer en veroverde door aen schitterenden in v al, zonder aen schot te lossen, een peletoai van de mitrailleurs, bestaande uit 3 o£-ficieren, IS askeris, 2 machinegeweren, een toesiel voor het meten van aistan-den en een tolefoon. In de richting van Pendjevine begon-nen Russische afdeelingen den strijd meS de Turkeri, die den Z. oever van eu® Ab'ochirwan, ongeveer 10 werst ten N. van Pendjevine bezetten. In de richting van Kasris.irine verdreven Russische afdeelingen op 16 Maart de Turken, na een gevecht dat 16 uuï < jèuurde uit een stelling bij Chawarra, b<y zetten Aliabad, 5 werst voor Kerind» en begonnen een gevecht met een divisiei Turken bij Kerind. Het yerslag van de resultaten van dit gevecht is nog niet ontvangen, De wcgi • van den Turkschen terugtocht is over-dekt met verlaten patronenwagens on lijk en. Aaa het overige Iront verkennerson-i dernemingen en het gewone wederzijd ** sche vuur. | Braila gebombardeerd. PFTROGRAD, 23 Mrt. (V :!>.). Een Russiscà' ■ Fransch-Roumeensch eskader heeft de hav-en van Braila gebombardeerd, waardoor ver-fa schillende branden ontstondm en tal van • vijandelij'ke s che pen beschadigd werden. Ilot - mbarton-eint van do ^tad Braila do-or d^ i zware Russische artillori© heeft co>a paniek. veroorzaakt bij de Duitsche bezetting, dM j zelfs de stad poogden te verlaten. Duitsche vliegers wierpen bommen op den trein naall Botoschan, waardoor vier reiaigers gedood en tien ernstig gekwotst werden. Twee Duitsche vliegers wierpen bommien op de stadl Byrlat: twee soldatcn en een priester werden gedood. De vijandelijko vliegers. werdert ^ door Rd^sische aviateurs wrjaagd. l* D© omwenteHng in Rusland. Erkenning der nieuwe Russische regeering. 5. De Engelsche, de Fransche en de Italiaan^ n sche gèzant zonden gisteren hun erkoamng van de voorloopige regeering naar het m;ni^> it teiie van Buitenlandsohe Zaken ©n verzoeh-, ten om een officielle reoeptio, zoodra Bachajt 6 nan van zijn. influenza hersteld is. Het g®" , yhecle knbinct zal daarbij tegcnwoordig zijn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods