Belgisch dagblad

587 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 20 July. Belgisch dagblad. Seen on 22 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kk94747s8s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

«2<rle Jaargang VROTAG 30 JULI 1013 No. S6o, ABONNEMENT EN. Per 3 maanden voor Nederlaad J2.50 franco per post. Losse ummers. Voor Nederland5 cent, toor Buitenland 71/» cent. Den. Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433, BELGISCH DAGBLAD Verscfaijnend fe 's-Gravcnhage, elfcen werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel xneer f 0.30; Réclamé* 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: Dixon Housa Lloydi Avenue E G. Pai'iis: 7 Àvprm» 7 Voor onze gedeporteerden. la de groote zaal van het Nut voor. 'jjet Algemeen, Oppert, ta Rotterdam, werd Donderdagavond eene vergadering gehou-ften, om de zoo belangrijke vra&gi der gciieporti erden te bespreken. De vergadering was voorgezeten door Dr. Terwag.no, lid van de Kamer voor jAntwerpesn. Aan het bureau de heeren, burggir'àaf Simonis, Hermans Ausloos, Arthur Buysse, I:d der Kamer voor Genit, fc[e Prêt Rooses de Calesberg,, Louis pierard, Collas .en twee gedeporteerden, Bertrand en Hanckart. In de zaal de heer Golf art, congul-generaal van België en de heerDelhez. De voorzitter begroet de Belgen. van het bezette land, de gedeporteerden, ons leger en koning Albert (bej.) Aile Duitschers zijn plichtig van aile euveldadcn in België. Aile wotten en aile Verd ra gen werden onder de vo.eten ge-trapt. Toen Duitschland tôt de déporta -lies o^erging, heeft het zich. in dein ban van de uyenschheid geworpen en zich voor eeuwig onteerd (toej.) Wie Duitschland wil verschoonen, Bel-gen of neulraiea, is blind o£ irf mede-plichtige van het misdadig Duitschland (herîiaalde applaus). De vergadering heeft voor doel te doen, inzien hoe groot de misdaad is ten op-zichte van de gedep urteeroe Belgen. * Sproker begroet de aanwezigheid vain Nederlandsche v ri end en, die mede komen protesteeren. Wij zullen overwinnen of anders zou men moet wanhopen over het recht en de gerechtigheid (toej.) Onze plicht is nooic te wanhopen, ons [and te verdedigen tegen het geknoei van den vijamd, die het moreel van de Belgen vvillen ondermijnen. Onze broeders van het bezette land zeggen ons dat zij Bterker staan dan de Belgen in balling-gehap. Dat dit gezegde voor u een les en een leiddraad weze. Sprel.er begroet in de gedeporteerden de ! ïelgische arbeilersklas, die met bur-gers en edelen de nationale eendracht heeft bezegeld, om België" onsterfelijk te toaken. (D onder van toej.) De heer R ij c k e, een Nelerlander , (toei.) herinnert dat de Duitschers Eras-ïhus niet hebben kunnen annexeeren. liante vrèl. Dio zucht naar inpalmûng ken-Tîl&rkt Duitschland. Al wie in Duitschland het reeht verdeiigt, wordt gemuil-jcorfd. Spreker bewijst door de geschiede-iis en literatnur van Duitschland dat het den haat aankweekt en het pacifisme jbekaiinpt. Noolitans zal het recht zege- vieren (toej.) io-jn de deportatiëm een aanvang nata vroeg men : zullen de neutraien niet roe-ren ? Ja zij roeren. Als het recht niet gegeviert, dan zullen de steoren verloren gaan. (applaus). De heer Bertrand, lid der Belgi-Bche we.rklicdcnpartij, van Jesnappes, ver-ielt hoe hij gedeporteerdl \verd dlern 31. Oetober 1916. Te 9 ure werdèn wij in de industrieele school bijeengeroepen. Een twintigtal Duitsche officieren wilden ons' 'doen teekenen om vrijwillig ! te arbei-[den. Wij wierpen de pen weg (toej.) en • avi) moesten met honderden vertrekken , j ou. ,ur<i ^oor Duitsche scliildwachten. De ikin.i r2n en de vrouwen mochten de va-' ûers en de mannen niet omheizen. Het ^'iPisjo van den spreker werd door een iDuitschen Sjldaat weggeworpen. De va-der gaf den soldaat een rammeling (toej.) Po kinderen werden d'oor officieren met den revolver verjaagd. Vrouwen [?i;n in bezwijming ja dood gévallen. Is j'hèt niet wreed ? Ile ben een Belgisch pa-triof, do'ch ons harte brak. Wij zijn vertrokken naar Bergen en zagen onze vrouwen en kinderen langs dea spoor-Veg. Te Bergep kregen wij een gamel 'met wat rijst. We werden naar Munster gebracht. We moesten on? wasschen, hoe-wel we netter zijn dan de Duitschers (gelach). Men wilde me doen seekenen, dooh ik weigerde, zeggend : Ik ben Belg. Ik ■werd in het gevang geworpen. Dater vroeg men het opnieuw. Ik werd uren en Uren met het gezicht naar den muur ^eplaiatst. Nogmàals weigerde ik, zeg-è«nde: Ik ben Belg. Indien wij wilden Werken,- bebofde men ons goed etan, een toog dagloon en '"schoone vrouwen. Eene stem : Het is wel Duitsteh. De heer Bertrand: Een goneraa] Wilde ons nog doen werken. Wij wareœ 100 en we zijn allen uit de zaal gegaan. (Toej.) We werden naar het strafkamp naar ■iteck gevoerd. Eerst werden we met 2C laar de îrJDerassen gestuurd. Het hald ge 'roren. Wij mochten ons niet ke|er©n van 1 on ijzigen wind. Den ganschen dag hadder geen eten. Ik ben 21 maal in die «erassen geweest. De Duitsche officie • ' >n kwamen spottend voor ons, wil ood «ten. Van onze ploeg van 20 Bel-i n '^n 11 gestorven. (Beweg^ngi). Mer :tak ona r.o spaden in de hand, we lie len ve va^fcn : we waren Belgen (toej.) 'J»ij het geneeskunidig onderzoek wer-ien wij half naakt buitongeWorpen. ■ Wt Moesten betteraven 3telen «m te eiteïi, zij Tai'en bevroren. Wij waren gelukkig een 3tuk rutaibaiga uit.zwijpend'rekte balen. Wij aton ook haringkoppen uit de pisisijnen. \beweging) In de fabriek te Essen wil-{-en wij ook niet arbei den. Drie dagen en drie nachten werden wij zonder eter of drinken opgesloten. Men zond ons wee] naar Munster en van daar naar Ober hausen jn de munitiefabrieken. Daar wil den wij ook niet werken. Ik h ad vervroren handen. De doktej verbopd mij den arbeid. Ik werd 62 urer in een gevangi geworpen waar ik geer eten kr&eg. (Beweging). Van onzen ploeg zijn er geene weea teruggekeetrd,.. Wanneer men mijnwerkers noodig had nain men het noodige getal, zonder oj de geschiktheid1 te letten. Men • beloofdi ons naar huis te laten gaan voor twe< weken, meo dwjng ons ons graf te del ven, men poogde nog op aile wijzen onj te dwingen, doch we wilden niet omda we Belgen waren. Teruggekeerd te Recl heb ik gedoode kameraden gezien. (Be woging). In een ander kamp wille mei ons in een fabriek van benzine doen arbei den. We weigerden. Te Reck on^estei wij op den grond slapen. En zijn wi niet dood, het bewijst dat we sterke mannen zijn. (Gelach en langlurige toe juichingen.) De heer Bertram, een glasblaaer, heef driemaal beproefd te ontvluchten. De der de maal kwam hij over de Nerlerlani&chi grens. De heer S p 1 i n g a r d, uit Jumet, i: ook een gewezen gedeporteerde. Op he einde vau April is hij uit Du'tschland vertrokkeai. Hij jook werd in Novembea 1916 naar, Duitschland gezonden. Spreker dringt aan opdat de Belgen ii Nederland die gevlhchi© gjalepp.rtieeirden zouden verzorgen. De^heer Spl'ngard zel heeft verscheidetne landgenooten geholpei om te vluchten. Het is niet mogedijk da de vluchtelingein in een kamp in Hol land opgieeloten wordem Vooral bij zijn< aankomst in Holland moet de ontvlucht* geholpen worden. Wanneer dit gebeurt, zal, men er hiej velen zien aankomen en men zal zich ver dienstelijk gemaakt hebbeoi ten aanziei van onzen grooten Koning en België (.Toej ),. De heer Louis P i ê r a r dj. Wat ziji de afa chu wel ijkh ed'etn van de Arabische rain, zoo levendig ver:eld heeft ? De arbeidersbevolking van Henegouvs heeft gedurende drie jaren vreeseli/tc geleden te Reclce Oberhausen, Munster orz. Hoe moet zij de Dirtschers hatei (,applaus)i. Hebben de Duitschers bij den inval rond Bergen, geene vrouwen als schil< tegen de Engelschen gebruikt? Hoevele mijnwerkers zijn met hunne gezinnen niet doodgeschoten ? Men begon al die barbaarschheden te vergeten, toen de Duitschers met de de porta tics zijn gekomen. Het was ^ erge: dan een misdaad, het was een1 misstap Meer dan 100.000 Belgen werden gede porteerd- Slechts 5 pcti. heeft den arbeii aangenomen onder aillerlei druk. Er ziji nog 100.000 Belgische gedeporteerden ii Duitschland. Thans zendt men de Belgen naa Frankrijk om er militaire werken uit t voeren. Men zendt gedeporteerden ui Duitschland terug. Te Charleroi ^ kwai o.m. een trein aan. De ongolukkigem wa ren 36 uren zonder eten geblevan. Ee: twintigtal s ierven. Bij hunne begrafeni riep de bevolk'ngl: moordenaars! moorde naars ! (toej.). Na den oorlog kunnen wij, socialister niet aan de Belgische bevolking, diezoe veel geleden heeft, de verzoening en d broedersohap met de Duitschers aanpr< diken. CD a ver end applaus.) Een partij en een land hel ben, de mandatariss&n die zij vei dienen. Het Duitsche volk is ee hoop slaven en dae slaven zulle maar vrij© mannen worden, wanneer z »de bajonetten onzer soldaten in hun ru zullen voelen. (,Langd. toej.) De heer Arthur Buysse felici teert de gedeporteerden die hier gespri ken hebben. (Applaus.) De gedeporteerden en onze soldata zijn veel meer te beklagen dan wij. I ons volk zit. er kracht en kruim. T den laatsten ademtocht zullen wij stri 1 den voor de verlossing van het vade land. Recht moet geschieden. Voor de rech bank der menschheid moeten onze beuk vers'chijnen en ,/rekenschap geven van a les wat zij1 tegen de Belgen hebben b dreven. De rechtbank zai het Duitsch volk voor eeuwig veroordieelen. (Toejv 1 In zake de deportatie hebben deDui schers niet opgehouden te liegen. . Iedereen werd naar Duitschland ge i stuurd, werkeloozen of met. 1 Men zegt dat de Duitschers de vroi W®n en de grijisaards deporteeren. i Het is een plicht voor de Belg* Duitschland te haten. Ik zal haat t i mijno kinderen en kletnkinderen aankwc ken. (Zeer goed.) De ziel van ht Duitsch kind wordt vergiftigd. Nog, a tijd wordt den volkerenhaat en mi3ken i ning aangieleierd. Het heele volk moet or gekeerd worden. Met een woord van opwiekking sluit ( i warm toegejuichto spreker. Na een oproep van den voorzitte om het werk der gedeporteerden te stei nen, wordt de vergadering gesloten. Rond Stockholm. iWat l'ees ik in een brief, dieu Kamiel • Hnysmans uit Stockholm aan zijn weekblad . stuurtî Hij schrijft o.m. „Ik vorneem dat . Pierard en zijtna viîeinden niet qphouidein. I-iaat ze doen m laat m maar voorliijgaan. . Met verstamming heb ik ga'.ezen ,dat iik den 1"3'Ê van don gouvieraaur-generaal von Bis-L fiing had gemaafct en men steunt zich oip een cndejMie-sfcreieij> van een Dfuxtsch blad." Bedcg'ld Duitsch bkud is, men wteet het, de Ver w arts, wîens aeldzaam artikel „Een av.ond te Sitockhaim" wij geoiteeird heb-ben .Was dit artikel' van hei. Duitsch socia-listisch ergann het weik van P.jM, dea Oosi-, tenrijker, dîe zich ook dm de haoidstaid van Zweden bevindt en die ide eerstet dJmheàd , niet begaat io|m Huysmans te o»mpxoimittee-i t ren? Deze spreekt de lloifwoo'rden ter lepie van 1 v. Cissing die Vorwâï s hem aanwirijtft, tegen, l doch zijne tegenspraak is mot categoriisch ge-noeg. Hij zou gezegd hebben: Vergefekje(a aan uwon Sauberzweig, is hij de slech'ste der 5 sîechtsten niet. Er zijn frappera, in hetkwaad. Er zijn nuances in, al'le kleuren, zelfs in het zwart." Zoo, aoo. * Wij had den gorad geraden, dat zulfcs de geest was, waar in onze laudgemcot zich zou hebben uitgedrukt. Wernu, dan rg z :ugeen [ enkel Belg zulke taai aan Duitschers spre-' ken, zelfs aan socialishen. Huysmans be-wesrt, dat de journalaft van Vorwàr.ts ' niet juist zijne meetiing hee't weergetgeiven. Waarcan begeedt hij zich in het gezelscihap , van dergelijk© Diuitschexs, zelfs al Zijn ze sC'Claiisten ? Ik klaag niet, aegt Huysmans, doch het is 1 nieitemin ze&dzaam vast te stelian, dat onze . beste Belgische vrienden, zich otp een v)e(r-" dacht Duitsch document wespen en .het ge-^ licoven uit eenvoudigeca haat jegens een land-landgenoot.Baat? Is de heer Kamiel Huysmans env 5 stig? Waarom zouden wij hem ha'jen? Wij ' zijn ongerust door de zeer gevaaritijfce ac-tiviieit, dite hij sedert twee jaren aan den dag ltegt,. gea-aarlijk voor zijln land, gevaan-•lijk voor de zaak der geakieeriden, die de L zaaK is van het Redht en de Rccihtva'.rdig-' heid. Hartelijk on vriendeiij"; hebb n wij hem gewaarscîfffwd Oegen ze'kero rni=s!ag:in en ' gevaren. Wij heLben het gedaan zotcaîs men v oioir den rechter zegt : zonder haat en zonder ' "zicT ,ncetT"liiHigm~m4: van den andere, is het uw dienaar, die, ondanks het verschil van imeening, zieh al-tijd borg heert gesteld van de cpirechthsild, de certijikbeid van Huysmans en van zijne 1 gehechtbeid aan Da'gië. Die gevoeCiens van Huysmans zan eilaasl ' te zcier te^engewcrfct door eten blfnd getoof 1 in de Iniernationa.e. Zàjn blad heeft me op do infaamete wijae behandeld. Huysmans heeft. ongeCijk dea naam van. ■ Yandervelde in het débat te wtïpen. Hij heeft ongeùijk; elk oo.genblik den eminentleja " loi der van de werkhedenpart ij van Bel'gjiië r te oomipïtomitteeren. > Do vurige vadjer andshejde en de aanzieia- - lifke diensten, die hij aan ide zaak der ge-1 allieerden heeft bewezen, — die hij weet 1 lechtsaardig te zijn — dwingen den eerbfcld 1 van allen af. Dit middeltje laeeft KamM Huysmans reeds leelijke parlen gespeietd. î* 1 f ij herinnere zich de zaak Patiis. Dat e hij andere oorveben vermiijkle. ® Men weet dat onze landgencot altijd ge-n rnakkelijk bevestigt. Slpa-ake=ndo van het on- - derboud tussohien Tioe stra en a' deren met 1 Yandervelde, de Brou«cèie en Dj M n, wiér s bewonderenswaaxdke e:i moediga no a's aan u het oooniteit te Sitockboim en aan den fco- viet men heeft lcunnen lozen,- scbrijb't Huys--, mans georast: „Eiene nuance eobejdt ons, doch dit verschil1 fe zoo beilan£ri|<; n'.ét as e men getooft." Mea heeft lust zekeriet be-y roemde annecdo^e te herinnetren je|a te rpe- pen: „Leve bet klein verschill" )- Ee secretaris van de Internationale ean-digt zijn zijn brief met de wooiidlen: ,,Het n crdewoord is dus: optimisme, nog optâ-n misme, altijd optimôiame." ij Wat er ook gebeurt, Huysmans lis altijd g tevireden ©n meent, dat altes op radert]ie|5 loopt. Wanneer de Mten zijn dalden formée! - tec-enspiretei, zegeviert hij nog en rciept: )- „Ik had het wel1 gezegd, Ûat Zu'Jis zou ge- beuren. De gebeurlenissen hebbleta m© ge-t lijik gjegeven." n Wrj hebben peieds geschreven, dat_ lomldei' jt het uiterlijkelvan ieenbomkigen eectaris, onzje j- landgenoiot een opportunist is, een ze ir ge r- niepig mensch, die de moraal van het tlhea ter van Capus woor zich zou kunnen ne t- men: „Alles konat teiecht! Allés eindigt mei n terecbtte komen." Wij zonden kunnen zegtte(n 1- dax Kamiel' Huysmans altijd op zijn popiec 3- valt. Dagelifks verandert de oonfereatoia te a Stockholm van aaird en van doel naar ge ), lang der gfâ-beiurlienissen. t- Heden gelijkt zij niet aan deze van gis teren^Eoch aan deze van m'orgem Indien we de winstlen en verilîegœln na gaan, zien wie, dat Jrijl dns toiegellaten heef i- te zien, dank aan de gescheiden bespre kingen mtet dé delegatie<s, wat de zak djet m, sccialisten van de Duitsché mieerderhejid in ►ii hiel'd. Indien Huysmans en anHeren vat es- het b'egin af gekneid hadden, dat zi t bttj die glescheiden p^derv^agingen ei l- bij dit ondeirzojek 'zioujden Mijvtein, zoa - del1 VanderveClde en Scheidemann aan de i- zelfde tafel lie laten aanzitten, zou nielmanc daaï1 misschien iets loip te zeggen gehad W&b lie ben.' Die raadplelging is niet zonder belan; geweest. Zij heeft «ms toeg.d'aten ttel_ ziien r, den afprcnd die Icd Duitsche, Ooster.rij!ksch< i- en Bulgaaïsche socialisten van de ander* sGciali - i che pariijon éche'dt. Voor een ——— , ■rwmiM De rede van den Rijkskanselier. Hevige strijd in Champagne. — Mislukte Duitsche aanvalien bij Lombaartzijde. — De strijd in Oost-Galicië. — Onlusten in Rusland. — Nieuw offensief der Italianen wordt verwacht — w oeigisune fueportaises, DETGESTANO Beknopt samengevat -beteekent" de Kejdie van den rijkskanselier eene ontgooclielffig voor het Duitsche volk en mede voor de pacifisten. D© dernocratiseering van Duitschland blijft een droombeeld. Een parlemen-1 tair regime is het met eenige vertieigen-, woordigers van de politieke groepen op voômaine bestuursposten te benoemen. Voor wat de buitenlandsche aangelegen-i heden betreft, wil de rijkskanselier ee(a» vrede als het statu quo voor den oorlog. Van een afstand van Elzas-Lotharingepi aan Frankrijk wil hij niet hooren. Wanneer. die stokkebrand blijft bestiaah, 'kan er geen vrede zijn, gesteund op de verzoening der volkeren, Wat de rijkskanselier heeft gezegd over de noodzakelijkbeid, dat de grenzen van het Duitsche rijk voor altijd moeten gowaax-i borgd zijn, is ook niet geruststellend voor België, zelfs aïs het zou waar zijn dat i Belgiës grondgebied oningekrompen zou teruggegeven worden. De vredesresolutie, die met 214 tege|n 116 dpor den Rijksdag is aangenomen, is eenvoudig een teeken van zwakbeid en tevens een loensch spel te meer om verwar-ring in de wei«eld te zaaien. In Champagne wordt wieer ttevig gevodh-ten. Eid DuitscherjxwiEen kloist wat kost door-hi'efen. Dioch zij1 loopen zidh het hoioâl te pvetter te;en de Fransche stellingein. Ailes wijlst ietr lojp dat we.dra, laen Itailiaansch otfensifef zal1 plaats hebbien. Op het Russisdh liront wordt hlelvig gevooh-ten. D© Duitschers traeiliten de Russisdhe vioordeelen wieer te niet t|e| doemi. klein deeltje heeft Sitockholm misschien bij-gedragen aan het uitlioikken van deze binnen-landsche crisis in Duitschland, ' (dite vplor «en ffâalf'van de' aonservaiieivet-, militaire^ en bnieaukratische etementen. Ziedaar de voordeelen. Ze zjjn gering in vergelij'king met het kwaad dat Stockholm andcrzijds heeft .verrioht Op een benaud en draroalisch oogenblik van.den oorlog, heieiPt de aankondiging van Idi© oonfierentio ze(-■ kero gewiedens ontroerd, de zoo lloyale |e|n nette zaak der gjaa'Iieerdcn ve:duis:jejr(% ziji die tegen de afschuweiijke barbaaischhieiH vechten. Zij heeft in Frankrijk een moreel cndermijnd, dat tôt heden gaaf en ongedberd was. Zij heeft de socialisiische parti>n cler geailieerden landen veid.eld. Ziij h|e|elt bijna lot het uitersbe gedreven in pi'.aats van haar in te toomen, den Toùsbojaanschen mystieken vlioedgolf, die de Russischo révolu lia had kunnen doen verzinken. Het is voldoende in de kampen van Belgische geïnterne&rden de verwo|e|stingen vast te stellen, die de balioorigheden van Troetl-stra, dien beschermer van den keizer. (Zte zijn laatsten brief uit Stockholm aan Het Volk.) en de arme sukkelaars, als Urbanus Jamar verooi'zaakt hebben in de ziel' der rajnp'za'ige geïn'jetmeerde soldaten. Men had hun den vretete op k'ren tijd laten hopen. Van de ihoogte van die hoop', zijn er teruggevalten in een afgrond van ontmoediging en neuiasthenie, waaria ziji treurige wtoorden spreken. Ten. slotte is het essentieei gevaar van Stockholm ihetzellde: dit van _ een compromis waar iedeiieien zijne meening ^ou pp-offeren ,om onze moeder de H. Inlernatioh naie t© xeddien. Bran,tin g en Vjiegen, die we kennen als oprechte vrienden van onze zaak, hebben goed te zeggen, dat de conierentie van Stockholm slechts de geallieerden kan bevoordeelen. Men zal het uit ons hoofd niet steken dat zij een beetje gelijkt ^ aan den beroemden sabel van monsieur Frud-homme, die kon dienen om ,,d© instellin-gen te verdedigen als het noodig was ze te oestrijden." En indien er imaar één kans op lion-1 derd voor dit geba<zel bestond, om de zaak van het recht en van de rechtvaar-digheid in gevaar te brengen, dan zou dit gevaar te veel zijn. LOUIS P1ÉRARD.. P.S. Het was te verwachten dat de moffenpers veel gerucht zou geimaakt hebben rond de besprekingen van hei Comiteit van Stockholm met de Egypti-sche, Turksche, Indische, Perzische de-lagntiën, zonder de Vlaamsche aktivisten " Primo en Secundo (Joris) te vergeten, - Van waar komen toch die _ menschen ? Wannoer komen. de Tliibetanon en tk t Papoes ? 'Hei schijnit dat dr. Georges a Chatterton Hill, secretaris van de ger-t maansch-lersclio maatschappij, dus cer vrienc van Ca,sèment, door het oomite . ontvangen werd. [ Wat de Turksche afgevaardigden ^be . treft, Vorw&rts en de Frankfurter Zei r tung laten ons toe te gelooven, dat zi volkomen de politiek ^n hunne regee ' ring in de Armenische vraag deelen. ; Het is fleuk. J_i, Va» lie! Westelijk front. —— — r Het Engeische legerbericht. tONDEN, 19 Juli. (Reuber.) Off. Van-moxgen vroeg deden de Dui.schers opni.uwi een aanval op de Briische s.eLingen ten Z. van Lombaerlszijde .onder dekking van een' zwaar bombardement, waarcp de En-©lschea met kracht antwoordden. De Duitschers slaagden er slechts in d© Engeische linie te beredkien qp een kliein geddelt© van het irent, waar zij eir door een tegeaa.a,nvall cnmiddellijk weer uitgedreven weilden. De invallen van gisternacht ten W. van Cherisy werden met groote vas'beslotenheid gedaan en krachtig gesteund door de artilt lfeliu De invalsafdeelingen werden ontvangen met ^in.anterie- en machinegeweieiryuur1 en .slaagden er niet in de Engeische Saies op een enkel punt te bereiken. Het Fransche legerbericht. PARUS, 19 Juli. (Havas.) Off. Vooral tus-schen de Somme ©n de Aisne, in de streiapc van Vau clerc.—Oraonn© en op den linker-Maasoever was de ar.iileriestrijd hevig. Ten Z. van St. Quentin hebben de Duitschers gisteravond omstreeks 9 uur na ©en hevig bombardement ©en aanval gedaan op eea front van ongeve^r 800 M. ten O. van Gau-chy, bij den top van den Moulin de tous les Yentsr De Duitschers slaagden er ia voet te krijgen in de Fransche lioopgravea der eerst© linie, maar een in den ochtejmdi door de Franschen ondernomlaa krachtiga tegenaanval heeft lien wed-er uit het gnoiotstwi deel1 der_ stellingen teruggewoupen. Gistietr-a.vond vielen de Duitschern na een zeer hevig bombardement de nieuwe Fraosche stellingen van het hosch van Avocourt maar het Fransche vuur hield heu [egen! voor zij de Fransche linies lcnadiEci Jeann. gen van het Panthéon, ten Z.0. van Sapig-iieul1 en in de stjeek van Dpraamnont, werden vffilkomen afgeslagen; een d r Fransché atdefilingen heeft hij een gcedyejs'.aagde opie-ratie ten O. van Badonvillers den Duitschers zwax© verliezen toegebracht en g4 vangorten gemaakt. Yan het Oosteiijk front, Het Russische legerbericht. LONDEN, 19 Juli (Reuter). De Admi-raliteit vecneemt draadloos uit het Russische hoofdkwartier. dat de Russen Novica bezettan, dooh tengevolge van geleden verr Jiezen uit het Oosteiijk deel van het-dorp-je moeslbU trekken. Bij Novica maa-kten da| brug ovei' de Karhutdarasin (,?) Vau bet ZuidelUk front, —————— * Hei Italiaansche legerbericht. ROME, 19 Juli (Ag. Stef.). Off. In den îoop van den nacht van 17 op 18 Juli deden Oostenrijksche stormaEdeelingen, gesteund door een levendig artillerie- en inachinegeweervuur, een aanval op de It>a-liaansche stellingen ten W. van Versic. De aanval werd door de waakzame Italiaansche infanterie en door een onmidf dellijk ingrijpen der artillerie geheel ta staan gebracht. Gisteren sloegen de Italianen in de^ loop van den dag bij den Monte Celdua en de Val Giudicarie door middel van een 'tegenaanval Oostenrijksche groepen af, die na een artillerie-voorbereiding een der klein© Ita'iaansclie bewakingsposten hadden aangevallen. De artillerieactie werd heviger op het Julische front. De Itali-J aansche artillerie vernieide^ een klein<3 Oostenrijksche schans ten N. van Polaco (Monte Nero), verspreiddetroepen, die op-gemerkt werden achter den .Monte Santa en verstoordëi bewegingen van Oostenrijksche groepen en provian-deeringscolonnes achter de linie van het plateau van Bansizza en van den Car- so. . , j » De Oostenrijksche ar iilerie besoaoot de( Italiaansche stellingen ten O. van Santa Caterina, en N. van de Dossa Faïti en ten Z.W. van Versic. . De luchtwerkzaamheid was hevig Jangs het geheele front. Een Oosten-rijksch vliegtuig werd in een luchtge-' ' vecht geveld en viel in de omstrexen vaa Asiago- , „ t ; Van île Tiirksclie fronten- NHet Russische legerbericht. i LONDEN, 19 Juli. (Reuter.) Rusg;schs| ! verkenningstroepen vielen Turksche afdee-i lingen aan ten Z. van Petrawaleg; zi| maakten gevangenen, en verbrandden da hvug over de Karhutdarasin.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods