Belgisch dagblad

1006 0
23 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 23 February. Belgisch dagblad. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/g73707xn1r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

sétte Jam^guiijg. VRIJDAG mi Ï^EÏ5UU_A.¥îr 1&17„ 2Vo. 13*. iBOKNEMENÏEN. Per 8 maanden voor Nederland 12.50 franco per posfc. Losso ftummers. Voor Nederland 5 cent, toor Buitonland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 89 Tolefoon Red. ea Admln. 7488. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend ie 7s-Gravenhayey elken werkdag fe 12 ure midldag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. r v ADVERTENT1 EN. Van 1—5 régels f 1.50 : elk» regel meer f 0.80; Réclamés 1—5 regels £ 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon Hoase Lloyds Avenue E O. Parijs : 7 Avenue d'An tin 7. De Duikbooten Furie. (Van anzen niarinemede werkef.) BERLIJN, 15 Februari ' ,,Aan Mijue Marine. &en op handen zijndea beslissendeifl \,*trija valt rnijne marine de taak ten dee] j.bol Fngolsch strijdmiddei te keeren.... Hier->M, ■zulien do duikbooten voorop staan..., ^totdat de wil toit oorlog van onzen tegen-!•$,?!?. itder zal gebroken zij'n. s ,,G roo t-Ho o f dk wartier, 1 Febr, WILHELM I. R. (Wolff-bureau. Y" liij heeft het gezegdl Iiij, do keizer, Voning. admiraaJ, veldmaarschalk; sctilder, fjœJdhouwor, dichter, redenaar, musleus, jplber kriegsherr van ail© Duitsche legers en irai: hoi.... Wolff-bureau. Met do meeste ^riicksiehtloscchkeit" zijn de U-booten nu fnesr dan iweo woken aan 't werk. En '1 jsiet- or vieeselijk uit. i Fen Lijzonder U-boot, Wolff-bureau ge toamd, torpedeert maar iiaak. Icder ochtend foordt ©en lange lijst van do, door deze jU-boot lot zinkea gebrachte1 schepen, gepu-}ilicocrci Groote schepen van 20,000 ton j&n meer liebben do. voorkeu r, gevolgd doôx ïniiîder grooto per dozijii. , Do rcsultaten zijn reeds zoo dooltroffeiid (lat oen aantal van de, voor een maand jUiigezonden. U-booten. en haar havon zijn loiugeekoerd omdat zij geen handelsschepen jhieer in de Noordzeo hadden aangetroffen. jbn dus lot worko'.oosheid gcdocmd iwaren. ( I !) De lia m en 1er tôt zinken gobracht© vaar-tirigeia blijven eohter uit; natuurlijlk oni ro-flou van militair belang. Als wij d© Lloyd's berichten nagaan, kun-fcen wij ons inmdddels overtuigen, dat er fareinig verschîl bestaat tusschon de e ers te !W&ken van Februari on do voprafgaand© feroandon. iWij kunnen, tôt nog too, niet zoggon dat |e ..Riicksichtloso" duikbootoorlog een fia g. &> is. maar een sucées as 't ovonmin. , iWij liebben allô reden crediet to geven jBiUi de admirai en Beresford on Jellicoo, die Jrerklaardon : dat binnen een wcok of zes bol duikbootgevaar grootendeels bezworen fcon zijn, on althans niot ontovredon waren tmlionf: i»et aantal van de duikbooten, die hooit naar haar havon zouden toi*ugkeeren. De Ojigeblazen laal van do Duitscho pers, pét gooc/ieitm met Hoaûoraen duik'boôlen t-nz. geefi deji indruk, van hot geraas van lego vaten en laat ons iiskoud. Se dort geruimen tijd hobben wij do Duit-Bclio ])îu{f-inethodo. Jeeien konnen. Tôt be-Jteétigijtg daarvan, vvillen wij nog een enkol fciaaJtje aanhalen. Na don "zeeslag van Ska-ceriak, in de door don Keizer, op 5 Juni 191G in Kr'el, aan zijne vloot genchte toe-6])Taak, klonk het aldus: 1 ■ ..Eindelijk kwa-m „Der Tag". ; !. ' 'Do Duitscho vloot is in staat geweest do b^ormachtige Ejigolsoho te ,ver-llaan....... Juisi; in dio dagen, dat pnsie vijand voor .Verdun langza- Eisrîiand jjogiut iiieen te atorten a dat onze bondgenooton do Ita-ianon van berg tôt b'erg v.erja-sn." , . .Hoczeel lioezeet Jloezee!" Do liicrboven 3n herinnering gebrachte poorden, geven suis de maat. In weTkclgkheifl Lad do Duitscho .jBochseet-p€tte", «n gevoelige klap gekrogen. Zij is poderf, dien tyd venJig in het Kisi Kanaal jgcblevcn. De Franscben îicbben voor Verdun bunne felftllingeri hemvc-rd. Do Italianen hebiben huu pinnd [erug over do grens gevvorpen en iu-orx veroverd. ■\ls do duikboot-oorlog cvoii groot succès Mêvc-rl, krijgen wf misscMen een kangje fcïn te roepejî: t , ' hoeze»! Hoezee! Poez-ôe ! Kort geleden hebiben wij (in een Àmsber-damsch blad) het verhaal kunnen lezen van œn deserteur van de Duitscho marine. Daar-. in staat niets bijaonder§ âtenessant ver-meld, maar verscheidene op vakkundig ge-bied onjuistheden die vati den zoogo-genaamden déserteur geen gunstig aordeel gown. Dat do slagkruiser „Lûtzowi" ooit een be-manning van .1600 koppen heeft gehad, valt te behvyteîen ; 1300 is a] heel hoog geschat. De „Baden"-klass© bestaat uit diie sche-pen van 30.000 ton, met oen 23 mijl snol-heid. Dtie schepen zijn bewapead mot: 8 kaunonnon van 38 c.m. j 18 >t „ 15 c.m, ii! | ea 8 „ , _ „ S8 cm. t |i Het zijn de eenigste uuùtsche Bjagschepen met 38 cm. kanonnen be^^apend. Vorder lezen wij, lo.: Dat de ,/Ostfries-land"-klasss ook .met 38 o.m. kanonnen be-wapend is? 2e. De ,,Kôrdg"-klasse zou maar nummer dxie nitkomen, omdat zij niet -zoo zwaar be-wapend is? 3o. De ),Kaiser"-klass;e' fe geheel uiteeval-len??bet bovenstaand klinkt vreamd want: a) De „K)stfriesland"-klassa js in dienst sedert 1911—12 en is met 3OV2 cm. ges.chut bewapend. h) De „Kônig"-klasse waai dùenst bereid in 1912—13 en iis 00k van stukken van 301/» cm. voorzien. c) Do oud „Kaisei'"-klass© van 1899 is ver rangea door de Ersatz-schepen ol nieuw Keizer-klasse gedert 1914—15. Deze moderne schopen, vier in getal, zijn van 10 kanonnen van 301/3 cm. voorzien. .Ook wat d© duikbooten betreft schijnt het verhaal gefantaseerd. Ile!, heet : , ; „Dag en nacht worden op de „Voss" „lecklenburg" an „Urania,"-werven Mider-zeeërs gebouwd en gerepareerd. Vooral g©-îepareerdl Want bij het terugkomen moe-len de meeste duikbooten giondig nagezien , worden. Ik heb hooren beweren, dat Dii^tschland 600 duikbooten heefft,. f«raaivan or 200 in de vaart zoudem zijn. Ik hetb zell ver- îenburg), U 203 (Urania). Bij sommip luik '~oùten zijn de nummers zoo aange-bracht, dat ze in open zee mœilijk ondar-derscheiden kunnen worden." Fen Duitscho zeeman zou loch moeten weten, dat Vis Vulkan, Stettân. Dat aile voor den oorlog geoonstruesrde V-booten van de Uermania-werf van Kôed afkomstig waren; dat U is Germaniia van Krnpp en dus geen „Uraniat'-werf bestaat. Vorder dat d© aangebrachte nummerskan-teekens zijn zonder meer. Bij voorbeeld: Duitschland bezat an 1814 152 torpedojagers, waarvan gemerkt S (Schichau), G (GeananÊa) en V (Vulkan). De hoogste nummers waren xespectievelijk : G 197, V .191 en S 179. Eindelijk woidt nog beweerd, dat de laxiste U-booten 50 meter lang en bewapend zijn met 5 torpedo's. Dit ook schijnt in strijd met de werke-lijkheid. Wij weten jimmors, dat de îaatste type ongeveer 800 à 1000 ton meet en dus é3n lengfce van pl.m, 75 meter moet hobben. Dat die schepen 4 torpedolanceerbuâizen bezitten en dus miiisteng 8 torpédo's aan aan boord hebben. Het schijnt ons genoeg bewezen, dat dit verhaal niet bfTlTouwbaar fe. p, •î—î—t' IIE TOESTÂIID \ au bolang is liet le vernemen, dat jttootvoi'ct Nikolaas van Rusland, zijjne .^aardighoid van. ondorkonilig> van Kau-^ Jjasus heeft neergelegd en door den Tsaar teroeii en is het groot leger aan te lycaren, dat în de lente teg«en Roemenië In Boekowica zal opereeren. De veld-locbjt (egen de Turken in Arménie heeft ûen grootvoret gerangschikt onder. de j^ste veldoversien van dezen oorlog. Zij-lie benoeming moet ons dus vertrouwen liibeezcmen. Ovorigens .beieidden zich de Russenop gioote schaal voor niet a.lleen aan de ponau en aan de Proeth, maar ook in *11® ecctors van hun front. Feci nog niet intensief doch steiselma-Çg steeds drukker wordend spoorverkeer ri' a^r| spoorlijnen, welke daarvoor in ijkaiMiicrlvuig komen, dtiidt op een reorga--jK8 ,° 611 hernieuwdo groepeering der Swissisï'Ii© strijdkrachten. Zoover uit bin-< K^ "'îîl6n ÎJ6rickten valt op te maken, ! < 11 Russen voornamclijk bet ge- pi 'i i■•1° '°^6'eD °P de Bookowllna en de fuK.elijk' daarvan staande groepen, en. zoo buitengewoon te versterken, diat gereohtigd is, aan te neanen, dat in '« aangevaûgen voorjaar het Roemeen-1 ie oorlogsgebied niet minder van be- ^rfsT'3 7''^n dan in cen a%^00P6n >-'9 Rtissiache troepen in, de gebiedea, e bij lloemenië aansluiten, worden aan/ P7oer'; door generaal Gurke; het een-"r01 fjor Russen in Galicië en Wolhy-1 zai ook- in don aanaiaandein veldtocht onder bevel staan van generaal Broesi- ^ lof, die eohter thans nog ziek • ligt. L>e j generaal Roesski en Everfi zullen ieder j voor zich het bevel aanvaar-den voor een giedeelte van het front ten noorden van Wolhynië tôt aan Riga. Terwijl deze voorbereidingon aan den gang zijn, bepalen beide partijen zich bij de beerschendte Avinterkoude slechts tôt verkenningen en afzonderlijke onderne -mingen. De nieuwste taktiek om dfen vij- . and door stoutmoedige kleine aanvals - j troepen te verontrusten, heeft ons in de , laatsite dagen dilcwijls succeasen gebracht. j Oiok aan het Westeiijk iront ûuien de . toebreidselen voort. In de streek van Verdun ( en in het Zwâtsersch grensgebied zijn naar j het schijnt aanzienlijko m as s a'3 van Engel- ( scho, Italiaaansch© ©n Portugeesche troepen , aangekomen om er het leger van generaal Foch te verstetrken. De vijand blijft ook niet stil zitten. Het ! schijnt dat hij in België eem buitengewoon ! aantal leldgrauen heeft Mjeengetrabeld, Het ' is nu t© ziien >oi dit geene schijnmanoeuvre is des te meer daar diie samentrekking van troepe 11 aan de Vlaamsch-Zeeuwsche grena ! zou gebeuren. Laat pns voorzichtig zijn. 1 Aan de verschiliemde fronten gebeurt, iin 1 afwachting van het groot oîfens'ef, niets belangrijks. Er wordt gezegd dat Duitschland de be-wapaning der Amerikaansche koopvaanders als ©en casua beili zou beschouwen. Daaiv door zal de Unie zàch niet latan beïnvloeden | om hare regeering ©en wetsvoorstel betref-fende den algemeen© milîtaire opleiding door j den generalen staf pitgwverkt naar het Congres zal zendwi. T Links en Rechts. De Belgische expansie. Sedert langea tijd is de reputatie onzer spéciale scholen en ook die der professoren ten ailen kant erkend, Tal onzer meest befaamate meeaters zijn naar het buitenland geroepen geworden. voor het besturen van onderwijsgeatichten. Zoo is het 0. a. in Bolivië, waar sedert eenige tyd de regeejing eea serie teohnische achoien gestichfc heeft. waarvan de organisatie en de directie aan Beîgen toeverîrouwd is geworden. Ten dage zijn er vijf en twintig Belgische professoren v, erkzaam in offioieele oaderwijsgestichten in Bolivië. Zij zijn ver-spreid in de vier voornaa-mste steden, La Paz, Santa-Cruz, Cochabaraba en Sucre. Het laatste vertrek heeft plaats gehad in den loop van 1914. Sedert dien heeft de regeering van Bolivië laaga deu weg van haar saakgelastigde, den heer John. Lemoine, nog een tiental andere piotessoren gevraagd. Koude en honger te Brussel, Een schrijven uit Brussel dat overigens bevestigd wordt door La Belgique dur 'ebroeders Huit, meidt ons dat de h^ugeren Je koude die aidaar geleden worden ver-schrikkelijk zijn. Bij gebrek aan brandstot beelt men bijna aile scholeo moeten sluiten. Dit is mede het geval van het koninklijk atheneuin in de Eikstraat en v<-n het Sint â.oysiusgesticht, Kruidtuiulaan en Poelstraat. Le sterfte onder de ouderliagen en kinderen ;s verbazend. Het is met zeldzaum dat twintig, lertig lijken per dag te Brussel over aarde .iggen. ' Het koat de grootste moeite de dooden te jegraven daar de vorst tôt 8U centimeter iiepte is gedrongen. Men moet vuren op de aegraafplaatsen aanieggen om den grond senigszins te doen onidooien en het boren net ijzer mogelijk te makeu. De oudste doodgraver van Brussel heeft looit zoo een beroeid iete tegengekomen. De duikbootoorlog heeft den nood der be-folking in Bel'^iô zoo hoog doen stijgen dat le Duitscbe graancentrale zelve verpiicht is .eweest groote hoeveelheden inlandscU giaan er beschilsking van Bel^en te stellen. De toevoer uit Rotteidam is absoluut ontoe-eikend ter oorzaak van den vorst die de vaterloopen heeft gestreind. Bovendien zou men veel meer dan 200 ?agens ter betehikking van ue lieliet to De nood is buitengewoon in België. Er noet teistond kiachtig ingegrepen worden of le steifgeval.en tengevo.ge van honger en :oude zullen zich scbrikwekkend vermenig-ruldigen. Ook de wektellenden lijden thans an nood, Men zegt dat er aanzienlijke stocks steen-:olen rond de mijntn moeten blyven liggeo, looh wy weten dat 85 pet. van de belgische teenkolen naar Duitschland worden gevoerd, ooals B5 pet. van de iandbouwvoortbreng-elen. De Duitschers ontnemen zelfs de land-•ouwweiktuigen aan de boeren. Een Duiische noodkreet. De commissie tôt onderzoek van de Engel-che haadelspolitiek; na dan oorlog en des ijd aao^esteld door Asquith, heett rapport iit«e -racht, De eindconclusie luidt: invoeren van voor-:eurtolrechten.Naar aanleiding van dit rapport slaakt de ,Vorwâits" een noodkreet: het heet, dat ingeiand den vrijliandel wil van den baan ichuiven. De handei van Duitschiand zou in t hart getiotfen zijn. Voor den oorlog ver-îaudeldo Duitschland met het Britsche rijk îet vij [de van zijn ganschen uitvoerbandel. En nu? DuitscUland ging den oorlog aan onder den euze vau : Wereldheerschappij ! Hegemonie! Bet resultaat zal zijn : Uuitsciilaad naar ien kelder. Ter eere van dichter Verha«ren Het N oderlandseh Belgische comiteit »ran hulde aan Verbaeren, lcomt opnieuw )ijeen Zondag a.s., 25 dezer, te 11 ure n Caf - Riche, Den Haag. De deportatfes lier Beigen. LE HâVRE, 22 Fehr. (HavasJ. Elf ge-âeporteerden zijn teruggekqmen in Heaschot, in het bezette deei van België liggend. Zij! komen uit Westfalen. Zij .zien er uit als waie spookverschijningen. Hunne verschij-tiing bracht een onuitsprekelçike ontroering teweeg onder do bevolking. Zij1 ver^ellen, dat de mannen sterven aïs vliegen; zij komen om van ih'onger. Anderen, die 21 iezer te Antwerpen teruggekeerd zjj'n, gtier-vea in het hospitaal. In een beklagemswaardigen toestand, zijtn jen zestien-tal Averklieden van Trèbise op 21, die met tering teruggek'omein ziju. Van aile k an ten f^omen dezelfde verhalen Jj'imen. Het is oixmmogelijk Dix een1. dergoriSc îchouwspel onverschillig te blijveja. Het gaa|. Dm d^i meest elementaiien eerbied voor de nenschheid, die de beschaafde volkon aan ie barbaarsche stammen nulles oplegg^en. 1 1 ir * Beigen brengi een bezoek aan de )estendige tentoonstelling der Society )f Friends, Piatterijkade 12 (bij het JoMandsohe spoor), Oen Haag. BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. de uuikbootenoorlog. MADRID, 23 Febr. Het blad Diaro Universal verneemt uit goede bron, dat dé oerste veertien dagen van de IDuit-sche blokkade aan de centrale rijken aan-raerkelijkë verliezen hebben gekost aan duikbooten. De voorstanders van de duik bootenoorlog zonder genade zouden zeer getroffen zijn door deze verliezen. EEN STOOOMBOOT TEGEN EEN DUIKBODT. PARUS, 23 Febr. Vo'g 113 Milaneescho b'a-den heeft de Iladaansche stoomboot „Albert llèves" tegen een Duitsche duikboot den strijd die drie uur geduurd heeft volgehou-don met kanonschoien. De duikboot heeft ten slolle den strijd moeten opgeven. DE VER-JAARDAG VAN VERDUN. GENèVE, 23 Febr. Het Journal do 3enè.ve wijdt aan den verjaardag van bet begin van het Duitsch ôîfonsi'el tegen Verdun een lang artikel, waarin in het )ij onder gezegd wordt: de slag bij Ver-lun zal in de geschiedenis ' het tanen OT de Duitsche macbt merken. De mo-^eele beteekenis in de geheele wereld is 500 geweest, dat Duitschland zich nooit sal herstellen- vau den slag die aan zijn m es tige is toegebraeht. Toen men ge-sien heeft, dat na eea vernietigenden jtiijd van maanden de Duitsch© soldaten erugwelcen op het terreiin dat zij ge-jv ounen hadden, wadende door het bloed /an hun kameraden, heeft de wereld )lotseîing het symbool van den oorlog jegrepen. DE BLOKKADE. 1 CHRISTIANIA, 23 Febr. Do postadmi-lislratie meldt dat zij opnieuw brieven en jeldzendingen aanneemt met bestenimiing laar Groot-Brittanje, Frankrijk on Amerika. ^'erder moeten de verzekeringspremiën een tanmerkelijke daiing ondergaan hebben voor le t rajecfcn in de Noordze». Dit heryatten van do handelsscheepvaart heeft een zeeï gelukkfgen indruk in Noorwegen gemaakfc MADRID, 23 Febr. Men meldt uit ïar-ragona, dat het soheepvaartverkeer zonder incidenten doorgaat. Verscheidene builenlandsche schepen komen binnen eoi varen uit den haven zonder eenige be-lernmering. Alieen de Spaanscho schepen birvcn voor anker liggen, maar het uit-slel van liun vertrek wordt uitsluitend toegeschrevén aan de verhooging der pri/zen van de reeders. Zij v/achten om zeo te kiezen tôt de prijzen hun normales} ko ers hernomen zullen hebben. PARIJS. 23 Febr. Men meldt uit Madrid, dat de publieke o-pinie zioh sterk bezig iioudt met een ontdekking, die te Carthagena gedaan is van een soort basis van bevoor. rading, die de Duitschers daar gemaakt zouden hebben.. De pers protesteert heftig tegen dezen ongehoorden aanval op de nentraliteit van Spanje. De zeadouane van Carthagena hadden eenige dagen geleden twoe boeien van verdaeht voorkomen aan den ingang van den haven gezien. Deze boeien werdem door een kanonneerfaoot weg-genomen on men constateerde dat zij waren bevestigd aan een lange ketting, die op regelmatige afstandeji een dertigtal tankett droeg, waarvan sommige ontploffingsstoffea bevatten, andere uitrustingsstukken voor onderzeebooten, andere correspondentie ea aanwijizingen voor den gezaut en de Duitsch® consuls. Hot is duidelijk vastgesteld. dat deze lading in de Spaansche wateren is aangebraeht door een Duitsche onderzee-boot on dat tegelijkert'jd deze onderzeeboot clandestien verscheidene operateurs aan' land geaet heeft. De chef van de bende, een Duitscher , Ballen genaamd, is gearresteerd, ©venais de Duitsche consul te Oarthagen a, Meyer. De Spaansche regeering heeft bebloten aile maatregelen te nernen, om volledig licat over . deze zaalc te ontsteken. D« publieke meening is zear verontwaardigd over deze Duitsche handeliagen. Lcyci bci ibhlou dot Ocalllcci lieu. Va» bet Westeiijk front. Het Fransche legerbericht. PARUS, 22 Febr. Officâeel avondbericht : Dtiitscho patroeljes, die trachtten onze linies. ten N.O. van Nieuwpoort te overvallen, zijn door ons vuur verstrooid. Levendige geschutstrijd op don rechter Maasoever in de streok van den Poper-heuvel.* PARUS, 22 Febr. Op het geheele front verliep de nacht kajm. Een Duitsche af-deeling dâe Bethinoonrt op den linkeroever van de Maas verliet werd door de Fran-scho artillerie onder vuur genomen en ,ver-spreid.Hat Engsische legerbericht. IjONDEN, 22 Febr. Olfioiieel: Vijandelijke aan val s pogin gea beoosten Vcrmolles on be-zuiden Nieuw Capelle zijn vanochtend met goed gevolg afgeslajen. De vijand leed veel verliezen en Ilot g/vangonon in onze han-den.Hei goschut blijft naar gewoonte aan den panq. vooi-al ten N. van de Somme zuidelijk van Yperen. Van het Zuidêlijî front- Het ttaliaansciie legerbericht. ROME, 22 Februari. [Stefanij Officieel: In den nacht van 20 op 21 dezer hebben vijandelijke afdeelingen op de hoogvlakte van Asiago opnieuw onze linies in de streek van den Monte Zebio trachten binnen ie dringenc. Ze zijn gebeel en al teruggeslagen en verstrooid. Gisteren was de artillerie naar gewoonte in touw. Een kleine aanval van den vijand in de streek beoosten* Sober is afgeslagen. Militaire oefenpMt in de Ter- Staten- WASHINGTON, 21 Febr. De minister van c-orlog, Baker, heeft, na een onderhoud te hebben gehad met président WiUson, bekend gemaakt dat hij deze week bij het Congres een wetsontwerp ter invoering van den alge-meenen militairen oefenplicht zal indienen, welk ontwerp is uitgewerkt door den gene-naen staf. Naar men verneemt is do ' président voor-stander van het beginsel der algemeene militaire oefenplicht, indien die op practische wijze kan worden ioegepast. De duikbootenoorîog. PARUS, 22 Febr. (Havas.) Telegrammen Lovestigen het échec van de .volledige Duitsche blokkad©. De aankomst, gisteren van vijftien Italiiaansch© stooinschepon, die van Ameiika terugkeerden en d© Jtaldaansche ha-vens binnenlôepen, zyn het bow^js dat d© Duitsch* duikbooten niet talrijk genoog zjjjn «m met resultaat d© blokkad© t® handhaven^ Machiavélisme, Radio meldt uit Bern dat volgena een hooggeplaatsten Hongaar der oppositie d# jongste groote krygsraad van beide Keizer#' ook den toestand in België hebben onder* zocht. Bedoeld Hongaar zegde dat de toestand inderdaad bijzonder ernstig is in België. De Duitsche Keizer bad een knoeiwerk ont-worpen om een groot deel van de Belgisch® opinie voor zijne ssaak te winnen. Men zou naar België hebben gezondeu „met kwalijk bepaalde machten" een man die door de Belgische bevolking was gekend en wiena naam een pand van weiwiiiendheid zou schijnen alsraede een beloite van vredo. VViilem II heeft daarvoor de medewerkiag van prins Lonyay, tweeden ecbtgenoot vaa prinses Stefanie van België pogen te verkrijgea. De Hongaarsche zegsman beweert dat di« prinses over een aanzienlijke populariteit la Vlaanderen en in het Walenland be-schikt (? I ? Red.) Bet hof van Berlin meende dat het vol-doende was dat Keizer Karel aan graaf Lonyay den rang vaa prins zou verleenen om hem te kunnen gebruiken. Prms Lonyay heefl door zijn houding bewezen dat hij er niet voor te vinden is. Hij deed eerst doen opmerkea dat zijne oude geschillen met den Belgischen staat wegens ertenisvragen hem verhinderden een roi te vervullen die ingegeven zou zijn door vragen van peisoonlyk belang. Hoewel prinsesStefanie altyd vijandclijke(? ) ge« voelens tegenover de olficieele Belgische wereld aan den dag had gelegd, voelt zy een diepa licfde voor haar vaderland. Het is zedelijk odmogelijk dat zjj haren echtgenoot <oelate actiet te helpen degenen die haar geboorte-land hebben verwoest, gepluaderdea ge-marteld.De Hongaar voegde er bij dat er nog ander<r stappen bij prins Lonyay zullen worden aan-gewend.Tôt hier Radio. Toen aan graaf Elemer Lonyay de prinsen» krooa werd geschonken werd inderdaad ge-meld dat de man van prinses Stefanie uit zijne politieke non-activiteit zoa treden. Prinses Stefanie moet weten dat het Belgische volk zijn Kooing tôt het uiterste getrouw blijft. en Oostenrijk als een verrader verloeit. L e XX e Siècle die insgelijks het nieuwi geett, voegt er bij dat reeds onder de satrapia van Von der Goltz pasja de adel van Brutsel werd gopolst Omtrent graaf Lonyay. Toen antwooidde men zoo duidelijk dat men het plan liet varen. Onze Belgische confrater toont zich sceptisch ten aanzien eene beslissing vaa den man van prinses Stefanie die echter io Belgio een onbekende is en door Leopold II nooit werd ontvangen. De nieuwe prins m'aakt» deel van de Oostenrijkscbe missie die bjj Keizer Willem ging om hem de troonsbe» klimming van den jongen Keizer van Oor tenrijk te melden. Dit zegt genoeg.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods